Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2837
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 16
Title of volume Libre del sindicat de | molts y bons priuilegis ( a la coberta anterior en lletra gòtica i tinta marró)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-70 + 7
Collation 17/8 216 37/8 46/4+2 5-62 76 82 92+2 (bifoli que té cosit al mig un altre bifoli de paper diferent i més modern)
Page Layout 26 línies (f. 29)
1 columnes
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 29)
caixa 215 × 125 mm
Hand humanística diverses mans, generalment humanístiques, llevat de les que són posteriors al s. XV
Watermark cap de brau cap de bou
lletra “M” amb antena i creu (al f. 50)
corn de caça (al f. 54)
tisores (al f. 58)
carro de dues rodes amb els radis en creu (al f. 63)
creu dins d'un òval (al f. 70)
carro de dues rodes amb una mitja lluna a la part superior (f. 1 prel.)
cor amb antena i aspa
Pictorial elements Caplletres: les inicials de les disposicions són de mida més gran, però estan fetes amb la mateixa tinta
Altres: sense cap altre decoració
Other features Justificació: en les línies verticals pauta tabeliònica, les horitzontals a punta seca molt fina
Pautat: les línies rectores arriben fins als marges, correspondria al tipus 13 de Derolez
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition afectat per la humitat i la brutícia, alguns angles trencats, però amb el text en perfecte estat i el volum també en bon estat general. Els quaderns estan poc lligats al llom cosa que fa senzilla veure la seva disposició. Foliació en xifres romanes posterior a la còpia (I-LXIV) amb errades; hi ha una foliació moderna, a llapis en xifres aràbigues, de l'arxiu que és la que seguirem. Són en blanc els ff. 1v, 24-26v (entre el final del text llatí i el català), 43-44v (una anotació antiga diu que en aquest punt manquen dos folis de text; els ff. en blanc duen la foliació en xifres romanes), 54r-v, 56v, 57v-58v, 63v-64v i 70v. El f. 57 té restes d'un segell de lacre vermell al peu. Set bocins finals de paper de diverses mides amb escriptures modernes que es troben desats al plec posterior que fa el pergamí de la relligadura
Binding pergamí flexible, d'arxiu, amb dues peces de pell fosca al llom per on passen les cordes que lliguen els plecs, bruta però en un estat acceptable
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note al primer foli de guardes dos textos escrits en grec; fins al f. 26 tots els textos són en llatí
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067037.html# filigrana carro amb mitja lluna vist 2016-05-13
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067039.html# filigrana carro vist 2016-05-13
http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/006501.html# filigrana cor vist 2016-05-13

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10330
Location in volume ff. 27-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Ractificacio e confirmacio de tots los priuilegis frqueses [sic] ebons vsos ala Ciutat e Regne de Mallorques feta e attorgada
intitulatio: N2OS NALFONSO per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Volents nos hauer graciosament enuers La Ciutat e Regne de Mallorques e los conredors de aquella … [ 27v] … manam esser fet ab nostre sagell pendent comu guarnit
datatio: Dat en lo Castellnou dela Ciutat de Napols a xx de Maig Any de nativitat de nostre Senyor Mil cccc L iiijo dels Regnes nostres xxxviiijo daquest empero Regne Citerior any [f. 28] vinte. Rey alfonso
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10331
Location in volume ff. 28-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Remissio e relaxacio general per lo molt alt Senyor Rey feta e attorgada atots los habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques de e sobre qualseuulla coses per ells comeses: e perpetrades
intitulatio: N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Com los habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques tots ensemps ab gent auistada hagen procehit a grans remors … [ 29v] … En testimoni deles quals coses lo present priuilegi manam esser fet guarnit ab nostre segell pendent
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx de Maig any Mil Quatrecents Cinquanta Quatre … Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10332
Location in volume ff. 29v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] Priuilegi als homens deles parts foranes attorgat per lo Senyor Rey ço es que la electio o nominacio del Regiment de Sach se haia de fer de tres en tres anys per Quatre ydoneas persones per los Jurats deles parroquias elegidors [sic] ensemps ab los dits Jurats e en presencia del batle
intitulatio: N4os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … [ 30] … e de Ceritania
dispositio: Jatsesia que segons les ordinacions nostres del Regiment de Sach als habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques de triennj en trjennj … [ 31] … En testimoni deles quals coses lo nostre present priuilegi manam esser fet guarnit ab lo segell pendent de nostra maiestat
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx dies del mes de Maig Any de natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta Quatra … Rex alfonsus
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10333
Location in volume ff. 31-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Aiud priuilegi que los Clauaris dela Ciutat hagen assistents los quals se hagen elegir per los manestrals dela Ciutat e perlos pegesos E aximatex que si algun se sera haut en la administracio del publich fraudulentment dequiauant no sia admes en la administracio dels officis dela Ciutat. E que les reliquias de les administracions sien conuertides en repsones [sic]
