Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2827
Authors Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla
Titles Tractat dels cavalls
Llibre dels cavalls
Manescalia (Llibre dels cavalls)
Date / Place escrit 1430 - 1460 ca.
escrit 1424 a quo - 1436 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Basat: Lorenzo Rusio (adaptació d'una obra de)
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala et al. (1999), “El Libre de la Menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio
Tractat en: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 22-4
Tractat en: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 24-6
Note aprofita materials d'altres tractats anteriors, com de la Mascalcia de Lorenzo Rusio (a. 1342) -d'on tradueix literalment nombrosos passatges, segons Faraudo- i del Libro de los caballos (segona meitat s. XIII)
Subject VETERINÀRIA
ÈQUIDS
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 12274
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, 2 Qq E 117 (BITECA manid 5066)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 2-5v s/n + i-lxxxxiiijv ff. 2-97v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 2v] Taula del seguent libre dela menescalia Compost per lo Noble mossen Manuel diez
índex: Prolech del libre en cartes .j. Com deu esser engendrat cauall en cartes .j. … [ 4v] … De punyalada que donen al cauall quel atoue en cartes .Lxxxvij.
rubr.: [ 5v] Aci comença lo libre dela menescalia Compost per lo Noble mossen Manuel diez
prol.: [ 6] E8 nom sia de la sancta trinjtat quj es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt neccessarja cosa a tot Caualler e gentil hom e hom destat los quals han a ferles conquestes e les deffencions de llurs terres lo Cauall … [ 6v] … Lo Quinze deles naffres dels caualls e les mules. Lo setze com deu esser ferrat lo cauall
tit.: Com deu esser engendrat Cauall
text: Lo cauall deu esser engendrat de guara ho stallo. [f. 7 mod.] Que sia bo e de bon pel e que no haia malalties naturals en les cames … [ 97v] … Empero la asta haia hun palm E apren metreu lay en lo mascle endret
Note la darrera rúbrica és ”Del cauall que meneia la coha e no la porta be ans la torç de que nesta molt leig” i l'explicit correspon a ”La cura”
ID no. of Witness 2 cnum 1326
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 631 (BITECA manid 1825)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. I-II + i-lxxxiijv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits índex: [ I] (…) del cauall que femta molt en cartes .xlviij. … [ IIvb] … del cauall que menega a coha e no la porta be en cartes .lxxxxiij.
rubr.: [ i] Aci comença lo libre dela menescalia compost per lo noble mossen Manuel diez
prol.: E8N nom sia de la santa Trinitat qui es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt necessaria cosa a tot Caualler e gentil hom e hom destat los quals han a fer les conquestes e les defensions de llurs terres lo cauall … [ iv] … lo setze com deu esser ferrat lo cauall
rubr.: Com deu esser engendrat Caual
text: Lo cauall deu esser engenrat de guara ho stallo … [ lxxxiijv] … axi missan no [sic] al seten jorn
Condition incomplet
References Tractat a: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-49
Note índex acèfal
ID no. of Witness 3 cnum 12275
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, V E 19 (BITECA manid 5065)
Copied 1401 ? - 1500 ?
