Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2835
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 15
Title of volume LLIBRE DEL SINDICAT DE FORA DEL REGNE DE MALLORCA ( a la guarda captiva anterior, a llapis)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-201 + I
Collation el mal estat del volum impedeix fer-ne la col·lació
Page Layout 20 línies (f. 4)
1 columnes
Size pàgina 290 × 220 mm (f. 4)
caixa 212 × 155 mm
Hand diverses mans i escriptures (cursiva, semigòtica, gòtica influïda per la bastarda, cursiva gòtico humanística)
Watermark animal bou de cos sencer (al f. 36)
destral (al f. 78)
cercle dos cercles traspassats per una antena que podria dur una creu (al f. 91)
mà amb flor de set pètals (al f. 191)
carro de dues rodes en creu (al f. 200)
mà amb bola (al f. 201)
Pictorial elements Calderons en vermell (als ff. 153-165)
Caplletres: en vermell (als ff. 153-165)
Altres: notes en vermell (als ff. 153-165)
Other features Justificació: gairebé no es veu la pauta, de vegades sembla a punta seca
Pautat: del tipus 13 de Derolez, amb les línies de justificació que arriben fins als marges, sense línies de guia per als renglons (a part del volum)
Pautat: sense caixes marcades o amb caixes sense respectar, car l'escriptura ocupa tot l'espai disponible (a part del volum)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Ús de la primera línia de la pauta: l'escriptura va per sota de la primera línia de la justificació (ff. 153-165)
Perforacions: de tant en tant es veuen perforacions menudes als quatre angles de la caixa fetes amb un punxó
Condition volum deteriorat, restes d'una cremada, folis trencats i marges desgastats, restes d'una antiga foliació en xifres romanes que comennça amb el número iiij, i una foliació moderna a llapis, que seguirem. Molts folis han estat tallats expressament i més tard algú ha cosit els bocins en què s'havia dividit una pàgina (per exemple al f. 106). Són en blanc els ff. 78v, 86v, 182v, 191-192v, 194v-200, 201v i foli final
Binding renaixentista, plans dividits en quatre parts, banda a tot l'entorn i fent la divisió, en cada una d'aquestes un rectangle amb banda (decorada amb motius renaixentistes de gerros i plantes) amb unes petxines rodones als angles amb motius vegetals i florons als centres. Pell gravada en sec sobre fusta, restes de dues tanques a cada pla que eren de pell i metall. Llom amb quatre nervis, entrenervis decorats amb filets creuats i florons
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note Nombrosos textos en llatí.

Algunes anotacions marginals, per exemple, al marge superior del primer foli es llegeix “La hjoja 2a de las tres que faltan es la XXXII duplicada” i en lletra maldestra més antiga una prova de ploma “Molt magnifichs senyors degurats [sic] dela vila de polensa. Obres en català als ff. 28r-v (col·locat fora de lloc), 36v-40v, 44-48v, 52-53, 72v-75v, 78r, 87-98v, 100v, 103v, 105, 123-127, 136v-137, 143r-v, 147v-149, 151v-152, 153r-v, 164v-173, 176-178, 179v-182, 183, 187v-190v, 193-194, 201r. Als ff. 153-165 “Les nouissimes ordinacions fetes o ordonades sobre los abreugaments dels plets (dites de mossen Berenguer Uris)”
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/005016.html# vist 2016-05-13

Internal Description
Number of texts in volume: 36
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 843
Location in volume ff. 36v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2460
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys
Language català
Date promulgat 1316-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] Que les ordjnacions e capitols sien cridats sengles anys e que los jurats de Malorques puixen ordonar capitols a bo estament dela terra. E que si lo Gouernador o lochtinent fa algunes ordjnacions o capitols que ans quels publjch ols fasse cridar apell los Jurats e ho significh aaquells e que lo general consell deles viles sa puguen aplaguar
intitulatio: E2n xanxo [sic] per la gracia de deu etc
dispositio: Assaber fem atots nos hauer atorgat als jurats epromens de Mallorques ranquerents [?] per nom dela vniuersitat de Mallorques queles constitucions ordjnacions o capitols quis fan ho son fetes en Mallorques abon stament dela terra e dels habitants en aquella sien ranouellats e cridats sengles ayns enla festa de pascha … [ 37] … ferm hajen e fassen atots fermamennt obseruar
datatio: Data en perpenya xiiijo kalendas octobrj anno dominj Mo CCCo xvjo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10256
Location in volume ff. 37v-39
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4228
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi sobre l'associació dels habitadors del regne de Mallorca per a diverses causes
