Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2861
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 180
Title of volume Ordinacions del Regna y altres cosas ( al llom, a l'antiga relligadura, ara eliminada)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-376 + I
Collation no fem la col·lació en ser un volum amb tots els plecs nous, restaurats en data moderna
Page Layout 27 línies (f. 2)
Size pàgina 307 × 200 mm (f. 2)
caixa 230 × 155 mm
Hand itàlica del s. XVII
Watermark altres no les hem reproduït en ser un volum tardà
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Pautat: del tipus 11 de Derolez, formada per dues línies verticals que no es distingeixen bé
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita per a les mides
Perforacions: no es veuen perforacions
Condition volum restaurat el 1984, tots els fulls entelats i protegits, enganxats damunt d'altres nous que els serveixen de suport; la tinta corrosiva havia afectat molt el volum; també hi ha túnels de bibliòfags. Diverses foliacions posteriors, seguim la darrera, en xifres aràbigues a llapis. Són en blanc els ff. 64v, 76r-v, 134v, 140r-v, 149v, 150v, 177-178v, 185r-v, 188r-v, 189v, 195r-v, 200v, 202v-240, 252v, 254v, 257v, 283v-285v, 376v-377v
Binding moderna, en pergamí flexible, imitant les d'arxiu
Previous owners (oldest first) Alzira: Monestir de Santa Maria de la Murta (catàleg)
Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública (catàleg)
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note la major part dels textos són en llatí. Alguna anotació marginal, per exemple al f. 120

Internal Description
Number of texts in volume: 27
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10208
Location in volume ff. 1-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3967
Lloctinència i governació. Ordinacions noves
Language català
Date promulgat 1413-12-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ordinations vulgo dicte de m[ossen] Palay vnil [sic] caualler
rubr.: Noua ordinationes … atque digne
acc.: Ara oyats que notifica a tothom generalment de qualseuol ley, condicio o staments sia … [ 1v] … ningu se puga excusar. Dat Majoricij vigessima mensis dehembris anno a natiuitate dominj Jhesu christi M. cccc xiij
intr.: [ 2] Jn nomine domine nostri ihesu christi et eius gratia … [ 2v] … se valeat excusare
dispositio: Quod nulla querimonia … [ 30v] … deberi vel
Note només part de la introducció és en català
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10209
Location in volume ff. 31-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] (…) renguer Vriz
rubr.: Ordinationes noue facte per honorabiles Juratos Ciuitatis et Reni maioricarum … millessimo CCCC trigessimo nono
acc.: Ara hoiats queus mana lo honorable mossen Bernat de lupia Caualler … [ 31v] … excuar Datum en Mallorca (…) Mil quatrecents [xxxv]iiij
intitulatio: Manifesta cosa sia que nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdenya
intr.: Sauents acord lo benauenir e pacifich estament dela cosa publica … vns capitols e, ordinations del tenor seguent
pream.: Ordinations fetas por los honorables Jurats de la Ciutat y Regne de mallorca sobre la abreuiacio dels plets … [ 32] … son les quis [seguexen]
rubr.: De las questions no sobrepuyants valua de cc [..] Las quals lur fet esta en contracte o, en fet de corredor
dispositio: Primerament es ordonat que totes aquelles questions delas quals sta llur fet en contracte … [ 64] … e de niguna efficacia ço que per vosaltres esta fet encontrari
datatio: Dat en Gayeta a xvij de Juny M.CCCC xxxviiij. Rex Alfonsus
Note incipit de la rúbrica il·legible
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10210
Location in volume ff. 65-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Noves ordinacions
Language català
Date promulgat 1441-10-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] Corrections fetas sobre los demunt dits Capitols (…) son ditas de mossen Barenguer Uniz
intr.: Ara hoiats queus notifica y mana lo molt honorable mossen berenguer dols Caualler … sagell comu pendent sagellades Dat en la Ciutat de Auersa a xxiiij del mes de Abril propassat la correctio del tenor seguent
intitulatio: Nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de cerdenya
pream.: Lo diuinal adiutiro humilment jnuocat com experiencia la qual es mare de totas cosas … [ 66] … que algu de aquells no puga Jgnorancia allegar
tit.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: Primerament comlo primer capitol delas ditas ordinacions segons speriencia amostrat sia vist esser jmpatricable … [ 72v] … deaquelles algu nospusca scusar
datatio: Dat en mallorca dilluns a xvj. del mes de octubre any M.cccc quoranta hu
conf.: Fonch feta la present Crida dijous a xviiij del mes de octubre per Arnau verdun corredor deles corts de mallorca en lany dela natiuitat de nostre senyor deu M.CCC xlj
