Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2842
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 30
Title of volume Capit | de | Drets ( al llom, en la posició del teixell, una mica més avall, a ploma per una mà posterior “Siglo XV”)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1451 - 1550 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + 4 s/n + 1-180 + VI
Collation 14 22+3/5 (bifoli intercalat) 3-412 510 6-1412 156 16-178 182/3
Page Layout 43 línies (f. 9 (no hi ha cap pàgina escrita completament, canvia cada vegada que canvia la lletra))
Size pàgina 291 × 220 mm (f. 9)
caixa 220 × 150 mm
Hand diverses mans cursives gòtico-humanístiques o humanístiques
Watermark altres paper de les guardes sense filigrana
Pictorial elements Altres: sense decoració, algunes rúbriques en lletra de cos més gran i algunes paraules inicials en gòtica fracta, mateixa tinta
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: tipus 13 de Derolez,les línies bàsiques arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: reclams verticals descendents (als quaderns 3, 4 i 7)
Reclams: vertical a l'anglesa (al segon quadern)
Condition en bon estat, taques de brutícia i humitat, marges desgastats, de vegades la brutícia afecta la lectura del text. Tres foliacions a tinta, una antiga en xifres romanes, sovint ratllada i altres dues en aràbigues, semblen del s. XVI, la segona apareix a partir del f. [clxxvj] on tenim un “162” i al marge superior, mig tallat i més antic “176”. Alguns folis estan mig esborrats per l'ús continu. Són en blanc els ff. 1r-v prel., 3r-v prel., 3v, 21v-22v, 32-33v, 39v, 40v, 44v-45v, 48r-v, 63v, 68r-v, 73r-v, 79r-v, 103v, 119v, 128v, 133r-v, 140, 143, 144v, 149r-v, 150v-151. Errades a la foliació aràbiga que seguim, salta folis, com per exemple el 10
Binding pergamí flexible sobre paper, restes de tires de badana que servien per lligar-lo, forma un xic de solapa; llom desprès dels quaderns; guardes de paper modernes
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note hi ha manícules senyalant el text i notes marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 42
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10353
Location in volume ff. 2-4v prel. + 1-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10865
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats
Language català
Date promulgat 1465-05-04
Incipits & explicits in MS índex: [ 2 prel.] La Jmposicio e catius censals en cartes xiij … [ 2v prel.] … Concordia entre lo bras secular y Ecclesiastich cartes 190
índex: [ 4 prel.] La Jmposicio de Catius censals en cartes .xiij. 154 … [ 4v prel.] … Ordinacions del dret de Sal. 170
rubr.: [ 1] Los capitols del redres enlo extraordinari den sarma en Cartes docentes y setza sobre les jmposisions deual scrites
rubr.: Capitols dela Jmposicio de catius de censals e de propietats comensa acomtar A xxiij de ffabrer
dispositio: P3Rimerament que tota persona qui vendra o vendre fera pocessions alberchs o cases o stablira aquelles acerta entrada … [ 9] … E per conseguent los dessusdits venedors e compredors del dit censal poder contractar ab tota Jmmunitat dela dita Jmposicio Vidal castelladoris
nota: Et die Jouis quarto mensis Junij Anno a Natiuitate dominj Mo CCCC L xv Spectabilis et magnificus dominus … fecit prouisionem predictam
Condition incomplet
Note primera taula acèfala i probablement incompleta. Taules i primera rúbrica mà del s. XVI. Tot i que el f. 3v està en blanc a l'índex no està considerat un text nou
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10354
Location in volume f. 9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10866
Casa dels Jurats. Capítols fets sobre els drets de l'aigua dels dimarts
Language català
Date promulgat 1460-03-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9v] Aygua del dimarts: comensa lo dia de nostra dona de marts
rubr.: Capitols fets per laygua del dimare la qual comensa lo jorn de nostra dona de març
acc.: N2ouerint vniuersi Quod Die Lune vicesima quarta mensis Marcij anno anatiuitate dominj Miillesimo Quadringentesimo Sexagesimo etc.
pream.: C2om en totes les ajudes jmposicions victigals e altres drets pertanyents a la consignacio dela vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques … fan los capitols dauall scrits ab los quals ordonen e manen lo dit dret dela aygua del dimarç esser venut quiscun any
dispositio: E2 primerament ordonen que lo dit dret dela aygua del dimarç se haia vendre … per la dita necessitat dela Ciutat Tres lliures de moneda de Mallorques al dit comprador
Condition incomplet?