Language català
Date promulgat 1450-05-02
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 37v] Manifest sia a uos que [tatxat] atots que nos en Pere per la gracia de deu Rey darago etc
pream.: ab daguda cogitacio pensats quel General dels fels nostres dels promens dela [sic] vniuersitats deles viles lochs e Castells e parroquies dela jlla nostra de Mallorques fora la Ciutat habitants … per tenor del present priujlegi nostre lo qual volem per tots temps durar en aquell general e al singular daquell que ara son e per temps seran atorgam
dispositio: que totes vagades quels promens deles viles lochs e castells eparroquies daqui auant sa uolran ajustar per lurs comuns negocis ragonexades procurades e tractades asso sie anaquells legut … [ 39] … aquells feta ho fahedora
Note rub\rica de mà posterior; “traducció del priuilegi fol. 38”. Al f. 39r-v text en llatí amb la rúbrica “Que los homens defora puixen fer cartes e scriptures en poder de quals notarjs se uullen no contrastant concessio reyal an p. mulet atorgada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10257
Location in volume ff. 39v-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4766
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Comissió sobre els batles de fora
Language català
Date promulgat 1357-02-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39v] Comissio per lo senyor Rey feta al noble en Gilabert de sentelles que puixe prouehjr quels batles defora posen en totes coses decrets e que cap de guaytes no sien trameses de fora
intitulatio: Petrus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Nobilj et dilecto consiliario … Salute et dilectione
intr.: Pro parte proborum homjnum parrochiarum Regnj Maiorice … quorum tenoris sit se habent
dispositio: Jtem placia Ala Reyal magestat de dar poder als batles Reyals … [ 40] … lj sia tengut de pagar sino so que deuria dar a .j. saig.
nota: Nos (…) volents per uos de ciuus fide et approbata legalitate … [ 40v] … plenarie cum presenti
datatio: Data valencie vicesima prima die febroarij Anno anatiuitate dominj Mo CCCo Lo vijo
Note segueix en llatí fins al f. 44
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10258
Location in volume ff. 44-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4761
Sindicat de fora. Lletres del sindicat de fora
Language català
Date promulgat 1358 - 1359
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Letres per les quals se mostra quels jurats de Mallorques deuen e han acustumat de requerjr a lurs consells dels prohomens de fora ij. de cascuna parroquia jncerts e no nomenats
salutatio: Denos Jurats e promens de Mallorques Als amats tots e sengles jurats … Saluts e dileccio
text: com per alguns affers molts cuyroses per letres les quals ara nouelament hauem Rebudes del senyor Rey nos hajam ordonat de tenjr ple conseyl djns e defora … [ 47] … la dita pena e asso no mudets
datatio: Data Maiorice xxvj die Augusti Anno anatiuitate dominj Mo ccco lo viijo vid. bernardus
Note són diverses lletres sobre el mateix assumpte
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10259
Location in volume ff. 47v-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4527
Sindicat de fora. Capítols entre els jurats de Mallorca i els síndics de fora sobre l'obra de l'Alcúdia
Language català
Date promulgat 1358
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47v] Capitols fets entre los jurats de Mallorques e los sindichs de fora sobre la obra del mur e vall de alcudja
intr.: N3ouerint vniuersi Quod cum inter uenerabiles … Tenor autem dictorum capitulorum talis est
tit.: Capitols tractats entre los jurats dela Ciutat dela vna part elos sindichs dels promens defora del altra sobre la obra acabar dela Alcudia
text: Primerament que los jurats de Mallorques per nom dela Ciutat hagen afer acabar la dita obra … [ 48v] … les quals hagen la vna ho laltra deles parts desusdites
datatio: Acta fuerunt haec in Ciujtate Maiorice die et anno predictis et presentibus testibus suprascriptis
certificació: Sig [espai en blanc] num mei Petrus venrell … qui haec scribi feci et clausi
Note segueix en llatí fins al f. 52
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10260
Location in volume ff. 52-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4232
Guillem Llagostera. Ordinacions sobre la jurisdicció del veguer de fora
Language català
Date promulgat 1355-07-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Ordjnacions \e declaracions/ fetas per lo Gouernador sobre la juridictio quel veguer de fora ha en les parroquias defora en fets Cjujls
datatio: Vicesima nona die julij anno anatiuitate dominj Moccco lo quinto
