Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2833
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number C˛dexs 14
Title of volume Sindicat de fora ( a les guardes de relligadura modernes, de mÓ moderna)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catÓleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 2 + i-cxxxix + III
ff.: III + 1-141 + III
Collation 14 (artificial per fons de quadern) 24/6 3-1212 133/4 quadern final reconstru´t amb els folis que quedaven solts, fons de quadern nous
Page Layout 34 lÝnies (f. 5)
Size pÓgina 405 Î 290 mm (f. 5)
caixa 250 Î 160 mm
Hand g˛tica cursiva de diverses mans
Watermark carro de dues rodes amb rodes en aspa
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per algunes caplletres de tres unitats de pauta
Altres: sense decoraciˇ
Other features Justificaciˇ: a mina de plom molt tŔnue, no arriba als marges, supera de poc els lÝmits de la caixa; al f. 68v pauta a punta seca amb lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: no s'observen perforacions
┌s de la primera lÝnia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams
Condition volum restaurat. Primers folis en mal estat, restaurats amb afegits de bocins de paper, s'ha perdut text. Foliaciˇ antiga en xifres romanes i una de moderna a llapis en arÓbigues. Taques d'humitat, sobretot als marges. NomÚs queden dos folis de la taula, que acullen les disposicions entre el f. xxv (aproximadament) i el lxvj, se n'ha perdut una bona part
Binding pell marrˇ sobre fusta, amb quatre bollons a cada pla de metall, sense senyals de tanques; llom amb quatre nervis. Guardes modernes
References (most recent first) Catalogat a: Arxiu del Regne de Mallorca (2008), CatÓleg de sala
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial de manuscrits de l'Arxiu del Regne de Mallorca (Arm, codex 10, 18, 23, 24, 90A, 90B, 181) (2008)
Note anotacions marginals. Una mÓ del s. XVI, probablement, ha numerat les disposicions del volum

Internal Description
Number of texts in volume: 26
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10462
Location in volume ff. 1-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4736
Casa dels Jurats. Disposicions sobre el sindicat de fora
Language catalÓ
Date promulgat 1401 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS Ýndex: [ 1] (…) […]en Sindichs no puxen (…) … [ 2v] … Confirmacio dels capitols dets sobre lo afforament del forment e olj deguts per lany lxxiiij e lxxv .lxvj
rubr.: […]es Juys sien fets ab prohomens
dispositio: [H]3oc est translatum … [ 141v] … e pescador principal que no sia stat Catiu
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10463
Location in volume ff. 3v-9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4741
Sanš I, 1r. Rei de Mallorca. Ordinacions i declaracions sobre els sÝndics de fora
Language catalÓ
Date promulgat 1315
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3v] Carta del Rey en Sanxo en la qual son moltes bones ordinacions e declaracions feents per los prohomens deffora E la eleccio dels x Sindichs com se deuen fer
intr.: N2ouerint vniuersi Quod Raymundus durandi Raymundus … [ 4] … capitula que sequntur
dispositio: Primerament empero son molt dampnificats los dits prohomens deffora vila … [ 5] … sian pagades deles coses comunes
dispositio: De quibus dictis supplicacione et capitulis fuit facta copia … [ 9] … et cetorum consuidicorum suorum
datatio: presentibus et comperentibus jn Palacio Castri Regnj Ciuitatis Maiorice die videlem Mercurij Jntitulata decimo kalendas Augusti anno domini Millesimo CCCo Quintodecimo
testimonis: atque fuerunt testes nobilis vie dominus Petrus de fonollero … [ 9v] … et mandato laurencij plansensa
certificaciˇ: Ego laurencius plasenša scriptor prefati domini nostri Regis … sig no et suppra scripsi in huiam xxvj pars
Note segueix en llatÝ fins al f. 22v
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10464
Location in volume ff. 22v-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4742
Jaume IV, Infant de Mallorca. Disposiciˇ sobre el pagament de taxes
Language catalÓ
Date promulgat 1344
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22v] Que pes o mesuratie no sia per algun habitador del Regne de Mallorques pagat