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10211
Location in volume ff. 73-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3983
Lloctinència i governació. Ordinacions de misser Falcó
Language català
Date promulgat 1449-12-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73] Capitula vulgo dicta de micer Rodrigo falco donants forma e manera als portadors de letres e Commissaris
intr.: Ara hojats queus notifica lo molt honorable micer Rodrigo falco … [ 73v] … scusar nos pugue
datatio: Dat en Majorca a xij de desembre any M.CCCC xxxx viiij falco locutenentj
tit.: Preambol
pream.: Manifesta e notoria cosa sie a tots que divendres … segons dauall es contengut
dispositio: Primerament statueix e ordena lo molt magnifich loctinent general que tots los dits portadors de letres e commissions … [ 75v] … de qui la tal cosa, o cosas rebut laura. Falco locumtinenti
Note una anotació moderna diu que és incomplet. Folis 77-84 en llatí
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10212
Location in volume f. 84r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84] Que totas las prouisions e letras Reyals qui sien contra los priuilegis e bons vsos de majorca sien hagudes per nulles e fallides
salutatio: Pere Per la gratia de deu Rey dels lochs demunt dits al amat conseller nostre olfo e proxita … Salut y dilectio per part dels faels nostres jurats
dispositio: nos es exposat que de alguns dies ença son exidas de nostra cort algunas letras … [ 84v] … ab la present reuocam
datatio: Dat en barcelona a x de abril MCCC lxviiij
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10213
Location in volume ff. 84v-87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 84v] De vita et honestate clericorum
intr.: Jtem ad reformandum clericis … [ 85] … Jn concilio prouinciali Theraconen Viij. kalendas Maij anno domini M[…]xvij
dispositio: Com segons disposicio axi de dret diuinal com Canonich lo priuilegi dega esser obseruat als clergues portants vestiduras e thonsuras … [ 87] … jgnorantia allegar
datatio: Dat en Mallorca a xx. de maig any de nostre senyor deu hiesuchrist M CCCC xxx [?]
Note segueix en llatí fins al f. 89
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10214
Location in volume ff. 89-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89] Sobre la jurisdictio dels consols de la mar
dispositio: Com per la transportatio feta enlos consols dela mar dela jurisdictio dels fets mercantiuols sien fets al Senyor Rey é á sos drets grans preiudicis en diuersas maneras. primerament que los emoluments de quints … [ 90v] … procehints delas scripturas dela cort dels consols
Note segueix en llatí fins al f. 92 (rúbrica del capítol en català)
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10215
Location in volume ff. 92-101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10057
Gaspar de Ferreres. Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach
Language català
Date promulgat 1475
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92] Regiment de sort y de sach
rubr.: Corrections e additions fetas per lo prior de Cartoxa e mossen Gaspar de ferreres preuere del Regiment de Sort y de sach é ordinacions per aquells nouament fetas
intr.: En nom de nostre señore hiesuchrist é dela sua Santissima mare com clara experiencia del vs é abus del vniuersal regiment de sort é de sach del present Regne de Mallorca hage fins açi dat causa sufficient daquell sien stadas fetas assi dues querelas … [ 92v] … é per la forma deuall continuada é mitgensant las protestacions é no obstancias jnfrascriptas
tit.: Quant los dits reformadors euacuaren tots los sachs é feran noua habilitacio per tots los officis
dispositio: Primerament Com anos dits reformadors hage constat é conste plenament per veridica jnformacio de moltas notables personas de cascuns staments … [ 101v] … ab lo dit vniuersal regiment [..]riuilegis Jurats é jurades seruar y tenir (…)
Note acaba en l'aire, deu faltar almenys un foli en aquest punt. Segueixen documents en llatí: ff. 102-109 de 1321, 1326, 1301, 1331, 1340, 1367
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10216
Location in volume ff. 109-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1095
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, actes i capítols de Cort (Vilafranca del Penedès - Barcelona)
Language llatí
Date celebració 1367
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 109] Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Srritanie
salutatio: nobili et dilecto conciliario nostro Olpho de proxita militi … Salutem et dilectione
pream.: per fidelis nostros … [ 109v] … nullo modo
datatio: Dat. Cesarauguste xxvij die Junij anno domini MCCC lxvij. Rex Petrus
rubr.: Capitols e Supplications dels quals en Pere Granyana embaxador dels Caps dels officis de menestrals dela Ciutat de Majorca En nom e Per part deaquells deu supplicar lo molt alt Senyor Rey de Arago Cicilia deça e della far etc.
