Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2834
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 12 | Antic Arxiu Històric de Mallorca
Title of volume TAVLA DELS PRIVI-| LEGIS Y PROVISIONS CO-| TINVATS EN LO PRESE-| NT LIBRE CONFORME | LA PRIORITAT DE TEMPS | ANOMANAT LIBRE VERT ( gravat en la coberta anterior en lletres d'or)
LLIBRE | VERT ( al llom, en la posició del reclam, gravat en daurat)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 1-120 + I + III
Collation 18 24 3-412 56/8 (plec irregular, no es veu bé com van relacionats els plecs) 6-78 82/3 9-138 144/2
Page Layout 28 línies (f. 14)
1 columnes
Size pàgina 288 × 215 mm (f. 14)
caixa 183 × 120 mm
Hand gòtica de forma molt acurada (als ff. 1-12)
semigòtica diverses mans ja influïdes per la humanística (a partir del f. 13)
humanística diverses mans (a partir del f. 69v)
itàlica (als textos del s. XVII)
Pictorial elements Calderons en vermell (quaderns 1-2)
Caplletres: en blau i vermell amb decoració filigranada amb motius geomètrics amb el color complementari, que s'estén pels marges (quaderns 1-2)
Altres: numeració de l'índex en vermell (quaderns 1-2)
Altres: sense decoració (la resta del volum)
Other features Justificació: a mina de plom (quaderns 1-3)
Pautat: les línies principals verticals i horitzontals arriben als marges, amb línies de guia per als renglons i tres línies suplementàries verticals a l'esquerra i una a la dreta, per encabir les columnes del calendari (quadern 1)
Pautat: com al quadern 1, però sense les tres línies suplementàries verticals (quadern 2)
Pautat: sense línies de guia per als renglons (quadern 2)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (ff. 65-67)
Perforacions: règim de perforacions, fet probablement amb una roda visible al f. 2, al marge assenyalant els renglons, les perforacions principals deurien ser a prop dels marges i han desaparegut (quadern 1)
Perforacions: sense perforacions visibles (quadern 3)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (quadern 1 i 3)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (quadern 2)
Signatures: de quadern (des del quadern 9 (Aj-Aiiij) al 13 (ej-eiiij))
Reclams: horitzontal situat cap a la dreta del marge inferior (quaderns 3 i 8-13)
Condition volum restaurat, en molt bon estat. Restes d'una foliació antiga en xifres romanes, al marge superior extern, sovint emmarcada amb un traç de tinta; hi ha també una foliació moderna en xifres aràbigues, a llapis, en la mateixa posició que és la que citarem. Són en blanc els ff. de guarda antics i moderns, 1v, 8r-v, 11-12v i 67v. Quan apareixen els quaderns amb signatures de quadern canvia la qualitat del pergamí, més basta, i apareix en alguns folis una pauta a punta seca
Binding pell marró vermellós sobre cartó fort, restaurada; les cobertes semblen de pell diferent de la del llom, més clara i nítida, cinc bollons de metall a cada pla i dues tanques de cuir i metall; llom amb quatre nervis. Pell gravada en sec, dues bandes concèntriques emmarcades per triples filets, decorades amb motius vegetals al marge. En el pla posterior, al peu, al centre, tres forats disposats com un rectangle equilàter amb el vèrtex cap avall, senyalen l'absència d'una peça segurament de forma triangular o ovalada que anava subjecte en aquest punt. Els fulls de guarda anteriors i posteriors són moderns (de pergamí) i també ho és el llom. S'ha enganxat damunt la coberta moderna el que es conservava de l'anterior
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2839 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 26. Mallorca:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377.
manid 2840 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 28. Mallorca:, 1501 - 1600. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599.
manid 2843 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 36. Mallorca: Theseu Valentí, 1495. Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Franqueses de Mallorca, escrit 1324 ad quem.
