Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2896
City and Library Oriola Arxiu Hist˛ric d'Oriola
Collection: Call number 2024 | Antic 44
Title of volume Leyes Fueros | de Valencia ( en un bocÝ de paper enganxat en la posiciˇ del teixell, a ploma (del s. XIX?))
Leyes y fueros de Valencia ( a la coberta anterior, a ploma)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + ij-vij + 2 s/n + j-155 + 21 s/n
Collation 110 26/5 314 410 514 612 714 810 918 108 1114 [plec d'estructura poc clara] 128 139 [plec d'estructura poc clara] 146 158 1610 175/6
Page Layout 33 lÝnies (f. v)
Size pÓgina 289 Î 216 mm (f. v)
caixa 200 Î 134 mm
Hand g˛tica cursiva diverses mans
humanÝstica diverses mans amb alt grau de cursivitat i d'altres molt acurades (documents del final del volum)
Watermark mÓ amb flor de cinc pŔtals (folis de guarda inicials i folis finals en blanc)
carro de dues rodes amb els radis en creu (folis preliminars i primera i darrera part del volum)
flor en forma de tulipa (f. 1)
campana (f. cxxvj)
Óncora que no es veu massa bÚ (f. lxviij)
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, de vegades marcades amb lletres de guia, llevat de la primera, trašada a ploma en el mateix color que la tinta del text
Other features Justificaciˇ: a mina de plom, tipus Derolez 13, que no es veu marcada a tot el volum (sÝ a la part mÚs antiga), i que no sempre es respecta
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: fetes amb un punxˇ, les verticals situades molt a prop dels talls, les horitzontals es veuen a la dreta prop del tall i a l'esquerra prop del plec
Reclams: volum sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition en forša bon estat, tot i tenir algunes taques d'humitat i brutÝcia i els marges dels folis inicials i finals desgastats. Foliaciˇ antiga en xifres romanes, a ploma, contemporÓnia de la c˛pia. Sˇn en blanc els folis preliminars, ff. vjv-ixv prel., cjv, cxxvjv i els folis finals sense numerar
Binding antiga, en pergamÝ flexible, en mal estat. Restes de les tires de badana que servien per lligar-la. L'interior del llom estÓreforšat amb un bocÝ de pergamÝ amb escriptura g˛tica formada de m˛dul petit, text en llatÝ. Al teixell hom afegÝ posteriorment la data de 1401
Previous owners (oldest first)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial del ms. 2024 de l'Arxiu Municipal d'Oriola. Furs (2010)
Note nombroses proves de ploma als folis de guarda. La targeta amb la signatura indica que en aquest volum es copia documentaciˇ entre 1319 i 1480, tot i que hi ha documents posteriors. Nombroses anotacions marginals a les disposicions legals. Anotaciˇ a ploma, del s. XVII, a l'interior de la coberta anterior: “Juan Lloaza [?] notario de la ciutat de oriola El qual notario […]”
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067046.html filigrana carro vist 2014-01-08
http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067047.html filigrana carro f. iv prel. vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 47
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 11323
Location in volume ff. ij-iiijv prel. + j-xxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11147
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs sobre els crims
Language catalÓ
Date compilat 1276 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ij prel.] Aquesta es la taula per menut de tots los furs del Rey en Jauchme parlant de crims
Ýndex: Lo primer .ij. iij. iiij. v. vj. vij. viij. viiij e x \en/ capitols parlen de acusacions. En cartes .j. … [ iiijv prel.] … Jtem que nenguna fembra publica no gos anar ab algun abrjgall
dispositio: [ j] S7i alcu accusara e puys renunciara a aquella accusacio. Si volra puys tornar a menar aquella mateixa accusacio nou pot fer … [ xxij] … e acabat dins Cinch dies e de aquj auant sia haut per absolt
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11324
Location in volume f. xxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11148
JustÝcia Criminal de ValŔncia. Crida sobre les fembres pecadores
Language catalÓ
Date promulgat 1383-03-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxij] Die Mercurij .xj. mensis Marcij Anno anatiuitate dominj Mo ccco. lxxxiijo. en libre segon de consells den vilalba a ccc.vj. cartes fon feta la crida seguent
dispositio: A2ra hoiats queus fa asaber lonrat en pere Juan justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal que per lo consell dela dita Ciutat es stat nouellament stablert e ordenat que alguna fembra peccadora publica no gos o presumescha anar per la Ciutat abrjgada ab manto … [ xxijv] … e no contrastant qualseuol licencia atorgada o atorgadora en contrarij com sia vedat de esser atorgada fon publicada etc
Note a la taula aquesta disposiciˇ s'inclou en els Furs del rei Jaume; segurament per no complir-se, fou recuperada i tornada a publicar a ValŔncia pel Consell de la Ciutat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11325
Location in volume ff. xxijv-xxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11150
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Provisiˇ reial en favor de l’armada
Language catalÓ
Date promulgat 1431-09-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxijv] prouisio Reyal ab la qual en fauor dela armada que lo dit S. R. fa guja qualseuol persones
intitulatio: Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … e de Cerdanya
salutatio: Al noble e amat conseller nostre mossen Eximen perez de corella Gouernador del Regne de valencia Salut e dileccio
acc.: Com nos haran ordenats e atorgats los gujatge elongament sobre sehiment contenguts en la crida … sots lo tenor seguent
dispositio: Ara hoiats queus fa hom a saber de part del molt alt senyor Rey que lo dit senyor en fauor dela armada la qual fa de present per benefici de sos Regnes … [ xxiiij] … e les coses en aquella contengudes tingats e obseruets e tenjr e obseruar fašats segons scrjt e tenor de aquella
datatio: Dada en barchinona sots nostre segell secret [f. xxiiijv] a Cinch dies de Setembre En lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxx e hu Rey alfonsus
nota: xxvj Julij anno xxviiijo fon feta la crjda dela treua general
Note a la taula s'ha afegit al final dels Furs del rei Jaume, en lletra posterior, probablement aprofitant un espai en blanc. Podria formar part del TEXID 1028, Corts de Barcelona 1431-1434, disposiciˇ en curs d'estudi.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11326
