Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2904
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3063
Casa dels Jurats. Llibre del regiment de sort i de sac
Language català
Date promulgat 1447 a quo
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 11
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467
Location in witness ff. iii-xl
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ iii] Libre del nouell regiment de sort e de sach ab lo qual lo present Regne se regeix es stat fet en lany MCCCC Seixanta Set stants Jurats los honorables mossen Miquel sureda Caualler mossen Luis vmbert mossen Pere borrassa mossen Pere ameller mossen Gaspar pont e mossen Anthoni gual, e tret e comprouat del original lo qual era en paper tot ia squinçat, e stant Scriua dela casa de la Vniversitat lo discret en Raffel parera, notari
índex: [ iv] Primerament se han traure los concellers dela Ciutat E apres los Jurats lo dia dela vigilia de Sant Thomas es en lo primer capitol en cartes v … [ vi] … De lletres que los jurats fassen per la vniversitat en cartes xxviiij
intr.: [ vii] N7ouerint vniuersis Quod. Die martis decima mensis Octobris anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo Septimo hora quinta (…) Coram multum honorabili domino Hugone de sancto joanne milite domini regis … [ viiv] … Regio sigillatam eius tenor talis est
intitulatio: A7lfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … et Ceritanie
salutatio: Dilectis conciliarijs nostris Gubernatori et procuratori Regio in dicto Regno Maioricarum … sunt salutem et dilectonem
pream.: Preter ordinem modum et forman quos preo jntroductione et obseruancia Regiminjs sortis dicti vulgariter de saco in Regno [?] juxta traditam ibi formam … juxta traditam ibi formam
datatio: Datum in nostris felicibus castris prope Passaranum dies vicessimo Augusti anno anatiuitate dominj Millesimo CCCCoXXXXo Septimo Rex Alfonsus. Jn Maioricum. iij
pream.: Quaquidem littera Regia presentata … [ x] … continentem Cuius tenor talis est
salutatio: N6os don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago de sicilia daça e dalla far de Valencia de Jherusalem de Hungris … Compte de Rossello e de Cerdayna
pream.: Considerants [sic] per diuerses experiencies paçades esser stat vist que en la practica de cascu dels regiments tant de franquesa quant de pracmatica … [ xi] … vulgarment de sach e no en altra manera segons particularment per los capitols seguents sera designat
tit.: La forma del Regiment
tit.: Lo priuilegi del Regiment de Sort e de Sach: exordi
dispositio: E5 primerament per dar orde en lo dit regiment ara per nos nouament proueit eordenat appellat de sort o de sach statuhim e ordenam que ans de totes coses per lo Gouernador … [ xxxix] … de fer lo contrari e declaram esser nulla e jnualit tot ço e quant contra les coses dessus ordonades statuhides e declarades en algun temps sia o fos vist esser contrafet. En testimonj deles quals coses manam lo present priuilegi esser fet dat e spatxat en la Ciutat de Tibuli de pertinencies de Roma a Quatorze dies del mes de Agost del any dela natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents Quaranta Set del Regne nostre de Sicilia daça far any tretze dels altres empero Regnes nostres trenta dos
auten.: S3enyal de don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago de Sicilia … [ xxxixv] … hauem manat spatxar. Rex Alfonsus
conf.: Testimonis qui a aço presents foren son los magniffichs (…) Consellers del dit senyor Rey … [ xl] … firme dicti domini Regis pendent les presents
Note algunes rúbriques del text són afegides per mans posteriors; segueixen textos en llatí
Record Status Created 1996-09-22
Updated 2011-10-14