Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2986
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Quarta cort de Barcelona (?)
Incipit & Explicits text: Primerament com en la cort per nos celebrada en lo monestir de sancta anna
Date / Place promulgat Barcelona 1503
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 47
Note de fet es tracta de la tercera cort. Convocada a Saragossa el 22 de febrer de 1503 per al 20 de març a Barcelona, la primera sessió es va celebrar el 26 d'abril al Convent de Framenors de la ciutat i la darrera el dia 28 de novembre, duent-se a terme totes les sessions al mateix convent
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 9740
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 66v f. lxxiiiiv
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503 cap. xliii
ID no. of Witness 2 cnum 5040
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 283-290v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits rubr.: [ 283] Constitucions fetes per lo serenissim Rey don fferando Rey de Castella e de Arago etc. en la Cort celebrada en barchinona en lo monestir de sent ffrancesch en lany Mdiij.
tit.: De comissio de causes en cinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P2Rimerament com en la cort per nos celebrada en lo monestir de sancta Anna dela presnet Ciutat … [ 290v] … volem que sia hagut per remes e les penyores tornades. Deo gracias
Note segueixen quatre folis en blanc (291-294)
ID no. of Witness 3 cnum 1611
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/33 (1) (BITECA manid 2520)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1504
Location in witness ff. 1-7v ff. 357-363v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions noues. M.d.iii
rubr.: [ 2] Constitucions fetes perlo serenissim Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago et caetera en la cort celebrada en Barcelona enlo monestir de sant Francesch / en lany .M.d.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P5Rimerament com enla cort per nos celebrada en lo monestir de santa Anna dela present ciutat / entre les altres sia stada feta vna constitucio començant: Item statuim e ordenam: que les causes menors de trenta liures … [ 7v] … E si perles dites penes e altres coses damuntdites haura plet peniant e processos e penyores per execucio preses: volem: que sia hagut tot per remes / e les penyores tornades.
colofó: Deo gratias. Les presents constitucions foren stampades en Barcelona per Pere posa en lany .M.d.iiij.
ID no. of Witness 4 cnum 3763
City, library, collection & call number Cambridge: University Library, Norton.b.81 (BITECA manid 2502)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Luschner, 1504 ca. (Palau)
Location in witness ff. 84-95v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Constitucions fetes per lo senyor Rey don Ferrando segon en la quarta (j) Cort de Cathalunya celebrada en Barcelona en l'any M.D.iij. Barcelona, Joan Luschner, f. 84
Incipit & Explicits rubr.: [ 84] Constitucions fetes per lo senyor Rey don Ferrando segon en la quarta (j) Cort de Cathalunya celebrada en Barcelona en l'any M.D.iij. Barcelona, Joan Luschner
rubr.: [ 85] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e serenissimo señor Rey don Ferrando / Rey de Castella e de Arago etc. Enla quarta Cort de cathalunya celebrada en lo Monestir dels frares menors dela ciutat de Barchinona. En lany. Mil.cinchcents.etres
rubr.: [ 86] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e serenissimo señor Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago etc. En la quarta Cort de Cathalunya celebrada en lo monestir dels frares menors dela ciutat de Barchinona en lany / M.cinchcents e.iij.
tit.: Dela commissio deles causes de Cinquanta fins eu [sic] cent liures Capitol primer
dispositio: P10Rimerament com en la Cort per nos celbrada en lo MOnestir de santa Anna dela present ciutat / Entre les altres sia stada feta vna constitutio començant Item statuim e ordonam … [ 95v] … volem que sia hagut tot per remes e les penyores tornades
colofó: Acaben les dites constitucions actes / e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela iusticia ciuil e criminal e altres coses vtils del principat de Cathalonya. Per Johan luschner alamany
ID no. of Witness 5 cnum 8693
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Typ 560 04.262 F (BITECA manid 2370)
Imprint Barcelona: Gabriel Pou, 1504-02-07
Location in witness ff. [a i-a vijv] ff. 1-7v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits tit.: [ a i] Constitucions
rubr.: [ a ij] Constitucions fetes perlo serenissim Rey don Ferrando Rey de Castella ede Arago etcaetera enla cort celebrada en Barcelona enlo monestir de sant Francesch en lany. mill y sinch cents e tres.