pream.: Con fos contrast denant lonrable senyor en .G. de lagostera caualler e conseller del molt alt senyor Rey lochtinent Gouernador en lo Regne de Mallorques entre lo veguer defora e la sua cort duna part Els batles e sindichs deles parroquias defora dela altra sobre alscuns capitols de juridictio … [ 52v] … feu les seguents declaracions e ordinacions
text: E primerament declara e ordona quel veger de fora pot totes vegades que requist per alscuns sera manar per ses letres als batles deles parroquias defora … [ 53] … apparegues negligencia o defalljment en los dits batles
conf.: Transsumptum precedentis scriptis … positum et jmpressum
Note segueix en llatí fins al f. 72
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10292
Location in volume ff. 72v-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4312
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Llutxent. Ordinació sobre les carns de fora en quin cas deuen entrar en ciutat
Language català
Date promulgat 1372-07-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72v] letra deles carns defora com e en quin cas deuen entrar en ciutat
intitulatio: N2olfo de proxida Caualler portant veus de Gouernador general en lo Regne de Mallorques
salutatio: als amats vniuerses e sengles batles en la illa de Mallorques … salut e dileccio
pream.: Con lo honrat Mossen Berenguer dolms Caualler … tramesa la letra dela tenor seguent
intitulatio: En Berenguer dolms lochtinent nostre [tatxat] del Noble Mossen Olfo de proxida portant veus de Gouernador general en lo Regne de Mallorques
salutatio: Als amats vniuerses e sengles batles … Salut e dileccio
text: Con en la Ciutat de Mallorques haia en lo temps present gran mjnua e fretura de carns e specialment de moltons … [ 73v] … en alcuna manera no vingats
datatio: Datum Maiorice xx mensis julij anno anatiuitate domini Millesimo ccco Septuagesimo Secundo vidit Jacobus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10293
Location in volume ff. 73v-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4509
Tomàs des Bach. Ordinació sobre les carns de fora en quin cas deuen entrar en ciutat
Language català
Date promulgat 1372-08-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73v] ydem
intitulatio: En Thomas des bach donzell lochtinent del Noble Mossen Nolfo de proxida Caualler portant veus de General gouernador en lo Regne de Mallorques
salutatio: Als amats vniuerses e sengles batles … Salut e dileccio
pream.: con nos vos haian tramesa vna letra dela tenor seguent
intitulatio: En Thomas desbach donzell loctinent del Noble Mossen Nolfo de proxida Caualler … en Mallorques
salutatio: Alhonrat en johan ebri Mostaçaf … Salut e honor
text: Con en la Ciutat de Mallorques haie depresent gran mjnua e fretura de carns e specialment de moltons … [ 74] … en alcuna manera no vingats
datatio: Datum Maiorice Tricesima mensis augusti anno anatiuitate domini Mccco lxx secundo vidit Jacobus
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10294
Location in volume ff. 74-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4510
Bernat de Tous. Sentència sobre la forma de cridar a consell als homes de fora
Language català
Date promulgat 1359 - 1367
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] La sentencia den bernat de tous
intitulatio: H2on nos en Bernat de tous Caualler Conseller del molt alt senyor Rey darago e Gouernador general del Regne de Mallorques arbitre e arbitrador daniuerat [?]
pream.: vista la forma del dit compromis e lo poder per les dites \parts/ anos atribuit e vistes e enteses les demandes per los dits prohomens defora fetes … [ 74v] … en la manera e forma seguent
text: E primerament sobre la demanda per los dits sindichs e prohomens defora feta quels dits honrats jurats deguessen los dits prohomens defora appellar a consell per la forma antigament acustumada … [ 75v] … pagar en axi que egualtat entre ells en los dits jnteressers
Note segueixen textos en llatí fins al f. 78
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10295
Location in volume f. 78r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4528
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Llutxent. Confirmació dels capítols fets sobre l'aforament del forment, ordi i oli deguts
Language català
Date promulgat 1374-02-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78r] Confirmaçio dels capitols fets sobre lo afforament del forment ordi e oli deguts per lany lxxiiij e lxxv
intitulatio: N2olfo de proxida caualler conseller del senyor Rey e per aquell Gouernador del Regna de Mallorques
salutatio: Als amats tots e sengles batles … salut e dileccio
text: segons que hauen uist contenjr en vna carta per los discrets sindichs dels prohomens deffora … segons tenor e forma dels dits capitols E asso no […]dets [?]
