Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2836
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 13
Title of volume JURISDICCIONS | E | STILS ( gravat en daurat al llom, en posició del teixell)
Liber ordinationum et aliarum variarum rerum ( al f. 3, a tinta, mà posterior al volum)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 + 1-196 + 1
Collation 17tt1/5 (estructura aparent, segurament s'hi apleguen també folis preliminars que no en formen part) 29/6 (estructura difícil d'establir) 310 4-58 66/t5 712 88 94/3t 104/5 (podria estar errat, no es veu clar amb què fa parella el taló) 116 12-138 145/4 155/3tt 166 171t4/6 186 191t4/6 20tt3/5 2110/4; reclams horitzontals centrats al peu als quaderns 3 i 4, i horitzontals cap a la dreta emmarcat amb un rectangle de tinta al 6 i 7
Page Layout 33 línies (f. 3v)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. 8)
caixa 217 × 150 mm (f. 3v)
Hand diverses mans (des de la gòtica acurada del text llatí central fins a diverses cursives gòtiques, semigòtiques, gòtico humanístiques i humanístiques)
Watermark paraula J. G. Gil (“J” i “G” com a contramarques, una al davant i l'altra al darrera) (a les guardes de la relligadura)
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell amb decoració en blau i vermell afiligranada amb motius geomètrics que s'estén pels marges en la principal i en les altres amb decoració amb el color complementari i desenvolupament marginal de menor entitat (només a la part llatina gòtica)
Caplletra de cintes a tinta negra, de gran tamany i desenvolupament (al f.114)
Other features Justificació: a punta de plom (al volum en general)
Perforacions: sense perforacions visibles (al cos del volum)
Justificació: pautat tabeliònic (des del f. 160)
Justificació: a punta seca (als ff. 29-53)
Pautat: les línies principals arriben als marges, hi ha una línia auxiliar vertical a dreta i esquerra molt estreta, per guiar la decoració amb línies de guia per als renglons (als ff. 29-53)
Perforacions: no es veuen perforacions (als ff. 29-53)
Justificació: a punta seca (als ff. 54-63)
Pautat: desapareixen les línies suplementàries verticals, les línies de guia per als renglons superen lleugerament els marges, cosa que no passava als plecs anterior, es veu un règim complet de perforacions assenyalant els renglons fetes molt a prop de la caixa amb un punxó (als ff. 54-63)
Pautat: pauta amb línies de guia però desapareixen les perforacions marginals (del f. 64 en endavant)
Condition volum restaurat, té dues guardes modernes de paper a l'inici i una al final afegides en el moment de la restauració. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes, contemporània a la constitució del volum que mostra com s'han perdut folis (per exemple, salta del ii al vij). El volum té també una foliació moderna en xifres aràbigues que seguirem. Verso dels ff. 53 i 84 inicialment en blanc
Binding restaurada, s'ha enganxat el que es conservava de l'antiga al damunt de la moderna. Relligadura renaixentista, pell sobre fusta gravada en sec, amb 4 bandes concèntriques i un rectangle central omplert tot amb ferros, filets entre les bandes i en els angles un filet en diagonal que va des de l'angle exterior fins al rectangle central. Restes de dues cantoneres de metall gravades amb motius vegetals i els noms de Jhesus i Maria, restes de dues tanques a cada pla (metall i cuir) i d'un medalló de metall subjecte a cada pla, amb motius diferents (la Verge amb el nen / el nom de Maria); aquestes peces metàl·liques són posteriors a la relligadura. Els actuals f. 5 i 131v tenen senyals d'haver estat enganxats a una coberta en algun moment de la història del llibre (guardes captives)
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note els folis llatins de gòtica forma poden ser del s. XIII, la resta és molt posterior. Documents llatins de diverses èpoques. Anotacions marginals també de diverses èpoques; algunes mans indiquen passatges del text

Internal Description
Number of texts in volume: 51
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10413
Location in volume f. 3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5674
Francesc Erill i de Centelles. Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris
Language català
Date promulgat 1457-05-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] General per lo gudicat per fer secrestos e per lo salarj de aquells
salutatio: E2n ffranci derill etc Als amats tots e sengles Batles e Jurats deles villes e paroquies foranes o als loctinents de aquels Saluts e dilectio
pream.: Entes hauem ab clamor per part dels sindichs dela part forana dient quels cresedors per esser segurs dels credits … considerant la dita suplicacio esser Justa hauem prouehides les presents
dispositio: Pertant ordenam e prouehim que daciauant quant se requera es manara esser fet algun secreste … E si per algu no era seruada decontinent o denunciets anos sots la dita pena
datatio: Dat en Mallorques a xvij de maig any M cccc L set ffranci derill
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10414
Location in volume f. 4r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10056
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet. Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor
Language català
Date promulgat 1469-12-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Sobre la precedencia dels consols e del exegudor
datatio: Die veneris xxx mensis decembris anno anatiuitate dominj M cccc lx nono
pream.: L5os die e any demunt dits lo Spectable e Magnifich mosson [sic] ffrancesch berenguer de blanes donzell conseller … [ 4v] … per moltes causes e rahons en lo dit consell de paraule dedujdes e allegades
dispositio: Pertant lo dit Spectable e loctinent general prouehex ordona e declara ab consell del Magnifich mjsser Johan dusal … empero noy sera sino hun consol aquell precehesca al dit exequdor Jo. dusay