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10355
Location in volume ff. 11-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10867
Casa dels Jurats. Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Lo tall e sagell dels draps axi dela ciutat y dela part forana comença a xvi de abril
rubr.: Tall e sagell dels draps axi dela Ciutat com dela part forana comensa acomtar a xvj de Abril
dispositio: P3rimerament ordonaren que tot draper o altre qualsauol persona stranya o priuada qui vendra o vendre fara per tallar draps … [ 21] … ans aquells sian e stiguan en lur força e valor
Note disposició sense data. Al f. 21 hi ha un afegit posterior sobre la Seda de 1532
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10356
Location in volume ff. 23-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10868
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició del cuiram
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Capitols dela Jmposicio del Cuyram
dispositio: P3rimerament que tothom e tota persona quj vendra o vendra fara cuyram adobat … [ 28] … e laltre mitat al mostecaff [sic] dela present Ciutat e Regne de Mallorques
nota: Quibusquidem suplicacione et capitulo oblatum … paritque decretum
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10357
Location in volume ff. 28-31v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10869
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició de la filassa
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Jmposicio dela ffilassa
dispositio: P3Rimerament que tothom e tota persona quj vendra o vendre fara flassades … [ 31v] … per persones que de teles saben que Lo dit cambrall se fa de corj i de brj e no de canem
Note disposició sense data. Anotació de mà posterior, sota la rúbrica, sobre els capítols de redres
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10358
Location in volume ff. 34-36
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10870
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició de la lana e la formatgeria
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] Jmposicio delana e formageria [comensa a xxiiij de juliol]
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendra fara totes lanes anyas remases formatges dela terra de ylla de Mallorques … [ 36] … e asso per millor custodia e guardia dela dita quartera
Note datació de la rúbrica afegida posteriorment. Segueixen uns capítols nous de 1591
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10359
Location in volume ff. 37-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10871
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició del peix fresc e salat
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Jmposicio de peix ffresch e salat [comensa a iiij de Satembra]
dispositio: P4rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendra fara dins la Ciutat de Mallorques e al terma de aquella peix fresch o salat … [ 39] … al dit dret o jmposicio del dit pex fresch e salat e compredors de aquella los ne posques venjr sagujr e sdeuenjr
Note datació de la rúbrica afegida posteriorment. Al f. 40 hi ha uns “Capítols concernents y fahents per los Cuyranis [?] y sortidor de aquell” que no es van acabar de copiar
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10360
Location in volume ff. 41-44
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10872
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició dels encants
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Jmposicio dels encants [comensa a xxiiij de Juliol]
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj comprera robas fetas de corrador o daltres personas per reuendre … [ 44] … al dit dret o jmposicio o compredors de aquella los ne posques venjr sagujr o sdeuenjr
Note datació de la rúbrica afegida posteriorment
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10361
Location in volume ff. 46-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10873
Casa dels Jurats. Capítols novells sobre el comerç de drap de llana estranger
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] Capitols dels nouells affitons
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj aportara o portar o descarragar fara en la present Ciutat e Regna de Mallorques algun drap de lane stranger … [ 47v] … o en altre manera per qualsauol reho e causa
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10362
Location in volume ff. 49-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10874
Casa dels Jurats. Capítols sobre el victigal de la mercaderia
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49] Capitols de vittigal dela mercadaria
intr.: E3s assebar [sic] que totas e senglas robas e mercadarias vi arros e altras cosas … qujs seguexen exceptat lo vi quj ixara dela villa de Alcudia del qual la vniuersitat no faria algun siners [?] del vittigal als compredors
dispositio: P4rimerament son exceptats tots draps cruus o no adobats quj ixaran o trets seran dela dita ylla … [ 57v] … Aço empero entes e declarat que en les coses en les quals les penes contengudes en lo present Capitol hauran loch cessan e no haian loch altres penes contengudes en los altres Capitols
Note el f. 58r-v conté uns capítols de l'art de la seda de 1531 en català
