Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2933
Authors Consell de Cent
Titles Ordinacions sobre seguretats marítimes
Incipit & Explicits text: … aytantes vegades com se vullen a lur coneguda
Date / Place promulgat Barcelona 1484-06-03
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
References (most recent first) Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 3:33-45
Subject DRET
COMERÇ
MAR
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7973
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-IV-20 (BITECA manid 1103)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, Pere Posa, 1482 - 1484 (Catàleg)
Barcelona: Nicholas Spindeler, 1483 ca. - 1484 (García Craviotto)
Barcelona [?] (Catalogue): Nicholas Spindeler [?], 1484-06-03 [?]
Tarragona [?] (Haebler): 1484-06-03 [?]
1484 [?] - 1485 [?] (ed. Font Rius)
Location in witness ff. 141va-148rb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 141va] Segueixen se les ordinacions/ nouament fetes sobre les se/guretats maritimes
acc.: Ara hoiats tot hom generalment/ per manament del honorable mos/sen Anthoni pere de rocha crespa/ caualler ragent [sic] la vegaria … tant com ha esguart a sa iurediccio
intr.: Ordonaren los conssellers e promens dela dita ciutat: que com en/ temps passats sien stades fetes diuer/ses ordinacions sobre les segure/tats maritimes … fetes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes can-bis [f. 141vb] robes e mercaderies axi/ de vassalls del senyor Rey/ com de estrangers poden es/ser assegurats ço es los vas/salls del senyor Rey deles/ vuyt parts les set e los estran/gers deles .iiij. parts les tres
text: Primerament ordonaren los dits/ consellers e promens que tots e sen/gles nauilis e fustes … [ 148rb] … dubtos tota vegada que ben vist/ los sera a lur bona coneguda
epíleg: Fonch feta la present crida per mi/ Anthoni strada corredor dela ciu/tat a tres de Juny Any Mil cccc/ vuytantaquatra. Aci acaben les ordinacions/ novament fetas sobre les se/curetats maritimes
ID no. of Witness 2 cnum 2708
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. n ira-n vvb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ n ira] Ordinacions de consellers de Barcelona derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
pream.: A2Ra oiats tot hom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de rocacrespa caualler regent de la vegueria / e de mossen Guillem ponçgen batle dela present ciutat de Barchinona. ço es de quascun dells tant com ha esguart a sa iuridiccio
text: Ordenaren los consellers e promens dela dita ciutat: que com en temps passat sien stades fetes diuerses ordinacions sobre les seguretats maritimes … [ n vva] … Retenen se empero los dits consellers e promens poder de interpretar corregir e esmenar tot ço que en les dites coses los parra escur o dubtos tota vegada: que ben vist los sera a lur bona coneguda
colofó: [ n vvb] Fonch feta la present crida per Anthoni strada corredor dela dita ciutat a tres de Juny Any Milcccc. vuytanta quatre. Aci acaben les ordinacions dererament fetas sobre les seguretats maritimes
Note oferim l'expl. a partir de l'exemplar de la Vaticana
ID no. of Witness 3 cnum 3180
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. n jra-n vvb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ n jra] Ordinacions de consellers de Barçelona derrerament fetes sobre les seguretats maritimes. c. j
text: A5Ra oiats tothom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de roca crespa caualler … [ n vvb] … que ben vist los sera a lur bona coneguda
colofó: Fon feta la present crida per Anthoni strada corredor dela dita ciutat a .iij. de Juny.Any.M.cccc.lxxxiiij. Aci acaben les ordinacions derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
ID no. of Witness 4 cnum 9598
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. xciiiva-xcviiiva
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ xciiiva] Ordinacions de | consellers de Barçelona derre|rament fetes sobre les se=|guretats maritimes.
pream.: A10Ra ojats | tot hom ge=|neralment | per mana=|ment del | honora=|ble mossen | Antoni pe|re de roca | crespa … [ xciiivb] … hauents per reuocades e nulles qual=|seuol ordinacions fins lo dia present fe|tes sobre les dites seguretats
tit.: Capitol que totes fustes | cambis robes e mercaderies axi be de | vassalls del senyor Rey com se stran|gers poden esser assegurats ço es los | vassalls del Senyor Rey:deles vuyt | parts les set e los estrangers deles .iiij. |parts les tres.