intitulatio: [ 31v] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rex de Arago … e de Ceritania
dispositio: Dirigints lo poder de nostra pensa pensa [sic] enuers la refformacio dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 35] … En testimonj deles quals coses lo present priuilegi esser fet guarnit del segell pendent de nostre maiestat
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx dies de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC Cinquanta Quatre … Rex alfonsus
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10334
Location in volume ff. 35v-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Priuilegi que los comptes deles administracions dela Ciutat e Regne de Mallorques del any M cccc v ença se tornen examinar E se haia denou fer electio o nominacio de tots los officis … E que se haian apublicar aquells qui faran cessio de bens
intitulatio: N5os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Dirigints la nostra pensa enuers la reformacio de la Ciutat e Regne de Mallorques La qual per causa dela administracio deles coses publiques moltes voltes en los anys passats ha supportats o sostenguts diuersos damnatges … [ 38v] … E no hi contra uenguen o algun contrauenir permeten per qualseuulla raho o causa
testimonis: En testimoni deles quals coses presents e nostre cort los amats e feels nostres en francesch … ambaixadors o missatgers per la dita Ciutat e Regne a nos tremesos
certificació: Lo present priuilegi manam esser fet ab nostre bulla de plom guarnit
datatio: Dat en lo Castellnou dela nostra Ciutat de Napols axx dies de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta [f. 39] Quatre … Rex alfonsus
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10335
Location in volume ff. 39-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Prouisio contenent que les Sentencias donades e en cosa iutiada passades Sobre les vitualles qui per los habitadors deles parts foranes son meses dins la dita Ciutat de Mallorques per qualseuulla Jutges e officials sien seruades
intitulatio: N4alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Recomptat es stat [f. 39v] anosaltres per part dels habitadors deles parts foranes del dit Regne que Jatsia per sentencias Reyals encosa Jutiada passadas donadas sobre les vitualles … e desitiats squiuar la nostra Jra e Jndignacio
datatio: dat [f. 40] en Mallorques [tatxat] lo Castellnou dela nostra Ciutat de Napols a xx de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC L quatre Rex alfonsus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10336
Location in volume f. 40r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Prouisio quod presidens jn Regno Maiorice faciat justiciam expeditam in causis et questionibus vertentibus jnter Ciues Ciuitatis et habitatores partium forensium super contribucione fienda omnium pro possessionibus dictorum Ciuium stitis jn locis et villis forensibus
intitulatio: N3alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Com la vniuersitat deles viles Lochs e parroquias deles parts foranes del dit Regne de [f. 40v] Mallorques pretengua los Ciutedans dela Ciutat per les possessions o bens stablits … a vos plenament nostres veus
datatio: dat en lo Castell nou dela nostre Ciutat de Napols axx de Maig any M CCCC L iiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10337
Location in volume f. 41r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] Prouisio que tots aquells que son tenguts fer caualls o migs caualls armats sien forsats tenir los bons ydoneus e sufficients
intitulatio: N3alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci derill Caualler Capita e loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Com en la tincio e definicio del dit Regne de Mallorques entre les altres coses entre [tatxat] dels predecessors nostres de loable recordacio sia axi prouehit … [ 41v] … No contrestant qualseuulla prouisions Reyals en contra com sien contra la publica vtilitat
datatio: dat en lo castell nou dela nostre Ciutat de Napols axx de Maig any Mil CCCC L iiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10338
Location in volume ff. 41v-42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] Prouisio altre fahent sobre lo fet dels comptes e rahons dela vniuersitat que altre volte se hagen a veure e examinar
intitulatio: [ 42] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Als amats e feels Jacme pau doctor en Leys Ramon mora scriua … Saluts e dilectio
dispositio: Siats certs que la vniuersitat dels dits homens dels [sic] parts foranes preten que los Jurats e consell dela Ciutat de Mallorques … [ 42v] … sobre les dites coses ab totes les emergencias dependencias e connexas de aquellas
datatio: dat en Mallorques lo [tatxats] lo castell nou dela Ciutat nostre de Napols axx de Maig any Mil cccc L iiijo Rex alfonsus
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10339
Location in volume f. 45r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 45r] (…) … no temptants en nenguna manera lo contrarj en quant La dita pena desitiats squiuar
datatio: dat en lo Castell nou dela Ciutat de napols axx de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil. cccc. L iiijo Rex alfonsus
Condition acèfal
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10340