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), Catàleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note altres disposicions en català i en llatí. Anotacions als marges de diferents èpoques (per exemple al f. 30), algunes manícules assenyalen el text (per exemple al f. 24). Segell rodó de tinta a l'angle superior del primer foli del volum, on comença la taula

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10398
Location in volume ff. 1-120
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Taula dels Priuilegis prouisions continuats en lo present llibre conforme la prioritat de temps
índex: 1377 Priuilegi que no sia \tocat/ en .8. drets fins tots los cens sien lluits .63. … [ 1v] … 1450 Que los creditors censalistes fassen insaculacio del Clavari bosser .52.
rubr.: [ 13] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
dispositio: L9o Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 120] … dins Capitols dela concordia de barchinona
Note la disposició més moderna de la taula és de 1533, cosa que situa la taula com copiada al s. XVI. Als ff. 2-7v hi ha el calendari i als ff. 9-10v els inicis dels 4 evangelis (podrien servir com a textos sobre els quals jurar)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10399
Location in volume ff. 13-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
intr.: L9o Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 13v] … e decret del dit Senyor o de algun official de aquell hauent plen poder dela part altre segons se pertany
dispositio: E3 primerament que los creadors dela dita Ciutat e Regne de Mallorques … [ 21v] … e plena força valor e facultat lo present contracte no contrestant en alguna manera
certificació: P3re dens translatum fuit superius scriptum continuatum et signatum est sumptum fuit fideli asuo originalj et cum eodem veridice comprobatum per me Bernardum despeluncis auctem Regia notarii publici … foren fermats a [espai en blanc] de Juliol Any M cccco xxxj.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10400
Location in volume ff. 21v-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10927
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre taxes del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1432-06-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Sentencia arbitral dada per lo Senyor Rey sobre los actes dela consignacio
intitulatio: E4n nom de deu sia atots cosa manifesta que nos don Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Serdanya
dispositio: Com a Rey e Senyor e arbitre ar [f. 22] bitrador e amigable composador concordantment elet entre e per los Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 25v] … stant absents cascuna deles parts dessus dites
datatio: E publicada de son manament per mi Johan olzina Secretarj seu e notarj deuall scrit lo Cinquen dia del mes de Juny del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil. Quatre cents Trenta dos del Regne del dit Senyor deset
testimonis: Presents e conuocats a aço per testimonis lo [f. 26] noble mon [sic] Ramon de peralles … e Nuguet de pachs Ciuteda de Mallorques
auten.: Senyal ✠ denos don Alfonso per la gracia de deu Rey Darago … manam esser posat nostre segell comu en pendent per maior corroboracio de aquell
certificació: Sig ✠ num mei Johannis olzina Secretarij domini Regis predicti … en aquells e cascun dells xxiiij dessus es et xxv. e mes
Note una nota marginal a sota la rúbrica “Aquesta sentencja es stada dada assi en Mallorques a v. de Juny de 1432”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10401
Location in volume ff. 26v-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10928
Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau. Ordinació sobre els censals
Language català
Date promulgat 1441-04-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26v] Carta delas absolucio diffinicio renunciacio e relaxacio fetas ala Vniuersitat e Regne de Mallorques del residuum lo qual se hauia aconuertir en quitacio de censals [afegit per mà posterior més cursiva] segons appar desus en la carta xvj en lo principi
pream.: J6n dei nomine Nouerint vniuersi Quod diebus anno et loco jnferis scriptis et continuatis presente et vocato me Gabriele canyelles … [ 27v] … continentis seu tenoris
dispositio: Los molt honorables mossen huguet fiueller (…) hauents de aço plen poder dela maior part dels creadors censalistes dela vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 29] … dels creadors dessus dits domiciliats en Barchinoa e en lo principat de Cathalunya
concl.: De quibus absolutione diffinicione renunciatione et protestatione preexpressis … dictorum honorabilium dominorum consiliariorum
datatio: Et per dictum honorabilem Petrum de sancto clemente Jntus eandem dominii consilij dicte Ciuitatis Barchinone Quarta die Aprilis anno … [ 29v] … predicto Millesimo CCCC Quadringentesimo Quadragesimo primo
testimonis: presentibus testibus discreto Francisco martinj notario … testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis
certificació: Sig ✠ num mei Gabrielis canyeles auctem Regia notarij publici … Et duodecima caualler
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10402
Location in volume ff. 29v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10929
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Concòrdia de Barcelona
Language català