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10363
Location in volume ff. 59-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10875
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Capitols dela Jmposicio del oli dela terra
intr.: J4tem que tot hom e tota persona quj tengua mesura de olj amasurar no gos ljurar nanguna mesura a nanguna persona sens licencia … e conuertira enla manera deual scrita
dispositio: P4Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra e vendre fara olj dela terra … [ 62v] … e ab aquest carrech vanen [sic] lo dret dela jmposicio del olj
Note disposició sense data. Al f. 63r hi ha unes anotacions del s. XVI sobre 1497
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10364
Location in volume ff. 64-67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10876
Casa dels Jurats. Capítols del vi qui entra e ixen e de la illa de Mallorques
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] Capitols del vi qui entra e ixen e dela ylla de Mallorques
dispositio: E3primerament que tot hom e tota persona axi stranya com priuade quj aportara en la ylla de Mallorques vi stranger … [ 67v] … al dit dret e Jmposicio e compredos de aquella los ne posques venjr sagujr o sdeuenjr
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10365
Location in volume ff. 69-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10877
Casa dels Jurats. Capítols de la pelleteria
Language català
Date promulgat 1484-10-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Capitols dela pelleteria
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona quj vandra o vendre fara dorsos o panxas … [ 72v] … al dit dret o Jmposicio e compredors de aquella los ne posques venjr segujr o sdeuenjr
conf.: E3n apres diuendres a quinsa [sic] de Octubre any M cccc lxxx quatre los magnifichs Jurats dela vnjuersitat e Regne de Mallorques attanent que per capitols dela jmposicio dels pelliteria es disposat … sots pena de deu lliures aplicadores vt suprascriptum [?]
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10366
Location in volume ff. 74-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10875
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Capitols del general del oli
intr.: L4os honorables Jurats dela vniuersitat del Regna de Mallorques volents per los carrechs dela vniuersitat damuntdita metra e posar collecta o general en lo olj quis compra … lo qual general pagaran los compredors del olj segons la forma saguent
dispositio: P3Rimerament que tota persona qui vendra o vendra fara olj amanut o en gros … [ 78v] … axi com per semblant manera que sen les ecclesiasticas personas
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10367
Location in volume ff. 80-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10878
Casa dels Jurats. Capítols del quint del vi
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] Capitols del quint del vi dela ciutat
dispositio: P3Rimerament que tot hom e tota persona qui vendra o vendre fara en la Ciutat de Mallorques o en lo terma de aquella vi o vinagra amanut o en gros … [ 90v] … ço es que algun aduocat o procurador no deu entrauanjr [sic] en los fets qujs menan deuant los exequdors [sic] o mostaçaff
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10368
Location in volume ff. 91-93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10879
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició de vi i vinagre
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Capitols dela Jmposicio de vi e vinagra
dispositio: P3rimerament que tot hom e tota persona qui vendra o vendra fara vi o vinagra … [ 93v] … o per la porta de sent Johan sots la demunt dita pena axi com demunt applicadora si d[.]nche lo dit vi no era Jnyhanesch
Note disposició sense data. Al f. 94r-v document del s. XVI
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10369
Location in volume ff. 95-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10880
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició del blat de la pera
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Capitols dela Jmposicio del blat dela pera
dispositio: P3Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendra fara forment mestay ordi anena della present ylla de Mallorques … [ 99] … ala qual es tengut Lo mesurador aplicados segons damunt es ordenat
Note disposició sense data. Al f. 99r-v hi ha diverses disposicions posteriors
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10370
Location in volume ff. 100-103
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10881
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició del bestiar
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] Capitols dela Jmposicio del bestiar
dispositio: P4Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendra fera bestiar gros o manut … [ 103] … esser jncertada en la fi dels capitols sobre Lo dit […] fets e ordenats
Note disposició sense data. La tinta molt fluixa al final dificulta al lectura. Segueix un capítol del redres d'època posterior
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10371
Location in volume ff. 104-112
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10882