Location in volume ff. v prel.-vj prel. + xxv-xxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11151
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Establiments vells i provisions reials
Language catalÓ
Date promulgat 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ v prel.] Taula dels Stabliments vells e altres e de algunes prouisions Reyals
Ýndex: Los stabljments vells e antichs quels alcauots ixquen dela ciutat … [ vj] … Jtem que lo proces detal [?] coses hara esser fet per lo sindich o sots sindich o altre fent part priuada dins .v. djas a xxxxiiij cartes
rubr.: [ xxv] Establjments Vells e antichs
intr.: A3nno anatiuitate dominj Millesimo cccco vicesimo quarto denant dela presencia del honorable mossen bernat Johan Caualler Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal … publica per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella los stabliments e ordjnacions dauall contenguts
acc.: En continent lo dit honorable Justicia vista la requesta esser justa e procehir de justicia mana personalment an Ranyon artus trompeta … que publicas los deius dits stabliments per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella
rubr.: Quels alcauots isquen dela Ciutat sots pena de ašotar
intr.: A3ra hoiats que fan saber lonorable mossen bernat Johan Caualler Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal que per prouisions del senyor Rey dalta recordacio
dispositio: es ordenat que algun alcauot o alguna alcauota publica no gos star en la Ciutat de valencia ans sien tenguts fora exjr dela dita Ciutat … [ xxxvj] … que obseruen e tinguen lo dit fur sots les penes en aquell contengudes e guart si quj aguardar si ha
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11327
Location in volume ff. xxxvij-xxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11152
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre fets criminals
Language catalÓ
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvij] Aquests son los staments ordinacions e stabliments ara nouellament feyts en lany dela natiuitat de nostre senyor M. cccc. xiij. esset o stat mestre vicent ferrer en valencia
invoc.: E2n honor e Reuerencia de nostre senyor deus Jhesus christ e dela glorjosa verge e sagrada mare sua nostra dona sancta Maria
intr.: Ara hoiats ques fan asaber los honorables en bernat Johan Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal e los jurats prohomens e consellers dela dita Ciutat que com per los peccats crims vicis e delictes publichs e greus offenses notorjes comeses contra la maiestat diujnal ales Ciutats viles lochs … han fet e manen publicar e esser obseruades generalment sens [f. xxxvijv] derogacio de furs e priujlegis del dit Regne les ordinacions jnfraseguents
tit.: Dels qui juguen adaus
dispositio: Primerament com per occasio principal de joch de daus se cometen molts e diuerses peccats publicament e notoria … [ xxxxiiiiv] … peršo que algun contra fahent per ignorancia nos puxa excusar
procl.: Die [en blanc] Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxiiijo En Ramon artus trompeta publich dela dita Ciutat … per los lochs acostumats dela present Ciutat
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11328
Location in volume ff. xxxxv-xxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11153
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Corts de ValŔncia de 1371
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1371-04-26 - 1371-05-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxv] Capitols prouehits per lo senyor Rey en les Corts celebrades en lany dela natiuitat de nostre Senyor M ccclxxj
dispositio: Jtem com lo offici de vostre alguatzir solament sia apropiat que per si aconexenša en los famjljars e domestichs de vos senyor … [ xxxxvjv] … e contractes fets fora lo dit Regne de valencia Guillem de palou
Associated Persons Notari: Guillem de Palou (Floruit 1371)
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11329
Location in volume f. xxxxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1099
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions, capÝtols i actes de cort (ValŔncia)
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1373 - 1374
Incipits & explicits in MS rubr.: Capitol prouehit per lo Senyor duch en Corts generals celebrades e licenciades en lany dela natiuitat de nostre senyor M .ccc. Setanta quatre
dispositio: Jtem com segons fur de Monšo tots los plets equestions tro en suma de Treents solidos e dalli a Jnjus E aien esser tractades diffinides e determenades de una paraula sens scrits breument … sien hoydes e determenades per sola una paraula e sens scrits alguns
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11330
Location in volume f. xxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions, capÝtols i actes de cort (Montsˇ)
Language catalÓ
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvij] De gracia facienda per Justiciam
dispositio: Jtem statujmus et ordjnamus … tempore dominj Regis
rubr.: Quels ordinaris no sien empatxats per lo batle o per altrj
dispositio: Quels ordjnarjs no sien empatxats per lo batle o per altrj … ans puxen fer aquells segons han acostumat
Note segueix en llatÝ fins al f. xlvijv
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11331
Location in volume f. xlviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11154
Consell de la Ciutat. Ordinaciˇ sobre els plets
Language catalÓ
Date promulgat 1301-02-19
Incipits & explicits in MS dispositio: [ xlviij] Jtem corregim en partida e a jnstancia en partida al fur antich stablim e ordenam que si homjcidj sera feyt enla Ciutat o en les viles o en algun altre loch del Regne de valencia per alguna persona que no contrastants los furs antichs ne addjcions sobre aquells fetes ne encara priuilegis generals o specials atorgats lo jutge … abans quela dita gracia nos receser
datatio: dat valencia .xij. kalendas ffebruarij Anno anatiuitate dominj Millesimo Trecentesimo primo
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ del rei Alfons el Benigne (1319)
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11332
Location in volume f. xlviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11155
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. CapÝtols, furs i disposicions reials sobre el joc
Language catalÓ
Date promulgat 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiij] Rubrica dels jugadors Rey Martinus