datatio: Datum Maiorice xxiiij die ffebruarij anno a natiuitate domini M ccc lxx quarto
Note segueixen textos en llatí fins al f. 87
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10296
Location in volume ff. 87-97v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Capitols que mossen en berenguer de beyla aporta assi en Mallorques con hic vench axi con a Reformador
pream.: En nom de deu sia e dela verge madona santa Maria Con per los comptes dels jurats e Clauaris dela vnjuersitat dela Cjutat e del Regne de Mallorques … e per totes en la forma ques segueix Ja. prothonotari
rubr.: Capitol que los jurats con vendran les imposicions quelos compradors donen bones seguratats
text: Primerament con les messions e despeses dela dita vnjuersitat se hagen afer … [ 97v] … esser obseruada encare que sja contre les ordjnacions damuntdjtes. Rex Petrus
datatio: P2redicta siqujdem Capitula dictas ordjnaciones continencia ffuerunt expedita dela [tatxat] jn Ciujtate barchelone … Anno a Natiuitate dominj Mo ccco lxxo secundo
Condition fragment
Note Berenguer de Beyla pot ser la mateixa persona que Berenguer d'Abella que rep un reptament del Consell de Cent escrit 1383 d.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10297
Location in volume f. 98r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4592
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Provisió i privilegi sobre els ciutadans
Language català
Date promulgat 1366-07-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] Prouisio et priuilegium Regium supra facto illorum forenes qui fecerunt seu facient se Ciues quia habeant cartas causas facere et obseruare
tit.: proujsjo dels sjutedans
intitulatio: Nos Petrus dei gracia rex Aragonum … et Cerjtanje
intr.: Attendantes fuisse nobis humjliter supplicatum … jnsula per suam letram tenorem qui sequjtur
salutatio: con[.]mencen lo portant veus de general Gouernador enlo Regne de Malorques als amats vnjuerses e sengles batles … Salut e dileccio
text: Con molts e diuerses habitadors dels vostres batlius en temps pasat se sien fets ciutadans … [ 98v] … easso en naguna manera no mudets
datatio: Datum en Malorques a xxviij de juljol lany dela natiuitat de nostre senyor Mo ccco lx sis
nota: dignarem decam ordjnationes … nostro sigillo pendentj munjtam. datum barchinone vicesima tertia die Nouembris anno anatiuitate dominj .Mo. ccco lxo septimo. Regnjque nostrj Tricesimo secundo. visa.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 100
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10298
Location in volume f. 100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4593
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Crida sobre com s'ha de bestreure o prestar la llavor per sembrar
Language català
Date promulgat 1375-12-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100v] Aquesta crida fo publicada de manament del honorable gouernador en la ciutat de [tatxat] honorable senyor mossen ffrancesch sa garriga caualler conseller del senyor Rey e gouernador general del Regne de Mallorques per en verill de soteres corredor publich deles corts de Mallorques a xv de deembre lany [tatxat] en lany dela natiuitat de nostre senyor M ccc lxx sinch
text: Ara hoiats que notifica e fa assaber lo molt honrat mossen en ffrancesch sagarriga caualler conseyler del senyor Rey e Gouernador del Regna de Mallorques atotes e sengles persones volents bejtraure o prestar lauor … daquell dequj sera la possessio sobre aytal syler consigrat
Note segueixen textos en llatí fins al f. 103v
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10299
Location in volume f. 103v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4605
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació sobre la forma de cridar a consell als homes de fora
Language català
Date promulgat 1379-09-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] xxiiij die septembre anno anatiuitate dominj Mo ccco lxxo Nono
text: Con lo honorable mossen ffrancesch sa garriga Gouernador del Regne de Mallorques a jnstancia dels honrats jurats de Mallorques ab letres suas hagues scrit als batles deffora que de part sua faessen manament … sobre la forma de tenjr lo consell sino axi com es acustumat
Note segueixen textos en llatí fins al f. 105
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10300
Location in volume f. 105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4620
Olf de Pròixida i de Centelles, Baró de Llutxent. Provisió perquè ningú que no sigui lletrat o bé entenent no pugui actuar com a procurador d'altre a les parròquies de fora
Language català
Date promulgat 1369-04-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105] Que alguna que no sie letrat e be entenent no gos per altre procurar en les parroquias defora
salutatio: lo lochtinent del portant veus de general gouernedor [sic] en Malorques Als amats vnjuerses e sengles batles … saluts e dileccio
text: con diuerses clamors per los sindichs deles parroquias dela ylla de Malorques … E aquesta nostra prouisio uolem e manem en los vostros batlius per uos e uostros successors batles esser tots temps obseruada
datatio: Datum Majorjce .xvj. die aprilis anno anatiuitate dominj Mo ccc. lx. nono
Note segueixen textos en llatí fins al f. 123
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10301
Location in volume ff. 123-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4712
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Provisió sobre els alongaments, guiatges i asseguraments
Language català
Date promulgat 1374-11-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123] Alongamentum hominum forencium
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilecto consiliario nostro ffrancischo sa garriga nuliti Gubernatorj Maiorice … Salute et dileccione
pream.: Ecce per nos vt ponatur fiujs questionibus litibus et controuersijs … fecimus concretas jn capitulis continence subsequentis