Casa dels Jurats. Capítols sobre la molitja de la ciutat
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104] Capitols dela molitga dela Ciutat
intr.: L3os honorables Jurats Clauarj deles monedas comunas dela Ciutat e Regna de Mallorques venan a hun any primer vinent quj comensa acomptar
dispositio: P3Rimerament que tot hom flaquer o flaquera o tota altra persona quj fassa pa … [ 112] … tenguts enles penes per aquells com si ells mateys ho haguessan comes Aluaro vniz. Jo. dusay
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10372
Location in volume ff. 112v-114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10883
Casa dels Jurats. Capítols de l'afitó imposat a la molitja de la ciutat
Language català
Date promulgat 1413-01-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Capitols del affito Jmposat en la molitga dela Ciutat
intr.: C2om los honorables Jurats ab lo consell general del dit Regna celebrat dimecras a Onza del mes de Janer any Mill. cccc Tretza … volan lo dit dret esser cullit e lenat per los compredors del dit affito
dispositio: E2 primerament en la molitga dela Ciutat ordonare que tot flaquer … [ 114] … son en nombre de deset casades segons largament en los dits Capitols del dit qupit del vi es contengut
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10373
Location in volume ff. 114v-119
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10884
Casa dels Jurats. Capítols sobre la imposició de les entrades i eixides de les naus
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114v] Capitols dela Jmposicio de entrades e axides dels Nauilis
intr.: L3os honorables Jurats venan la Jmposicio delles entradas e axidas dels Nauilis a hun any primervinent
dispositio: P3Rimerament que tota Nau qui vage e vingua de Romanja o de xipra e de Alaxandria … [ 119] … tota manera de questio o controuersia que pogues jnfingir per causa del dit nou Jmposit
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10374
Location in volume ff. 120-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10885
Casa dels Jurats. Capítols sobre l'ajuda de les carns
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120] Capitols dela aiuda delles Carns
intr.: L4os honorables Jurats dela vniuersitat de Mallorques venan la aiuda delles carns dela Ciutat a hun any primer vinent quj comensara acomptar
dispositio: P4Rimerament que tot carnisser o tota altra persona quj vendra o vendra fara carn de molto atall … [ 128] … esser demenada paga satisfaccio o esmena alguna per los compredors dela Siza maior
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10375
Location in volume ff. 129-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10886
Casa dels Jurats. Capítols sobre l'afitó de la carn
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] Capitols del nouel affito. de un diner per cada lliura de carn
dispositio: C4om perlo gran e general consell dela vniuersitat e Regna de Mallorques sia stat determenat diffinjtiuament e conclus … [ 132v] … lo dit dret dela dita Siza sots la dita pena Jrrjmissibla conuertidora axi com dessus
Note disposició sense data. Una mà posterior ha afegit la segona part de la rúbrica
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10376
Location in volume ff. 134-139v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10887
Casa dels Jurats. Capítols de les parròquies foranes
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Capitols dela Jmposicio delles prroqujas [sic] fforanes
intr.: Los honorables Jurats dela vniuersitat de Mallorques venan les aiudas o Jmposicions saguents
dispositio: P4Rimerament que tota persona quj vendra o vendra fara forment orde … [ 139v] … ço es que los venados e comprados contractant delas ditas bestias de Ciuada pagine della hon serian habitadors
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10377
Location in volume ff. 140v-142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10888
Casa dels Jurats. Capítols de la molitja de les parròquies
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140v] Capitols dela molitga deles parroquies
dispositio: P3Rimerament que tot hom e tota persona quj sia de Deu anys … [ 142v] … la dita demanda de condempnacio lo dit deposit e regal paga Ja feta del preu dela dita aiuda no contrestant
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10378
Location in volume ff. 143v-144
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10889
Casa dels Jurats. Capítols sobre l'afitó de la molitja de les parts foranes
Language català
Date promulgat 1413-01-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143v] Affitons fets en la molitgia deles parts foranes
intr.: C3om los honorables Jurats ab lo consell general del dit Regna celebrat Dimecras a Onza del mes de Janer Any Mill cccc Tretza … e lenat per los compredos del dit affito
dispositio: E3 primerament en la molitga delles parroqujas deffora ordonaren que tot hom e tota persona quj sia de Deu annys [sic] … [ 144] … ans aquell Jntegrament hagen los dits compredors exhigir o axemtar
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10379
Location in volume ff. 145-148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10878
Casa dels Jurats. Capítols del quint del vi
