Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2841
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 29
Title of volume Llibre de | Capitols | antich dels | Drets Vni- | uersals | 1390 ( al llom, en la posició del teixell, a ploma)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: 1391 - 1425

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-214 + III
Collation 122 228 334 448 538 636 76 82 (plec afegit, queda en l'aire)
Page Layout 20 línies (f. 37v (es fa difícil comptar-les perquè no hi ha folis que les tinguin totes escrites, en aquest foli en comptem per transparència tres en blanc al peu))
1 columnes
Size pàgina 292 × 220 mm (f. 37v)
caixa 195 × 125 mm
Hand cursiva del s. XIV
Watermark corn de caça penjant d'un cordill (als ff. 101-188)
lletra “P” majúscula (als ff. 3 i 65)
cérvol (al f. 207)
paraula nom en un cartutx (als folis de guarda finals)
Pictorial elements Il·lustracions al f. 4 dibuix maldestre que representa un home fet alguna cosa; al f. 47v dues figures representen el càstig dels esclaus, al f. 55 un dibuix representa la pesca (tots estan relacionats amb el text del capítol), altra al f. 82, vaixells al 107, taula al 164, etc.
Altres: sense cap altre decoració
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: línies verticals i horitzontals que arriben als marges, esquema 13 de Derolez
Perforacions: als quatre angles de la caixa, fetes amb un punxó
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Reclams: horitzontal, centrat i decorat (quaderns 1-3)
Condition marges desgastats, algun trencat, plecs poc subjectes al llom. Folis moderns gairebé tots en blanc. Foliació antiga en xifres romanes, n'hi ha una altra de moderna que és la que seguirem. El volum sol deixar una pàgina en blanc entre el final d'una disposició i el començament de la següent, preferint començar-les sempre en pàgina dreta; són en blanc els ff. 3v, 18v, 40, 47, 54v, 81v, 86v, 101r-v, 114v, 120v, 126v, 133v, 138v, 144v, 152v, 157v, 163v, 174v, 179v, 184v, 188r-v, 198r-v, 204v§
Binding pergamí flexible sobre paper, posterior al volum, amb dues tires de badana i gafets per lligar-lo
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note algunes esmenes, no es veuen anotacions marginals. Taula del s. XVIII

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10496
Location in volume ff. ii prel.-197v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10940
Desconegut. Capítols i ordinacions del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1390 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ii prel.] Rubrica del present Llibre antich dels Drets Vniuersals, feta en lo añy 1783
índex: [ iira prel.] Delme Bestiar de 1390 Fols. 1 … [ iir prel.] … Molitge dela Ciutat 1395… 223
acc.: [ 1] En nom […] e dela verge Maria
rubr.: Aquests son lo Capitols de delmar lo bestiar de tota la Jlla de Mallorques del any M.ccc.lxxxx.
text: Tot hom quj stiga en la Ciutat ho alterne quj haje bestiar … [ 197v] … dels quals aura lo ters lo Senyor Rey e lo ters les obres dels murs dela Ciutat e lo ters lo mur dela Ciutat
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Amen
Note part de la taula és a dues columnes i les tres entrades finals estan centrades (no formaven el cos inicial del volum). Segueixen uns textos de Mostassaf de 1392-1395
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10497
Location in volume ff. 199-204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10895
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199] La Moliga dela Ciutat [1392]
acc.: Los honrats jurats e admjnistrador … los consols deuall scrits
text: Primerament que tot flaquer e flaquera e tota altra persona qui fassa pa … [ 204] … totes dones e donzelles les quals hic sien vengudes ho hic vendran e dins dos anys an presos opendran marits en la Jlla de Mallorques
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10498
Location in volume ff. 205-206v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10941
Casa dels Jurats. Capítols sobre el dret de la molitja de les parròquies de fora
Language català
Date promulgat 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 205] Moliges delas parroquies deffora
acc.: Los honrats jurats venen la Molia delas parroquies de ffora … dels capitols daual scrits
text: Primerament que tot hom e tota persona quisia de deu anys en sus qui tot lany menjara pa defforment pach per pessona per tot lany … [ 206v] … per ço lo dit capitol nolj puxa noure
Note text de 1392
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10499
Location in volume ff. 207-212v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10882
Casa dels Jurats. Capítols sobre la molitja de la ciutat
Language català
Date promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 207] Los Honrats Jurats e Admjnistrador del Regne de Mallorques … e manera que en los capitols deuall scrits es vist contenjr
text: Primerament que tot flaquer o flaquera e tota altre persona quj fassa pa per uendre … [ 212v] … o pendran marjts en la Jlla de Mallorques
Note text de 1395
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10500
Location in volume ff. 213-214v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10872
Casa dels Jurats. Capítols de la imposició dels encants ([?])
Language català
Date promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 213] […]corrador o altra qualseuol persona quj uendra (…) pena de pegar per .j. djner .iiij. diners … [ 214v] … Mes auant declaren los dits Honrats Jurats e Administrador que (…)
Condition acèfal i incomplet
Note text de 1395 [?]
Record Status Created 2008-04-17
Updated 2016-05-13