dispositio: En totes nostres Ciutats e viles reals del Regne de Valencia e termens de aquelles o en les moreries dins les dites Ciutats viles o rauals de aquelles constituhides no sia sostenguda per alguna manera taffureria … pero la expulsio e punjcio de moros pertanga e haia afer lo batle
Note segueix una provisiˇ del rei Pere el Cerimoniˇs de 1358
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11333
Location in volume ff. lv-lj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11156
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. PragmÓtica sobre els juraments i les blasfŔmies feta a precs dels Jurats de ValŔncia
Language catalÓ
Date escrit 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lv] Pracmatica. o trencador de sagraments justicies
intitulatio: Nos don Alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
intr.: Mouent rahonablament nostre reyal coratge lo zel que hauriem e hauer deuem ala Reuerencia djujnal donant causa anostre just motiu lo reprouat abus que per les temerarjes jures e blasfemjes entre los vassalls … fahem e dictem pragmaticha sancio jnujolable statut e ordjnacio seruadors en la dita Ciutat de Valencia e en tot son terme
dispositio: E primerament ordenam que si negun curial dela nostra cort … [ lj] … pusquen en la vna deles dites penes res nos compon njs puixa res comportar
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11334
Location in volume ff. lj-lvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11157
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs sobre els jugadors
Language catalÓ
Date promulgat 1395 a quo - 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lj] ffur del Rey en marti sots Reprensio de Jugadors
dispositio: Si algu en Joch o en altra manera jurara per alguns membres de deu o dela verge Marja … [ lvjv] … En testimonj dela qual cosa manam fer la present ab nostre sagell secret sagellada
datatio: Dat en Valencie a .xvij. dies de octubre en lany dela natiuitat de nostre senyor Mill cccc.xxvj. Rex alfonsus
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11337
Location in volume ff. lvjv-lvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11182
Desconegut. Disposiciˇ sobre els que duen armes desonestament (Part de la Tercera Cort de ValŔncia [?])
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvjv] jn cortes valencie iiijo. dels qui son trobats armats desonestament ab armes offensiues
dispositio: Primerament que tot hom que sera trobat dela hora que la oracio sera sonada fins ala matinada quel sol ixqua acauall o apeu armat deles armes en la crida Real contengudes … [ lvijv] … quel dit official decontinent cregut aquell juxta serie e tenor dela dita crida
Note contÚ cinc disposicions
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11338
Location in volume ff. lvijv-lviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11158
Jurats. Crida feta per causa de la pesta que afectÓ la ciutat
Language catalÓ
Date promulgat 1417 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvijv] Crida feta per la present ciutat en temps de frare Matheu per que nostre senyor nos leuas la pestilencia
dispositio: Ara hoiats queus fan a saber los honorables justicies e jurats dela Ciutat Com ahonor gloria e reuerencia e laor de nostre senyor deus (…) per placar e mjtigar la jndignacio jra e furor de nostre senyor deus (…) ordenar esser feta en la jornada de dema que sera djuendres per lo mati general processo … [ lviiij] … juxta forma dels dits priujlegis pragmatiques statuts e ordjnacions dela dita Ciutat. E guard si quj a guardarsi ha
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11339
Location in volume f. lviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2608
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs nous
Language catalÓ
Date promulgat 1418 - 1427
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiij] Ffurs del Rey Nalfonso
text: Jnsuper vero die Jouis Jntitulato xxvij. mensis Marcij anno anatiuitate dominj Millesimo cccco.xxvijo. Ramon artus trompeta publich dela Ciutat de Valencia dix e relacio feu que ell de manament dels honorables Justicia … per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella
Note el text es limita a recollir la crida feta per proclamar els Furs (1418-1427)
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11340
Location in volume ff. lviiijv-lx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11159
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions i capÝtols de cort
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: La prouisio del S. R. ab la qual mana seruar la concordia feta entre la Reyna dona Elionor e lo cardenal de comenge
intitulatio: Alfonsus dei gratia Rex aragonum … et Cerjtanie
salutatio: Dilectis et fideljbus Consiliarijs … Salutem et dileccionem
intr.: Cerimonjam [?] per brachjum … Capitulum subinsertum
acc.: Molt excellent princep e victorios senyor ala vostra Reyal maiestat … los capitols e supplicacions seguents
dispositio: Primo senyor com certa conuersico [?] e concordia fos stada feta per la senyora Reyna … [ lx] … vbi curia celebrat predicta xix. die nouembrijs Anno dominj Mo cccco xxviijo pelegrj
Associated Persons Persona: PelegrÝ, secretari reial
Associated Texts confirma texid 2075 Elionor de SicÝlia, Reina de Catalunya-Aragˇ, Conc˛rdia feta per la regina Elionor e lo cardenal de Comenge sobre IIII greuges al braš eclesiastich, promulgat 1370 ca.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11341
Location in volume f. lxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11159
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions i capÝtols de cort
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1428
Incipits & explicits in MS intitulatio: Alfonsus dei gratia Rex aragonum etc
salutatio: dilectis et fidelibus Consiliarijs … salutem et dileccionem
intr.: Grauj querela per parue brachij … capitulum subjnsertum
dispositio: Jtem senyor sia merce vostra procehir sobre lo abus que algunes vegades per los officials seglars se fa … [ lxv] … datum jn villa Murjueteris secunda die decembrjs anno anatiuitate dominj Mo cccco xxviijo pelegrj
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11342
Location in volume ff. lxv-lxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11159
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions i capÝtols de cort
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] letra o prouisio del S. R. en fauor dels capellans
intitulatio: Alfonsus dey gratia Rex Aragonum etc
salutatio: Dilectis et fidelibus Consiliarijs … Salutem et dileccionem
