Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2880
City and Library Barcelona Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
Collection: Call number sense signatura
Copied Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482 (Duran)
Bartomeu Rodrigues, 1475 - 1482 (Puig i Oliver)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-152 (moderna a llapis)
Collation 1-220 39/7 410/7 518 6-820
Size pàgina 215 × 150 mm
relligadura 220 × 145 mm
Hand humanística cursiva de darrer terç del s. XV
Watermark anell (semblant a Valls i Subirà 1137: Vic, 1447)
Pictorial elements Il·lustracions de caràcter mnemotècnic al marge
Other features Justificació: pròpia dels llibres de comptes, quatre línies verticals. Només és regular en els folis 1-42
Condition en bastant bon estat
Binding antiga, en pergamí de cartera, amb els plecs descosits. Resta un sol tancador de cordill i el gafet s'ha perdut
Previous owners (oldest first) Bartomeu Rodrigues, mercader 1488-01-25 (B. Rodrigues emparedà els seus llibres en una casa del carrer del Call abans de fugir de la Inquisició)
Pau Solà i Trens (Naixement Barcelona) 1867 (llegats per testament a l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 530-6 , n. 102
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Tractat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 466-68
Tractat a: Riera i Sans (1982), “Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (segle XV)”, La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516). IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)
Tractat a: Riera i Sans (1980), “El primer text conegut en l'estil de valenciana prosa: una carta atribuïda a fra Antoni Canals (1392)”, Universitaris Catalans
Note Es tracta d'un llibre de comptes dels negocis comercials de Rodrigues amb extractes i notes de lectures, especialment de la Bíblia, a més d'un extracte de la Vita Christi d'Eiximenis, una postil·la de Nicolau de Lira i extractes de Gil de Roma. Diverses proves de ploma al f. 152v, algunes manícules assenyalant passatges del text i algunes paraules tatxades.

Internal Description
Number of texts in volume: 26
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10586
Location in volume ff. 43-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (diversos extractes)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ 43] Com los phariseus digueren als saigs perque no hauien pres Jhesus E que atenessen que negun princep ne phariseu ne hom de be nol seguia sino lo poble maleyt que no sabia la ley de nostre Senyor Deu … [ 44v] … e que sil soltauen que ells e la llurs cases perrien e que mes valia que ell moris
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10563
Location in volume f. 47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10825
Desconegut. Bíblia del s. XV: Llibre del Gènesi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10587
Location in volume f. 47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10848
Nicholas de Lyra. Postil·les
Language català
Date escrit 1290 [?] - 1349 ad quem
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10564
Location in volume ff. 48,58,80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4945
Desconegut. Llibre de l'Èxode
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10565
Location in volume f. 57
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10826
Desconegut. Bíblia del s. XV: Primer llibre dels Reis
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10566
Location in volume f. 59v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10827
Desconegut. Bíblia del s. XV: Levític
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10567
Location in volume f. 69v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10828
Desconegut. Bíblia del s. XV: Llibre dels Nombres
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10568
Location in volume f. 74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10829
Desconegut. Bíblia del s. XV: Llibre de Job
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10569
Location in volume f. 74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10830
Desconegut. Bíblia del s. XV: Llibre dels Psalms
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10570
Location in volume f. 75
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10831
Desconegut. Bíblia del s. XV: Deuteronomi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10588
Location in volume ff. 82v-83, 151
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1468
Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges. Llibre del regiment dels prínceps (extractes)
Language català
Date traduït 1381 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82v] Dits que he trets de lEgidi Roma segons e mostra per la rubricha seguent e primo en lo prolech
text: [ 151] E diu Josefus en lo libre viiie a capitols xviii que perque Roboam no havia combatut
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10571
Location in volume f. 91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10832
Desconegut. Bíblia del s. XV: Primer llibre de les Cròniques
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10572
Location in volume f. 146v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10833
Desconegut. Bíblia del s. XV: Segon llibre de les Cròniques
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10573
Location in volume f. 93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10834
Desconegut. Bíblia del s. XV: Epístoles de Pau
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10574
Location in volume f. 102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10835
Desconegut. Bíblia del s. XV: Fets dels Apòstols
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10575
Location in volume f. 103v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10836
Desconegut. Bíblia del s. XV: Epístoles de Jaume
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10576
Location in volume f. 104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10837
Desconegut. Bíblia del s. XV: Epístoles de Joan
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10577
Location in volume f. 104v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10838
Desconegut. Bíblia del s. XV: Epístoles de Pere (primera espístola)
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10578
Location in volume f. 105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10839
Desconegut. Bíblia del s. XV: Evangeli segons Mateu
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10579
Location in volume f. 112v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10840
Desconegut. Bíblia del s. XV: Evangeli segons Marc
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10580
Location in volume f. 113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10841
Desconegut. Bíblia del s. XV: Evangeli segons Lluc
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10581
Location in volume f. 116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10842
Desconegut. Bíblia del s. XV: Evangeli segons Joan
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10582
Location in volume f. 116v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10843
Desconegut. Bíblia del s. XV: Apocalipsi
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10583
Location in volume f. 119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10844
Desconegut. Bíblia del s. XV: Llibre d'Isäies
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10584
Location in volume f. 133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10845
Desconegut. Bíblia del s. XV: Primer llibre de Samuel
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10846
Desconegut. Bíblia del s. XV: Segon llibre de Samuel
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10585
Location in volume f. 133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10826
Desconegut. Bíblia del s. XV: Primer llibre dels Reis
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10847
Desconegut. Bíblia del s. XV: Segon llibre dels Reis
Language català
Date traduït 1450 [?] - 1500 [?]
Record Status Created 2008-10-21
Updated 2022-02-14