intr.: Com Als menestras e Artesans é atots los officis dela Ciutat de majorca sian stats fets molts e diuersos preiudicis de gran temps ensa … [ 110] … vulla atorgar los capitols seguents
dispositio: Primerament los dits manestras o Caps de officis declaran e demanan al dit señor Rey com en lo any MCCCCv [sic] fos fet cert contracte entre los crehedors dela Vniuersitat e Regne de mallorca … [ 119v] … que no sien obligats a gentis homens ni a ciutadans Jdem vt jn proximo
Note segueixen documents en llatí fins al f. 121
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10217
Location in volume ff. 121v-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3047
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Franqueses de Mallorca
Language català
Date escrit 1324 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 121v] Nouerint vniuersis Q. coram nobis Sancto dei gratia Rege … et ceritanie
intr.: (…) … [ 122] … apponi sigillum
datatio: est actum Perpiniani octauo jdus nouembris anno domini MCCC xviiij
conf.: Ego laurentius plasentia scriptor … et consueto sig ✠ no
dispositio: Nigu de adulteri no sie punit en bens ni en persona … [ 123v] … segons que en vostres franquesas es contengut
Note text de molt mal llegir pels forats al paper provocats per la corrosió de la tinta
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10218
Location in volume ff. 123v-124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 123v] Pateat vniuersis quod nos Petrus dei gratia Rex Aragonum … comesque barchinone
dispositio: attendentes quod subditorum nostrorum Comanda sit … [ 124] … appendentium jussimus apponendum. Dat maioricis pridie chalendas Junij anno domini MCCC xxxxiij vic.
testimonis: Testes sunt Jnfans Petrus … Raymundus de Anglaria
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10219
Location in volume f. 124r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124] Confirmatio dela Carta delas franquesas las quales en Jaume Rey de Arago als prohomens de mallorca
intitulatio: Sapien tuyts que nos en Jaume perla gratia de deu Rey de Arago … e senyor de monpaller
intr.: hauent e tenent en nostra [?] presencia [?] La carta dels priuilegis o de[les] franquesas les quals anos amats e faels … [ 124v] … asi fem notar la tenor dela Carta demunt dita aytal es
dispositio: En nom de Jesuchrist manifesta cosa sie asi presents com esdeuenidors que nos en Jaume per la gracia de deu Rey de arago e dels lochs demunt dits ab aquesta present publica scriptura per tostemps valerora … e puscan pescar enmar franchament los stanys tansolament retenguts a nos
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10220
Location in volume ff. 124v-125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 124v] Nanfos Per la gracia de deu Rey de Arago … de barcelona
salutatio: al amat e als faels procurador real … [ 125] … saluts e gratia
pream.: […]pitat nos hauer (…) com demunt es contengut. Dat Ayça iiij jorns ala entrada de octubre lany M.cc lxxx vij
Note segueix un document del rei Martí i d'altres en llatí fins al f. 129v
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10221
Location in volume ff. 129v-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intr.: [ 129v] […] o libre appellat constitutions de catalunya en cap. xx [?] als xxxv […] poden demanar los salaris … [ 130] … ques traguesen [con]forma
rubr.: Sobre lo salari de calculations o relacions enlo mateix capitol xvj alj. [?] 2
dispositio: Per quant se abusa de pendra sabans excessius decalculations entant que moltas vegadas se sdeue que los calcularos han mes salari … si donchs de tals deutes no tenen carta o albara
Note segueix en llatí fins al f. 133, 133v-134 en castellà , ff. 135-136v en llatí amb la rúbrica en català
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10222
Location in volume ff. 136v-137
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS intr.: [ 136v] Jpsa tum nostra prouisio … editj per dominum Serenissimum .d. Regem Petrum sub chalendario decime septima dies martij. anno a natiuitate dominj 1376 Cuius tenor talis est
dispositio: Jtem vos Senyor Reys, o, vostros gouernadors ne altre per nom o autoritat vostre o sua no pu[..]ats fer ne attorgar allongaments sobrecehiments guiatge menaments empares … [ 137] … e de aso senyor vos placia fer constitucio general e perpetual bona e llarga Plau al Senyor Rey
Note segueix en llatí fins al f. 138 amb data de Barcelona 24-9-1456, i també en llatí als ff. 138v-139v. Als ff. 141-147 disposicions de l'any 1579 i posteriors
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10223
Location in volume ff. 148-149
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Capitols reals derrerament obtenguts per en Matheu de Closcos olim Procurador Real de Mallorques Die venerij 2. chalendas anno anatiuitate dominj 1439. Eonor [?] Joan de Caponj legum doctor vicarius Ciuitatis Maioricarum
intitulatio: Nos en Marti
intr.: Primerament
dispositio: Jtem per toldre la opinio de alguns qui entenen erroneament que pus vna vegada an venuts alguns sitis que possejexes sots alous de feu del dit Senyor Rey a nou anys … [ 149] … que lo gouernador ho fassa obseruar
Note segueixen documents en llatí i castellà, ff. 150-176v
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10224
Location in volume ff. 179-183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 179] Sententia arbitralis latta inter Sindicum vniuersitatis Maiorica et sindicos clauarios partis forensis
intr.: Nouerint vniuersi Quod Anno anatiuitate domini [millessi]mo Quingentesimo Duodecimo Die vero Jouis vigesimo secundo Mensis Aprilis Jntr.
