Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2962
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles Troades
Troia
Sisena tragèdia de Sèneca
Date / Place traduït 1396 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni de Vilaragut, noble [?]
Traductor: Desconegut [?]
References (most recent first) Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 2:337-93
Subject TEATRE
MATÈRIA CLÀSSICA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 3957
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 091 Sèneca (BITECA manid 1846)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. clxxi-cciv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxi] vj. sisena tragedia troya [títol breu al marge superior] Aci comença la sisena Tragedia de Senecha la qual es jntitulada Troya la materia dela qual es contenguda djns la seguent jstoria
arg: [a]5pres que la Ciutat de Troya ffon destrujda e totalment aterrada … e degollada sobre lo Sepulcre de son pare Axjlles
índex: La present Tragedia conte sis Actes [f. clxxiv] Lo primer acte tracta lo plant que fa Encuba [sic] … [ clxxvjv] … E parlenhi tres persones co [sic] es lo missatger que denuncia la mort E Eucuba [sic] e Andromaca
tit.: Prjmer capitol del primer acte en lo qual se tracta lo plant de Eucuba [sic] muller del Rey prjam E del corus dels cantors dels Troyans quj ploren sobre la destruccio de Troya
text: [t]3ot hom qui posa sa confianca [sic] en regnar e senyoreiar e quj te lo ceptre del palau Reyal … [ cciv] … Vosaltres catiues Troyanes anats cuytats vos correts al port dela mar. Car ja donen veles les Naus E lo Naujlj se comenca [sic] de moure quj en breu se deu partir
ID no. of Witness 2 cnum 2768
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 295 (BITECA manid 1847)
Copied 1401 - 1425 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 123ra-148va
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 123ra] Açi comença la Sisena Tragedia de Senecha la qual es jntitulada Troya. la mateja de la qual es contenguda djns la saguent jstoria
arg: [a]7pres que la Ciutat de Troya fon destrohida e totalment aterrada per los grechs … [ 124ra] … E parlen hi tres persones co es lo misatger qui denuncia la mort e Encuba e Andromata
tit.: Primer capitol dle prjmer acte en lo qual se tracta lo plant de Encuba muller del Rey prjam e del corus dels cantors dels Troyans quj ploren sobre la destruccio de Troya
text: [t]3ot hom qui posa sa confianca en regnar e senyoreiar e quj te lo ceptre del palau Reyal e jmperjal … [ 148va] … E lo naujlj se comença de moure quj en breu sen deu partjr
ID no. of Witness 3 cnum 3982
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VII (BITECA manid 1907)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 41r-v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 41] L2A sisena Tragedia es dita torao ala qual deuem presuppondre que troya destruida … [ 41v] … foren duytes a perpetual captiuitat
ID no. of Witness 4 cnum 3975
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. clxxviiiiv-clxxx
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem proemi
Incipit & Explicits text: [ clxxviiiiv] La .vj.e tragedja. es djta de troas. ala qual deuem presupondra que Troya desroujda. [sic] per los grechs. san volgesan tornar. ases abitacions … [ clxxx] … eles .ij. djtes mares de escinay. ede pulixena foran duytes ha perpetual captivjdat
ID no. of Witness 5 cnum 7789
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 12 (1) (BITECA manid 1426)
Copied Barcelona: Bartomeu Miquel, 1433-09-01
Location in witness ff. ccxxii-cclviv
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxii] Acy comensa la .vj.e tragidea [sic] de sanecha. la qual es jntitulada. de Troyas. E es fundada an la precent jstoria. La .vj.e tragedja de sanecha la qual es jntitulada de troyas
arg: A3pres quela sjutat de troya fou destrovja [sic] … [ cxxiiv] … e mantinent degolada sobra lo sapulcra deson para anxjlles
tit.: La precent trageja conte .vj. actes
índex: Lo primer aqta tragta lo parlar … [ ccxxviiiv] … so es lo mjsatger. qui denvnsja la mort ecuba. Andromocha [sic]
tit.: Primer Capjtol del primer agta. en lo qual sa tragta lo plant e ecuba … qui ploran sobra la destrucsio de Troya
text: Tot hom qui posa sa confjansa. en ragnar [sic] … [ cclviv] … elo naujlj. sa comensa de moura. qui an breu sa deu partir
epíleg: Asi fanex la .vj.e tragedja de sanecha. la qual hes apellada de troyas. E comensa la .viij.e tragedja de sanecha quj es djta. de agamenon
ID no. of Witness 6 cnum 3963
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/14704 (BITECA manid 1848)
Copied 1441 - 1460 (Martínez Romero)
Location in witness ff. 36v-72v
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, Troia (tr. Antoni de Vilaragut…), traduït 1396 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] La present Tregedia de Troya conte sis actes
índex: L2O PRIMER Acte tracta lo plant que fa | Ecuba ab lo seu corus dels Cantors de Troya … [ 37v] … he parlen | tres persones ço es lo misatger qui denunçia la mort | he Ecuba he Andromata
tit.: [ 38] Primer Capitol del primer acte en lo qual se | tracte lo plant de Ecuba muller del Rey priam | he del corus dels cantors qui ploren sobre la de|strucçio de Troya. Ecuba
text: T5OT HOM. qui posa sa confi|ança en Regnar / o senyoreiar qui te lo çep|tre del palau Reyal he emperial he no | viu en temor del sobiran senyor qui es | sol vn deu … [ 72v] … Car ja donen velles les naus he | los nauilis se començen de moure qui en breu se deuen partir
Record Status Created 1996-05-13
Updated 2004-05-14