Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3044
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Franqueses de Mallorca
Date / Place escrit 1310
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2886
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Família Pueyo, 8 (BITECA manid 1234)
Copied Mallorca (illa / illes): Pere Torrella, Veguer de Ciutat de Mallorca, 1291
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1310
Note Diversos documents; vegeu Villanueva, vol. 22, pp. 315-9
ID no. of Witness 2 cnum 2865
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 6 (BITECA manid 1281)
Copied 1331 ca. - 1360 ca. (GEM)
Location in witness ff. 56-128 ff. 2 + i-lxvii
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1310
Incipit & Explicits índex: [ 56] C2omensen loc [sic] capitols deles franchees (…) imfant [sic] en jacme fil del molt (…) Rey darago … [ 57v] … Carta Que en phelip de Malorca comferma les franchees en .lxvij. cartes e .xlvij. capitols
rubr.: [ 58] En nom del omnjpotent … habitadors del Regne de malorches
text: E7N nom de nostre senyor Deu. Manifesta cosa sia … [ 127] … Nos En Phelip de malorcha (…) e ab la nostra propria ma sos escriuem e fermam
auten.: Jo R. porcel notari … [ 128] … ab meu acustumat senyal senyale
ID no. of Witness 3 cnum 2869
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 8 (BITECA manid 2297)
Copied 1341 ca. - 1450 ca.
Location in witness ff. 45-91v ff. 45-46 + i-xlvv
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] C2omensen les franquees priujlegis e gracies per lo molt noble senyor jnfant en .jacme fil del molt alt senyor en jacme rey darago en la primera carta \e/ en lo primer capitol
índex: Que conferma les caualeries en una carta een .ij. capitols … [ 45v] … Carta delarmada en .xliij. e en .xliij. capitols
rubr.: [ 47] E2N nom del omnipotent deu amen. Aquestes son les franquees priujlegis e gracies donades e atorgades als habitadors del regne de malorques per lo molt alt noble senyor jnfant en jacme. fil del molt alt senyor en .Jacme. rey darago. Primerament que conferma totes franquees priuilegis donats per lo dit pare seu als habitadors de malorches
intr.: E4n nom de nostre senyor deus. Manjfesta cosa atots qui aquesta present carta ueuran Que nos Jnfant don .Jacme. fil del molt noble senyor en .Jacme. (…) e de Montpasler. Per nos e per tots los nostres ereus e successors ab aquesta present publica carta per tots temps ualedora. Atorgam … segons que en la carta deles dites franquees se conte
tit.: Que conferma totes les caualeries del dit regne de malorques axi com aqueles posseexen
text: E2Ncara atorgam loam e comfermam per tots temps auos e als uostres successors totes caualeries les quals auets aquj … [ 91] … en aquesta carta e posen lur segel penyan del offici dels jurats
datatio: E aquestes coses foren fetes aperpenya .Vj. kalendas junij. anno dominj. Mo. CCCo. xvjo.
testimonis: Ales quals coses foren presents testimonjs los nobles en .P. de fonollet … [ 91v] … dela dita armada e altres coses
certificació: Yo lorens plasensa escriua del damunt dit senyor rey nostre demanament del aquesta carta fiu escriure e cloy ab mon publich Sey [signum] nal
testimonis: Sey [signum] nal del .P. sa torra caualer … Jacme de manso
conf.: Sig [signum] num mey Jacme de marina notari publici … e eorum scripsi et meo signo solito signauj
Note els ff. 92-94v duen uns textos documentals datats 1375-1380
ID no. of Witness 4 cnum 2892
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness ff. xxiiv-44v
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1310
Incipit & Explicits tit.: [ xxiiv] Assi comensen los priujlegis eles confirmacions deles franqueses que linfant en Jacme dona e conferma mentre era jnfant
intitulatio: [E]2N nom de nostra senyor deu Manifesta coza [sic] sia atots qui aquesta present carta veuran Que Nos jnfant en Jacme fill del nobla senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Mallorques e de valencia Comta de Barchinona (…) hereu del Regna de Mallorques e de Montpesler
intr.: Per nos e per tots los nostres hereus e successors nostres ab aquesta publica carta per tots temps valedora atorgam e loam aproam [sic] e per tots temps confermam a vos amats e feels nostres (…) en la Ciutat e entota la jsla de Mallorcha axi presents com esdeuenjdors … segons que en la carta deles dites franquees [mot esmenat] se conte
tit.: Confirmacio de caualleries
dispositio: [E]2Ncara atorgam per tots temps loam e confermam auos e als vostres successors per tots temps totes Cauelleries [sic] les quals aqui hauets axi con aquelles tenjts e possehits … [ xxxviij] … per libre lo mes dada a perpenya ij dies alexida de maig en lany de M cclxxxiiij
conf.: hec sunt statuta et mandata que dominus Rex Maioricarum fecit jn suo recessu. [M]2emoria sit baiulo … [ 44v] … ad memoriam sempiternam. Datum jn Ciuitatem Maioricarum vj.o nonas Martij anno dominj Mo ccco xxjo
Note es tracta d'un recull de privilegis i de la confirmació de les franqueses
ID no. of Witness 5 cnum 2860
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 5 (BITECA manid 1287)
Copied 1391 ca. - 1450 ca. (catàleg)
Location in witness ff. 66-67v + 77-132 ff. 66-67 + i-lvj
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ 66] C2omenssen les franchees (…) Confermades per (…) infant en jacme fill del molt alt senyor en Jacme rey (…)
índex: [ 67v] que conferma les caualeries en .i. carta en en .ii. capitols … La carta de la moneda del aur en .v. cartes
tit.: [ 77] En nom del omnjpotent (…) Aquestes son les franquees … per lo molt noble senyor jnfant en jacme (…) del regne de malorques
intr.: E6N nom de nostre senyor Deu … [ 77v] … que en la carta deles dites franchees se conte. Que conferma totes les caualeries del dit regne de Malorques axi con aqueles posseexen
text: E2ncara atorgam … [ 132] … jutges del dit senyor Rey Yo lorens plasensa (…) a lo meu publich e acustumat senyal. signum
Note Entre la taula i el text figuren un Privilegi de la moneda promulgat pel rei Jaume de Mallorca i la Carta de franqueses de Amalrich de Narbona (ambdós textos en català)
Record Status Created 1996-09-10
Updated 2008-01-16