Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2889
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-1-9 | Núm. de registre R. 5476 | Núm. de registre R. 14 | Antic Z-135-35
Title of volume liber de Astrologia ( a ploma, afegit al marge superior del primer foli)
Copied 1476 [?] - 1519 [?] (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-51 + I (fol.mod.)
ff.: 1-32 + 1-17 + 2 s/n + I (fol.antiga)
Collation 16 28 310 4-58 66 73/2
Page Layout 1 columnes (a tot el vol.)
24 línies (f. 3)
28 línies (f. 34)
Size relligadura 225 × 165 x 15 mm (al pla anterior)
pàgina 220 × 160 mm (f. 3)
caixa 172 × 105 mm (f. 3)
pàgina 220 × 160 mm (f. 34)
caixa 190/187 × 120 mm (f. 34)
Hand diverses mans gòticocursives humanístiques (catàleg)
cursiva amb influència de la humanística poc acurada i ràpida del s. XV (als dos tractats)
cortesana força llegible, del s. XVI a les anotacions castellanes afegides al final
Watermark mà amb flor (a tot el volum)
Pictorial elements Il·lustracions al f. 1v representació a tinta sèpia de l'univers i al f. 8v representació de l'esfera terrestre; als ff. 24v, 25v, 27v, 28v, 30r, 31vrepresentacions dels eclipsis
Rúbriques no en té
Caplletres: no en té
Il·lustració dibuix que pot representar una clau o una esfera terràquia amb un detall, a tinta clara (en la part exterior de la coberta posterior)
Other features Justificació: algun tipus de punta seca molt fina, a penes perceptible (al primer tractat)
Pautat: la més senzilla per a text a una columna, esquema 13 Derolez, (al primer tractat, a partir del f. 15 deixa de respectar-se el marge exterior)
Justificació: no es veu que s’hagi emprat cap tipus de sistema de pautat (al segon tractat)
Pautat: l’escriptura tendeix a ocupar tot el foli, no respectant-se el que sembla seria la caixa que assenyala l’amplada de la primera línia i l’alçada el marge interior (al segon tractat)
Perforacions: sense restes de perforacions (a tot el volum)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Reclams: no en té
Signatures: no en té
Condition En bon estat de conservació; els marges deteriorats per desgast. Són en blanc els ff. 32v (al recto acaba el primer tractat i la primera part del volum). El volum presenta dues foliacions en xifres aràbigues, una d’antiga a tinta i altra de moderna a llapis. No té folis de guardes antics, però un foli imprès dels que protegeixen l’interior de les cobertes fa funcions de guarda al final. Cadascun dels tractats té foliació independent, però tots dos semblen de la mateixa mà. Sense errades a cap de les foliacions. Manca el foli final que era en blanc.
Binding pergamí flexible, amb restes de tires de pell per lligar-lo. A la part superior del llom es conserva part d’una etiqueta de paper “N | 9” i al peu restes d’una altra que duia un número [9]. La part interior de les cobertes està protegida per fulls de paper imprès enganxats. La coberta de pergamí está despresa del llom, només es subjecta mitjançant els nervis inferior i posterior. Es veuen 5 nervis al llom, que no es marcàven a l’exterior.
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil
Desconegut (Floruit Peñafiel 1516 - 1521) 1516 a quo (vivia a Peñafiel i és l'autor de les anotacions castellanes del final)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Catalogat a: Sáez Guillén et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla 1:38-39 , n. 11
Tractat a: Beaujouan (1962), Manuscrits scientifiques médiévaux de l'Université de Salamanque et de ses "Colegios Mayores" 632
Note Al marge superior interior del f. amb lletra posterior (s. XVI?) es va escriure “Valdunquillo” (que segons el catàleg pertany a la província de Valladolid); al f. 1, marge inf. a ploma, signatura del olum 5…1…9 i centrat al peu segell rodó a tinta de la Biblioteca Colombina; al f. 25r hi ha unes poques línies escrites amb una tinta molt més clara que la resta, però que són de la mateixa mà.

Volum amb nombroses anotacions marginals i interlinials i als ff. 49v-50 anotacions manuscrites de comptes de compres efectuades a Peñafiel i Valdecañas entre 1519 i 1521.

Registres i antigues signaures: R. 14 (a ploma a l’interior del pla anterior, angle sup. ext.). R. 5476 (a llapis, sota l’anotació anterior, núm. de registre). Olim (antiga o antigues): e Z | Tab. 135 | N. 35 (a ploma, al marge interior del f. 1) = Z-135-35 (segons catàleg I: 39).

Una nota a ploma, a l’interior de la coberta interior, indica que el volum no es troba als inventaris de Colón “No resulta en los indices de Colon”, tot i així duu enganxat a l’interior de la coberta anterior el exlibris imprès sobre paper de la biblioteca d’Hernando Colón.

Els fulls de guardes, segons el catàleg són “h. impresas con Real Cédula de Carlos V de 1554”.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10596
Location in volume ff. 1r-32r (fol. antiga i fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10944
John of Holywood. Tractat de l'esfera
Language català
Date escrit 1220
Title(s) in witness conexensa en la siencia de astronomja, 1r
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1r] Als que volen aber conexensa en la siencia | de astronomja es nesesarj posar primer | tractat en lo qual se tracte de la disposicio | dela selestial spera que conte totes les altres | speres e dela disposicio dels cercles ce|lestials e dela disposicio dela terra e | axj dels altres
text: [ 32r] E per a evidencia de aquest tractat es | nesesarj saber que vuyt son los orbes | o lochs dels cels dels quals lo major | es lo qual se dju la vuytena spera … e asos facilment colligir per lo nombre | deles taules
colofó: Explicit tractatus de spera
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10352
Location in volume ff. 33r-49r (fol. mod.)
ff. 1-17 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10943
Bernat de Trilla. Qüestions sobre el tractat de l'esfera
Language català
Date compilat 1475 [?] - 1519 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 33r] questions sobre lo tractat dela spera
rubr.: Comensen les questions sobre lo tractat dela spera
text: e per a evidencia del quesito [sic] que en la letra po|dem demanar de tres primero [sic] del nombre dels | cels del moviment dells del linatge e na|tura [interliniada la resolució de l’abreviatura per mà més aacurada però no massa posterior]dells ala primera questio es de dir que en | asso moltes opinjons son trobades alguns | an posat esser hun sel afirmant … [ 49r] … axj com veem que lo foc | per forma de le ujtat que contrarje ala forma | dela graujtat e axj es la solucio de aquesta | questio al altra
colofó: Acaben les questions sobre la spera feta | per frare bern[at] [?] de trilia
Note al verso del foli final amb tinta clara dues línies que expliquen el sentit de mots en castellà, mà del s. XVI: “obeex quiere djzer obedesçer | y obgere contradezir”. Text amb moltes esmenes i anotacions.
Record Status Created 2008-12-03
Updated 2015-12-07