salutatio: De nos Narnau darill Gouernador general dela Ciutat e Regne de Mallorques (…) Als amats tots e sengles batles fora la Ciutat … Saluts e dileccio
intr.: com nos haiam manament apres del dit senyor Rey ab letre sua dada … [ 23] … e la tenor es aquesta
dispositio: Ara hoiats queus fa asseber lo Noble Narnau darill Gouernador general … no sia tengut de pagar lo dit pes o mesuratge
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques mensis ffebroarij anno domini Millesimo CCCo Quadragesimo Quarto videt
Note segueix en llatÝ fins al f. 30
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10465
Location in volume f. 30r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2460
Sanš I, 1r. Rei de Mallorca. Que les ordinacions i capÝtols siguin cridats sengles anys
Language catalÓ
Date promulgat 1316-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30] Que les ordinacions e capitols sien cridats sengles anys e que los Jurats de Mallorques puxen ordonar capitols a bo stament dela terra E que si lo Gouernador o lochtinent fa algunes ordinacions o capitols que ans quels publich ols faša cridar apell los Jurats e ho significh a aquells
intitulatio: E2n Xanxo per la gracia de deu Rey etc
dispositio: Assaber fem a tots nos hauer atorgat als Jurats e prohomens de Mallorques … [ 30v] … e fassen atots fermament obseruar
datatio: Dat en perpenya xiiij kalendas Octobris anno domini Millessimo CCCo Sextodecimo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10466
Location in volume ff. 30v-31v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4743
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Disposiciˇ relativa al regne de Mallorca
Language catalÓ
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 30v] Manifest sia que [tatxat] a tots que nos en Pere per la gracia de deu Rey Darago etc
dispositio: Ab deguda cogitacio penssats quel general dels fels nostres dels prohomens dela vniuersitat deles viles … [ 31v] … degen hauer pobre en aquells feta o feedora
Note segueix una disposiciˇ en llatÝ
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10467
Location in volume ff. 32-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4744
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinaciˇ sobre els drets i privilegis dels batlles de fora
Language catalÓ
Date promulgat 1358-02-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] Comissio per lo senyor Rey feta al noble en Gilabert de sentelles que puxin prouehir quels batles defora posen en totes coses decrets e que cap deguaytes no sien tremeses deffora
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … [ 32v] … e Ceritanie
salutatio: Nobili et dilecto consiliario nostro Gilaberto de Sintillis Salute et dilectio
intr.: per parte preborum hominum parrochiarum Regni Maiorice … quorum tenoris sic se hauent
dispositio: Jtem placia ala Reyal magestat de dar poder als batles Reyals deles dites parroquies … lj sia tingut de pagar sino so que deuria dar a un saig
concl.: Nos vero volentes per vos de cuius fide et approbata legalitate … [ 33] … Comittius plenarie cum presenti
datatio: Datum Valencie vicesima prima die ffebroarij anno a natiuitate domini Millesimo CCCo Quinquagesimo octauo
Note segueix en llatÝ fins al f. 36
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10468
Location in volume ff. 36-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5464
Casa dels Jurats. Lletres i ordinacions sobre el sindicat de fora
Language catalÓ
Date promulgat 1358-08-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36] Letres per les quals se mostre quels Jurats de Mallorques deuen e han acustumat de requerir alurs consells dels prohomens de fora dos de cascuna parroquia jncerts e no nomenats
salutatio: De nos Jurats e prohomens de Mallorques Als amats tots e sengles Jurats e prohomens deles parroquias de fora … Saluts e dilectio
dispositio: com per alguns affers molt cuytoses per letres les quals are nouellament hauem reebudes del Senyor Rey nos haiam ordonat de tenir ple consell … [ 38v] … o dalurs bens puschan hauer e aconseguir la dita pena: e asso no mudets
datatio: Datum Maiorice xxvj. die Augusti anno anatiuitate domini Mo CCCo .lo. viijo. videt bn.