Note al f. 5v hi ha diverses anotacions marginals com aquests versos mig humorístics “Clerga ne caualler ne porter ne hom qui men | scuder ne aport sparuer nom deura hun diner | si mal proffit puxen ells fer | lo segon die de fabrer entrels qual sta vguet lo verguer | quita scrit sia al primer”. Les anotacions són de tipus anals de 1419 i 1420, la primera relata l'arribada d'Olf de Proxida i la segona la del rei Alfons. Als ff. 6-12v disposicions en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10415
Location in volume f. 13r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9923
Francesc Erill i de Centelles. Ordinació sobre els salaris dels notaris
Language català
Date promulgat 1457 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13r] Vide hac de pedagijs et supturis notariorum et scribanorum
text: J4tem com experientia e praticha haia mostrat la disposicio del tretzen capitol dels precedents capitols … romangueren en llur força e valor Johannus paulj
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7409
Location in volume f. 13r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2175
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Ordenança sobre salaris
Language català
Date promulgat 1464-02-09
Incipits & explicits in MS text: [ 13r] E2n vidal castella doriz etc. Com per part dels honorables Sindichs etc per tant etc dehim e manam … o de sinch quis diu la segona hun son
datatio: Dat en Mallorques a viiijo de febrer Any Mil CCCC Lxiiije Miquel çabrugada
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10416
Location in volume f. 13v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2365
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Confirmació de franquesa
Language català
Date promulgat 1373-12-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] Declaratio siue Jnterpretatio franquesie Jncipientis. si algu dira aaltre Cugus o renegat en mantjnent aquj algun dan pendra
intitulatio: N3os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Attendentes fuisse nobis humiliter supplicatum … est seriey sequentis
dispositio: Si algu dira a altre coguc o renegat … Jussimus sigilli nostrj pendentis […]ne roboratam
datatio: Datum barchinone xvj die decembris anno anatiuitate dominj Mo ccco Lxx tercio Regnique nostrj Tricesimo octauo visa Ros. Rex Petrus
Note al f. 14 diverses anotacions sobre on es troben determinats textos als llibres de lletres comunes i sobre el seu contingut “Serria”, “Dela festa de santa praxedis”, “Dels portadors”, etc; al verso document en llatí; al f. 15 altra anotació semblant a les descrites sobre “La treua dels genovesos”, segueixen documents en llatí que arriben fins al f. 17; al capdemunt del f. 16 hi ha una anotació de tipus analític com les del començament, sobre l'arribada de Berenguer d'Olms a Portopi el 1450
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10417
Location in volume f. 17r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2939
Desconegut. Ordinacions: aquell que diu a un altre criminal follia; de plets e injúries; de la capitania de arta
Language català
Date promulgat 1384 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17r] Cell qui diu aaltre Crimjnall follia
text: S2i negu dira follia crimjnal a altres e no li vol prouar … aytant com ell ne perdera si ver fos
rubr.: De plets de Jnjuries
text: E2N plets de Jniuries en daus e en naffres fetes sia anatat [sic] segons los vsatges de barchinona
rubr.: Dela capitanja de arta
text: E2n lo libre de letras Reyals sots a iij de dezembre any M cccc Lxxxj. … Es la letra de possessio en libre de letras comunas a iiij de dezembre any […] M cccc lxxxxiiij
Note són tres disposicions molt molt breus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10418
Location in volume ff. 17v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5454
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Fur sobre les apelacions dels consols ([?])
Language català
Date promulgat 1403
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] Contra la Jurisdictio dels consols. La pracmathicha sanctio feta per lo S. R. en Marti declarant qujns fets son entesos esser mercantiuols
pream.: J2tem com perla transportacio feta en los consols dela mar … en diuerses maneres
text: E primerament que los emoluments de qujnts Calonjes e penes … [ 18] … dela cort dels dits consols R. prothonotarius
Note segueixen disposicions en llatí als ff. 18v-20
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10419
Location in volume f. 20r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1140
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Estatuts, ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1430 - 1439 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20] prouisio sobre lo ffet deles averjes
intitulatio: N2alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al amat Conseller nostre e Gouernador del Regne de Mallorques … Saluts e gracia
dispositio: Jnfformats som stats certament que vos nj altres … [ 20v] … ab tenor dela present manam que axi se ffaça
datatio: Dat en valencie sots nostre segell secret a xviij dies de Abril del any M CCCC Trenta Rex Alffonsus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10420
Location in volume f. 20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2940
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació: que el guiatge no val als delats
Language català
Date promulgat 1461-06-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] que lo guiatge no ual als delats entrants enla ciutat, vila, o, lloch hon han comes lo delicte
dispositio: Lochtinent magniffich e amat conseller nostre vostra letra consultoria hauem rehebuda feta en Mallorques a xvj. de Maig propassat en e sobre lo guiatge allegat per Joan sclau den citgar de aqueixa Ciutat delat e jnculpat del homey perpetrat en persona de hun altre sclau … la voluntat nostra que sens alguna accepcio de persones sia feta e admjnistrada
datatio: Dada en Çaragosa a xij. dies de Juny del any Mil CCCC Lxj Rex Jo. vt vic. Vt jacobus pauli Jn Maiorice .iiijo.
