Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3087
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz
Associated persons Francesc Pelagi Briz i Fernández (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Salvador Manero
Date / Location 1867: pp. 375
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 83-8o-1634 1-II-70 PiB1
Barcelona: Biblioteca de Catalunya 83-8o-1634 1-II-70 PiB1
Barcelona: Biblioteca de treball 83-8o-1634 1-II-70 PiB1
Source of Data for Works texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 3346 Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
texid 3350 Arnau March, Un novell fruyt, exit de la rabaça, escrit 1410 - 1430
texid 3230 Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
texid 3850 Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
texid 3919 Ausiàs March, Cavaller, Puys que sens tu algú a tu no basta, escrit 1459 ad quem
texid 3929 Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3960 Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1867 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
texid 3367 Bernat Miquel, A Déu primer qui es causa causant, escrit 1442 d.
texid 3460 Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
texid 1926 Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424
texid 1033 Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
texid 3236 Estanya, Rich so denuyts e pobre de conort, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1410 Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
texid 3247 Figueres, Enteniment, saber ne fantesia, escrit
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3547 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, No fonch donat tal joy en tot lo setgle, escrit 1400 [?] - 1440 [?]
texid 3301 Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 1570 Guillem Gibert, Ab dolor gran e fora de mesura, escrit 1461-09-23 a quo
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
texid 3439 Jaume Safont, En leonard si be mon spirit, escrit 1484 ad quem
texid 4445 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3431 Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3474 Lleonard de Sos, Cert aramor me conuendra perlar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 1732 Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
texid 3138 Lluís d' Avinyó, Lohar cascú segons lo seu meréxer, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3136 Lluís d' Avinyó, [C]om a forçat m'auré de vos partir, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3284 Martí Garcia, Depuis que só presoner de fortuna, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 3380 Navarrò, Cavaller, Veig ço que'm plau e pas dolor estrema, escrit
texid 3391 Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 3212 Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
texid 3263 Pere Galvany, Pus vey lo mon es vengut en tal cas, escrit 1401 - 1500
texid 3393 Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3511 Pere Tresfort, Gran carech han huy tuyt l'om de paratge, escrit
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 4514 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 3308 Perot Joan, Dicatis qui us ha ginyat, escrit 1458 - 1461
texid 3310 Perot Joan, O mare de Déu senyora, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3417 Ramis, Ohiu de mi quanta dolor, escrit
texid 1666 Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
texid 4511 Ramon Muntaner, Lo sermó, escrit 1325 - 1328
texid 3459 Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, De mal saber ab verinos coratge, escrit
texid 3227 Rodrigo Diez, Si be, yo crech, la veritat sentiu, escrit
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3826 Romeu Llull, L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
texid 3179 Tecla de Borja i Borja, Hoydes vostres rahons belles, escrit 1459 ad quem
texid 3546 Verd , Moltes gents són en aquest món loades, escrit 1430 - 1450
Record Status Created 1995-01-07
Updated 2011-03-16