intr.: Grauj querimonja per parte brachij … capitulum subinsertum
dispositio: Jtem senyor jatsia sobre lo jutjar que vostres officials dela Cjutat e Regne de valencia fahien e fan ales cases dels preueres … [ lxi] … datum jn villa Murjueterjs secunda die decembrjs Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxo octauo pelegrj
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11343
Location in volume ff. lxi-lxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11159
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions i capÝtols de cort
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxi] prouisio fahent per los ecclesiastichs per que los officials seclares fahien fer crides que nols donassen nj venessen pa als ecclesiastichs sots certes penes
intitulatio: Alfonsus dei gracia Rex aragonum etc
salutatio: dilectis et fidelibus Consiljarijs … [ lxiv] … Salutem et dilectionem
intr.: Grauj querela per parte brachij … capitulum subjnsertum
dispositio: Jtem senyor com algunes vegades vices officials pretenents esser contra aquells algu dells procehit nullament e jniusta per jutge ecclesiastich … [ lxij] … ac fierj volumus et jubemus. datum jn villa Muriueterjs secunda die decembrijs Anno anatiuitate dominj Millesimo cccco xxviijo Pelegrj
Note la segŘent provisiˇ Ús tota en llatÝ, excepte la r˙brica: “dels famjliars del senyor Rey e altres prouisions Reyal [sic]”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11344
Location in volume ff. lxiij-lxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11160
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Sobre revocaciˇ de guiatges
Language catalÓ
Date promulgat 1429
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiij] De reuocacio de guiatges
intr.: Ara hoiats queus fa asabee per manament del molt alt senyor Rey lo batle general de Regne de valencia Com lo dit senyor Rey per tolre alguns abusos quj son stats segujts per los guiatges atorgats per lo dit senyor … ha ordenada e manada publicar la prouisio del tenor seguent
intitulatio: Nos alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de cerdanya
dispositio: per šo com speriencia manifesta demostra per causa dels gujatges per nos atorgats en fauor de nostra armada la adminjstracio dela justicia es empatxada en gran dan e preiuhj de nostres vassalls … [ lxiiij] … manam esser feta la present sagellada ab nostre segell secret
datatio: dat en barchinona a xiiij dies de abrjl En lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxviiijo Rey alfonsus
certificaciˇ: pertal lo dit batle general ab la present publica crida de manament e ordjnacio del dit senyor Rey notiffica … per šo que algu no puixa allegar ignorancia de aquella ne daltres coses en aquella contengudes
conf.: Postmodum vero die sabbati jntus xxiij die aprilis anno anatiuitate dominj Mo cccco nono En lorenš artus crida e trompeta … e lochs acostumats de aquella fealment ab sos companyons
auten.: Lo sobre dit translat es stat tret e transladat per mj saluador piger [?] … e scriua deles dites armades
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11345
Location in volume ff. lxiiij-lxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11161
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Pau e treva amb el rei de Castella
Language catalÓ
Date promulgat 1429
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiij] La pau e treua del Senyor Rey ab lo Rey de castella
intitulatio: Nos alfonsus etc
dispositio: Com nos quj ab no pocha cura continuament cuitem enuers la conseruacio tuycio e bon stament de nostres Regnes e terres haiam proposat de opposar … [ lxv] … En testimonj dela qual cosa hauem manat la present esser feta e ab nostre segell secret segellada
datatio: dada en Calatayu a xxvj de juliol del any dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxviiijo Rey alfonsus
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11346
Location in volume ff. lxvv.lxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3962
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. PragmÓtica contra aquells que combaten albergs amb armes
Language catalÓ
Date promulgat 1398-06-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvv] Pracmaticha sanccio dels combatiments dalberchs feta per lo Senyor Rey don Marti
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
intr.: Entenents curosament axj com de bon princep e de bon Rey se pertany atotes coses quj asos sots mesos puixen per qualseuol manera profitar … [ lxvj] … e per tenor dela present
dispositio: Statuhim prouehim sancim e perpetualment ordenam e fem pragmaticha sanccio ordjnacio e jnujolable statut que si algu ab armes entrara en alberch daltrj per damnjficar a ell … [ lxvjv] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre sagell secret segellada
datatio: dat en ăaragoša a xxvij dies de Juny En lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccxcviij Matias vicecancelari
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11347
Location in volume ff. lxvij-lxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11162
MarÝa de Castilla, Reina de Catalunya-Aragˇ. Provisions reials de 1435
Language catalÓ
Date promulgat 1435-09-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Certes prouisions fetes per la molt alta Senyora Reyna lochtinent general del molt alt Senyor Rey les quals foren publicades ab crida de trompes e tabals dijous a xxij. de setembre lany M cccc xxxv. les quals son vt sequitur
invoc.: A laor e glorja de nostre senyor deu e de nostra dona sancta Maria … sent vicent Martir singular aduocat de aquesta Ciutat
intr.: Ara hoiats queus fem saber de part dela molt alta senyora Reyna … en la manera e forma seguent
tit.: De jures
dispositio: Si algu en joch o en altra manera jura per alguns membres de deu o dela verge … [ lxxjv] … la dita molt alta senyora Reyna mana esser publicades ab veu dela present publica crjda per šo que per alguns o algunes no puixa esser ignorancia allegada
datatio: Die jouis jntus vicesima secunda mensis septembrijs anno anatiuitate dominj Mo cccco xxxvo berthomeu andres trompeta … e per los lochs acostumats de aquella ab sos companyons
Note inclou les segŘents provisions: “de taffureries”, “de juguados”, “de onzeners”, “que puixa esser procehit a instancia del fisch”, “com se deuen partir les penes”, ‘si lo marit consentra adulteri ala muller”, “dels Monastirs”. Text molt semblant al TEXID 11157. Segueix una provisiˇ en llatÝ amb la r˙brica en catalÓ: “Prouisio Reyal dela subscripcio a pena de talio als que denuncien”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11348