Note la rúbrica és posterior al text. Segueixen documents en llatí als ff. 21-23v
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10421
Location in volume ff. 23v-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3002
Casa dels Jurats. Ordinacions sobre l'ofici de governador
Language català
Date promulgat 1458 [?] - 1469 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Aquestes son les conexenses pertanyens al senyor Gouernador e de son offici e los drets de aquelles
text: Primerament les causes deles appellacions de Manorcha e de Euissa … [ 24] … Jtem de tot fort fet ques fassa dins lo palau del senyor Rey so es de jnjuris de paraula o de fet de furts de contencions e de tot malifici conexera lo senyor Gouernador
Note al peu del f. 24 un parell d'apunts “Es encara concordat en lo present Capitol que si lo Gouernador o son lochtinent fara notifficar al dit Bisbe (…) e oits en la audiencia del Gouernador en cars que venjr hi vullen” i “En lany M cccc ij foren fetes certes ordinacions sobre les band[…]s e fay[…]s sots xvij de abril com continuadas en libre extraordjnarj […] any”. Segueixen disposicions en llatí als ff. 24v-27
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10422
Location in volume ff. 27v-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3033
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegis
Language català
Date promulgat 1249-07-07
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 27v] Sapien tuyt que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e senyor de Muntpesler
dispositio: per nos e per los nostros atorgam a uos tots e \vniuerses/ sengles prohomens e ala vniuersitat de Mallorques presents e esdeuenidors per tots temps que lega a uos hauer per tot temps .vj. jurats habitadors … [ 28v] … que aquells jurats be e feelment en aquell ofici se hauran
datatio: Dada la carta a valencia .vij. dies anats de juliol lany de nostre senyor M.CC quoranta nou
Note la data està esmenada
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10423
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3064
Casa dels Jurats. Memorial sobre l'execució dels béns dels cavallers que fa el governador
Language català
Date promulgat 1486-12-17
Incipits & explicits in MS text: [ 28v] Memorial deles actes per los quals se mostren quel Gouernador fa e deu fer la exequcio dels bens de Caualers e priuilegiats … e fo feta letra exequtoria a xvij. dies de deembre lany M cccc lxxxvj
Note als ff. 29-84 text llatí amb justificació amb línies de guia; al f. 84 hi ha un text esborrat i una anotació explica el perquè: “Assi era contjnuat en ebraich lo jurament dels juheus Lo qual per manament del Reuerend Jnquisidor fon ras y abolit digous que contauem cinch del mes de abril any Mil cccc lxxxx vuyt”. Al f. 84v document en llatí. Als ff. 85-87v calendari en llatí amb pauta especial, els espais en blanc ocupats per anotacions llatines, al f. 85 incipit molt breu dels 4 evangelis, textos llatins tots amb bona caixa, lletra i decoració, segueix el text fins al f. 90v, amb anotacions llatines als marges. Als ff. 91-99v documents en llatí, lletres cursives de diverses èpoques, també de gòtiques ben fetes (no de forma però)
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10424
Location in volume ff. 100-101
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3262
Bernat, Abat d'Arlés. Sentència sobre els càrrecs corresponents als ciutadans i als homes de fora
Language català
Date promulgat 1342
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] Sentencia donada per lo Abbat darles en quins carrechs deuen contribuir los Ciutadans ab los homens deffora
pream.: O2N nos en bernat per la gracia de deu Abbat del Monastir darles Comissari damuntdit … [ 100v] … e los damuntdits Ciutadans quant aquelles cosas finalment absoluem
datatio: Donada e publicada fo aquesta sentencia presents en bernat de romanya sindich damuntdit … kalendas ffebroarij Anno domini Mo. CCCo. xxxiijo.
tit.: La qual sentencia com en fer .v. dies no fos per alguna deles parts apellada passa en cosa iutiada
salutatio: Roger de reunasch caualler e camelench del molt alt senyor nostre Rey de Mallorques … Salut e dileccio
dispositio: Com haiam entes per en bernat uaquer e .p. amar habitadors del dit loch … [ 101] … e uolem que per uos sia feta sens dilacio
datatio: ffeta en la Ciutat de Malorques a Sinch dies del mes de Seembre [sic] lany .M.CCC. xl.dos. P
Note aquest text duu un segell del “Archivo histórico de Mallorca” i una anotació antiga que indica que li manca el començament
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10425
Location in volume f. 101r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3357
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió reial perquè el governador i no altre doni licència de les coses vedades
Language català
Date promulgat 1375-12-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101r] Prouisio reyal quel Gouernador e no altre don licencia deles coses vedades sis trauran dela Ciutat e illa de Mallorques
intitulatio: E3n Pere perla gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al amat Conseller nostre mossen ffrancesch ça garriga Gouernador del Regne de Mallorques Saluts e dilectio
dispositio: Com totes les licencies ques son atorgades en totes nostres terres e regnes sien acustumades … frau alcuna no puxa esser comesa
datatio: Dat en barchinona a deu dies Deembre en lany dela natiuitat de nostre senyor M.CCC. lxxv. Rey P.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10426
Location in volume f. 101v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació relativa al temps de la sega
Language català
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101v] per ferijs messium
intitulatio: P2etrus dei gracia Rey Aragonum … et Ceritanie
salutatio: ffidelibus nostris bauilis locorum forencium Regni Maiorice … Salutem et gratiam
pream.: Per Petrum Seriol et Petrum castellar nuntios Sindicorum … Datum Cesarauguste decima die Nouembris Anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Narcisius per me
salutatio: E2n ffrancesch ça garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles Batles dela isle de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dilectio
dispositio: Com lo temps de messes sie prop e per vtilitat dela cosa publica sie cosa necessaria de vagar los homens … com les dites feries en les dites coses no en tenen loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a .v. dies del mes de Maig lany dela natiuitat de nostre senyor M CCC lxxvij vidi Jac.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10427
Location in volume ff. 102-108
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3381
Casa dels Jurats. Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostassaf
Language català
Date promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
Incipits & explicits in MS pream.: [ 102] Memoria sia alt [sic] molt noble senyor mossen Roger de muncada Gouernador del Regne de Mallorques daço ques pertany a son offici e encara als officis de Batle e de vaguer de Ciutat vaguer deffora Consols dela mar exactors dela casa dels bans e scriuans deles dites corts e de Mostaçaffs dela ciutat e deffora
tit.: Gouernador
dispositio: Primerament lo dit Gouernador coneix de tots aquells qui cometran crim de leza magestat … [ 108] … J3tem los dits scriuans deuen ana[.]tar los fets crimjnals que tost venguen a sentencia axi con ja per ordinacio se deu fer
