Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2847
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 64
Title of volume Capitols e ordinaci | ons fetas per lo Offici de Mestre de Guaita ( al primer foli de guardes)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-25 + III
Collation no fem la col·lació en tractar-se d'un manuscrit tardà, a més, no queda clara la constitució dels plecs
Page Layout 25 línies (f. 2)
Size pàgina 198 × 143 mm (f. 2)
caixa 170 × 100 mm
Hand itàlica diverses mans
Watermark escut damunt del cognom “PAU FARRE” (al paper de guardes)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: dues línies verticals arriben fins als marges, no es veuen les horitzontals
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: generalment a cada pàgina
Condition en bon estat, taques de brutícia. Són en blanc els folis de guardes de paper diferent al del volum. Foliació antiga en xifres aràbigues, a tinta
Binding pell marró sobre cartó, amb 4 nervis, daurats senzills al llom, probablement del s. XVII, marges superiors retallats, no és la primera relligadura del volum
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note hi ha alguns folis plegats a l'interior del volum, resums en castellà del que es pot trobar a còdexs més antics. Al darrer foli del volum, originàriament en blanc, hi ha anotacions que esmenten persones vinculades al gremi, algunes no es veuen del tot perquè el full està trencat i té al damunt un segell en relleu: “Guiem Mut flasader. Mestre de gayta lo any 1703 finira 1704 | Sebastia llopis parayre mestre de guayta lo any 1700 finira lo any 1701 | Als 24 noenbre de lo Ani 17001 [sic] fonch [el]et mestre de Guajta Juan Sanso Cilurgi[a] y finira [?] die de lo Ani 17002 [sic] | Jauma marti tixador de lli mestre de guaita lo any 17002 [sic] finira 17003 [sic] | [f. 24v] Joan Sardo Parayra mestre de Guayta lo any 1648 y finira 1649 | Pe[re] Visens Magraner sinter Mestre de Guayta lo any 1649 y finira 16[50] | Miquel Jsern parayre mestre de gu[aita] lo any 1650 y finira 1651 | Matheu llopis Blanquer Mestre de Gyta lo any 1693? finit lo Any 1694?”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10203
Location in volume ff. 1 prel. i 1-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5119
Casa dels Jurats. Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1451
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Capitols e ordinacions fetas per lo Offici de Mestre de Guaita
rubr.: [ 1] Capitols E ordinacions fetes per lo offici de mestre de Guayte
intr.: Ara hoiats lo Magnifich mossen Berenguer Dolms cauller [sic] … auctorizats los Capitols é ordinations dela tenor seguent
tit.: Que negun Catiu nos gos jaure fora lo alberch de son senyor e daltre
dispositio: Primerament que deci hauant ningun catiu no gos Jaura ningun vespre fora lo alberch … [ 16v] … que ell be é diligentment regira lo dit offici seruant los drets al señor Rey é binifici de son Regne. Albertinus vidit
tit.: Com lo dit Gouernador mane que los demunt dits Capitols sien seruats
conf.: Per tant lo Magnifich lloctinent general e, Gouernador … [ 17] … per ço que dela obseruacio de aquells algu nos pusca escusar
datatio: Dat. en Mallorques a xxxj. De Març any Mil quatre cents sinquanta y hu. Albertinus vidit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10204
Location in volume ff. 17v-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5120
Casa dels Jurats. Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1461
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] Addicio
intr.: Ara hoiats que notifica lo spectable é Magnifich mossen Vidal Castella doriç Caualler … que com per lo bon estament de la cosa publica de la present Vniuersitat e, Regne de Mallorques sia estada feta la ordinacio seguent
dispositio: Per ob[?]ar áles Barcades, y fuytes de Catius les quals molt souint se seguexen … [ 18v] … sots les dites penes deles quals sera feta prompta e, rigurosa exequutio sens tota gracia emerçe dat en Mallorques a viij. de febrer M CCCC.Lxj. Albertinus vidit
subscr.: Fonch publicada la present crita dilluns a viijo. de febrer any demunt dit per Antoni Costa Trompeta dela Vniuersitat de Mallorques
Note segueix una disposició en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10205
Location in volume ff. 23v-24v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5121
Casa dels Jurats. Capítols de l'ofici de mestre de guaita
Language català
Date promulgat 1480
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Capitols del offici de mestre de guayta est originale jn libro [ratllat a partir d'aquí] extre ordinatio domus vniversitatis sub die Martis nona mensis nouembris M cccc l.xxx Jn fol. 261
dispositio: Primo com fos ordinat que lo señor é dona de sclaus moros é turchs fessen aportar als dits sclaus en la cama vn anell de ferro de pes de quatre lliures … [ 24v] … enlo modo o forma dels altres capitols
escat.: Jtem que los demunt dits capitols uien [?] á beneplacit dels Magnifichs Jurats
Note al marge de la rúbrica hom afegí posteriorment per substituir el que està tatxat “den St. Pere fol. 196 pag. 2”. Segueix un text en llatí posterior amb lletra maldestra
Record Status Created 2008-04-18
Updated 2016-05-13