Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2963
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Medea
Setena tragèdia de Sèneca
Date / Place traduït 1396 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 2:395-449
Subject TEATRE
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 3958
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. cciii-ccxxxiiij
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cciii] Aci comenca [sic] la Setena Tragedia de Senecha jntitulada Medea la qual conte en si .v. Actes per los quals se demostren tots los actes que ala dita Medea seguiren com pres per marjt Jason sobre lo vello e daur. vij vija tragedia [aquestes darreres paraules són escrites al marge superior]
arg: [j]5ason se parti dela terra sua e anassen ala illa de Colcos … [ cciijv] … dos fills que hauja hauts de Jason per matrjmonjal acostament e degollals hi dauant
índex: Lo prjmer Acte conte la gran turbacio que hac Medea … [ cciiij] … ço es lo missatger quj denuncia la destruccio dela casa de Ercon lo corus dels cantors Jason e medea
text: [ cciiijv] [o] deus conjugals qui ffauoreiats los matrimonjs … [ ccxxxiiij] … E la vida tua fa testimonj que no porjen viure ab tu
Note al marge, al començament del text de la tragèdia hi ha una anotació sobre la maledicció de Medea feta amb lletra més cursiva i que sembla una mica posterior a la còpia
ID no. of Witness 2 cnum 2761
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-3096 (BITECA manid 1757)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Cancelleria reial [?] (Gimeno Blay), 1391 ca. - 1425 ca. (ff. 1-32 i 50-101 segons Gimeno Blay)
1451 [?] - 1500 [?] (ff. 33-49)
Location in witness ff. 6-28v ff. lix-lxxxiiiiv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits prol.: [ 6] Jasson se parti dela sua terra e anassen ala ylla de Colchos … per matrimonjal acostament e degolalls li dauant
índex: E lo primer conte la gran torbacio que ach medea … [ 7v] … qui denuncia la destruccio dela casa de Creon lo chorus dels cantors Jesson e medea
text: Ho deus coniugals qui fauoreiats los matrimonis … [ 28v] … car no porien sostenjr la tua malea e la vida tua fa testimonj que no porien vjure ab tu
ID no. of Witness 3 cnum 2769
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 149ra-173va
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 149ra] Aci comenca la setena Tragedia de senecha jntitulada Medea la qual conte en si v. actes per los quals se demostren tots los actes que Ala djta Medea seguiren com pres per marit jason sobre lo vellor dor
arg: [j]5ason se partj dela terra sua … [ 150ra] … lo corus dels cantors jason e Medea
text: [o]4 deus conjugals quj fauorejats los matrjmonjs … [ 173va] … no creu que alla on ne vas habjten los deus car no porjen sostenjr la tua malea E la vjda tua fa testjmonj que no porjen vjure abtu
ID no. of Witness 4 cnum 8183
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 41v-42
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 41v] L2A setena tragedia es de madea … [ 42] … de continent
ID no. of Witness 5 cnum 1743
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 44-72v ff. xlix-lxxvi
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 44] Açi comença la setena tragedia de Seneca laqual es Jntitulada de Medea e es finjda en la seguent Jstoria
prol.: I4Ason se parti dela sua terra … [ 44v] … de jason de de \go/lals de li deuant
índex: Aquesta tragedia conte .v. actes principals … [ 45] … Jason e medea
tit.: Primer capitol del primer acte on se mostra en quina forma Medea conuoca tots los deus que sien presents enla venyança quel uol fer
text: [ 45v] Diu Medea. O2 Deus coniugals qui fauoreiats los matrimonjs … [ 72v] … a mes dolors
ID no. of Witness 6 cnum 7786
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness f. clxxxr-v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem proemi
Incipit & Explicits text: [ clxxx] La .vij.e Tragedja es damadeya. ala qual deuem presupondra. que jason per jnducsio deson avonclo paleu Rey dels mirmjrjdons. aparala .j.a nau … [ clxxxv] … e fogi decontinent efeusa jnvisibbla denant els
ID no. of Witness 7 cnum 3976
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. clxxxii-ccxvv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ clxxxii] Asi comensa la vij tragedia de saneca. Asi comensa la .vij. tragedja de sanecha laqual es jntitulada. de madeya e es ffundada an la saguent jstoria
arg: Jason se parti dela sua terra e anasen ala jla [sic] de colcos … [ clxxxxiiv] … e degolas lj denant ell
índex: Aquesta tragedja conte .v. agtes priçipals. Lo primer conte la gran turbasio que ach madeya … [ clxxxiiij] … la destrucsio dela casa de creon, elo thorus [sic] dels cantors. e madea. e jason
tit.: Primer capitol del primer agta consa conte emostre anquuina forma. madea convoca tots los devs. que sjan precents an la vangansa que volffe. madea.
text: O3 deus conjugals qui fauorajats los matrjmonjs … [ ccxvv] … ela vja tua fa testimonj. que no porjan vjura ab tu
ID no. of Witness 8 cnum 3964
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/14704 (BITECA manid 1848)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 73-107v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] Açi Comença la setena Tregedia de Seneca la qual | es Jntitulada de medea he es fundada en la seguent | istoria
arg: I6ASON SE PARTI. dela sua terra he | anasen ala ylla de Colcos per conquistar lo ve|llor daur … Ans apres de tan gran | venjança pres dos fills que auia hauts de Jeson per ma|trimonial aconstament he degollals li dauant
tit.: Aquesta Tragedia conte sinch actes principals
índex: E3N . Primer acte se conte la gran turba|cio que hac Medea per ço com Jeson prenia | muller Creusa filla del Rey Creon … [ 74v] … ço es lo misatger qui denuncia la destrucçio | dela casa de Creon / lo Corus dels cantors / Jeson | he Medea
tit.: Comença lo primer Capitol del primer acte on se mo|stra en quina forma Medea conuoca tots los deus qui sien | presents a la venjança que vol fer
text: O4 DEUS. Coniugals qui fauorejats los ma|trimonis / O tu lucina qui est guardiana del talem | matrimonial … [ 107v] … Car no porien sostenir la tua malesa / he la | vida tua fa testimoni que no porjen viure ab tu. Ffinit
ID no. of Witness 9 cnum 1685
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 352 (BITECA manid 1432)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 152v-179v ff. cliv-clxxviiiv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Medea (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 152v] Asy comença la vii.a Tragedia de Senecha entjtulada dels fets de Medea e de Jason
text: [ 153] [J]3ason axi con auets hojit se parti dela sua patria … [ 179v] … e la vjda tua fa testjmonj que no porjan vjure ab tu
Record Status Created 1996-05-13
Updated 2004-05-14