Note segueix al peu una provisió en llatí afegida posteriorment per una altra mà
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10428
Location in volume ff. 108v-109
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3463
Jaume III, Rei de Mallorca. Privilegi on es mostra que el governador no és forçat de tenir prohomens en les sentències que dóna
Language català
Date promulgat 1337
Incipits & explicits in MS pream.: [ 108v] P2riuilegi per lo qual se mostra que lo Gouernador no es forçat de hauer prohomens en les sentencies que dona axi con a Comissari ne axjmateix los delegats per ell enles sentencies quis donen sobre les appellacions deles sues sentencies fetes lo qual es dela tenor saguent
intitulatio: J5acobus dei gracia Rex Maiorice Comes Rossilionis et Ceritanie
acc.: Notum facius vniuersis Quod supplici postulacioni … Anno dominj Mo. CCCo xxxo. Septimo
dispositio: J3tem com sagons franqueses aldit Regne atorgades los Juys ciujls e crimjnals se degen determenar e jutgar … [ 109] … deles sentencies que ell haura dades per virtut deles dites comissions Narcisius primo
Note segueixen documents en llatí fins al f. 110v
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10429
Location in volume ff. 110v-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4816
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Corts
Language català
Date celebració 1378-04-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110v] De quibus cognoscit Gubernator Regnj Maiorice
intitulatio: P2etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Dilecto consiliario nostro Egidio de Cossano militi … Salute et dileccione
pream.: vidimus qualidam ordinacionem … scripture tenor talis est
dispositio: Aquestes son les conaxenses pertanyents al Gouernador e de son ofici e los drets de aquelles. Primerament les causes de appellacions de Manorcha e Euiça … [ 111] … e de tot malifici ha aconexer lo senyor Gouernador
concl.: Quocirca vobis dicimus et mandamus … et contra non veniant quauis causa
datatio: Datum Barchinone Tercia die Aprilis anno anatiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Octauo visa Ro.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10430
Location in volume f. 111r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3472
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre els fets fiscals relatius a l'ofici de la governació
Language català
Date promulgat 1409 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 111] N5os Martino dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: visis et recognitis ad plenum capitulis … esse talis
acc.: En nom de deu sie capitols concordats entre lo molt alt senyor en Marti per la gracia de deu Rey darago ara benauenturadament regnant … les tenors dels quals capitols son quis [f. 111v] saguexen
dispositio: Primerament que de totes monedes hauedores de qualseuol composicions fasadores … deles quals hage lo dit senyor o la sua cort tres parts e la romanet [sic] quarta part hage lo dit [mot raspat]
Note segueix en llatí fins al f. 112
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10431
Location in volume ff. 112v-113
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1746
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1409
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Que les collacions que se han a tenir per Raho dela Jurediccio Reyal e Ecclesiastica se haja fer dins lo Castell Reyal dela Cjutat
intitulatio: N3os en Marti per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
pream.: Si ab diligent cura et atjran solicitut entenen … obseruades les ordinacions statuts e prouisions seguents
dispositio: P2rimerament com sia denunciat al dit senyor Rex que en lo dit Regne de Mallorques son stades transportades … [ 113] … les dites ordinacions e statuts ab nostre sagell sagellat
datatio: Dat en la casa de bell sguart del territorj de Barchinona a viij dies de deembre del any dela natiuitat de nostre senyor M. CCCC. Nou Rex Martinus
Note segueix en llatí fins al f. 113v
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10432
Location in volume f. 113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1620
Jaume II, Rei de Mallorca. Ordinacions de Barcelona (1291)
Language català
Date promulgat 1291-04-10
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 113v] E2n nom de deu Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de Barchinona
dispositio: entenents a pau e justicia (…) manada cort general en la Ciutat de barchinona als Catalans … Jtem a soplicacio dela dita cort atorguam e stablim e ordonam per tots temps que daquiauant procurador veguer batle e cort e tot altre official (…) sia catala
Condition incomplet
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10433
Location in volume ff. 114-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3488
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1441-04-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Super facto collacionum super loco vbi debentur celebrari dum est diceptacio juridiccionis jnter dominum Regem et Epm.
intitulatio: A18L4fonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Dilecto Consiliario et Camerlengo nostro Berengario de vlnis militi … Salutem et dileccionem
pream.: Vidimus die presenti et Jnfrascripto nobis reuerenter exhibitum Capitulum … tenoris et continencie subsequentis
dispositio: Jtem que com lo senyor Rey ab letra sua dada en Valencie a xxv de Abril del any dela natiuitat de nostre senyor Mil CCCC. Tres haia prouehit que les Collations … [ 114v] … la qual ab la present los Jmposam desigen squiuar
concl.: Contra cuiusquidem Capituli continenciam atque formam … [ 115] … duximus exequendum
datatio: Datum Jn castro nostro Auerse die vicesimo primo mensis Aprilis Anno anatiujtate domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo primo: Rex Alfonsus
Note segueix en llatí fins al f. 117v
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10434
Location in volume ff. 118-119
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3489
Egidi, Bisbe de Mallorca. Disposició sobre les vestidures sacerdotals i la forma de la tonsura
Language català
Date promulgat 1435-05-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118] Sequitur Momcio facta per Reuerendissimum Jn christo patrem dominum Egidium Maiorice Epm Datum Maiorice etc
dispositio: C7om segons disposicio de dret axi diujnal com Canonich lo priuilegi clerical dege esser obseruat als clergues portants vestidures e tonsura … [ 119] … Pertant que de aquella no puxa Jgnorancia alleguar
datatio: Dates en Mallorques a xxv del mes de Maig any dela nativitat de nostro senyor Mil CCCC xxx Sinch
Note acaba amb un dibuix de la forma que ha de tenir la tonsura. Segueix en llatí fins al f. 120v, al peu d'aquest darrer foli, anotació analítica en català sobre 1491, rebuda de la santa creuada
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10435
Location in volume f. 121r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3490
Desconegut. Cerimònia feta en la recepció i publicació de la santa creuada contra el regne de Granada atorgada pel Papa al rei Ferran II
Language català
Date escrit 1484 - 1487
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121r] Dela solemnjtát/ e Cerimonja que es stada \feta/ en la receptio e publicacio dela sancta cruada [sic] atorgada per nostre sant pare a suplicacio Del Jnuictissim e poten\ti/ssim Senyor lo Senyor Don fferrando Rey de Castella e de arago etc. contra lo Regne de granade