Date promulgat 1431-07-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] [Priuilegi sobre la dita concordia… donat a Barcelona en època de corts]
intitulatio: A4lfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Dilectis Consiliaris et fidelibus nostris Gubernatori … [ 30] … Salutem et dilectionem
pream.: Sicut loculenter vidimus jn quodam Capitulo nobis oblato … Capitulj tenor subiungit Jn his verbis
dispositio: Jtem los dits missatgers Sindich e procurador en virtut del dit lur poder … [ 30v] … sien tenguts prestar los dits sagraments e homenatges
concl.: Vos et vestrum quem libet certum juramentum … [ 31] … aliqua ratione seu causa
datatio: Datum Barchinone sub nostro sigillo secreto die Sextadecima Julij Anno anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Tricesimo primo Rex Alfonsus
Note rúbrica extreta de la taula. Als ff. 31-32 Privilegi sobre els clavaris en llatí; als ff. 32-53 altres privilegis i documents en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10403
Location in volume f. 53r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10930
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Clàusula sobre un privilegi dels censals nous
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Translat de vna clausula contenguda e continuada en hun priuilegi per lo S. Rey attorgat als compredors dels censals nous o ara de xv. per M. e sentencia per lo dit Senyor donada e publicada en lo camp dela pescare sots a xxi de agost any M cccc xxxxvij. lo qual priuilegi e jnterpretacio de la dita sentencia es en sa propria forma en la casa del E[..]iu dels honorables jurats la qual clausula es dela tenor seguent
dispositio: E per ques tropien persones que vullen comprar los dits censals que de nou se han encarraguar sobre lo dit auant … [ 53v] … per qualseuol causa o raho ne les pensions de aquells. [una mà posterior afegí:] del matex privilegi gosen los altres censals en cartes 46.
Note a la taula “Clausula de un Pri. Que censals nous nos poden emparar ni secrestar”. Següent disposició en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10404
Location in volume f. 54r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10931
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes. Ordinació sobre el dret de reunir-se i de triar procuradors dels creadors
Language català
Date promulgat 1458-11-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54] Translat de vna prouisio feta per lo magnifich mossen vidal castalladoris lochtinent general sobre los creadors poder se aiustar en la sala de la vniuersitat e constituir procuradors e altres coses adeffencio de aquells fer
rubr.: Die Jouis septima mensis Septembris anno anatiuitate domini Mo cccco L. octauo
intr.: Die et anno predictis magnificus dominus vitalis castalladoris miles lochtinent … tenoris sequentis subsignando ipsam sua propria manu
dispositio: Ab tenor delas presents dona licencia als creadors o censalistes dela consignacio dela vniuersitat de Mallorques … [ 54v] … fer e formar en poder den Scriua dela dita consignacio qualseuol jnstrument de Sindicat o procura vidal castelladoriz
nota: Precedens translatum continuatum Jn hac presenti folea … fuit hic appositum sigillum mjnus dicte Curie et Jmpressum
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 57
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10405
Location in volume f. 57r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10932
Casa dels Jurats. Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac
Language català
Date promulgat 1447 ca
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] Capitol vltim continuat en lo Regiment de sort e de sach per lo qual es prouehit sobre les obliguacions dels conpradors deles adiudes e que pusquen esser encarcerats e detenguts fins hagen paguat entreguament E que per cessio de bens no pusquen esser deliurats
dispositio: J3tem statuhim o ordonam que los conpredors delas dites Jmposicions adiudes … [ 57v] … de cessio de bens no puxen esser desliurats
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 59
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10406
Location in volume ff. 59v-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10933
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió sobre la sal
Language català
Date promulgat 1464-12-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59v] prouisio del senyor Rey don Johan atorguada ala vniuersitat sobre lo fet dela girabella dela sal
intitulatio: N3os Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Visis per nos jn sacro nostro consiterio diljgenter recognitis quibusdam capitulis coram … est tenores sequentis
pream.: Com per occasio dela questio la qual se mena entre la vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques de vna part e lo Sindicat dela part forana dela part altra … segons e per la forma que en aquells es expressat e concordat
dispositio: Primerament com en la Ciutat de Mallorques haia sinch parroquies ço es la parroquia de sancta Eulalia … [ 62] … Capitols e concordia en la dita forma e manera segons en aquella es contenguda
concl.: Tenore presentis delliberate … [ 62v] … Jn cuius rey testimonium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo jnpendenti munitas
datatio: Datas jn ciuitate Terracone die sexto Decembris Anno a natiuitate domjni Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo quarto … nostrorum Septimo. Rex Jo.