Note sˇn diverses “letres”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10469
Location in volume ff. 38v-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Capitols fets entre los Jurats de Mallorques e los Sindichs de fora sobre la obre del mur de vall de Alcudia
intr.: [N2]ouerint vniuersi Quod Cum jnter venerabiles Arnaldum de santa cilia militem … [ 39] … Tenor autem dictorum capitulorum talis est
acc.: Capitols tractats entre los Jurats dela Ciutat de vna part e los Sindichs dels prohomens de fora dela altre sobre la obre acabar dela vila de Alcudia
dispositio: Primerament que los Jurats de Mallorques per nom dela Ciutat hagen affer acabar la dita obre alurs propries messions … ales franqueses priuilegis e dret los quals haian la vna o laltre deles parts dessusdites
datatio: Acta fuerunt haec Jn Ciuitate Maiorice die et anno predictis et presentibus testibus subscriptis
certificaciˇ: [ 39v] Sig num mei Petri venrelli auctem Regia notari publici … Qui hoc scribi feci et clausi
Note segueixen documents en llatÝ fins al f.42v
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10470
Location in volume ff. 42v-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] Ordinacions e declaracions fetas per lo Gouernador sobre la Juridiccio quel vaguer de fora ha en les parroquias de fora en fets ciuils
datatio: vicesima nona die Julij anno a natiuitate domini Mo CCCo lo quinto
intr.: C2on fos contrast deuant lonrable senyor en Guillem de lagosta caualler … feu les seguents declaracions e ordinacions
dispositio: E primerament declara e ordona quel vaguer de fora pot totes vegades que request per alscuns [sic] sera manar per fer letres … [ 43v] … apparagues necligencia [sic] o deffalliment en los dits batles
subscr.: Transumptum precedentis scripture continentis duas cartas … die videlem xv. mensis Martij anno a natiuitate domini Mo CCCo \lxo/ nono et vt fides eidem transumpto adhibeat fuit hic sigillum Curie Gubernacionis Maioricarum positum et Jmpossum
Note segueixen documents en llatÝ fins al f.62v
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10471
Location in volume ff. 63-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Letre deles carns de fora com en quin chas deuen entrar en Ciutat
salutatio: N2olffo de proxida caualler portant veus de Gouernador general en lo Regne de Mallorques Als amats vniuerses e sengles batles en la Jlla de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dileccio
intr.: Com lo honrat mossen Berenguer dolms caualler … la letre dela tenor seguent
salutatio: En Berenguer dolms caualler lochtinent del noble mossen Olffo de proxida portant veus de Gouernador general … Saluts e dileccio
dispositio: Con en la Ciutat de Mallorques haia en lo temps present gran mjnua e freture de carns e specialment de moltons … [ 65] … e contra aquell en alcuna manera no vingats
datatio: Datum Maiorice Tricesima mensis Augusti anno a natiuitate domini Mo. ccco. lxxo Secundo vidit Jac.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10472
Location in volume ff. 65-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] La sentencia den Bernat de tous
intr.: H2on nos en Bernat de tous Caualler Conseller del molt alt Senyor Rey darago … en la manera e forma seguent
dispositio: E primerament sobre la demanda per los dits Sindichs e prohomens defora feta quels dits honrats Jurats deguessen los dits prohomens defora apellar a consell … [ 66v] … axj que egualtat sia entre ells en los dits jnteressers
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 68v
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10473
Location in volume ff. 68v-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] Confirmacio dels capitols fets sobre lo afforament del forment ordi e oli deguts per lany lxxiiij. e lxxv.
salutatio: Nolfo de proxida caualler Conseller del senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: Segons que hauem vist contenir en vna carta per los discrets Sindichs dels prohomens de fora a nos mostrada … [ 69] … Segons tenor e forma dels dits capitols E asso no mudets
datatio: Datum Maiorice .xxiiij. die ffebroarij anno a natiuitate domini .Mo. CCCo. lxxo. quarto
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 77
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10474
Location in volume ff. 77v-92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4815
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Constitucions, capÝtols i actes de cort (Barcelona)
Language catalÓ
Date celebraciˇ 1372 - 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77v] Capitols que mossen en Berenguer de beylla aporta assi en Mallorques com hic vench axi com a Refformador
intr.: E2n nom de deu sia e dela verge madona santa maria Con per los comptes dels Jurats … en la forma ques segueix Ja. prothonotarius
tit.: Capitol que los Jurats con vendran les Jmposicions que los compradors donen bonas seguretats
dispositio: Primerament com les messions e despeses dela dita vniuersitat se hage affer … [ 92] … encare que sia contra les ordinacions demunt dites Rex Petrus
datatio: Predicta siquidem capitula dictas ordinaciones continencia fuerunt expedita jn Ciuitate barchinone … die Mercurij xxij. decembris anno a natiuitate domini Mo CCCo lxxo secundo
Note contÚ 45 capÝtols numerats a llapis al marge
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10475
Location in volume ff. 92-93
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92] Priuilegi contra aquells quis fan ciutadans
intitulatio: [N2]os Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Attendentes fuisse nobis humiliter supplicatum per nuncios ad nos … [ 92v] … per suam letram tenorem qui sequitur continentem
salutatio: lo portant veus de general Gouernador en lo Regne de Mallorques Als amats tots [tatxat] vniuerses e sengles batles en les parroquias dela Jlla de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dileccio
dispositio: Con molts e diuerses habitadors dels vostres batlius en temps passat se sien fets ciutadans … [ 93] … qui no sien ciutadans e asso en naguna manera no mudets
subscr.: Dat en Mallorques a xxviij de Juliol lany dela natiuitat de nostre senyor Mil ccc lxvj … Jnde fieri Jussimus nostro sigillo pendenti munitam
datatio: Datum Barchinone vicesima tercia die Nouembris anno a natiuitate domini Millesimo .CCCo lxo Septimo Regnique nostri Tricesimo secundo: visa R.