Location in volume ff. 45-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Prouisio attorgada o feta sobre los censos no portats contenent que los pagesos per los dits censos no pusquen esser exequtats lutteratoriament
intitulatio: [ 45v] N2os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: entes hauem per humil exposicio anosaltres feta per lo feel nostre Nantoni font notari dela vila de Soller … [ 47] … Com axi per deute de justicia ho hauem manat esser prouehit
datatio: Dat en lo castell nou dela nostra Ciutat de Napols any Mil. cccc. L Quarto Rex alfonsus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10341
Location in volume ff. 47-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4824
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1454 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Prouisio que los pages quis faran Ciutedans per ço nos pusquen scusar de pagar les tallas e carrechs deles vilas o parroquias ahon faran lur residencia
intitulatio: [ 47v] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble e amat conseller Capita e Loctinent general … Saluts e dileccio
dispositio: Exposat es stat anostre maiestat reuerentment per part den Anthoni font dela vila de Soller … [ 48v] … […]
Condition incomplet
Note segueixen disposicions en llatí amb algunes de les rúbriques en català, de mans cursives posteriors, algunes força descurades
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10342
Location in volume f. 55r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10856
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Sobre els plets de la part forana
Language català
Date promulgat 1468-11-21
Incipits & explicits in MS pream.: [ 55] N2ouerint vniuersi Quod die lune xxvj mensis Septembris anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo quarto … munitum tenor cuius sequitur pron [?] ecce
intitulatio: N2os don johan per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdayna
dispositio: perquant per part de vosaltres amats e faells nostres Sindichs eprohomens dela part forana del dit nostre regne de Mallorques es stat anostra maiestat humjment signifficat … [ 55v] … En testimonj del qual manam esser feta la present carta ab nostre sagell comu enpendent segellada
datatio: Dat en Ceragossa axxj dies de Noembre del any dela Natiujtat de nostre senyor Mil cccc L xviij … ex Johannes
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10343
Location in volume f. 56r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10858
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi reial per a la part forana
Language català
Date promulgat 1474-11-07
Incipits & explicits in MS pream.: [ 56r] Reuerencia et honore Regie celcitudinijs regijs obedire mandatis Et jude fuerunt expedite bine hac huius \di/ tenoris
salutatio: EN ffrancesch Berenguer de Blanes notari Als amats tots e sengles Batles reyals … Saluts edilectio
intr.: Com en los dies proppassats sia stat anos presentat … hun priuilegi e letra Reyal dela tenor quis segueix
dispositio: Nos don johan per la gracia de deu Rey de Arago … per quant desijan La dita pena epriuacio de vostres officis no jncorrer
datatio: Dat en Mallorques avij de Noembre any Mil cccc L xxiiij ffrancesch berenguer de blanes
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10344
Location in volume ff. 59-63
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10859
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi sobre l'extracció i habilitació de batlles i mostassaf de la part forana
Language català
Date promulgat 1463-05-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Sobre la extracio e abilitacio dels Batlas e mostacaffes [sic] dela part forana
pream.: N3ouerunt vniuersi Quod die veneris xxvijo mensis Maij Anno anatiuitate dominj Mo cccco L xiijo … sub hac forma
intitulatio: N2os don Johan per la gracia de deu Rey darago … [ 59v] … e de Cerdanya
dispositio: A humil suplicacio a nostra magestat per los ffaels nostres en Guillem sureda … [ 62] … En testimoni dela qual cosa hauem manat fer lo present priuilegj ab nostre segell comu en pendent sagellar
datatio: Dada en la Ciutat de Ceragossa a Nou dies del mes de Maig del any Mcccc Seixanta e tres … Rex .Johan.
nota: [ 62v] Q2uoquidem priuilegio presentato … [ 63] … Juxta forma deles ffranqueses del Regne
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10345
Location in volume ff. 67r-v + 70r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10860
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació sobre que l'habitador de la part forana que tingui un deute no pugui ser empressonat si presenta una penyora suficient per la quantitat que deu
Language català
Date promulgat 1473-11-12 - datatio
Incipits & explicits in MS pream.: [ 67] N3ouerint vniuersi die sabbati xxvij mensis Nouembris anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo tercio … et nomjne procuratorio discretorum Sindicorum partis foranes obtulit
intitulatio: N2os don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Exposat es stat deuant nostra Magestat per lo amat e feel secretarj nostre en Johan ballester Sindich de la part forana … [ 67v] … En testimonj deles quals coses manam fer les presents ab lo nostre reyal segell enpendent segellades
datatio: Dat en la Ciutat de barchinona a xij dies de Nohembre en lany dela natjuitat de nostre Senyor Mil cccc Setanta tres … Rex Johan
nota: [ 70r] Quaquidem Regia pergamenea carta seu prouisione … obedire mandatis
Note al mig hi ha relligat un text referent a 1577
Record Status Created 2008-04-17
Updated 2016-05-13