text: Com per raho delas grans e pentilencials mortaldat e carestia que en lany pro passat son stades en la jlla de Mallorques … [ 126] … de transgressione nostrj huius \di/mandati
datatio: datum barchinone Tercio die Nouembris anno a natiuitate dominj Mo ccco lxxo quarto Rex Petrus
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10302
Location in volume f. 126r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3987
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Ordinació relativa al temps de la sega
Language català
Date promulgat 1377-05-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] letra de feries deles parroquias defora entemps de messes
salutatio: En ffrancesch sa garriga Caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regna de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela jlla de Mallorques … Saluts e dileccio
text: Com lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria de vagar los homens per cullir e stogar los blats … [ 126v] … com les dites ferias en les dites coses no euren [?] loch han
datatio: Dat en \la/ Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela natiuitat de nostre senyor M ccc lxx set vidit jac.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10303
Location in volume ff. 126v-127
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4714
Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell. Lletra perquè s'acompleixin els manaments continguts en una lletra reial
Language català
Date promulgat 1377-06-20
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 126v] En ffrancesch sa garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regna de Mallorques Als amats tots e sengles batles deles parroquias de ffora … Saluts e dileccio
pream.: per los sindichs dels prohomens de ffora es stada Anos jnsertada vna Certa [sic] Reyal dela tenor seguent
intitulatio: Petrus dei gracia etc jam in registrata superius
text: Anos empero la dita letra resebuda ab aquella humil e deguda reuerencia quens pertany … [ 127] … segons forma e tenor dela dita letra Reyal
datatio: Datum Maiorice. xx die juny anno a natiuitate dominj Mo ccco lxxo septimo vidit jac.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 136v
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10304
Location in volume ff. 136v-137
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4729
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació reial sobre la creació de l'ofici de vicari de fora
Language català
Date promulgat 1343 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136v] Ordinacio Regia supra creacione officij vicarie forensis Maiorice
text: Ordona lo senyor Rey que enla jlla de Mallorques fora la Ciutat haja veguer e jutge sens los quals nagus per la terra segons que aells parra … [ 137] … e en altres coses en que decret se deja posar e ques faça ab scrits del senyor Rey
Note segueixen textos en llatí fins al f. 143
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10305
Location in volume f. 143r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4767
Berenguer de Montagut. Ordinació sobre la carestia del blat
Language català
Date promulgat 1394
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] Die venerjs viij mensis Madij anno anatiuitate dominj MCCCo lxxxx quarto
pream.: Cum ad jnstantiam venerabilium juratorum Maiorice … emanare hec Tenoris seguentis
salutatio: En Berenguer de moncagut donzell lochtinent del noble Mossen Ramon daballa Caualler Conseller del senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques Als honrats en Jordi reig … saluts e honor
text: Con los honrats jurats dela Cjutat per socorrer ala necessitat enla qual la dita Ciutat es al present de blats haien anos suplicat que per hauer dels dits blats fassam anosaltres la comissio deuallscrita Emperamor dasso auosaltres dehjm comatem e manam … [ 143v] … e comanam auosaltres planerament nostres vens [sic]
datatio: Dat en Mallorques a xxx dies de abril del any Mccclxxxx quart vidj jac.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 147v
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10306
Location in volume ff. 147v-148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4768
Hug Anglesola II. Capítols sobre la manera de dalmar l'ortalissa
Language català
Date promulgat 1397 - 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Crida feta sobra la manera del delmar la ortalissa
pream.: A2ra hoiats que notiffica atot hom generalment lo noble mossen huch danglesola conceller e Camerlench del senyor Rey … en les ordjnacions deuall contengudes e declarades
text: Primerament que tots los ortolans o altres quj fan ortalisses per vendre paguen o seu tenguts pagar per delma … [ 148v] … axicom dret comu e proujsions fayals ffer nos pot
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10307
Location in volume f. 149r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4182
Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera. Ordinació per los sementers, que no quedin els camps sense sembrar
Language català
Date promulgat 1404-10-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149r] Letra general per los sementers gorets e rescobles que no romanguen sens sembrar ans se pusque sembrar e que los censalers nos puixen encarregar \en la part/ de aquells quj presten la lauor
salutatio: En Roger de muncade baro conceller e camerlench del senyor Rey e Gouernador del Regna de Maiorques Als amats tots e sengles blatles [sic] delas parroqujas deffora la ciutat … Saluts e dileccio
text: Con nos agran jnstancia e suplicacio del Jurat en Matheu de lo[.]os procurador rayal [sic] de Mallorques e dels sindichs delas dites parroqujas deffora … per tal que alcun no puixa ignorancie allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiij de octubre lany dela natiuitat de nostre senyor Mcccc e quatre Gabriel ca.