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 94v
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10476
Location in volume ff. 94v-95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94v] Aquesta cride
intr.: A2questa cride fo publicade de manament del honorable senyor mossen ffrancesch ša garriga caualler … a xx de deembre en lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCC. lxx sinch
dispositio: A2ra hoiats que notiffica e fa assaber lo molt honrat mossen ffrancesch ša garriga caualler conseller del Regne de Mallorques a totes e sengles persones volent bestraure o prestar lauor asembrar … [ 95] … daqui sera la possessio sobre aytal splet [sic] confischat
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 97
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10477
Location in volume f. 97r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 97] Sentencia sobre vna altercacio que los Jurats hauran o los sindichs per raho de Consellers
dispositio: C2on lo honorable mossen ffrancesch ša garriga Gouerna [f. 97v] dor del Regne de Mallorques a Jnstancia dels honrats Jurats de Mallorques ab letres suas hagues scrit als batles defora … sobre la forma de tenir lo consell sino axj com es acustumat
Note segueix un document en llatÝ
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10478
Location in volume f. 98r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10922
Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Barˇ de Cotes. Ordinaciˇ que regula que ning˙ que no sigui lletrat pugui procurar per un altre en les parr˛quies de fora
Language catalÓ
Date promulgat 1469-04-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] Que algun qui no sia letrat e ben entenent no gos per altra procurar en les proquias [sic] de fora
salutatio: Lo lochtinent del portant veus de general Gouernador en Mallorques Als amats vniuerses e sengles batles … Saluts e dileccio
intr.: com diuerses clamors per los sindichs deles parroquias de la Jlla de Mallorques e per altres singulars personas sien deuant nos proposades … per vos e vostres successors batles esser tostemps obseruada
datatio: Datum Maiorice xvj die Aprilis anno anatiuitate domini Mo. CCCo. lxo Nono videt p.
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 115
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10479
Location in volume ff. 115-117v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115] Allongament dels homens deffora
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: dilecto consiliario nostro ffrancisco ša garriga militi … jn capitulis continencie subsequentis
dispositio: Com per raho delas grans e pentilencials mortaldat e carestia que en lany prop pessat son stades en la Jlla de Mallorques … [ 117v] … Et vltra hoc puniremus vos de transgressione nostri huius mandati
datatio: Datmu Barchinone Tercia die Nouembris anno a natiuitate domini Mo CCCo lxxo quinto Rex Petrus
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10480
Location in volume f. 118r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118r] Letre de feries deles parroquias de fora en temps de messes
salutatio: E3n ffrancesch sa garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela Jlla de Mallorques … Saluts e dileccio
dispositio: Com lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria de vagar … com les dites ferias en les dites coses no entre loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela nativitat de nostre senyor M. CCC lxx set vidit Jac.
