Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2925
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols per a la seguretat dels navegants
Date / Place promulgat Barcelona 1340-11-22
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
References (most recent first) Editat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 2:11-34
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
MAR
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2758
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 989 (BITECA manid 1100)
Copied 1452 - 1458 (ed. Colon et alii)
1451 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. 127rb-133ra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits text: [ 127rb] P3Rimerament que tot mariner o ballester … [ 133ra] … E3Daquestes cosas deguen auer manament tots hoficials del Senyor Rey e Consols de seruar e de tenir aytant com lo senyor Rey plaura
ID no. of Witness 2 cnum 8023
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 56 (BITECA manid 1960)
Copied 1491 - 1500 (ed. Font i Rius)
Location in witness ff. clxxi-clxxviiii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxi] Carta dominj regis supra vsacius
intitulatio: P6Etrus dey gratia Rex aragonum … Comesque barchinone
salutatio: Nobilibus et dilectis procuratorj nostro generali … vel loca tenentibus eorumdem Salutem et dilectionem
intr.: Saguax vmana proujsio rerum … Securjtate naujgancium proujdere Capitula tenorum Sequencium proujdimus hordinanda
tit.: Incipit vnum capitulum
dispositio: P3Rimerament que tot marjner ho balester o serujciall et tot altra quj sia acordat de nau … [ clxxviiiv] … de seruar e tenjr aytant com al S. R. plaura
tit.: [ clxxviiii] La quarta de manament del S.R.
text: Q3vo cirquanobis … ab omnibus esset conclusa dat barchinone decimo chalendas decembris anno dominj Mo ccco xxxxo. Deo gracias. Ego petrhus thome notarius publichus barchinone (…) feci aponde sig + num
nota: Qui virtutes vocabulorum sunt ignari de ffauti [….] [?] dixit Aristoteles
ID no. of Witness 3 cnum 2700
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, AAA.I.12 (BITECA manid 1104)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14
Location in witness ff. m ira-m iiiiva ff. 89ra-92va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 89ra] Capitols del Rey en pere
pream.: N4Oos [sic] en Pere per la gracia de deu Rey de Arago etc. Als nobles e amats lo procurador nostre general … e proueir ala seguretat dels nauegants: los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P2Rimerament que tot mariner o ballester o seruicial e tot altre qui sia acordat de nau o galera o de leny … [ 92va] … E daquestes coses deguen hauer manament tots officials del senyor rey e consols de seruar etenir aytant: com al senyor rey plaura
conf.: Quocirca vobis … et seruari faciatis ab omnibus inconcusse. Datis Barchinone .x. kalendas decembris / anno domini .M.ccc.xxxx.
ID no. of Witness 4 cnum 3171
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. *E.36 (BITECA manid 2044)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14
Location in witness ff. m ira-m iiijvb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ m ira] Capitols del Rey en Pere sobre los fets e actes maritims [ m irb]
acc.: Nos en pere per la gracia de deu Rey de arago … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P5rimerament que tot mariner o ballester o seruicial … [ m iiijvb] … de seruar e tenir aytant : com al senyor plaura
conf.: Quo circa vobis et vnicuiquem vestrum dicimus … et seruari faciatis ab omnibus incomcusse. Datis barchinone x. kalendas decembris anno domini .M.ccc.xxxx
ID no. of Witness 5 cnum 3945
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. cvva-cx
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ cvva] Capitols del Rey empere [sic]
intitulatio: N5Os Empere per la gracia de Deu Rey de Arago etcaetera
salutatio: Als nobles e amats lo procurador nostre general e al portant veus de Gouernador … [ cvvb] … e subdits nostres presents e qui per auant seran: salut e dileccio
pream.: La discrecio humana per coniectures deles coses passades … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
dispositio: P7Rimerament que tot Mariner ho seruicial … [ cxra] … com al senyor Rey plaura. Quo circa vobis et vnicuique (…) Datis Barchinone .x. kalendas Decembris. Anno domini M.cccxl.
ID no. of Witness 6 cnum 5176
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cvva-cxrb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ cvva] Capitols del Rey empere
intitulatio: N4Os Empere per la gracia de Deu Rey de Arago. etcaetera … los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
salutatio: Als nobles e amats lo procurador nostre general … [ cvvb] … e a tots qualseuol altres officials e subdits nostres presents e qui per auant seran: salut e dileccio
pream.: La discrecio humana per coniectures deles coses passades considera les esdeuenydores … prouehir ala seguretat dels nauegants: los capitols del tenor seguent manam esser ordenats
text: P5Rimerament que tot Mariner o Seruicial e tot altre qui sia acordat de nau ho Galera … [ cxra] … de seruar e tenyr aytant: com al senyor Rey plaura
conf.: Quo circa vobis et vnicuiquem vestrum dicimus: … e seruari faciatis ab omnibus inconcusse. Datis Barchilone .x. klendas [sic] Decembris. Anno domini M.cccxl.
ID no. of Witness 7 cnum 12343
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 103-107va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols per a la seguretat dels navegants, promulgat 1340-11-22
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] CAPITOLS DEL REY | EN PERE SOBRE LOS FETS | e actes maritims
intitulatio: [ 103ra] N5Os en Pere per la gra|cia de Deu Rey de | Arago &c.
salutatio: Als no-|bles e amats lo procu|rador nostre general | e al portant veus de gouernador […] e | subdits nostres presents e qui per | auant seran: Salut e dilectio.
intr.: La dis-|crecio humana per coniectures de | les coses passades considera les es-|deuenidores … [ 103rb] … sia a nos | subleuar los perills de les persones | e bens,e proueir a la seguretat dels | nauegants,los capitols del te-|nor seguent manam esser| ordenats
dispositio: P3Rimerament que tot mari-|ner o ballester o seruicial e | tot altre qui sia acordat de | nau o galera … [ 107va] … E daquestes coses deugen ha-|uer manament tots officials del se-|nyor Rey e consols de seruar e te-|nir aytant com al senyor plaura
conf.: Quo circa vobis [expl.] & seruari faciatis ab omni-|bus inconcusse
datatio: Datis Barchinone. x. Ka|lendas Decembris , anno Domini. | M.cccxxxx.
Record Status Created 1996-03-29
Updated 2018-04-03