Note segueixen textos en llatí fins al f. 151v
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10308
Location in volume ff. 151v-152
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3033
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegis
Language català
Date promulgat 1249-07-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 151v] L3a ffranquesa atorgada per lo molt magnjfich senyor Rey en Jaume de recordable memoria sobre lo vniuersal regiment del Regne de Mallorca
intitulatio: S2apieu tuyt que Nos en Jaume per la gracia de deu Rey de Arago … e senyor de Monpeyler
text: per nos e per los nostres atorgam a vos tots vniuerses consengles prohomens eala vniuersitat de Mallorques presents e sdeuenjdors per tots temps que legue a vos hauer per tots temps sis Jurats … [ 152] … empero totes cosas atorgam avos e als vostres per tostemps dementre que aquells jurats ben e ffaelment en aquell offici se hauran
datatio: dada la carta a valensia a .vij. dies anants de Juliol del any de nostre senyor .M. cc. Quorantanou
Condition fragment
Note segueix un text en llatí
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10309
Location in volume ff. 153-165
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Les nouissimas ordinacions fetas o ordonades sobre los abreugaments dels plets
intitulatio: M4Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonço per la gracia de deu Rey darago … e de Sardanya
pream.: hauent a cor lo ben auenjr e pacifich stament dela cosa publica … presentats a nos per los amats e faels nostros mossen Berenguer vnjs en ffrancesch exalo e Nanthonj oliues ambaxadors anos tramesos per la Ciutat e Regne de Mallorca vns Capitols e ordinacions dela tenor saguent
intr.: O2rdinacions fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre abreujacio de plets e questions liurades [f. 153v als honorables en berenguer vnjs … les quals ordinacions son les quis saguexen
tit.: Primo que tota questio no sobrepuyant cc. libres stant per contracte corredor o albara se ha adetermenar per vna sentencia mityensant altercacio verbal
dispositio: E2 Primerament es ordenat que totes aquellas questions delas quals sta lur fet en contracta o en ffe de corrador … [ 164v] … e lauors per ara ab tenor dela present reuocam cancellam e aboljm e declaram no hauer alguna força ne valor
datatio: Es stat aço e fet ala [f. 165] nostra Ciutat de Gayeta a xv dies de Juny en lany dela Nativitat de nostro senyor M cccc xxx Nou de aquest nostro Regne de Sicilia dessa far any sinch e dels altres nostros Regnes any vjnt e quatre
auten.: Senyal de nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … lo nostro sagell pendent hauem manat esser aposat Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt qui predictis … Consiliarij dominj Regis predicti
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10310
Location in volume f. 165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4966
Desconegut. Actes sobre l'ofici del veguer de fora i la seva jurisdicció
Language català
Date promulgat 1349 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165v] Los actes e offici del vaguer de ffora nj quina juridictio ha executar
text: O4rdona lo senyor Rey que en la illa de Mallorques fora la ciutat haia veguer e jutge sens los quals vaien per le [sic] terra segons que aells parra … e en altres cosas enque decret se deie posar e eques fassa ab scriua del senyor Rey
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10311
Location in volume ff. 166-168v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5307
Arnau d'Erill i de Mur, Baró d'Erill. Estils e ordinacions del governador Arnau d'Erill
Language català
Date promulgat 1345-07-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166] Tercio kalendas Augusti Anno dominj Mo ccco xl quinto
rubr.: Los stills e ordinacions fetas per lo noble mossen Arnau derill Gouernador de Maallorques molt bons
pream.: L4o dia e any present lo Noble Narnau derill Gouernador general del Regne de Mallorques haude plena deliberacio ab los Jurats dela vniuersitat de Mallorques … sie reduit en scrits e ab los altres dequiauant sia obseruat
text: Primerament fill familiar contraent matrimonj cohant per emancipat e fasse tots negocis que ver fill emancipat fer pot … [ 168v] … es reebuda la appellacio mas es feta excuarcio encontinent
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10312
Location in volume ff. 169-173
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5309
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols i ordinacions, ordinació de missatgers, de plets, de procuradors, de metges, de posseïdors, de possessions i de les taxes dels escrivans
Language català
Date promulgat 1359-09-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169] Prouisio o priuilegi ab molts e diuersors [sic] capitols atorguats per lo molt alt en Pere Rey de Arago ala Ciutat de Maallorca en la fi de cascun capitol atorguat entre los quals ha de ordinacio de misatgers de plets de aduocats procuradors metges possehidors de possessions e les catxacions dels scriuans
