Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3040
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Confirmació dels privilegis de Mallorca
Date / Place confirmat 1322
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2854
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 1 (BITECA manid 1283)
Copied Romeu des Poal, 1334-10-10 - 1339 (f. 13 i GEM)
Location in witness ff. 134ra-137rb
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322
Incipit & Explicits text: [ 134ra] Al molt alt e poderos senyor en Sanxo per la gracia de deu rey de mallorques (…) humilment soplegam demostren los jurats e prohomens de mallorques … [ 136rb] … offici segons la forma dessus dicta
epíleg: Predicti autem jurate sindici … [ 137ra] … quarto idus nouember Anno domini millessimo Tricentesimo vicesimo secundo (…) infrascripti
auten.: Signum mei … [ 137rb] … signum meo publico et solito
ID no. of Witness 2 cnum 2893
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness ff. 45v-49v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322
Incipit & Explicits rubr.: [ 45v] aquesta es la sententja e declaracio dels prohomens de fora feta e confermada perlo molt alt e poderos senyor en sanxo de bona memoria Rey de Mallorques
intitulatio: [ 46] [N]2Os en Sanxo per la gracia de deu Rey de Mallorques Comte de Rosseyllo ede Cerdanya e senyor de Monpeller
intr.: Vista la supplicacio dels homens de fora anos presentada etots los Capitols e demandes en aquella contengudes … [ 46v] … E hauda plena delliberacio sobre aquelles ab nostre conseyll e encara ab sauis a asso specialment en nostra presencia appellats sobre les dites coses pronunciam e declaram axi com se segueix
dispositio: Primerament sobrel greuge del Capitol deles carns ateses les rahons dela vna part e delaltra allegades … [ 49v] … quant e quantes vegades e axi com anos parra
subscr.: Lata e publicada fo aquesta sententja reyal en la cambra reyal del castell reyal dela Ciutat de Mallorques djmecres entitlat [sic] xiij kalendas. julij Anno dominj Millesimo Trecentesimo Qujnto decimo
Note el f. 46 comença amb un ampli espai en blanc, destinat a la rúbrica, que no es va arribar a fer en tinta vermella; la coneixem, però, perquè el copista la va deixar anotada, amb lletra molt menuda, al peu del f. 45v
ID no. of Witness 3 cnum 6821
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Pri (BITECA manid 2385)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: para Pollença: Batlle reial [?] (GEM), 1351 - 1400 (cos del volum)
1401 - 1600 (addicions posteriors)
Location in witness ff. 49v-53v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Confirmació dels privilegis de Mallorca, confirmat 1322
Incipit & Explicits rubr.: [ 49v] E depuiys [sic] quela dita sententja fo dada los dits sindichs defora enlo die assignat .iij. […]
text: Alamolt reyal masnificencia de vos senyer en Sanxo perla gracia de deu Rey de Mallorques humjlment [f. 50] supplican demostren los sindichs quels homens de fora dients dauant la vostra magestat que en lany passat per moltes oppresions egreuges als homens deffora donats per los jurats … [ 53] … Ales quals coses foren testemonis lo noble baro en .p. de fenollet per la gracia de deu vescomte villa en .p. de bell castell Nuch deaster cauallers (…) [f. 53v] e molts altres Ciutadans de Mallorca. en Jacme scuder notandum [?]
Note abans de començar el text hi ha un espai en blanc destinat a la rúbrica, que no s'arribà a transcriure en vermell; el copista, però, la va deixar anotada al marge del foli, en lletra molt menuda que no es llegeix bé i que aquí transcrivim. Segueix un privilegi papal (Innocenci) en llatí als ff. 53v-54
Record Status Created 1996-09-05
Updated 2008-01-16