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 64
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10407
Location in volume ff. 64v-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10934
Casa dels Jurats. Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1458-04-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64v] Juramentum prestitum et prestari assuetum per Magnifficos Loctinentis Regios huiusmodi Regni Maioricarum in Jngressu eorum officij
intr.: Dimecres ques comptaua vintisis del mes de Abril any Mil Quatrecents sinquanta vuyt hora de vespres lo molt Magniffich mossen vidal castella doriz … stants en la forma deuall scrita
dispositio: V2os Senyor molt Magniffich mossen vidal castella doriz e de blanes (…) Jurau tenir e seruar e fer seruar o tenir nostres franqueses priuilegis … [ 65] … E totes altres coses que a vostres officis se pertanga deffendre tenir e seruar
Note segueixen textos en llatí amb rúbriques en català fins al f. 76v
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10408
Location in volume ff. 77-82v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10935
Casa dels Jurats. Capítols concordats entre els jurats del regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1413-08-29
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77] Die martis xxviijj Augusti anno anatiuitate dominj M.CCCC terciodecimo
intr.: N2ouerint vniuersi Quod nos Jacobus pontiro domicellus … sed concordata capitula et ordinationes continentie subsequentis
pream.: E3n lo nom de Jesu christ Com experientia clara hage demonstrat que en lany dela natiuitat de nostre Senyor M.cccc.v. Alguns singulats déla/ Ciutat e Jlla de Mallorques prenents grossos censals morts … [ 78] … segons en aquells specifficadament se conte
rubr.: C2apitols concordats entre los Jurats del Regne de Mallorques hauents poder de aquestes coses del general consel [sic] del dit Regne … e altres deutes e carrechs dela dita vniuersitat necessaris et molt vrgents
dispositio: P2rimerament que de present Los dits honrats Jurats axi en nom lur [f. 78v] propi com a Sindichs constituhits aaquest acte perlo dit general consel … [ 82] … com sien fetes en profit conseruatio de tot lo be publich dela vniuersitat del dit regne de Mallorcas
concl.: Pro tanto nos partes predicte Laudantes … [ 82v] … Laudarunt et firmarunt vicesima tercia mensis octobris predicti annj
testimonis: sunt testes Julianus figuera et Antonius font Ciues Maiorice
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10409
Location in volume ff. 82v-90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10936
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència de tibuli
Language català
Date promulgat 1447-06-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82v] Sentencia de tibulj
intitulatio: L3o nom de deu jnuocat Manifesta cosa sia atots que nos don Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … e de Sardayna [sic]
pream.: Vehents per longa experientia la mutatio e variatio de regiments entemps pessats [sic] fetas e prouehides en lo Regne e Ciutat de Mallorques … [ 83v] … la submissio del tenor seguent
dispositio: P2ateat vniuersis Quod anno anatiuitate dominj Millesimo quadringentesimo quadragesimo Septimo (…) [f. 84] Quj regimen predictum quod nunc jndictis regno et Ciuitate ut predicitur obseruatur cupiunt aboleri et aliud jntroduri … [ 90] … aliqua ratione Sub omnium bonorum nostrorum habitorum et habendorum vbique obligatione
datatio: Que fuerunt acta jn Ciuitate Maioricarum die Sabbati vicesima quarta mensis Junij anno anatiuitate dominj Millesimo. cccc. quadragesimo septimo
certificació: Sjgno nostrum pauli sureda … et aliorum predictorum Quihec Laudamus et firmamus
