Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2864
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 197 | Antic Convents C-2551; 562
Title of volume Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca ( al catàleg, el volum no té títol)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-54
Collation 14 (tira de pergamí de fons de quadern visible també a fora, podria ser un quadern sisternat amb bifolis interior i exterior de pergamí que han estat tallats) 22 (folis enganxats, en realitat no formen un bifoli) 320 (fons de quadern interior i exterior de pergamí com en el primer quadern) 42 (folis que no formen bifoli, podrien ser les altres parts dels que hem identificat com a quadern 2) 59/8 62 (folis que no formen bifoli, enganxats) 76
Page Layout 32 línies (f. 15v)
Size pàgina 290 × 200 mm (f. 15v)
caixa 205 × 142 mm
Hand semigòtica (f. 15v (text català))
diverses mans i tipus d'escriptura, una a per cada part
Watermark claus creuades (a tot el volum)
Pictorial elements Caplletres: en alguns textos espai en blanc per a les caplletres
Altres: sense cap altre tipus de decoració
Other features Justificació: justificació a punta seca, excepte en alguns folis que sembla punta de carbó marronosa
Pautat: tipus 13 de Derolez, les línies de guia arriben fins als marges, no hi ha línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Perforacions: perforacions rodones als quatre angles de la caixa
Reclams: sense reclams
Condition afectat per humitats i brutícia, amb forats de bibliòfags i senyal de moltes taques de lacre; els angles superiors dels primers folis estan molt deteriorats, alguns folis estan solts. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes, seguim la moderna, a llapis i en xifres aràbigues. Són en blanc els ff. 2-4v, 29r-v, 38v, 46v
Binding pell sobre fusta, molt deteriorada, el llom ha desaparegut, menjada pels corcs; tenia 4 nervis (a la fusta es veuen els forats per on passaven les tires), dues tanques de metall i cuir i cinc bollons a cada pla, avui desapareguts
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note al final hi ha dos folis plegats on un arxiver ha detallat el contingut del volum, però sembla que només les disposicions en llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9780
Location in volume f. 15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10923
Jordi Brondo, Batlle de Ciutat de Mallorca. Autorització perquè Pere de Planes i els seus successors puguin firmar lletres i albarans a l'escrivania
Language català
Date promulgat 1414-05-09
Incipits & explicits in MS pream.: [ 15v] Postea die Mercurij viiij Madij anno anatiuitate dominj Mo cccco xiiijo pre jnserta letra fuit lecta … mandatum Tenoris sequentis
text: De part del honrat en Jordi brondo [?] Batle de Mallorca al honrat en p. perera depositarj deles corts Com lo die present per lonrat en .p. planes scrjua de nostra cort sie estada presentada vna letra reyal per laqual lo senyor Rey mana al batle de Mallorques quj lauores era e per temps sera sots serta pena e prjuacio del offici que lo dit .p. planes e succehidores enla scrjuanja pusquen signar letras e albarans … segons que de abans era acustumat ans del dit manament E aço sots pena de xxv lliures al fisch del senyor Rey aplicadores
datatio: datum Mallorca decjma die Madij anno anatiuitate dominj Mo CCCCo xiiijo
Associated Persons Autor: Jordi Brondo [?], Batlle de Ciutat de Mallorca ( 1414)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9781
Location in volume f. 19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5191
Jaume I, Comte de Barcelona. Sobre l'ofici del veguer de Mallorca
Language català
Date promulgat 1231-07-22
Incipits & explicits in MS intr.: [ 19] Aço es tranlat fehelment fet de vna carta ab sagell pendent del senyor Rey darago, la tenor dela qual es aytal
pream.: En nom de Jhesu christ manifesta cosa sia atuyt que com entre lo senyor en Jacme Rey darago … de montpesler dela vna part e entre en berenguer bisba de barchelona e en Guillem bisba de Gerona el senyor en Nono sanç
text: sobre lo stabliment e ordinacio dels fermaments de dret dela Ciutat e Regne de Mallorques … demunt dit ells successors seus
Note lletra bastarda erecta del s. XIV ?