intr.: vide scripturam supra predictis … Sub die viiij. mensis octobris anno anatiuitate dominj M cccco lxxx iiijo
text: E2n apres mort lo dit papa quj la dita Cruada [sic] hauja atorgada … al dit castell e de aquj sen torna ala seu
Note l'anotació al peu del f. 120v està relacionada amb aquest text
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10436
Location in volume f. 121v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121v] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra ffranquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: E2n Pere per la gracia de deu Rey darago de valencia etc
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e prohomens del dit regne es anos exposat … Com nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien ab la present reuocades
datatio: Dat en barchinona a x dies de Abril lany dela nativitat de nostre senyor Mill trescents sexanta Nou Rex Petrus
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10437
Location in volume ff. 122v-123
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3491
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Crida sobre la pragmàtica sobre els béns dels clergues
Language català
Date promulgat 1450-06-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Crida dela precedent pracmatica
pream.: A2ra hoiats que notiffica lo spectable e magniffich mossen Berenguer dolms caualler … la qual es dela tenor seguent
intitulatio: Nos Nalfonso perla gracia de deu Rey darago … e de Sardayne [sic]
dispositio: Com souen en los bens exequtadors per los clergues simples o coniugats enlo Regne de Mallorques … [ 123] … mana atots generalment que la dita letra reyal e coses en aquella contengudes tinguen e obseruen e noy contraujnguen sots jncorrjment delas penes en la dita letra reyal contengudes
datatio: Dat en [tatxat] Mallorques a xviij. de Juny any MCCCC Sinquanta
concl.: ffo feta la dita crida Dijous a xviij de Juny any dessus dit
Note al f. 122 hi ha una pracmàtica en llatí de 1448
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10438
Location in volume f. 123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3493
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Si el governador fa contra les franqueses de Mallorca
Language català
Date promulgat 1458 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] Si lo Gouernador fa contra franqueses de Mallorques
text: J2tem com per raho de algunes prouisions fetes per lo dit senyor Rey a Suplicacio dela vnjuersitat de Mallorques en acabament sia stat atorgat ala dita vnjuersitat … e noy contraujnguen per alguna raho o causa R. prothonotarius
tit.: forma de crati
certificació: Sig ✠ num nostri vitalis castelladoriz militis Consiliarij Camerarij Serenissi\mj/ domini Regis … quod est tale Sig ✠ num
Note en llatí fins al f. 129v
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 10439
Location in volume f. 129v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3499
Francesc Erill i de Centelles. Memorial
Language català
Date promulgat 1458-02-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129v] Miraculum per segura not. drap de lli
text: Com sagons es pratica de gran temps en sa vsitada lo lochtinent Reyal o gouernador del present regne entre \en/ lo carsser reyal per fer iusticia als misserables pressones … no fonch algun crimjnos ni algun crimjnal en la dita preso E perque ha gran temps e forza may no fonch vist fas ne lo present mamorial
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 10440
Location in volume f. 130r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3500
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació sobre els contractes
Language català
Date promulgat 1434-09-17
Incipits & explicits in MS pream.: [ 130r] C3om per jnformacio daquen solennament rehebuda per nom e per part del honorable lochtinent de Gouernador del Regne de Mallorques apprega clarament esser stat de molt de temps ença vsitat … jncertades e reduhides cuiusquidem stili tenor talis est
text: I2tem est de consuetudine Maiorice alongo tempore citra obseruata … seu eorum surrogatos
concl.: L3ostil damunt incert fou aci continuat e rehebut en scrits de manament del honorable mossen Johan deffar caualler e conseller del senyor Rey e lochtinent del honorable mossen Berenguer dolms caualler … del Regne de Mallorques dimecres a xvij del mes de setembre any dela nativitat de nostre senyor Mil CCCC xxx quatre
Note al f. 130v disposició en llatí; al f. 131 proves de ploma en llatí, al verso un text en català en molt mal estat (és el foli que havia estat enganxat)
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 10441
Location in volume f. 132r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3502
Casa dels Jurats. Ordinacions sobre l'elecció del regent de l'ofici de la governació
Language català
Date promulgat 1486-02-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] De morte Gubernatoris
intr.: J2n Nona noctie [sic] hora medie jnter xv. et xvj. dies mensis ffebruarij annj M.CCCC. lxxxvj. … exorare pre defunctis
tit.: De electione Regentis officium Gubernationis vgitans per morte Jnter Spectabilis blanes de Berengario
pream.: N2ouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini Mo CCCC lxxxvj die videlis Jouis xvj mensis februarij hora tertia stants personalment congregats enla sala de la audiencia del Castell reyal dela Ciutat de Mallorques Los Magnifichs mossen Johan Nicholau … [ 132v] … dix vnes tals e semblants peraules dirigint aquelles al dit Magnific procurador reyal
text: Mossen molt magnific anoticia de nosaltres serie nouament pernengut que la nit propessada serie mort e pessat de aquesta vida lo molt Spectable e molt magnific mossen Blanes de Berenguer Loctinent general y Gouernador … esser tal persona que ere digna de regir lo dit offici e que tots ne eren contents
concl.: Jn quorum omnjum fidem et testimonium … huiusmodi scriptura contjnuata
nota: Vide Jurám/ postea … dicti annj Jn ff. lxxiij
Note el f. 133r conté un text en llatí
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 10442
Location in volume f. 133v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3503
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Franquesa sobre l'ordenació de les causes
Language català
Date promulgat 1322-11-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133v] Alia franquesia aunqua qua canetur quod solus domine Rex et non alius potest causas ordinatiorum Comjttere
intitulatio: S3anctius dei gracia Rex Maioricarum … montispesullanj
pream.: Notum facimus vniuersis quod ad nostram accedentes presentiam fideles nostri Geraldus … vt dicebant jn grauamen dictarum comunjcatum
text: Jtem al segon capitol concordada la ffranquesa e al bon stament dela terra vol lo Senyor Rey e ordona e declara per tostemps … los fets deles corts
concl.: Mandamus igitur omnibus nostris senescallis et locumttinentes … Ciujtatis Maiorice Quarto ydus nouembris anno dominj Mo CCCo xxijo
Note segueix en llatí fins al f. 135
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 10443
Location in volume ff. 135-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10045
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Concòrdia amb el jurats de Mallorca sobre els drets que han de pagar les naus que van a Alexandria ([?])
