Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2929
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols
Date / Place promulgat Carinyena 1271-08-02
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Subject Catalunya-Aragó (regne)
MAR
DRET
COMERÇ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2704
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness f. m viirb-va f. 95rb-va
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 95rb] Altra del Rey en Jachme de allometeix
salutatio: Nos en Jaume perla gracia de deu &c. Als fels e amats nostres lo Ueguer e Batle de Barchinona &c
text: Entes hauem que alguns mercaders fan viatges en algunes parts prenent comandes … [ 95va] … E aço en alguna manera no muden. Dada en Caranyena a .ij. idus de Agost. M.cclxxi
ID no. of Witness 2 cnum 3175
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness f. m vijva
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
Incipit & Explicits rubr.: [ m vijva] Altra del rey en Jachme de allometeix
text: Nos en Jachme perla gracia de deu Entes hauem que alguns mercadres fan viatges en algunes parts prenent comandes … E aço en alguna manera no muden. Dada en Caranyena a.ij. Jdus de Agost. M. cclxxj
ID no. of Witness 3 cnum 12313
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. xciira-rb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02 fragment
Incipit & Explicits rubr.: [ xciira] Altra del Rey en Jachme | de allo mateix
intitulatio: Nos en Jaume per la | gracia de deu. etcaetera
salutatio: Als fels e amats nostres lo Ueguer e | Batle de Barçelona etcaetera
dispositio: Entes ha=|uem que alguns mercaders fan viat=|ges en algunes parts prenent coman|des … [ xciirb] … E aço en alguna ma|nera no muden
datatio: Dada en Caranyena [sic] | a .ij. Jdus de Agost.M.Cclxxj
ID no. of Witness 4 cnum 5180
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness f. cxiiiva
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiirb] Altra del Rey en Jaume de allo matex
intitulatio: [ cxiiiva] Nos en iaume per la gracia de deu et caetera
salutatio: A5Ls fels e amats nostres lo Ueguer batle de Barcelona et caetera
text: Entes hauem que alguns mercaders fan viatge en algunes parts prenent comandes de algu … E aço en alguna manera no muden. Dada en caranyenna .ij. idus augusti .m.cclxxj.
ID no. of Witness 5 cnum 12347
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness f. 110vb
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Ordinació tocant a casos marítims i mercantívols, promulgat 1271-08-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 110vb (en cursiva)] Altre del Rey en Iachme de allo | matex
text: N2Os en iachme per la gracia de | Deu &ct. Als feels e amats no-|stres lo Veguer e batle de Barcelo-|na &c. Entes hauem que alguns mer-|caders fan viatges en algunes parts | prenent comandes de algu o de al-|guns ciutadans de Barcelona … e aqui aço mostra-|ran per publich instrument o per | testimonis sufficients. E aço en al-|guna manera no muden.
datatio: Dada en Caranyena a.ij. Idus de | Agost. M.cclxxj.
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03