tit.: De comissio de causes de sinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P9Primerament com enla cort per nos celebrada enlo monestir de santa anna dela preset [a tinta, a mà, s'ha afegit la marca d'abreviatura que hi mancava] ciutat entre les altres sia stada feta vna constitucio començant: Jtem statuim e ordenam: que les causes menors de trenta lliures … [ a vijv] … e processos e penyores per execussio preses: volen que sia hagut per remes e les penyores tornades. Deo gratias
colofó: Les presents constitucions foren empremtades en Barcelona per gabriel Pou libreter a .vij. de Febrer del any mill e sinch cents y quatre
ID no. of Witness 6 cnum 3311
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 19 Fol (5) (BITECA manid 2457)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Barthomeu Aguilar, 1513-05-15
Location in witness ff. 1-6v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo serenissim Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago et caetera. enla cort celebrada en Barçelona enlo monestir de sanct Francesch: en lany .M.D.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en cent liures. Capitol primer.
text: P5Rimerament com enla cort per nos celebrada enlo monestir de sancta Anna dela present ciutat: entre les altres sia estada feta vna constitucio començant. Item statuim e ordenam: que les causes menors de trenta liures … [ 6v] … E si per les dites penes e altres coses damunt dites haura plet penjant e processos e penyores per executio preses: volem: que sia hagut tot per remes: e les penyores tornades. Deo gracias.
epíleg: Acaben les presents constitucions qui han sguart al bon horde dela justicia ciuil: … enla insigne ciutat de Barçelona per Carles amoros: a despesas de mestre Barthomeu Aguilar libreter del General a .xv. dies del mes de Maig delany .Mil.D.xiij.
ID no. of Witness 7 cnum 6018
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, (BITECA manid 2646)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Barthomeu Aguilar, 1513-05-15 [?] (Martín Abad)
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
ID no. of Witness 8 cnum 3926
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, 29-V-2 (5) (BITECA manid 2516)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach para Llàtzer Millà, 1526-02-15
Location in witness ff. 1 + A-[A vi]v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Constitucions fetes per lo serenissim Rey don | Ferrando Rey de Castella e de Arago etcaetera. en | la cort celebrada en Barcelona en lo monestir | de sant Francesch en lany. M.d.iij.
rubr.: [ A [i]] Constitucions De Cahalunya [sic]. | Constitucions fetes per lo serenissim Rey don Ferrando Rey de | Castella e de Arago etcaetera. enla cort celebrada en Barcelona enlo mo|nestir de sanct Francesch: en lany .M.D.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en | cent liures. [espai en blanc] Capitol primer
dispositio: P3Rimerament com enla cort per nos celebrada enlo mone|stir de sancta Anna dela present ciutat: entre les altres sia stada feta vna | constitucio començant. Item statuim e ordenam:que les causes menors de trenta liures … [ [A vi]v] … ¶ E si per les dites penes e altres coses damunt dites haura | plerpeniant [sic] e processos e penyores per execucio preses: volem que sia hagut tot per re|mes: e les penyores tornades. | Laus deo
colofó: Acaben les presents constitucions qui han sguart al bon orde dela ju|sticia ciuil e criminal:e altres coses vtils del principat de Catha-|lunya:enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a depeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj. despeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a depeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj. del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj.
ID no. of Witness 9 cnum 2796
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9-VII-31 (5) (BITECA manid 2072)
Imprint Barcelona: Pere Mompezat para Llàtzer Millà, 1540-08-06
Location in witness ff. 1-6v ff. 423-428
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions de Catalunya. Constitucions fetes per lo serenisim Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago etc. enla Cort celebrada en Barçelona enlo monestir de sanct Francesch:en lany .M.D.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P4rimerament com enla cort per nos celebrada enlo monestir de sancta Anna dela present ciutat:entre les altres sia stada feta una constitucio començant. Item statuim e ordenam:que les causes menors de trenta liures … [ 6v] … volem que sia hagut tot per remes: e les penyores tornades. Laus deo
colofó: Acaben les presents constitucions qui hansguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal:e altres coses vtils del principat de Cathalunya:en la insigne ciutat de Barcelona per Pere monpezat a despeses de Latzer milla librater del general.A.vi.dies del mes de Agost del Any. M.D.xxxx.
Record Status Created 1996-06-14
Updated 2001-06-29