pream.: Jn dei nomine. Pateat Vniuersia Quod cum littes et controuersie (…) Burgorum die septimo mensis januarij proxime … Jn hung qui setuitur modum
invoc.: Los noms de nostre senyor Deu Jhesu christ y dela gloriosa verge Maria mare sua molt humilment jnuocats
intitulatio: Nos don fferrando perla gratia de deu Rey de Arago … e de Gociano
dispositio: arbitre arbitrador amigable e loable composador comunament e concorde elet entre los sindichs (…) [f. 182v] e penes enlo altre compromes per dites parts en uostra Magestat fet y fermat. Augustinus vicecancellarius […] R. de gualgis R vidit mercado. Lata fuit … [ 183v] … pro testibus Nobili Joanne de recasens sicculo et Alfonso de soria regio scriba
auten.: Sig ✠ num ferdinandi Dei gratia regis Aragonum … et Gociani Qui ha[…] apponendum. Yo el Rey
certificació: Sig ✠ num mei petri Joannis … de regio consilio Jn Maiorica xij. ff. lxxxiij
Note segueix en llatí fins al f. 184v
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10225
Location in volume f. 186r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 186] Nos Joannes dei gratiam Rex aragonum … et ceritanie
intr.: Ammaduertetes (…) et comformationem dicti Regi tendere visa sunt etc.
dispositio: Jtem senyor molt excellent com en lo dit Regne de Mallorques se fasse alguns matrimonis clandestins e amagast sens voluntat de los pares mares … [ 186v] … tratadors, o, testimonis de tals sposalles, o, matrimonis sien punits pecuniariament a arbitre del president del dit Regne placet Regie maiestati
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10226
Location in volume f. 187r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 187] Nos Joannes dei gratia rex aragonum … et ceritani
intr.: Ammaduertente (…) dicti regni tendere visa sunt etc.
dispositio: Jtem senyor molt excellent com en lo dit regne de Mallorques se fassen alguns matrimonis clandestins … sien punits pecuniariament a arbitre del president del dit regne placet Regie maiestatis ad dignitatis regie beneplacitum
datatio: Dat jn villa fraga die vicesima septembris a natiuitate domini Millesimo quadringentessimo sexagesimo … anno tertio
Note segueix en llatí fins al f. 194v
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10227
Location in volume ff. 196-197v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS dispositio: D[…] Bernad per la gracia de Deu Abbat del Monestir Darles Commissari demunt dit vista ab diligensa e examinacio la supplicacio donada al señor Rey per en Guillem Robert … [ 197] … e los demunt dits Ciutadans quant aquelles coses sentencialment absoluem
conf.: Donada e publicada fo aquesta sentencia presents … [ 197v] … no fos per alguna delas parts appellada passa en cosa judicada
Note segueix en llatí als ff. 198-246v
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10228
Location in volume ff. 247-250
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4835
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1512
Incipits & explicits in MS intr.: [ 247] Nouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini M.Dxij die vero jouis xxij mensis aprilis jntitulata
invoc.: Los noms del redemptor nostre Senyor Deu Jesuchrist y dela gloriosa verge maria mare sua humilment jnuocats
intitulatio: Nos don ferrando per la gracia de Deu Rey de Arago … de Oristan etc.
dispositio: Attenent que ab nostra sentencia arbitral per nos entre les pars desus scritas a viiij. de fabrer present donada y promulgada e stada donada ley e forma sobre lo repartiment, e, contributio faedores enlos carrechs vniuersals del nostre Regna de mallorca … [ 250] … que per nos en aquella es pronunciat en sa forsa y valor. Agustinus vicecancellarius
conf.: Lata fuit huius modi … et dilectum etc.
