Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2884
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3060
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part)
Language català
Date compilat 1447 - 1516 ad quem
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 121-162 (segona part)
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 121] L3Ibre del nouell regiment de sort e de sach ab lo qual lo present regne se regeix es stat fet en lany M.CCCC. sexante Set Stants Jurats Los honorables mossen Miquel sureda Caualler mossen Luis vmbert mossen pere Borrassa mossen pere Ameller mossen Gaspar pont e mossen Anthoni gual he tret e comprouat del original lo qual era en paper tot iasquinsat he stant scriua dela casa dela vniuersitat lo discret en rafel parera notari
tit.: R2ubrica
índex: P6Rimerament se han traure los consellers dela Ciutat he apres los Jurats lo die dela vigilia de sant thomas es en lo primer Capitol en Cartes … [ 123v] … E altres ordinations he prouisions apres
tit.: [ 124v] La presentatio dela prouisio reyal per Jntroductio del regiment de Sort e de sach ela admissio de aquella
intr.: N3OUERINT VNIVERSI Quod Die martis decima mensis Octobris anno anatiuitate domini Millessimo Quadringentesimo Quadragesimo Septimo hora quinta ipsius diey. Coram multumm honorabili domino Hugone de sancto Joanne milite domini regis … Jn Cujus dorso sigillo regio sigillatam Cuius tenor talis est
nota: [ 125] Es stat registrat lo present priuilegi del regiment de sort e de sach enlo present libre En lany de nostre Senyor Mil. y sinccents essent Jurats los magnifichs. Mossen Gaspa Thomas … E scriua dela. Vnjuersitat. en Nofre Canet notari
intitulatio: A9LFONSUS dei gratia Rex Aragonum Sicilie … et Ceritanie
salutatio: Dilectis consiliarijs nostris Gubernatori et procuratori … Salutem et dilectionem
intr.: Preter ordinem … [ 126v] … contentum et debet fieri iuxta traditam ibi formam
datatio: Datum jn nostris felicibus castris prope passaranum die vicesimo augusti anno anatiuitate domini Millesimo. CCCC.XXXX. Septimo Rex Alfonsus
pream.: Q2uaquidem littera Regia presentata … [ 127v] … continentem Cuius tenor talis est
rubr.: Lo priuilegi del regiment de sort y de sach ex ordi
intitulatio: N9OS DON ALFONSO per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdayne [sic]
intr.: Considerants per diuerses experienties pessades esser stat uist que enla pratica de cascu dels regiments … [ 128v] … segons particularment per los Capitols segons sera designat
tit.: La forma del regiment
dispositio: E7 Primerament per dar orde enlo dit regiment ara per nos nouament prouehit e ordenat appellat he de sort e de sach Statuhim e ordenam que ans de totes coses … [ 161] … E declaram esser nulla e jnualit tot ço e quant contra les coses desus ordonades statuhides e declarades en algun temps sia o fos vist esser contrafet
datatio: En testimoni deles quals coses manam lo present priuilegi esser fet dat e spetxat en la Ciutat de tibuli de pertinencies de Roma a quatorze dies del mes de Agost del Any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents quoranta Set del Regne nostre de Sicilia daça far any tretze dels altres empero regnes nostres Trenta dos
auten.: S7en ✠ yal de don Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … [ 161v] … e juram e ab lo segell nostre Comu pendent les presents hauem manat spetxar. Rex Alfonsus.
testimonis: T4estimonis qui a aço presents foren son los magnifichs don Euyego de guiuara … Concellers del dit Senyor Rey
certificació: S4ig ✠ num mei Arnaldi fonolleda Secretarij … [ 162] … dicti domini regis pendent les presents
Associated MSS/editions manid 2384 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 11. Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467. Casa dels Jurats, Llibre del regiment de sort i de sac, promulgat 1447 a quo.
Note el text de la pragmàtica del Magnànim fou copiat del Llibre del novell regiment de sort i de sac (1467). En blanc el f. 124r. Segueixen textos en llatí fins al f. 164
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2012-11-10