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145] Capitols del quint del vi deles Parroquies foranes
dispositio: P4Rimerament que tot hom e tota persona quj vendra o vendre fara vi amanut en la dita parroquja en lo terma de aquella … [ 148v] … en la dita parroquia en la manera ordenadora per los dits honorables Jurats
Note disposició sense data. Segueixen dos capítols de 1372 i 1371 en llatí amb la rúbrica en català. No són exactament les mateixes disposicions que trobem al CNUM 10367
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 10380
Location in volume ff. 152-155v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10890
Casa dels Jurats. Capítols del dret de la custòdia dels esclaus
Language català
Date promulgat 1480
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152] Los capitols del dret dela custodia dels sclaus
rubr.: Es lo original dels dits capitols en lo libre extraordinarj dela casa dela vnjuersitat del any Mcccc lxxx … segons appar en dit libre
dispositio: P4rjmo que per dos anys primer vinents del die del liurament en auant compredors sie venut aquest dret … [ 155v] … compondre e ajustar allur bon arbitre e coneguda Aluaro vnjs De verjno
Note als ff. 156-161 es transcriuen disposicions de 1519 i anys posteriors
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 10383
Location in volume ff. 161v-162v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10891
Casa dels Jurats. Capítols del vitigal de la mercaderia del dret de captius, de moros, de draps estrangers, d'entrada e eixida de naus i reial per bota de vi
Language català
Date promulgat 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161v] Sequentia fuerunt addita presenti libro existente Scriba dicte vniuersitatis Peroto mulet notario
intr.: C4om Experientia haia mostrat que per vendres los drets dela vniuersitat Cascun any Sesien Seguis grans danys … semblara als Magnifichs Jurats e Clauaris esser mes vtil ala dita vniuersitat
tit.: Lo vitigal dela mercaderia ab dret de Catius e moros edraps strangers ab lo dret de entrada e exida de Neuilis e Reyal per bota de vi
dispositio: L6o dret del vitigal dela mercaderia ab catius moros edraps strangers ab lo dret de entrada y exida de Neuilis e Reyal per bota de vi Sera … [ 162v] … tal o tals qui requests seran hagen aprestar dit Jurament
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 10384
Location in volume ff. 162v-164v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10878
Casa dels Jurats. Capítols del quint del vi
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162v] Del quint del vi e Jmposicio del vi e vinagre
intr.: S2obre lo dret del quint del vi e Jmposicio de vi e vinagre per quant es molt necessari aquell Sia degudament exhigit … per Reformacio del dit dret fer los Capitols e ordinacions seguents
tit.: Com sehan apagellar les botas
dispositio: P2rimerament Es stat ordonat que totes botes grosses congrenyades o encercolades dels cellers dels vinyaters … [ 164v] … Sens que primer no ho haia denunciat al dit Receptor o cullidors
Note disposició sense data. No són exactament les mateixes disposicions que els CNUM 10367 i 10379
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 10385
Location in volume ff. 164v-166
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10892
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret del sagell amb l'afitó
Language català
Date promulgat 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 164v] Lo dret del segell ab lo affito
dispositio: J3atsia. Enlo dit dret per la bona exactio de aquell enlo passat Sien stades fetes moltes saludables e bones ordinacions … [ 166] … Cinquanta liures perles quals sia feta rigurosa execucio
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 10386
Location in volume ff. 166-167v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10894
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la sila de les carns amb l'afitó
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] Per lo dret dela Sila de les Carns ablo Affito
dispositio: P2erço Com enlo passat Se ha molt abusat enlo tallar deles carns e partir aquelles priuadament sens pagar … [ 167v] … Cinquanta liures per les quals sia feta rigurosa execucio
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 10387
Location in volume ff. 167v-169v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10895
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167v] Lo dret dela Moliga dela Ciutat
dispositio: E2s stat Ordonat perlo Spectable Loctinent general Magnifichs Jurats Noble procurador Real e altres persones electes perlo gran e general consell per cullir Lo dit dret dela molitga … [ 169v] … L. liures per les quals sia feta rigurosa execucio
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 10388
Location in volume ff. 169v-170v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10896
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret del vitigal, la imposició de la llana, la formatgeria i el blat de la pera
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169v] Lo dret del vitigal del oli E jmposicio E dela lana e formatgeria ab lo dret del blat dela Pera