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3212
Location in volume ff. 30-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Les ordinacions reyals sobre lo abreujament deles corts [sic]
intr.: Manifesta cosa sia atots que Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago (…) e de Cerdanya. Hauents a cor lo benauenjr e pascifich stament dela cosa publica … vns Capitols e ordinacions dela tenor seguent
pream.: Ordinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreuiacio de plets … les quals ordinacions son les ques seguexen
dispositio: E primerament es ordenat que totes aquelles questions deles quals sta lur fet en contracte o en fe de corredor … [ 35] … e declaram no hauer alguna força nj valor
datatio: Es stat dat aço e fet en la Ciutat de Gayeta a xv. dies de Juny en lany dela natiuitat de nostre senyor M.cccc Trenta Nou de aquest nostre Regne … any xxiiij
auten.: Senyal ✠ de Nos Nalfonso … hauem manat esser posat. Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt Quj predictis … [ 35v] … Consiliarij dominj Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei Georgij cathala … et vltima natiuitat
Note lletra amb influència de la bastarda
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10235
Location in volume ff. 36-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36] Alia capitula a Regnali Magnificencia per eandem vniuersitatem Maioricarum obtenta
intr.: JN Nomine sancte et Jndiuidue Trinitatis Pateat vniuersis Quod Nos Maria dei gracia Regina Aragonum (…) carissimi. desideria nostra … tenores secuntum hunc modum
pream.: [ 36v] Molt alta e molt excellent Senyora Com lo Regne de Mallorques en temps passat axi per ambicio … los capitols dela forma e tenor seguent
dispositio: E primerament com lo Regne de Mallorques se regescha apresent per les prachmatiques appelades de mossen huc de anglesola … [ 38] … Jtem senyora molt excellent placia a vostra senyora prouehir e […]
Condition incomplet
Note capítols per la reina María enviats per Martín Desbrull, Hug de Sant Joan i Pere Balaguer (arxiver)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10236
Location in volume ff. 39-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10766
Desconegut. Concòrdia entre el rei i el bisbe Lluís de Mallorca
Language català
Date promulgat 1399-06-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Concordia feta entre lo Senyor Rey de Arago e lo Reuerent bisbe de Mallorques
pream.: [D]3ls preiudicis deuall scrits es stat debatut diuerses vegades entre los officials vostres Senyor molt excellent del vostre Regne de Mallorques de vna part … Los quals preiudicis son aquests quis segueixen
text: [P]3rimo com lo Senyor Rey en Jacme de bona memoria Rex de Mallorca haia atorgada carta … [ 42v] … affin que sia tolta materia de contrestar del dit fet. Remittatur fomino Regi
datatio: [I]2n Ciuitate Cesarauguste die veneris qua computabatur vicesima dies Junij Anno anatiuitate domini mo CCC Nonagesimo Nono … [ 43] … consuetum hic apposiu Sig ✠ num
Note lletra humanística
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10237
Location in volume ff. 44v-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10719
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Sentència sobre les causes que pertanyen al batlle i al veguer
Language català
Date promulgat 1458-11-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44v] Sentencia super causis per Magnifficum domini locumtenent generalem vitalem castella durjs militem eucatis e eucandjs lata pertinentibus et spectantibus honorabile baulio et vicario Maiorice vt jnfra
pream.: Nouerunt vnjuersi quod die jouis Septadecima mensis Nouembrjs Anno a natiuitate dominj Mo CCCCo Qujnquagesimo Octauo Coram magniffico domino Vitale Castella doris mjlite … fecerunt suplicacionem tenorjs sequentis
dispositio: Segons los priuilegis e ffranquees del present Regne e los contractes que han los senyors vtils deles scriuanjes del batle e del veguer dela Ciutat de Mallorques … [ 45] … Encara aquells siu acceptaran per gracia. Fahent vos fe dels priuilegis actes e contractes seguents. Alti etc.
nota: Jn christi nomjne manufestum sit … jnfrascripto libro franquesiorum in carte clxxvj.
Note segueixen anotacions semblants a la darrera nota fins al f. 46, en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10238
Location in volume ff. 47-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3986
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1440-04-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Correcciones ordinationum nouissima et supraius scripta [aquestes dues paraules estan tatxades] factas per honorabile dominum gubernatore
intr.: Ara hojats que notiffica e mana lo molt honorable Mossen Berenguer doms Caualler Conseller del molt alt senyor Rey e Gouernador … la correctio dela tenor saguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia dessa e della far etc.
dispositio: Lo diuinal adjutorj humjlment jnuocat Com experiencia la qual es mestra de totes coses hage mostrat les ordinacions dels plets ordenades e obtengudes lany passat del molt alt senyor per la vniuersitat … [ 48v] … si empero facultat del jutge
Note lletra cursiva catalana del s. XV
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10239
Location in volume ff. 49-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10813
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre l'administració de justícia
Language català
Date promulgat 1441-04-24
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 49] […] e dels merits de aquelles hagues a conexer lo molt honorable Gouernador ab consell de son assesor. E si cars fos la dita sentencia fos concordant ab la sentencia del ordinarj. Volia la dita ordinacio daquiauant nos posquessen les parts appellar volent la cosa reduhir a vn amigana via … [ 52v] … no dege aduocar en aquella matexa causa alguna deles parts
conf.: Suplicauit … [ 53] … jmpendenti munite
datatio: Date jn Castro nostro Ciuitatis Ause die vicesimo Quarto mensis Aprilis Quarte Judicionjs Anno anatiuitate domini Millesimo CCCCo Quadragesimo Primo huiusque nostri
certificació: Rex Alfonsus … dominus Rex mandauit mihi Arnaldo fenolleda
Condition acèfal
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10240
Location in volume ff. 53v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10919
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació per prevenir crims
Language català
Date promulgat 1442-01-24
Incipits & explicits in MS intr.: [ 53v] Adueniente autem die Mercurij vicesima Quarta mensis Januarij anno anatiuitate domini Millesimo CCCCo Quadragesimo secundo … cedule tenor talis est
pream.: Com sia propria cosa al president dela prouincia extirpar occasions per les quals los habitadors continuadament caen e encorren en diuersos crims … e registrat en libre de franqueses del tenor seguent e jnujolablement obseruat
text: Jtem statuex e ordona lo dit honorable Gouernador e president [f. 54] que daquiauant en qualseuulla contracte ciuil o per causa ciuil descendent encara que sia penal … dels dits sagraments e homenatges. Berenguer dolms
Record Status Created 2008-05-07
Updated 2021-09-15