Note segueix en llatí fins al f. 269. Al marge del f. 247 “D. Rex Ferrandus secunda sententia super contributionibus ex [..]”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10229
Location in volume f. 269r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269] De com confirma la Alteza esser guardadas les jmmunitats e libertats deles jsglesias monastirs e cases de orde o, religio
text: Jtem supplica humilment lobras ecclesiastich vostra excellencia que com lo Rey don Alonso segon elles corts de monço … [ 269v] … y no darli pena alguna de cors aflictiva
Note anotació al marge “Constitucions Cathalunya vol 2 lib 1 tit 1 part 3”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10230
Location in volume ff. 269v-270
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4924
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Parlament de Lleida
Language llatí
Date promulgat 1357
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269v] Confirmatio dela pracmatica deuall scrita donada perlo Rey enPere en lany MCCClvij
text: Jtem sia de v.m. confirmat expresse e jnuiolablement fer obseruar la pracmatica del Rey en Pere ters feta enla ciutat de Saragossa la qual fonch feta lo darrer del mes de maig del any Mccclvij la qual dispon quelos bisbes é altres officials o Jutges ecclesiastichs … [ 270] … […]
Note al marge “Const. Cat. vol. 2 lib 1 tit 2 pa. 4 n. 6”. Explicit il·legible
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10231
Location in volume f. 270r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 270] Restitucio dels […]
text: Jtem senyor sia de v.m. ordenar que tota hora e quant sera alguna persona ecclesiastica … [ 270v] … Play al dit Senyor Rey
Note al marge “const. Cat vol. 2 lib 1 tit 4 p. 7”. Rúbrica il·legible
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10232
Location in volume ff. 270v-271
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 270v] Dellibertat de poder traure los prelats e personas ecclesiasticas (…) o fer traure
text: Jtem mes supplica lobras ecclesiastich … [ 271] … wn aquests capitols disp[…]
Note al marge “const cat vol. 2 lib. 1 tit 2 p. 5 n. 7”. Parts de mal llegir. Segueix en llatí fins al f. 271v
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10233
Location in volume ff. 272-277v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2788
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó) (segona part ?])
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 272] Concessa ad supplicationem stamenti […]
pream.: Jn nomine domini nostri jesuchristi Pateat vniuersis quod nos ferdinandus dei gratia Rex Aragonum … et ceritanie […]
text: Sacra catholica Real magestat lo estament ecclesiastich supplica a vostra real magnificencia que sia (…) de vostra merce ordenar … [ 277] … forma del somatent lliurats tots abusos
nota: Ad suplicationem … [ 277v] … et Jherusalem
auten.: [signum] ferdinandi dei gratia Aragonum … et iuramus Jo el Rey
testimonis: Testes sunt … predicti dominj Regis
certificació: Signum mei Michaelis Velasquez … quiscum
Note al marge “const catal vol. 2 lib 1 tit 4 pag 7”. Segueixen textos en castellà als ff. 278-283
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10234
Location in volume f. 286r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 286] Priuilegi atorgat al stament ecclesiastich prouehint que los 30. dies donats al Canceller per declarar sobre les contencions de jurisdictio sien continuos e comensen a correr apres dels sinch dies concedits als abitres [sic] comuns
intr.: Nos germana dei gracia Reyna Aragonum (…) et virj nostrij colendissimj [?] fuit per inclitum et Reuerendos … et responsionis series Sie se habet
text: Molt alta y molt poderosa Reyna nostra Senyora Com en les corts generals que vltimament per lo serenissim e Catholic Rey e senyor nostre en la present vila de Montso foren celebrades sie stat atorgat al estament ecclesiastich del present principat de Cataluña per la Real magnificencia que seguint se contencio de iurisdictio … [ 286v] … que per part de la cort ecclesiastica sia demanada. Plau a la Senyora Reyna
Note al marge “Const. Cat. vol. 2 lib. 3 tit 2, p. 66 n. 13”. Segueixen un document en llatí de 1512, un en català de 1553 (f. 287r-v) i altres del s. XVI o en llatí, de molt mal llegir
Record Status Created 2008-05-06
Updated 2016-05-13