Location in volume ff. lxxjv-lxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11163
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinaciˇ sobre usos navals
Language catalÓ
Date promulgat 1354-03-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxjv] Prouisio que en les capleutes no deu esser mes guiat ne acordat
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu Rex darago … e de Cerdanya
dispositio: Com per alguns sia posat en dupte que hom que sots maulenta sia tengut se puixa en nostres armades acordar e nos en tolre tota materia de dupte … [ lxxiij] … En testimonj dela qual cosa la present manam esser feta e ab lo segell dela nostra maiestat pertal com lo nostre segell comu per altres negocis romas en barchinona guarnjda
datatio: dat en valencia a xxviij dies de Marš lany dela natiuitat de nostre senyor Mil ccc Cinquanta quatre
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ amb r˙brica en catalÓ: “deles repenedides”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11349
Location in volume ff. lxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11164
MarÝa de Castilla, Reina de Catalunya-Aragˇ. Provisiˇ sobre els alcabots i les fembres de bordell
Language catalÓ
Date promulgat 1444-04-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiiij] Die Jouis secunda aprilis anno anatiuitate dominj Mo cccco xxxxiiijo fon publicada la crida deius scrita dels alcauots
dispositio: Ara hoiats queus fan asaber de part dela molt alta senyora Reyna lochtinent general del molt alt senyor Rey que com per obseruacio de furs e priujlegis per sa senyoria sia stada feta crida mitjanšant la qual es stat prouehit e ordenat que alguns alcauots que tinguessen fembres en \lo/ bordell … [ lxxiiijv] … sots jncorrjment de deu morabatins de pena per tantes vegades com lo contrarj hauran fet o fara e guart si quj aguardar siha
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11350
Location in volume ff. lxxv-lxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11165
Alfons d'Aragˇ I, Rei d'Aragˇ. Sobre furs i privilegis
Language catalÓ
Date promulgat 1104 a quo - 1134 ?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] de letres e cartes impetrades contra furs e priuilegis Regis Alfonsi primj
dispositio: S6i nos o nostre primer engendrat qui deia Regnar farem manament o manaments comissio o comissions ab carta o sens carta al portant veu de procurador o asos lochtinents … [ lxxvj] … reclam no puixa esser per nos allongat
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11351
Location in volume ff. lxxvjv-lxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11166
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. PragmÓtica sanciˇ a precs dels jurats de ValŔncia
Language catalÓ
Date promulgat 1446-07-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvjv] pragmaticha dela lotia e dela coltellada perla cara
intr.: Ara hoiats queus fan a saber de part del senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey que asuplicacio dels jurats … ha atorgat ala dita Ciutat vna pragmaticha sanccio e o priujlegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
dispositio: volents quant en nos es posar e constituhir en tranquilljtat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins … [ lxxvijv] … En testimonj deles quals coses manam la present esser feta ab lo sagell Reyal empendent guarnjda
datatio: dat en valencia a xx dies de juliol en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc xxxxvj … any dotze e dels altres Regnes xxxj. El Rey Juhan
conf.: perque ab la present publica crida e notiffiquen totes les dites coses e cascuna de aquelles atot hom en general … ignorancia noy puxa esser allegada e guart si quj aguardar siha falco
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11352
Location in volume ff. lxxviij-lxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11167
Jurats. Establiments
Language catalÓ
Date promulgat 1446-12-24
Incipits & explicits in MS intr.: [ lxxviij] Anno anatiuitate dominj Mo. CCCCo. xxxxvjo die videlicet Joujs jntus xxij decembris fon celebrat consell general en la Sala dela Ciutat de valencia en lo qual fon fet lo stabliment jnfraseguent
dispositio: Jtem fon proposat al present consell que los justicies crjminal e lochtinents e altres officials sots color de cerquar homens banderats ab scales … haien aprocehir per causa ans dela festa de Nadal en totes maneres
rubr.: Que los justicies e lochtinents no puixen de njt ne de dia entrar en casa de dona solta o marjdada
datatio: Die Sabbati .xxiiij. mensis decembris anno predicto
intr.: los honorables mossen ffrancesch viues Caualler … [ lxxviijv] … Attenents que per les entrades de njt e de dia per les cases deles dones per los officials se segujexen [sic] en la present Ciutat molts jnconuenjents e diffamacions les quals volents cujtar
dispositio: prouehexen e ordenen que algun Justicia o lochtinent regent ne capdeguaytes o saigs de njt ne de dia no puixa cuitar ne toquar a portes de alguna dona … [ lxxviiij] … E ašo sien tenguts jurar los dits justicies e lochtinents cascun any lo dia de nadal aiustant ho al jurament que acostumen fer
Note segueixen dos documents en llatÝ amb la r˙brica en catalÓ: “Poder de fer remissions atorgat al Noble don Johan roiz de corella Gouernador del Regne de Valencia” i “Prouisio ab la qual la Maiestat del senyor Rey vol que si homey sera fet e de aquell sera feta remissio per sa Maiestat graciosa o per alguna quantitat o per altre official que les aueries sien pagades deles Mil solidos per fur statuits e no dela composicio poqua per per [sic] la qual tal homey sera composat”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11354
Location in volume f. lxxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11168
Ferran I, Rei de NÓpols i SicÝlia. PragmÓtica sobre els rocins
Language catalÓ
Date promulgat 1468-09-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvj] Aquesta crida fon feta per prouisio e manament del senyor \Rey/ don ferrado [sic] Rey de Sicilia manant seruar la pracmaticha dels rocins la qual es jnserta en la present
intitulatio: D2on fferrando per la gracia de deu Rey de Sicilia … e senyor dela Ciutat de balaguer
salutatio: Als spectables nobles magnjfichs amats consellers e feels del dit senyor Rey … Salut e dileccio
intr.: Attenents e considerants la Maiestat del senyor Rey zelant lo repos de sos Regnes e terres e singularment deles presents Ciutat e Regne … pracmaticha sanccio del tenor seguent [f. lxxxvjv] nostra voluntat