Language català
Date promulgat 1380-06-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Quod dominus Rex non possit se jntromittere de Negocijs pertinentibus consulibus nec ad eius audienciam possit haberj recursus
intr.: L3o molt alt Senyor en Johan per la gracia de deu [f. 135v] Rey de Arago are beneuenturadement Regnant en lany M CCC lxxxxsinch … La tenor del qual priujlegi Reyal o translat de aquell es aytal com se segueix
dispositio: H2oc est translatum sumptum fideliter aquadam carta Regia pergamenea … [ 136] … et sigillo magestatis nostre jmpendenti jussimus comuniri
datatio: Datum Barchinone xxvj die Julij anno anatiuitate dominj Mo CCCo Lxxxo Regnorum nostrorum Quadringentesimo qujnto De ca. virg.
Note pràcticament tot el text és en llatí, sembla ser una disposició promulgada paral·lelament a la concòrdia sobre les naus; segueix en llatí fins al f. 137v
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9901
Location in volume ff. 137v-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Jdem per Capitulum Curiarum ylerde
text: J4tem com per capitols del consolat deles sentencias dels consols sepusque hom appellar tensolament al jutge deles appellations sentencias del qual jutge deles \dites/ appellations dela dita cort se degen exequjr … [ 138] … quj per los alongaments de plets haujan aturar e star ab lurs robes e mercaderies arrischs e perills e perdua de temps e de lllurs viatges
datatio: Plau al Senyor Rey quela prouisio sobre aço feta Dat en Barcalona [sic] a xxj de febrer del any M cccLxxviiijo sia obseruada no contrestant qualseuol letra en contrari feta. Narcisus primo
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 10444
Location in volume f. 142r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3058
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols presentats fora de Corts a Lleida pels síndics mallorquins
Language català
Date promulgat 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Que les causes ciuils o crimjnals no puxen esser tretes fore lo present Regne e que ajnstancia de misserables persones ne de altres qualseuol algu dels habitadors no puscha esser forsat de pledejar ne respondre fore lo Regne posat que Barchalona o altres lochs fos trobat
rubr.: Capitula curiarum ylerde concessa siue facta per Serenissimum dominum jnfantem Johannem M CCC lxxx
dispositio: J5tem com vos Senyor haiats donades E fetes donar sentencjas fore lo dit Regne de Mallorques … [ 142v] … amaior confirmatio e corroboracio deles dites ffranqueses per vos dit Senyor e per vostro prjmogenit atorgades e Jurades Plau al senyor Rey Narcisus proamaior confirmatio e corroboracio deles dites ffranqueses per vos dit Senyor e per vostro prjmogenit atorgades e Jurades Plau al senyor Rey Narcisus protonotarius
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 10445
Location in volume ff. 142v-143
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3536
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació perquè el governador consulti el rei sobre punt de dret o els casos pertanyents a dret
Language català
Date promulgat 1380 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142v] Que lo Gouernador no consulte lo Senyor Rey Sino sobre punt de dret e en aquell cas que dret vol
dispositio: J4tem com segons les dues franqueses del dit Regne [f. 143] de Mallorques los habitadors de aquell no sien tenguts per si ne per procuradors … Lo senyor Rey mana al gouernador e asson assessor que no consulten lo dit senyor sino sobre punt de dret e en aquell cars [sic] que dret vol Narcisus protonotarius
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 10446
Location in volume f. 143r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3556
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre l'acompliment de les franqueses ([?])
Language català
Date promulgat 1343 a quo [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] Que les franqueses sien seruades e enteses benignement segons lur continencia
intr.: J4tem Com per diuerses prouisions Reyals e per molts processos … e preindici dels habitadors del dit Regne
dispositio: Pertant damanem que les dites ffranqueses priuilegis e bens vsos del dit Regne e ylles demunt dites sien anteses [sic] fauorablement … [ 143v] … que les dites ffranqueses sian seruades e anteses benignament sagons lur continencia. Narcisus protonotario
Note segueix en llatí fins al f. 144v
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 10447
Location in volume ff. 144v-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3578
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació sobre les sentències promulgades pel rei
Language català
Date promulgat 1365-07-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 144v] Lo Senyor Rey se hauia euocada vna causa e sobre aquella hauja dada sentencja en cosa jutjada pessada fonch opposat que ere contra franqueses e que nos podie fer lo dit Senyor Rey prouehi e mana al Gouernador al qual tremes copia dela dita sentencja que aquella fes assi publicar mudant hi tensolament son nom. E per quant asso de directo ere que les franqueses a suplicatio del Regne reuocades les dites coses prouehi e mana al dit Gouernador que çitades e huydes les parts fes compliment de justicia
intitulatio: P3etrus dei gracia Rex etc
intr.: dilecto Consiliario nostro ffrancischo çagarriga militi … [ 145] … litteram tenoris sequentis
dispositio: Lo rey Gouernador Nos per nostra diffinitiua sentencia acordade e dade en nostre ample consell per solemnes doctors e aduocats … Car Nos totes les dites coses tollem e declaram e volem no hauer loch en aquest fet
datatio: Dat En Barchinona atres dies de Juliol del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil CCC Sexanta vuyt De cas. vrgeller. R. E
nota: Q2uare nuncij [?] predicti memorati humiliter supplicatione vt crida [?] dicta
Note segueix en llatí fins al f. 147v
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 10448
Location in volume f. 148r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3579
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre la remissió, composició e guiatge de crims e malfactors
Language català
Date promulgat 1416 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Que Remissio compositio e guiatge de crjms alguns no sie admesa fins que lo Senyor Rey sie jnformat dela qualitat dels dits crims e condicio del malfactor per letra del Gouernador e que los pressos sien tremesos al dit Senyor Rey
intitulatio: N2os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: attendentes per vos nobilem et dilectum Consiliarium nostrum olfium de proxida … sobre lo Regiment del dit offici dela Gouernatio el bon stament del dit Regne
dispositio: Primerament quel senyor Rey per be seu deia prouehir que naguna ramissio composicio e guiatge ques faça per lo dit Senyor … e per tenjr en pau e en tranquill estament lo Regne de Mallorques plau al senyor Rey
tit.: Que coronat no puxe aportar armes
dispositio: J2tem que neguin [sic] coronat de qualque condicio e stament sia no puxa ne deia portar armes enla Ciutat ne Regne de Mallorques … [ 148v] … E si cas es quel dit Senyor hi prouehis quel dit gouernador no dequa obseruar aytals prouisions per be del dit Senyor e de son Regne plau al senyor Rey
conf.: [ 148v] Mandamus jtaque vobis ceterisque officialibus nostris et eorum locatenentibus presentibus et futuris contra capitula suppra jncerta juxta responsiones ad ea per nos factas teneatis … jn cuius Rey testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo secreto munjtam
datatio: Datum barchinona nona die Julij Anno anatituitate dominj Mo ccco lxxo secundo Rex P.