testimonis: Testes jndesunt Raymundus cros … [ 90v] … habitadores Maioricarum
certificació: Sig ✠ num Gabrielis abeyar notarij publici … vbi ponitur Regis
nota: E per quant perlos respectes demunt dits volents axicom podem e per la dita Submissio nos es permes proueir per jndemnitat del dit Regne als pagaments deles dites quantitats fahedores … e en la forma quis segueix
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10410
Location in volume ff. 90v-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10937
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Declaració sobre el regiment de sort i de sac
Language català
Date promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS pream.: [ 90v] Perque lo regiment de sort dit vulgarment de Sach per nos ordonat e prouehit en lo Regne de Mallorques se puixe jntroduir e obseruar en aquell per lo gran benefici e vtilitat que lin spera seguir … [ 93] … enla dita submissio contengudes
dispositio: Es stada donada promulgada legida e publicada la present nostra sentencia e declaratio per nos en propria persona … [ 93v] … E tot quant en aquella es contengut tenir e obseruar e executar e no contrauenir hi en res per algun temps per qualseuol causa o raho
auten.: S2enyal de Nalfonso perla gratia de deu Rey darago … e aquella ablo Sagell nostre comu pendent hauem feta spatxar. Rex Alfonsus
certificació: S2ig ✠ num mei Arnaldo fenolleda Secretarij Serenissimi dominj Regis predicti … et clausi corrigitur Jn linea xviij partium
nota: C2opia predicte Regie Sentencie jnprecedentibus Nouem papiri … et Jmpressum Curie predicte Sigillum maius et ecce
Note no apareix a la taula inicial i no té rúbrica. Segueixen textos d'èpoques posteriors en llatí o llatí i una mica de català fins al f. 109v
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10411
Location in volume ff. 110-115v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10938
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Sentència sobre els referiments
Language català
Date promulgat 1479 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110] Sentencia dels Refferiments
intitulatio: L2o nom de nostre Señor deu humilment jnuocat Sia manifest a tots que vos don ferrando per la graçia de deu Rey de Castella … de Sicilia etc
intr.: Axi com a Rey e señor e encara com a a arbitrador e amigable componador elet per la vniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorcas … [ 111] … Sentenciam arbitram e declaram en la forma seguent
dispositio: E perquens conste axi per la euocaçio per nos feta a supplicatio dels dits crehedors per les causes en aquella contengudes … [ 115v] … E prometeren obseruar e tenir aquella en totes les sues parts e no contrauenir en nengun temps per qualseuol causa o raho
testimonis: presents per testimonis en aco appellats en Jaume mercader … e no en altra manera presents los dits testimonis
Note segueixen textos en llatí i un en castellà fins al f. 120
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10412
Location in volume f. 120r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10939
Casa dels Jurats. Forma del jurament dels clavaris
Language català
Date promulgat 1424 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120r] Juramentum e homagui per Clauarium bosserium in posse Executoris prestandum
text: V2os honrat en .J. b. clauari bosser e rebedor delas monedas comunes dela vniuersitat e ylla de Mallorques prometen mitgensant sagrament e homanatge … segons \sentencja/ dels dits Capitols dela concordia de barchinona
Note segons la taula és un text de 1450. Al verso hi ha una provisió en llatí
Record Status Created 2008-04-16
Updated 2016-05-13