intitulatio: N2os petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Attendentes per Noblem et dilectum consiliarium et maior donum nostrum … nostris responsionibus tenor de verbo ad verbum dominio scitur ceis talis
text: Primerament que de aci auant totes les monedes dela casa dela Juraria de Mallorques … [ 173] … et nostre magestatjs sigillo jnpendenti conuenjrj
datatio: Datum barchinone die vicesima quinta mensis septembrijs anno anatiuitate dominj Millessimo Triscentesimo Qujnquegesimo Nono Nostrjque regnj vicesimo quarto
Note segueixen textos en llatí fins al f. 176
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 10313
Location in volume ff. 176-177v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5244
Desconegut. Llibre de la cura dels ulls
Language català
Date traduït 1340 [?] - 1360 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 176] Prouisio reyal continent dos capitols lo primer que de sentencia donada per los hoydors de comptes nos pusquen appellar sino als Sindichs Laltre que lo Gouernador no haie hauer pagua de donar licencia als Sindicat o parroquias en Singular en encarraguaments de censals
intitulatio: Pateat vniuersis2 Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Exhibitits et coram nobis humiliter presentatis per dilectum et fidelem nostrum Johannem albertinj … [ 176v] … sequitur series sub hac forma
acc.: Molt alt e molt exçellent senyor ala vostra Reyal maiestat humilment supplica mossen Johan alberti Embaxador del Regne de Mallorques … attorgar les peticions seguents com sien molt vtils e neccessaries [sic] ala reparacio e augmentacio del dit Regne
dispositio: Primerament2 que com los Clauaris del Sindicat deles parts foranes del dit Regne de Mallorques duns temps ença molts dels dits Clauaris sien stats attrobats en grans fraus … [ 177v] … jussimus nostro comuni sigillo jnpendenti muniri
datatio: Datum jn terram nostram fogie die vndecimo mensis Aprilis Anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo quinto … Sicilie citra farum vndecimo
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum … Quj predicta laudamus concedimus et firmamus Rex Alfonsus
testimonis: Testes sunt jllustris Troyanus caratzulus de Neapoli … Consiliarij domjnj Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mej Arnaldi fenolleda Sacretarij serenissimi dominj Regis predicti … jn proxima linea huius nostre clausure scribi
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 10314
Location in volume f. 178
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5452
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi sobre els lladres de bestiar
Language català
Date promulgat 1445-04-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178] Lo subseguent priuilegi dels ladres de bestiars es stat tret e transladat dels priuilegis e franqueses dela casa dela Ciutat lo qual fonch dat per lo deual scrit Rey Nalfonso en la terça sua fogie sots axj de Abril any dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxxxv
intitulatio: P2ateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Exhibitis et com nobis humiliter presentatis per dilectum et fidelem nostrum Johannem alberti … sequitur series sub hac forma
acc.: Molt alt e molt excellent Senyor ale [sic] vostra Reyal magestat humilment suplica mossen Johan alberti … placia attorgar en via de priuilegi los Capitols seguents
tit.: Priuilegi que negun ladre de bestiar no pusque esser compossat o remes ans hage esser rigorosament punit segons ordinacions ya fetes
text: M2esauant com en lo dit Regne se fassa gran abus de furts de bestiars per homens bandegats e altres del dit Regne … seruant les ordinacions franqueses epriuelegis [sic] del dit Regne Placet Regie magestati
Note segueix una provisió de l'any 1447 en llatí amb la rúbrica en català
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 10315
Location in volume f. 178v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5492
Bernat de Llupià. Ordinació sobre el salari dels portadors de lletres
Language català
Date promulgat 1438-01-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178v] Letra del Gouernador prouehint que los portadors de letras de duas letras haien hauer hun pesatge e mig e de ters o de mes dos pesatges
salutatio: E2n bernat de luppia caualler Conseller del Senyor Rey lochtinent del honorable mossen berenguer dolms caualler Conseller e Camerlanch del dit Senyor e Gouernador del Regne de Mallorques als amats tots e sengles batles fora la present Ciutat … seluts [sic] e dileccio
text: per los Sindichs deles parroquias e vnjuersitats deffora … [ 180v] … E asso no mudets en alguna manera com nos delliberadement e de certa sciencia volem axis fassa
datatio: Dat en Mallorques a xxviiij de janer any dela nativitat de nostre senyor M cccc xxxviij. De Capons assesser
Note segueix un text en llatí
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 10316
Location in volume ff. 181-182
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5583
