Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3057
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Date / Place promulgat Montsó 1376 - 1377
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts cnum 3921 MS: Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434. Barcelona: Advocats, M-17, 1422 a quo - 1500
References (most recent first) Rivera Recio (1969), Los arzobispos de Toledo en la Baja Edad Media (s. XII-XV) 34
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia IV:1-183
Note Cort convocada a Barcelona el 24 d'octubre de 1375 per al 25 de novembre a Montsó. La primera sessió es celebrà el dia 27 de març de 1376 al Castell de Montsó. Les successives sessions es van dur a terme a l'Església de Santa Maria, al Convent de Framenors i a l'Església de Sant Esteve de Montsó, la darrera de les quals tingué lloc el dia 12 de setembre de 1376. En data de 27 de gener de 1377 es prorrogà la Cort per a l'1 de març a Gandesa però la Cort no va arribar a reunir-se
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 10346
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 26 (BITECA manid 2839)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 12-13
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits intitulatio: [ 12] [P3]Etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ciretane
salutatio: Dilecto Conciliario nostro ffrancisco de garriga militi Gubernatori Maioric [sic] … Salutem et dilectionem
pream.: prepimus quod uigore cuiusdam capituli per nobilem quod berenguarium de apilia … et per nos confirmati continentie subsequentis
dispositio: Jtem com per los dits comptes apparega que eren pagades uns ayns ab altres les quals hauiem atornar al Mostaçaff dela Ciutat … [ 13] … cum dependentibus emergentibus et connexis comjttimus uobis plenare uices nostras
datatio: Datum jn villa Montissoni vicesima die Martij anno Anatiuitate domini Millesimo .CCCo. lxxo. Sexto .S. de val.
ID no. of Witness 2 cnum 4233
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness f. 109va-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits rubr.: [ 109va] Jn Curie Montissoni .lxvj
text: Jtem que uos senyor o lo senyor duch o vostres Guouernadors [sic] ne altre per nom o actorjtat vostra o sua no puxats fer ne atorguar alloguamens sobreshajmens Gujagues Manamens Empares Empatxamens Jnhibicions Reseruacions abdicacions de jurisdiccio Ne alcunes altres prouessions per naguna Raho o manera vulles per Ragualja o per regualjes o per restauracio de Cassal o Cassalls … [ 109vb] … Ne per aço lo oficial pogues en correr reprensio o pena alcuna E aço sia axj matex atorguat als habjtadors dela Ciutat e Regne de Malorques e deles ylles aquell adjassens E que de ço senyor uos placia fer constitucio general perpetual bona e largua. plau al senyor Rey
ID no. of Witness 3 cnum 1221
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 112ra-116va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 112ra] Curia. Montissoni domini Regis Petri Tercij. Incipit primum capitulum quod dominus Rex vel dominus dux de tribus annis in generali vel particularj non possint facere aliquam demandam quauis causa seu racione
text: I2tem que per lo fet de Sardenya ne per naguna altre necessitat … [ 116va] … ne volran en demanaran aconexença dels auocats del dit braç franques de dret de segell axj com dit es. Plau al senyor Rey que les dites fermes e sagraments se façen e priuilegis e cartes publiques axi com es contengut en lo dit capitol
Note comença de la mateixa manera que el text del f. 109v
ID no. of Witness 4 cnum 9874
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 98va-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
privilegis i capitols de corts generals
Incipit & Explicits rubr.: [ 98va] Prjuilegis o capitols de corts generals
datatio: Sequencia tria capitula fuerunt prouisa per se … in curiis generalibus celebratis in villa montis soni Anno domini Mo ccco Septuagesimo Sexto
tit.: que los pagesos ques fan Ciutadans dejen star ab llur cassada en Ciutat almenys tres mesos
dispositio: J6tem que com alcuns homens deles parroquies fora la Ciutat de mallorques se facen Ciutadans per tal ques puesquen alegrar de priuilegi … [ 98vb] … si lo dit testador era Ja mort Plau al senyor Rey
Note segueix un text en llatí
ID no. of Witness 5 cnum 2416
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness f. 220r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits rubr.: [ 220] Jn Curia celebrata per dominum Regem Petrum in villa Montjsonj anno anatiuitae dominj Millesimo ccco lxx sexto
ID no. of Witness 6 cnum 2880
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness 21-61
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits intitulatio: [ 21] I13n dei nomine nouerin uniuerci. Quia anno a natiuitate domini Millesimo ccc Septuagesimo quinto die uicesima quarta octobris. illustrisssimus ac magnificus princeps et dominus dominus petrus dei gratia Rex aragonum … et Ceritani
pream.: Attendens quia dux … [ 22] … capitula sub hac forma
tit.: Capitol primer
dispositio: M6olt alt e molt excellent princep e senyor Segons que be sap la uostra senyoria. uos auets conuocades e menades e ia Setanta dies e mes ha pessats comensades (…) corts generals (…) en la vila de Montso … [ 59v] … in multitudine copiosa
conf.: Q4uequindem capitula … [ 61v] … sigilata luppus
certificació: Sig ✠ num mei bartholomei de avellaneda … Anno anatiuitate domini Mo. CCC. Septuagesimo sexto lupus
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
ID no. of Witness 7 cnum 11330
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. xxxxvij
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvij] De gracia facienda per Justiciam
dispositio: Jtem statujmus et ordjnamus … tempore dominj Regis
rubr.: Quels ordinaris no sien empatxats per lo batle o per altrj
dispositio: Quels ordjnarjs no sien empatxats per lo batle o per altrj … ans puxen fer aquells segons han acostumat
Note segueix en llatí fins al f. xlvijv
ID no. of Witness 8 cnum 10222
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 136v-137
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Incipit & Explicits intr.: [ 136v] Jpsa tum nostra prouisio … editj per dominum Serenissimum .d. Regem Petrum sub chalendario decime septima dies martij. anno a natiuitate dominj 1376 Cuius tenor talis est
dispositio: Jtem vos Senyor Reys, o, vostros gouernadors ne altre per nom o autoritat vostre o sua no pu[..]ats fer ne attorgar allongaments sobrecehiments guiatge menaments empares … [ 137] … e de aso senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e llarga Plau al Senyor Rey
Note segueix en llatí fins al f. 138 amb data de Barcelona 24-9-1456, i també en llatí als ff. 138v-139v. Als ff. 141-147 disposicions de l'any 1579 i posteriors
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2008-01-16