invoc.: En nom de nostre senyor deu etc jnsertat
dispositio: E nos uehents la prejnserta pracmaticha sanccio esser molt vtil e necessarja al seruey del dit senyor Rey e nostre e al benefici tranqujllitat repos e deffensio del dit Regne … que sia fet com aquesta sia
datatio: dat en lo palau Reyal de valencia ados dies del mes de setembre en lany de nostre senyor M cccc lxviijo Rey ferrando [segueixen signatures]
auten.: Nona septembre Anno Mo cccclxviiijo Miquel artus trompeta … hauja publicada la dita crida per la ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11335
Location in volume ff. lxxxxv-lxxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11169
Jurats. Annals sobre els qui foren JustÝcies Criminals, 1494
Date promulgat 1494
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxxv] diuendres vespra detots sants comptant xxxj ederrer dia del mes de octubre any Mil cccclxxxxiiij enlo despresdinar entre quatre ecich hores se publica una crida … [ lxxxxiiijv] … o quatre djes pera [?] perpinya
Note continuen als f. cxxxixv-cxlv uns annals sobre JustÝcies Criminals que tornen a aparŔixer al f. cxliii
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11355
Location in volume ff. lxxxxv-lxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11170
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Guiatge de l'armada
Language catalÓ
Date promulgat 1468-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxv] Lo Gujatge atorgat perla Maiestat del molt alt Sor. R. a mossen Johan vilamarj capita general dela armada e exercit del dit Senyor
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al Serenisimo don fferrando Rey de Sicilia della ffar e primogenit darago … Salut e dileccio
dispositio: Volents prossegujr de special gracia e perrogatiua tots aquells quj en nostre marjtimo exercit per seruey nostre jran pujaran e mjlitaran … [ lxxxxvj] … En testimonj deles quals coses manam esser fetes les presents ab lo nostre sagell comu en lo dos sagellades
datatio: dada en ăaragoša a xxviij de setembre En lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc lxviij Rey Johan
Note segueix la revocaciˇ d'aquest guiatge
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11356
Location in volume ff. lxxxxviij-c
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11171
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Edictes
Language catalÓ
Date promulgat 1469-05-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviij] Los edictes e terres Reyals manats publicar per lo Magnifich Mossen Luis de cabanyelles lochtinent general de Gouernador a instancia del discret Nambros alegret Sindich de Valencia qui feu la presentacio dels dits edictes a xv. del mes de janer any deius scrjt
intr.: A4ra hoiats queus fa a saber lo molt magnifich Mossen luis de cabanyelles caualler Conseller e coper dela Sacra Maiestat … la qual es del subseguent tenor
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Com nos ab no poqua cura continuament entenam vers la conseruacio tuycio e bon stament de nostres Regnes e terres haiam proposat de opposar nos e obujar al Rey de castella … [ c] … per que daquelles nos puxan per algu o alguns ignorancia allegar e guart si quj guardar siha
auten.: Die vicesima Madij anno Mo cccclxviiijo en Miquel artus trompeta … feu la dita crjda per la present Ciutat e lochs acostumats de aquella
Note segueixen tres disposicions en llatÝ. Al f. cij hi ha la “Resposta per lo dit S. R. al lochtinent de Gouernador […] ala consulta que aquell feu al dit S. R. sobre lo pagament o exencio dels dits salaris e haueries”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11357
Location in volume ff. ciij-cxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs nous
Language catalÓ
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciij] Furs nous fets pe lo Senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt Senyor Rey en la Seu de Valencia lo primer dia del mes de Juliol En lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil. CCCC. Cuaranta Sis
pream.: G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranqujllitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … Aquests son los voluntarjs treballs quels Reys e senyors per la amor dels subdits amprenen per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e Gouernador general darago … lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Jnformats dela jnnada [sic] voluntat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don Alfonso per la diujnal gracia glorjosament e digna de memorja (…) [f. ciijv] per tal nos en nom loch e veu del dit senyor de volentat e consentiment dels tres bracos dela cort per nos celebrada en la Ciutat de valencia … [ ciiijv] … e no en les questions presents o pendents principalment o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
tit.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: [D]3eclarants lo fur si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del quart e deles penes … [ cxvjv] … de deu anys enša sera stada demanada judicialment o fora de juhj sera stada pagada pensio alguna
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la casa del capitol dela seu de valencia on la dita cort se acostuma [f. cxvij] tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxxx vj. E del Regne del dit senyor šo es de Sicilia deša far lany dotze e dels e dels [sic] altres Regnes lany [tretze ratllat] trentaset presentes son sent[..]ts e atorgats aquelles los damunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales coses dessus dites lo venerable pare en christ don Garcia … Gabrjel de palomar doctor en leys consellers dels dits senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dey gracia Regis nauarre Infantis e Gubernatorjs generalis Aragonum … bulla plumbea dicti domjnj Regis fecimus eadem jmpendenti munjrj
certificaciˇ: Sig ✠ num mei Gujllermj bernardj de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilje secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram … [ cxvijv] … expressa licencia del senyor Rey regnant o de ses antacessors etc
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11358
Location in volume ff. cxvijv-cxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs nous
Language catalÓ
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvijv] Acte de Cort del trencament dela preso