Note segueix en llatí fins al f. 149v
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 10449
Location in volume ff. 149v-150
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3970
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols sobre els comissaris
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149v] Alia super comissarijs
intitulatio: P3ateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum etc
dispositio: J2tem com per diuerses Capitols de cort e ffranqueses sia largament ordonat e disposat Comissaris no pusquen vsar dins lo present Regne … [ 150] … que los dits Comissaris no puxen vssar en alguna manera dins lo dit Regne
datatio: placet domjno Regi Datum et attum est hoc jn nostris fidelibus Castrjs apud Turrim de Carbonayre Die decimo nono mensis Maij anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Nono … Regnorum nostrorum anno vicesimo Quarto
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 10450
Location in volume ff. 150-151v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3496
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica sobre els segells de les lletres i provisions reials
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150] Pragmaticha statuint ab quin segell deuhen esse segellades les letres e prouisions Reyals E si lo contrarj ere fet vol que tals prouisions no sien obeydes
intitulatio: N3os ferdinandus dei gracia Rex Castelle … Comesque Gossianj
intr.: Attendentes quod per diuersitatem Sigillorum … [ 150v] … ediderunt sanctiones quodammodo jnsequentes tenore presentis
dispositio: Statuimus sanctimus decernjmus et declaramus quod de cetero priuilegia rescripta gracie concessiones … [ 151] … sunt qui sequntur
concl.: Donacions perpetuals Donatio avida o amenys temps feta Donatio o donacions de officis … totes altres licencies concessions o jndults duradors per vn any o mes
nota: [ 151v] Jtem omnes alie littere et prouisiones patentes justiciam et jnteresse partis … jussimus nostro comunj Sigillo jn dorso munjtam
datatio: Datum Barchinone Quinto nouembris anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo octuagesimo Primo y yo el Rey
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 10451
Location in volume f. 152r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3636
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Ordinació sobre la forma que es té de servar per aquells qui fan cessió de béns
Language català
Date promulgat 1458 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152] La forma ques te seruar Per aquells qui fan cessio de bens
pream.: A2re hoiats que mane e notificha Lo molt Spectable y Magnific mossen Vidal Castella doriz Caualler … en la present Ciutat e Regne de Mallorques
dispositio: P2er prouehir degudement a la jndempnitat deles persones qui contracten e fien lurs bens … [ 152v] … o altres yoyes o vestidura drap de seda o de grana que perda lo benjfici de cessio
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 10452
Location in volume f. 153r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3797
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Sentència per a la jurisdicció de veguer
Language català
Date promulgat 1443-11-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Aquesta sentencia fa per la jurisdictio del honorable veguer e que por exequtar les penas contengudes en la crida que tots anys acustume fer … he feta aquella assi registrar etc
tit.: per Jurisdictione Vicarij
intr.: L3o Molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler Conseller Camerlenc del molt alt Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques vista la diceptacto e conssertatio sucitade … proueheix e declara enla forma seguent
dispositio: Com segons Jnformatio verbal de quen hauda tant dels dits loctinents de procurador Reyal aduocat e procuradors fiscals … [ 153v] … als quals per la present directament ne Jndirecta no enten prejudicar [sic] ne derogar. Armadans
certificació: Lata lecta et publicata fujt predicta sentencia de mandato dicti honorabili Gubernatoris presente pro parte vna dicto Bernardo frexa … pro presente
testimonis: et pro testibus presentibus discretis Gabriele mersal … et Matheo ballester notario Maiorice
datatio: die videlem mercurij xx mensis Nouembris anno M cccc xxxxiijo … proplicando Curiam
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 10453
Location in volume ff. 153v-154v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4771
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordenança sobre els salaris dels portadors
Language català
Date promulgat 1473-12-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153v] Que los Portadors no puxen fer mogubell algu de lurs Salaris sino fins en quantitat de quorante sous
intitulatio: J3ohanes dei gracia Rex Aragonum etc
salutatio: Spectabili et [f. 154] magniffico dilecto Consiliario locuntenenti generali nostro jn Regno Maioricarum ffrancisco Berengario de Blanes … Salutem et dilectionem
intr.: vt noujmus per vos dictum locuntenentem generalem nostrum ad benefficium Rey publice … Capitulum seriey sequentis
dispositio: Jtem com los portadors de letres per ambicio de salaris o per altra qualseuol causa facen mogubells de salaris … e non puxen demanar alguna cosa
concl.: Quod capitulum visum est nobis jn vtilitatem et beneficium dicti Regni … [ 154v] … quanto gracia nostra vobis cara est et dictam penam cupitis euitare
datatio: Datum Barchinone die xiiij decembris Anno Anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Septuagesimo tercio. Rex Jo.
