Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2859
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 173
Title of volume Sobre la aygua de la se- | quia dela Ciutat de Mallorca | y sos porcioners, y Molins de lo inte- | ior de la Ciutat; y Capitols de Lleyda ( al f. 1, a tinta, amb un pou pintat a sota)
Copied 1301 - 1399 (text principal)
1501 - 1699 (taula)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 + I + 1-48 + I + 4
Collation 148
Page Layout 29 línies (f. 5)
1 columnes
Size pàgina 305 × 230 mm (f. 5)
caixa 235 × 168/165 mm
Hand bastarda diverses mans bastardes erectes
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (al f. 3)
arc amb sageta (al f. 27)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta seca als primers folis i després a punta de plom
Pautat: tipus 13 de Derolez, les línies que arriben als marges, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: l'escriptura corre per sota la línia superior horitzontal
Perforacions: fetes amb un punxó als 4 angles de la caixa
Reclams: sense reclams
Condition en bon estat, taques de brutícia. Foliació a tinta del s. XVI i una altra de moderna a llapis, 1-56, que compta tot el volum i que és la que seguirem. Són en blanc els ff. 1v, 3v, 26-27v, 52r-v i 56r-v. Volum format per un únic quadern de grans dimensions, amb les barbes sense tallar del paper, amb tires de pergamí per reforçar els cordills del centre del plec ff. 4-51; els ff. 3 i 52 formen un bifoli de paper posterior més fi que embolica el quadern principal. Al final, 4 folis encartats de mida més petita
Binding d'arxiu, pergamí flexible reutilitzat que abans havia servit per un llibre més gran; tires de cuir al llom per on passaven els fils dels plecs; com a reforç de l'interior del llom s'ha emprat un bocí d'un document de pergamí de la dècada de 1380. La guarda anterior, antiga, té una numeració que segurament era la seva signatura “62”
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note algunes anotacions marginals i manícules
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067038.html# filigrana carro vist 2016-05-13

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10501
Location in volume ff. 2-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10861
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols d'una cort de Lleida sense identificar: sobre la partició de les aigües de la font entre la ciutat i el castell ([?])
Language català
Date promulgat 1343 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Aransel de lo contingut en lo present Llibre
índex: Fol. 1 Carta de Concordia dela partio de la aygua dela Font de la Ciutat … [ 2v] … Fol 22. R. Carta del Senyor Rey Don Jayme y los Magnats dat en tarragona quinto Calenda Septembris 1229
rubr.: [ 3] T3ranslat dels fets que toquen laygua dela font que entre en la Ciutat per seruey del Castell Reyal de Mallorques e per los poadors e altres lochs que seruexen al be dela cosa publicha de Mallorques
text: Jtem hic ha mes translat dels Capitols fets e atorgats per lo senyor Rey ales Corts per ell celebrades en la Ciutat de leyda e en especial als habitadors de Mallorques … segons que appar per continençia daquells
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10502
Location in volume ff. 4-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10862
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Carta sobre les aigües de la sèquia
Language català
Date promulgat 1375 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Carte dela particio dela aygua dela ffont dela Ciutat
text: Com dela aygua dela cequja gran contencio fos entre lo senyor en Pere … [ 24v] … fecit et clausit loco et anno prefixus
Note textos de diferent procedència copiats tots seguits, en català i llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10503
Location in volume f. 25v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca ([?])
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25v] Ordjnacions e retencions fetes per lo senyor Rey en Jacme antich lo qual pres Mallorques e la tolch a moros quals es entre altres lo capitol seguent
text: Jtem lo senyor Rey en Jacme Rey darago se retench en la Ciutat totes les plaçes axj con es la quartael corral den Murrut quj solie esser escorxador de bestiar E la plaça del socarrador dels porchs. Jtem encare se retench totes les carreres dela cjutat e de fora fforns Aygues e moljns
Note al f. 25r-v text en llatí que esmenta un document de 1229, en lletra del s. XVI avançat. Aquesta ordinació pot formar part de la primera redacció de les franqueses
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10504
Location in volume ff. 28-47 (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
Incipits & explicits in MS intr.: [ 28] die martis xx mensis Nouembris anno Anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo fuerunt presentata capitula jnfrascripta honorabilj francischo sagarrjga mjljtj Gubernatorjs Regnj Majorjcharum per venerabilis ciujtatis Majoricha juratos
pream.: Proferta jnffrascrjpta … videlicet octaua die mensis octobre Anno anatiuitate dominj Mo ccco lxxxo jn quaquiem proferta fuerunt oblata Capitula jnfrascrjpta et per dominum regem prouisa present jnffine cuius libet Ipsorum continentur
acc.: Molt alt e molt excellent e podaros prjncep e senyor be sap la vostra senyoria que per lo beneuenturat passatge lo qual personalment e per lo senyor duch primogenit nostre … [ 28v] … ab les condjcions e capitols deuall jnsertats
text: Ço es que ells moguts per la gran naturalesa e faeltat que lo dit regne ells e lurs predecessos auos dit senyor e als vostres predecessor honor e axalçament dela vostra alta corona han … [ 46v] … e sju era que cage en penes de C. morabatins dor Narcisus primo [?]
intitulatio: Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Cerjtanie
salutatio: dilectis et fidelibus … Salute et dillectione
text: Noueritis quod … [ 47] … juxta jpsorum capitulorum et responsionum continencjam pleniorem
datatio: Datum Jlerde xvja die octobris ano anatiuitate dominj Mo ccc lxxxo Narcisus primo [?] Rex Petrus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10505
Location in volume ff. 47-51v (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10863
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítol sobre el càstig dels crims
Language català
Date promulgat 1343 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 47] Jnfrascripta nouem Capitula de qujbus jndecimo … vt sequjtur
dispositio: Jtem com no fos raho que les persones ecclesjastiques fosen agraujades e carragades en dues maneres … [ 51v] … pero los crjms acceptats en lo present Capitol e trencadors de camjns
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10506
Location in volume ff. 53-55v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4818
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida) ([?])
Language català
Date celebració 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] quipropter dela procuracio Reyal e es translat dels Capitols de leyda per les penes
text: Jtem que placia a vos senyor hauer per remes ales Ciutats viles e lochs del Regne de Mallorques e Jlles a aquell adjahents e als singulars de aquellas e a cascun dells totes e sengles penes de quints … [ 55v] … les osts falljdes per la execucio de Carol
Note sembla un trasllat de capítols de la cort
Record Status Created 2008-04-22
Updated 2016-05-13