intitulatio: P3ateat vnjuersis Quod Jllustrissimus princeps et dominus dominus Johannes dei gracia Rex Nauarre Jnfans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … honorandissimj existens personaliter
acc.: die mense hora et anno subscriptis Jn domo capituli sedis valentia vbi tota curia generalis Regnj valentia … mandaujt ordjnacionem sequentem
dispositio: Per acte dela present cort atorgat al braš deles Ciutats e vjles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso … [ cxviij] … E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig any sens alguna remissio
concl.: Quamquidem ordjnacionem Ego dictus secretarjus et notarjus publicus … capiendo numerum ab hora meridiey
datatio: Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxxxvjo … Anno Tricesimo primo
testimonis: presentibus et vocatis pro testibus venerato jn christo patre Garcia … ac pluribus alijs in numero copioso. falco
certificaciˇ: [ cxviijv] Sig ✠ num mei Guillermj bernardj de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie secretarij eiusque auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam … jn cuius posse firmitaujt et juraujt
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11359
Location in volume ff. cxviiijv-cxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11172
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Disposiciˇ sobre la caša en mar o en albufera
Language catalÓ
Date promulgat 1406-07-01
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ cxviijv] J3ohannes dei gratia Rex Nauarre jnfans et Gubernator generalis … fratris nostri Carissimj
salut.: dilectis nostris baiulo generalj … Salutem et dileccionem
intr.: Quja per brachium vniuersitatum Ciujtatum … Capitulum tenorjs sequentis
dispositio: Jtem senyor com per furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquells puixen liberament e sens pagar algun dret cašar axj en mar com en albufera … [ cxviiij] … no obstants qualseuol jnjvicion fetes en contrarj
certificaciˇ: quorum vobis dicimus et mandamus de certa sentencia … [ cxviiijv] … aljqua racione
datatio: datum die Julij Anno anatiuitate dominj Mo CCCCo xxxxvjo El Rey Johan
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11360
Location in volume ff. cxviiijv-cxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs nous
Language catalÓ
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiijv] Prouisio que mana seruar axi als del Regne de valencia com als stranys los priujlegis atorgats al present Regne
intitulatio: J3ohannes dey gratia Rex Nauarre etc loctinentis generalijs etc
salut.: Reuerendo et venerabilibus jn christo … Salutem et dileccionem
intr.: quja per brachium vnjuersitatum … Capitulum tenorjs sequentem
dispositio: Jtem senyora com en tot lo Regne de valencia se haia seruar hun fur e vna ley … [ cxx] … et signats lo priujlegi del Rey Don Alfonso
conf.: dat en valencia ydus Nouembrjs Anno Mo ccco xxviiijo quarume vobis dicimus et mandamus … aliqua ratione
datatio: Datum jn domo capituli Sedis valencie vbi dicta curia celebrat prima die Julij Anno anatiuitate dominj Mo ccccxxxxvjo Rey Johan
Note Ús una altra confirmaciˇ dels drets de caša donada el 1446 en corts
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11361
Location in volume f. cxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11173
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Disposicions sobre drets marÝtims
Language catalÓ
Date promulgat 1432-02-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxx] contra los qui meten per forša homens en Galees
dispositio: Ara hoiats queus fa hom a saber de part del molt alt senyor Rey que per prouehir al repos e assosech dela cosa publica de tots sos Regnes e terres e senyaladament per tolre labus que algunes persones accepten cascun dia šo es de pendre homens vitualles … [ cxxv] … mana lo dit senyor la present esser \publicada/ ab veu de crida publica pertal que daciauant algu no puixa ignorancia allegar E guart si quj guardar si ha
datatio: Die sabbati jntitulata viija. mensis ffebruarij Anno Mo cccco xxxijo lorenš artus trompeta dela dita Ciutat … feta la damunt dita crida per los lochs acostumats dela dita Ciutat
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11675
Location in volume f. cxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Furs nous
Language catalÓ
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxi] Pracmaticha o arte de cort del trencament dela preso
intr.: Ara hoiats queus fa asaber lo honorable mossen Gujllem crespi de valldaura caualler … atorgat ales Ciutats e viles Reyals del present Regne lo qual es del tenor seguent
dispositio: Per acte dela present Cort atorgat al braš deles Ciutats e viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres enla preso … per šo que daciauant ignorancia no puixa esser allegada e guart si quj guardar si ha
Associated Persons promulgador: Guillem CrespÝ de Valldaura (Mort 1451)
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. cxxvj. Al f. cxxvij es copia el mateix document que trobÓvem al f. cxx (CNUM 11361). Segueixen mÚs textos en llatÝ
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11676
Location in volume f. cxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11174
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Crida sobre la revocaciˇ del guiatge (disposicions per a perseguir fets criminals)
Language catalÓ
Date promulgat 1470-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxx] La crida dela Reuˇca/cio dels Guiats per la Maiestat del S. Rey
dispositio: Ara hoiats queus fan saber los molt spectable noble e magnifichs don johan roiš de corella Comte de cocentayna Conseller e camarlench (…) e Gouernador del Regne de Valencia … la qual es del tenor seguent
intitulatio: Don johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectable noble magnjfichs amats consellers e feels … salut e dileccio
dispositio: Anostra noticia es peruengut com en la dita ciutat e Regne de valencia se perpetren tots jorns molts cassos de morts … per que de aquelles ignorancia allegar nos puixa E guard si quj guardar si ha
datatio: Die secunda Augusta Anno Mo cccc lxxo Miquel artus trompeta publich … la dita crjda ab sos companyons per los lochs acostumats dela present ciutat
Note segueixen documents en llatÝ
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11677
Location in volume f. cxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11175
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. Disposiciˇ per a perseguir fets criminals
Language catalÓ