intr.: P5Rimerament ordenaren los | dits consellers e promens | que tots e sengles nauilis | dits del senyor rey com de strangers … [ cxiiiira (errada per xciiii)] … e los estrangers lo quart | en la forma desus ex pressada.
tit.: Capitol que nauilis nero|bes de genouesos ne de enemichs del | senyor Rey ne de amichs qui tinguen | participi ab ells no puxen esser assegu|rats. Capitol. .j
dispositio: E4Ntes empero e declarat:que | robes ne nauilis qui sien de | persones; qui sien enemi=|gues del senyor rey: … [ f. xcviiiva] … Reten se empero los dits consellers | e promens poder de interpretar corre|gir e esmenar tot ço que enles dites co|ses los parra escur ho dubtos tota ve|gada: que ben vist los sera a lur bona | coneguda.
nota: Fonch feta la present crida | per Anthoni estradacorredor dela di|ta ciutat a tres de Juny Any Mil. | cccc. vuytanta quatre.
colofó: Aci acaben les ordinacions | derrerament fetes sobre les seguretats | maritimes.
ID no. of Witness 5 cnum 3948
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. cxvra-cxxirb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvra] Ordinacions de Consellers de Barçelona derrerament fetes sobre les seguretats maritims
pream.: A8Ra oiats tothom generalment per manament del honorable mossen Antoni pere de roca crespa … [ cxvrb] … com ha esguart a sa iuridiccio
text: Ordenaren los consellers e promens dela dita ciutat … [ cxxirb] … Açi acaben les ordinacions derrerament fetes sobre les seguretats maritimes
Note Al final, gravat amb l'escut d'Aragó i Castella
ID no. of Witness 6 cnum 5185
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxv-cxxirb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Ordinacions de Consellers de Barselona derrerament fetes sobre les seguretats maritims
text: [ cxvra] A7Ra oiats tot hom generalment per manament del honorable mossen Antoni Pere: de roca Crespa caualler regent la vegueria: … [ cxxirb] … que ben vist los sera a lur bona coneguda
epíleg: Fon feta la present crida per Anthoni strada corredor de la dita ciutat a .iii. de Juny.Any .M.cccc.lxxxiiij. Asi acaben les ordinacionsderrerament fetes sobre les seguretats maritimes
ID no. of Witness 7 cnum 12352
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 112v-118rb
Title(s) Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] ORDINACIONS DE | CONSELLERS DE BARCELONA | derrerament fetes sobre les segur-|tats maritimes. Ca-|pitol I.
intr.: [ 112va] A7Ra hoiats tot hom general-|ment per ma-|nament del ho-|norable mos-|sen Antoni Pe-|re de Rocacres-|pa … [ 113rb] … ço es per la | valor daço que daquells se saluara, | e en tal cas dits buch e arreus sien | haguts per agermanats e sia comp-|tat,axi com si eran agermanats
rubr.: [ (en cursiva)] Que robes carregades dalla lestret | per portar en flandes o en Bar-|baria &c.ne nauilis nos | puguen asegurar. | Cap.2.
text: I2Tem ordenaren los dits Conse-|llers e promens que robes algunes | quis carregaran dalla lestret de Gi-|braltar … [ 118rb] … E si pacte | algu haurien fet contra les presents | ordinacions, que de aquell pacte no | puguen fer iuy algu
colofó: [ (en cursiva)] Retenense empero los dits Con-|sellers e promes poder ede inter-|pretar e corregir e esmenar tot ço | que enles dites coses los parra escur | o dubtos tota vegada,que ben | vista los sera a lur bona coneguda. FON FETA LA | present crida per Antoni Strada | corredor de la dita ciutat a tres | de Iuny. Any mil quatre-|cents vuytanta y | quatre. |Aci acaben les ordinacions derrerament | fetes sobre les seguretats ma-|ritimes
Note Al f. 118v es troba un gravat amb l’Oratio pro nauigantibus en llatí al peu
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03