dispositio: P2er Exhigir Los dits drets esser ordonat Sien elets dos administradors e exhigidors bons homens e de bona fama … [ 170v] … E enla part forana ho haian a denunciar al Receptor de aquella peroquia [sic] sots la matexa pena
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 10389
Location in volume ff. 170v-172
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10897
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la sal
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170v] Lo dret dela Sal
dispositio: J4atsia Enlo passat fos stat molt be e saludablement ordonat Lo modo e forma dela exactio del dit dret dela sal … [ 172] … stiguen en lur força e valor sino tant quant perles presents sera anaquelles derogat
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 10390
Location in volume ff. 172-173
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10898
Casa dels Jurats. Capítols sobre els drets de captius i censals i sobre les imposicions de les filasses i el cuiram
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172] Dret de catius e censals E Jmposicio deles filaçes e Jmposicio Del cuyram
dispositio: E3s stat. Ordonat per releuar la vniuersitat de maiors Salaris e despeses sia aiustat lo dret de Jmposicio deles filaces e Jmposicio del cuyram … [ 173] … e Sinon faran aquells hagen apagar La dita Jmposicio
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 10391
Location in volume ff. 173-174
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10899
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la imposició del bestiar
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173] Lo dret dela Jmposicio del bistiar
dispositio: P2er tolre Eleuar salaris ala dita vniuersitat e Los fraus quis fan e cometen enlo dret de Jmposicio del dit bistiar … [ 174] … e lo dit dret haia esser pagat dins lo terme de vint e quatre hores segons enlo Capitol vell es contingut
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 10392
Location in volume ff. 174-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10900
Casa dels Jurats. Capítols sobre la manera com s'exigiran els drets de la universitat de la part forana
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 174] Lo modo y forma com se exhigiran Los drets dela vnjuersitat per la part forana
dispositio: E2s stat Ordonat que per cascuna vila e paroquia dela part forana sien eletes perlo present any dues persones abonades e de bona fama … [ 175v] … e que en loch de aquell ne sia tret vn altre
certificació: S2pectabilis. Dominus Locum tenens Generalis prouidit … quidquid fuerit judicatum etc.
Note disposició sense data
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 10393
Location in volume f. 176r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10901
Casa dels Jurats. Capítols sobre els salaris dels exactors
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176r] Salari dels exactors
dispositio: C2om. Se comunicas entre los Magnifichs Jurats e clauaris de dita vniuersitat quin salari deuian hauer Los exactors dela Consignacio … segons forma dels Capitols que sobreaço son ordonats
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 10394
Location in volume f. 176r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10902
Casa dels Jurats. Capítols del vi que ve de l'estranger
Language català
Date promulgat 1491-01-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176] Del vi que ve stranger
dispositio: E2 perquant. La experiencia fins assi ha mostrat que sots color dela facultat que en las Jnhibicions fins assi fetes … [ 176v] … gracia e merçe algunes
datatio: Dat en Mallorques a xxvj de Janer M.cccc Lxxxxj.
Note la tinta del f. 176v està molt esborrada i dificulta la lectura
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 10395
Location in volume ff. 176v-177
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10903
Casa dels Jurats. Capítols sobre la franquesa dels capellans
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176v] Sobre la franquesa dels capellans
intr.: L3o Noble y magnifich Senyor don Gregori burgues procurador Reyal … assi concordes enlos articles seguens juxta la forma en aquells expressada
dispositio: E2 primo son concordes les dites persones per cascuna deles dites parts eletes Que dassi auant les persones ecclesiastiques … [ 177] … acostumassen entreuenir [sic] enlos diuinals officis
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 10396
Location in volume ff. 177r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10904
Casa dels Jurats. Capítols sobre els draps
Language català
Date promulgat 1491-08-31
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177] Die Mercurij xxx mensis Augusti Anno anatiuitate domini M cccc Lxxxx Primo
intr.: L4os die e anys damunt dits Congregats ajustats lo spectable e Magnifich mossen Ximen … Jurats dela vniuersitat del present Regne
pream.: [ 177v] L2o Noble don Gregori burgues procurador Real Lo magnifich micer Johan … Los quals son dela tenor seguent
dispositio: Idem. Ordonarem que nos puscha alumenar algun drap … sots les penes en aquells appossades
datatio: Dat en Mallorques A xxxj. de Agost Any M cccc Lxxxxj
Note segueixen disposicions d'èpoques posteriors
Record Status Created 2008-04-17
Updated 2016-05-13