Date promulgat 1470 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxij] La crida ques feu de manament del S. Rey ab la qual se desgujaren tots los gujats de proces de absencia per lo dit senyor
dispositio: Ara hoiats queus fa asaber lo molt spectable noble e magnifich senyor deu Johan roiš de corella … mana publjcar la prouisio del tenor seguent
intitulatio: don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salut.: Als noble [sic] magnifichs amats consellers e feels nostres los portant veus de general gouernador … Saluts e diligio [sic]
dispositio: per justs respectes e consideracions qualseuol gujatges de qualseuol crims e delictes per los quals processos de absencia … per que algu no puixa allegar ignorancia de aquella ne deles coses en aquella contengudes E guart si quj guardar siha
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11336
Location in volume ff. cxxxiiv-cxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11178
Desconegut. Com fon atrobat degolat Lope ăereso, CastellÓ
Date escrit 1454
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiv] Com fon atrobat degollat Lope ăereso castella
datatio: Die venerjs prima Nouembris. Anno anativitate domino Mo cccc L iiijo
text: Ffon atrobat mort en la plaša qui sta al cap del fossar de sent berthomeu [?] dela present Ciutat de Valencia dauant les portelles chiques deles cases dela noble muller del Noble Mossen Johan de Proxita … [ cxxxiij] … e dona licencia de soterrarlo dit cors
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11353
Location in volume cxxxiijv-cxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11179
JustÝcia Criminal. Den˙ncia i condempna contra mercaders
Language catalÓ
Date promulgat 1464
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiijv] acis mostra com per certs mercaders composats ante sentencia se pagaren auerjes salarjs e despeses tatxades
text: En lany M cccclxiiij: per en berthomeu col[…]a notari procurador fischal dela Sacta [sic] Magestat del molt alt Senyor Rey foren denunciats En ffranci colomer botiguer … [ cxxxiiij] … šo es en lort que es del vezcomte \de xelia [?]/ prop lo camj de moruedre
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11928
Location in volume f. cxxxxixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11180
Jurats. Disposicions dictades a conseqŘŔncia d’un incendi en una esglÚsia
Language catalÓ
Date promulgat 1469-05-30
Incipits & explicits in MS intr.: [ cxxxxix] Lendema dela festa de pasqua de [Resurreccio] [ratllat] cinquagesma se crema tot lo cap del altar … ašo fon haut per mal senyal e per purgar algun tant los vicis e peccats per šo fonch deliberada fer en consell la crida del tenor seguent
acc.: A honor e Reuerencia de nostre senyor … mare sua
dispositio: Ara hoiats queus fa asaber lo magnjfich en [Miguel?] Andres Ciutada Justicia dela Ciutat de valencia en lo crjmjnal (…) que tot alcauot e frequentador de bordell dins dos dies primers ujnents … [ cxxxxixv] … ignorancia no puxan esser allegada Eguartse quj a gaurdar si ha
procl.: Ffou publicada la dita crida … djmarts a Trenta de Maig any M cccclxviiij
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11929
Location in volume ff. cxxxixv-cxlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11169
Jurats. Annals sobre els qui foren JustÝcies Criminals, 1494
Date promulgat 1494
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxixv] vide retro a .lxxxxiiij cartes
text: Item mes enlany Mil cccclxxxxvij fou Justicia … [ cxlv] … per laltre germa de don johan deboga [?] e perla mort de aquell
nota: vide vltra a cxliij cartes
Note continuen els Annals als ff. lxxxxv-lxxxxiiijv i seguiran al f. cxliii, etc
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11930
Location in volume f. cxliiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11169
Jurats. Annals sobre els qui foren JustÝcies Criminals, 1494
Date promulgat 1494
Incipits & explicits in MS nota: [ cxliiiv] vide retro a cxxx cartes
text: Jtem en lany Mil dehu [sic] foren elets en justicia crimjnal … destrosa e nafratge
nota: vjde vltra a cxlv cartes
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 11678
Location in volume ff. cxlvi-cxlviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11176
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. PragmÓtica sobre els rocins
Language catalÓ
Date promulgat 1467-08-08
Incipits & explicits in MS rubr.: La pracmatiqua dels Rocins darrerament feta perla Maiestat del S. Rey
invoc.: En nom de nostre senyor deu
intitulatio: Nos don Johan per la sua gracia Rey darago etc
dispositio: zelan el repos de nostres Regnes e terres e singularment deles presents Ciutat e Regne de valencia e ala deffensio de aquelles Considerants que perla abundancia e moltitut de Rocins resulta gran seruey auran magestat e gran defensio … [ cxlviiv] … En testimonj deles quals coses manam la present carta nostra esser feta ab nostre sagel pendent en vetes reals sagellada
datatio: Dat en lo nostre Reyal palau dela Ciutat de valencia ahuyt dies del mes de Agost en lany dela nativitat denostre senyor Mil ccccl xvij … dels altres Regnes any deu
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 11679
Location in volume f. cxlviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11177
Joan II, Rei de Catalunya-Aragˇ. PragmÓtica sobre els rocins
Language catalÓ
Date promulgat 1470-04-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiv] La pracmaticha dels rocins darrera ques publica en virtut de certa letra que vench del S. R. dat en monšo a viij de abrjl any M cccclxx
intr.: Ara hoiats queus fan saber de part dela Maiestat del molt alt S. R. e perla sua Maiestat lo molt noble don Johan de proxita caualler conseller … la qual es del tenor seguent
salutatio: Al spectable amat conseller e Camarlench nostre lo comte de cocentayna portant veus de Gouernador general … camarlench nostre
dispositio: Segons som jnformats per alguna no bona djligencia vostra e dels altres officials nostres de aqueixa nostra Ciutat de valencia en no fer obseruar la pracmaticha pernos feta sobre lo tenjr dels rocins … manant la present esser publicada per la present ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella per que deles dites coses per algu o alguns no puixa esser ignorancia allegada
datatio: Secundam anno anatiuitate domini Mo cccc lxxo en Miquel artus trompeta … e lochs acostumats de aquella ell e sos companyons
Note segueixen documents en llatÝ fins al final del volum
Record Status Created 2010-05-18
Updated 2014-01-08