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 126
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10481
Location in volume f. 126r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Ordinacio Reyal sobre la creacio del offici dela vagueria de fora
dispositio: O2rdona lo senyor Rey que en la Jlla de Mallorques fora la Ciutat haia veguer e Jutie … [ 126v] … e en altres coses en que decret se deia posar e ques faša ab scriua del senyor Rey
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 127v
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10482
Location in volume ff. 127v-128v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127v] Sentencia dada sobre la manera dela guardja dalguns lochs deffora
dispositio: On nos en Gilaber de sentelles lochtinent Reyal demunt dit vista la supplicacio per part dela vniuersitat del loch dela vila de Alcudia … [ 128v] … los habitadors del dit loch eren oppremuts sien quitis [?]
concl.: Pertant aquestas coses e altres atteses pronunciam e declaram los dits homens deffora no esser tenguts … segons que per lo Gouernador del dit Regne sera ordonat
subscr.: Donade e publicada fo la dita sentencia presents les parts so es asseber Nanthonj torres … dos dels sindichs
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 130v
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10483
Location in volume ff. 130v-132v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130v] Priuilegi contra aquelles deles parroquias quis fan ciutadans
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: dilecto et ffidelibus vices gerenti Gubernatoris … Salute et dilectione
intr.: per parte fidelium nostrorum sindicorum et preborum … [ 131] … per suam letram tenorem qui sequitur continentes
salutatio: Lo portant veus de Gouernador en lo Regne de Mallorques Als amats vniuerses e sengles batles en les parroquias dela Jlla … Saluts e dileccio
dispositio: Com molts e diuerses habitadors deles vostres batlius en temps passat se sien fets ciutadans … [ 132v] … et Jubemus obsistentibus nullo modo
datatio: Datum valencie sub nostro sigillo secreto xx die ffebruarij anno anatiuitate domini Mo CCC lxxxo secundo deca vrg. [?]
Note segueix un document en llatÝ
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10484
Location in volume ff. 133v-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133v] Sentencia que los homens deffora no sien foršats de portar blats
intr.: C2um ad jnstanciam venerabilium Juratorum Maiorice … tenoris sequentis
salutatio: En Berenguer de montagut donzell … Saluts e honor
dispositio: Con los honrats Jurats dela Ciutat per socorrer ala necessitat en la qual la dita Ciutat es al present de blats … [ 134] … e comanan a vosaltres planerament nostres veus
datatio: Dat en Mallorques a xxx dies de Abril del any M CCC lxxxx quatre vidit Jac.
Note segueixen documents en llatÝ fins al f. 136
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10485
Location in volume ff. 136-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136] Crida feta sobre la manera del delmar la ortolissa
intr.: A2re hoiats que notiffica atot hom generalment lo noble mossen huc danglesola conseller … [ 137] … sots les penes en les ordinacions deuall contengudes e declarades
dispositio: Primerament que tots los ortolans o altres qui fan ortalisses per vendre paguen e sien tenguts pagar per delma … [ 138] … axj com dret comu e prouisions Reyals fer nos pot
Note al final de la introducciˇ s'ha afegit amb mÓ maldestra la dataciˇ. El f. 136v, en llatÝ, sembla que no pertanyi a aquesta disposiciˇ ja que no encaixa amb la resta del text
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10486
Location in volume ff. 138-139
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Letre general per los sementers guorets e rescobles que no romanguen sens sembrar e que los censalers nos puxen encarragar en la part de aquells que presten la lauor
salutatio: E2n Roger de muncada baro Conseller e Camerlench del Senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: Con nos agran Jnstancia e supplicacio del honrat en Matheu de loschos (…) volents dar loch que los gorets que lany present se son fets e conrats e daquiauant se feran … [ 139] … per tal que alcun no puxa ignorancia allegar
datatio: Dat en Mallorques a xxviiij de Octubre lany dela nativitat de nostre senyor M CCCCo e quatre Gabriel car.
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10487
Location in volume ff. 139-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language catalÓ
Date promulgat
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Priuilegi del Rey en Johan contenent molts caps šo es del mesurar e porgar lo forment e de vendre los draps per lo canar etc
invoc.: E3n nom de deu sia e dela gloriosa verge Madona santa maria amen
intitulatio: Nos en Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
intr.: Entenents ab assidua cura al bon stament e regiment de nostres sotmeses aquellas prouisions lus atorgam liberalment … e ordonam sobre les coses deius scrites axj com se segueix
tit.: Capitol com los draps se deuen canar sobre tauler
dispositio: E2 primerament per foragitar fraus que en temps passat se son fets e encare se poden fer en la Ciutat e Regne de Mallorques en vendre e comprar los draps de lana … [ 141v] … pescar sens altre neuagador e pescador principal que no sia stat Catiu
Note contÚ vuit capÝtols. La resta de textos sˇn en llatÝ
Record Status Created 2008-04-15
Updated 2016-05-13