Desconegut. Ordinació sobre la possessió de les cases
Language català
Date promulgat 1430 [?] - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181] Que si alcu tendra alcuna possessio per deu anys que sia daqui auant sua
text: Ca alcun ha tengut o daqui auant tendra cases o qualquens placia possessio a bona fe e ab iust titol continuadament per deu anys sens demanda daltre … [ 182] … se fara vestidures per obs de sa persona e de sa muller tantsolament
Note aquests folis contenen sis capítols diferents, la majoria relacionats amb l'herència, sense datació (motiu pel qual no els separem)
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 10317
Location in volume ff. 183-187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10823
Rodrigo Falcó. Capítol sobre el jurament que han de fer els portadors de lletres i comissaris
Language català
Date promulgat 1430 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183] Ordinacions fetas sobre los portadors de letras e Comissaris e llurs salaris e peatges
pream.: Manifesta e notoria cosa sia atots Que diuenres adotza de decembre any Mill cccco quoranta Nou Per donar orde e manera deguda als portadors de letras e comissaris en fer les exequcions e per squiuar despeses … segons deuall es contengut
tit.: Que los portadors de letres e comissaris hagen ajurar segons en aquest capitol es contengut
text: P2rimerament statueix e ordona lo \dit/ molt magnifich vicecanceller e lochtinent general que tots los dits portadors de letres e Comissaris … [ 187v] … assi que per los liuraments deles dites penyores o penyora los dits portadors no sia necessari uenir hi per requerir los dits liuraments falco lochtinent
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 10318
Location in volume f. 188r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5585
Jaume III, Rei de Mallorca. Ordenança sobre la taxació de les escriptures de les corts
Language català
Date promulgat 1324 [?] - 1343 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 188] Aquestes son les tatxacions fetas perlo senyor Rey en Jaume sobre les scriptures de les corts
text: Primerament que de scriure clam de que la cort haia dret no haia res lescriua E si la cort non haura dret quen haia lescriua ij diners … [ 188v] … Jtem de donar curador aplet iiij diners
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 10319
Location in volume f. 189
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10509
María de Castilla, Reina d'Aragó. Provisió sobre el rendiment de comptes, el capbreuament i els censals
Language català
Date promulgat 1451-10-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189] le Reyne
text: Primens vistes les cosses quj per part vostre anos Anos [sic] son demanades e en nostre consell Regonegudes [sic] … Complint ho per obre e ab le obediencie que farien sinos personalment vos ho deyem
datatio: dat en barsalone Axj dies de octobre del any M CCCCljo la Reyne
Note sembla un esborrany
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 10320
Location in volume f. 189v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10824
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació sobre els portadors de lletres
Language català
Date promulgat 1460-11-19
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 189v] En Johan per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
salutatio: Al Magnifich e amat Conseller mossen vidal Castella daris … Saluts e dileccio
text: vostres letres Consultories hauem rehebudes sobre lo dupte quins occorre en prouehir ala confusio e abus quis seguex … o altres a les dites ordinacions en qualseuol manera deroguants o obiuants en alguna manera non contrastants
datatio: dat en la nostra vila de ffraga axviiij dies de Noembre del Any dela Natiuitat de nostre senyor Mcccclx Pages vicecancellarius
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 10321
Location in volume f. 190r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10850
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre sentències i clams sobre penes i crims
Language català
Date promulgat 1366-11-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 190] Lo loctinent de portant veus de general gouernador en lo Regne de Mallorques
salutatio: A2ls amats vniuerses e sengles batles en los lochs dela ylla de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dileccio
text: Com lo molt alt senyor Rey entre les altres ordinacions e retencions contengudes en la carta del do dels Cent vjnt mjlia florins dor darago … [ 190v] … e manera que los dits Capitols e ordinacions segons forma e tenor dequells obseruets e obseruar fasats ab acabament
datatio: Dat en Mallorques a xvj dies de Noembre Lany dela natiuitat de nostre Senyor MccclxSis sigell locthinent fuit triplicata predicta littera
nota: Copia huiusmodi fuit siumpta a libro literarum … apositum et jmpressum ipsius Curje sigillimj […] vt ecce
Note segueixen textos d'èpoques posteriors
Record Status Created 2008-04-16
Updated 2016-05-13