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 10454
Location in volume ff. 154v-155
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4061
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols en favor de la mercaderia, sobre les fustes que no vagen mercantívolament
Language català
Date promulgat 1483-12-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 154v] En fauor dela mercaderia ço es que fustes quj no vagen mercantiuolment no sien guiades sino ab condicio que no hagen presos bens de vása/lls e subdits del Senyor Rey e que no donen seguratat que no faran dan nj dannatge algu a vasalls e subdits del dit Senyor Rey
intitulatio: D2on ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … Compte de Gociano
salutatio: Als spectable magniffichs amats efaels nostres lo loctinent general … salut [f. 155] e dilectio
dispositio: Com haiam vist per experiencia quants dans robos e mals son stats fets per lo passat anostres subdits … volen no Jncorrer en les penes demunt dites e en la Jra e Jndignacio nostra
datatio: Dat en la vila de Madrit a xx viiij de dehembre any dela Natiuitat de nostre senyor Mil CCCC L xxx Tres. y yo el Rey
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 10455
Location in volume ff. 155v-157
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4179
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica sobre les hipoteques i concessions que fa el bisbe
Language català
Date promulgat 1470-09-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 155v] Pragmaticha del Serenissimo Senyor lo Senyor Rey don Johan feta sobre les ypothecas e concessions que fa lo Senyor bisbe e capitol sobre los contractes vsurans e sobre les absolutions del Jurament
tit.: Lo Rey
dispositio: Magnific e amat conseller e loctinent nostre pochs dies ha hauem rebuda vna letra vostra de consulta sobre la materia deles concessions … [ 157] … e altres remenys de fet queus seran vist fasadors
datatio: Dada en la vila de fragua a xxv dies de Setembre del any Mil cccc Lx Rey Johan
Note segueix en llatí fins al f. 169v
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 10456
Location in volume f. 169v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4181
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítol de no pendre dues mullers
Language català
Date promulgat 1320-05-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169v] Capitol de no pendre duas mullers Lo qual fonc publicat a ij de Maig M ccc xx
dispositio: ffo ordenat per lo Senyor Rey que tot hom quj hage muller e prengue altra muller … tots temps del Regne de Mallorques
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 10457
Location in volume ff. 170-171
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3976
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-06-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Quod franquesie obseruentur et de Perorrestencia habeat cognosti hic eiusque processus ibi duci
intitulatio: N2os Alfonso per la gracia de deu Rey derago [sic] … e de Serdayna [sic]
pream.: En los capitols que los faels nostres en Barenguer vnjs … capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com lo present Regne del Mallorques sie apertat hauem sos franqueses specials … [ 171] … En testimonj dela qual cosa manam esser fetes les presents sots nostre segell secret
datatio: dades en Gayeta a xvij de Juny en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M cccc xxxviiijo Rex Alfonsus
Condition fragment
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 10458
Location in volume ff. 171v-172
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4182
Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera. Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar
Language català
Date promulgat 1404-10-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171v] Per los Sementers gorets e Restobles que no romanguen sens sembrar
salutatio: E2n Roger de moncada baro Consseller e Camerlench del Senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques als amats tots e sengles balles deles parroqujes defora … Saluts y dilectio
dispositio: Com nos a gran jnstancia e suplicacio del honrat en Matheu delostos procurador Reyal … per tal que algun no pusca jgnorancia allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiijo dies de Octobre lany dela natiujtat de nostre Senyor M cccc. iiij. Gabrjel
Note segueix en llatí fins al f. 173
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 10459
Location in volume f. 173r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4190
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació prohibint que es trenquin les franqueses i privilegis del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1277
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173] Quod vbi contiugat franquesias priuilegia que bono vsus frangisen vielari non propterea possit allegari aliqua possessio
intitulatio: N3anfos per la gracia de deu rey de Arago … Compte de Barçalona
salutatio: als amats e als feels seus procuredor del Regne de Mallorques presents … saluts e gracia
dispositio: Sapiats que nos hauem atorgat als promens e vniuersitat del Regne de Mallorques que quant se sdeuengue nos en alguna cosa trencar o tocar les franqueses … axi com demunt es contengut
datatio: Dat a quatre Jorns ala entrada de octubre en lany Mil CC. Lxxvij
Associated Persons Atribució autoria: Alfons de Catalunya III el Benigne, Rei de Catalunya-Aragó [1327 - 1336] ( (la cronologia no permet aquesta atribució))
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 10460
Location in volume f. 173r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2460
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys
Language català
Date promulgat 1316-10-18
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 173] E3n Sanxo per la gracia de deu etc
dispositio: Assaber fem a tots nos hauer atorgat als Jurats e promens de Mallorques [f. 173v] requirents per nom dela vniuersitat de Mallorques que les constitucions ordinations o capitols quis fan o son fetes en Mallorques abon stament dela terra e dels habitants en aquella sien renouellats e cridats sengles anys … e facen a tots fermament obseruar
datatio: Dat en perpinya xiiijo kalendas octobris Anno domini Millesimo CCCo decimosexto
Note segueix en llatí fins al f. 174v
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 10461
Location in volume ff. 177-178
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4215
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació perquè sigui respectada la jurisdicció reial
Language català
Date promulgat 1507-08-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177] Sobre fins a hont se esten lo titol de Conseruador del glorios sant Francesc
intitulatio: D2on ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … Compte de gociano
salutatio: Al religios e amat nostre lo […] conseruador dels frares menors … saluts e dilectio
dispositio: No sens gran querimonja [sic] hauem entes per humjl exposicio a nos feta … [ 178] … e altres jmpediments qualseuol repellits cessants e no admesos
datatio: Dat en la Ciutat de Valencia a onze dies de Agost en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil Sinccents y Set. Y yo el Rey
Note la resta de textos estan en llatí o castellà i són possteriors; als ff. 185-187 hi ha una “memoria de un dilubio de 1618” a Palma
Record Status Created 2008-04-16
Updated 2016-05-13