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Note aquesta còpia no existeix
ID no. of Witness 4 cnum 2752
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 624 (BITECA manid 1826)
Copied 1441 - 1460 (filigranas)
Location in witness ff. I + ira-lxxxviijra
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ I] Los signes deius escrits son contraris cascu en certa part del cauall … segons que son senyalats e escrits en lo cauall deius
tit.: [ ira] Aquest libre de menescalia ha compilat e esperimentat Lo Noble mossen Manuel diez Senyor de la vjla de Andilla
prol.: [E]11n nom sia de la santa trinitat qui es pare e fill e sant spirit tot vn deu. Com sia molt neccessari a tot Caualler e gentil hom e hom destat … [ ivb] … Lo viiij quals son los bons remolins e quals los mals Lo x quals son les malalti[…]
text: del Cauall de part de dins e ben fregar aquella ab vin ffort e ab sal car temprali la boca e donali a petit de menjar … [ lxxxxviijra] … tro quel torneu ala racio queli solieu donar ço es dels dos almuts o dels tres almuts
Condition acèfal
Note l'explicit del pròleg (f. ivb) es troba incomplet, manca text per pèrdua de fulls. El text és acèfal per pèrdua de folis, al f. iiijra falten els 2 primers capítols i part del tercer, si el comparem amb el ms. 630 de la mateixa biblioteca, el quart, sobre les sagnies sí que es copia aquí, però no duu la rúbrica corresponent
ID no. of Witness 5 cnum 7808
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 137 (BITECA manid 2726)
Copied València [?]: 1443 [?]
Location in witness ff. 22-84v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits text: [ 22] necessitat nou feyeu hi en speçial deles yllades car no ha res tant los faça pereiadors … [ 84v] … E al terç jorn regonexeu les naffres ab ploma de gallina e molt en auall per que mycha materia e axj vsau tro al vij jorn DEO GRACIAS
Condition acèfal
Note manquen vint-i-un folis al començament
ID no. of Witness 6 cnum 5337
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Cod. Ventimigliano 1/80 (BITECA manid 2618)
Copied 1451 - 1475 (filigrana)
Location in witness ff. 1ra-5r + 7ra-93vb
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Açi comensa la taula del present libre de caualls … en quantes cartes se deu trobar
índex: Com se deu emiendiar [sic] lo cauall … [ 3ra] … Dela coltellada que lo cavall reb al cap de la cosia pres de lanca que sta en risch deperdrela e la cura
tit.: [ 4r] Los signes deuall scrits son contraris cascu en certa part del cos del cauall … segons se demostra en la deuall figura
tit.: [ 4v] Les segnies … ne perques fan
tit.: [ 5r] Les maladies naturals … lo present libre parla molt largament
prol.: [ 7ra] [e]3N nom sia de la santa trinjtat (…) [f. 7va] mostrare gran part deles cures daquelles lo qual libre [f. 7vb] conpartesch en xvj capitolls. lo primer capitoll tractara dela creacio del cavall … [ 8ra] … en que manera deu esser ferrat lo cavall
rubr.: Com se deu engenrrar lo cavall ne en que signe e manera
text: [l]2o cauall deu esser engenrat de bon guara … [ 93vb] … nj altra cosa no li puga tocar enla coha ne so pugua fregar en loch fins que del tot sia ben garjt explicit Amen
Note al final del text, afegit per mà posterior maldestra: “DEUS omnipotens dates”
ID no. of Witness 7 cnum 441
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 68 (BITECA manid 1194)
Copied València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500 (R. Grewe)
Location in witness ff. 7-69v ff. viij-lxxiiij
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca. ¿
Incipit & Explicits acc.: [ 7] A3si comensan los libres de madesjnes fetes de djuerses receptes que e tretes del tresor de beutat … E encara de totes maneres de potatges de cuynar
índex: A3si comensa lo libre de les dones quj tracta de bayns … [ 11vb] … Capitol ciiij. per fer complir lo […]
rubr.: [ 13] Llibre que tracta dels Caualls compost per Manuel Dies Maiordom del Rey D. Alfonso de Arago [de mà de Carbonell]
prol.: [E]5n nom de nostro senyor deu Jesuchrist sia com sia molt necessaria cossa a tot caualler … [ 14] … com deu esser fferrat lo cauall
rubr.: [ 14v] Capitol prjmer quj parla com deu esser engendrat lo cauall
text: [L]3o cauall deu esser engendrat … [ 69v] … veguada que auras que fer
References Marnierre (1999), Inspecció personal
Note al f. 12 hi ha un dibuix dels signes zodiacals
ID no. of Witness 8 cnum 9516
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 630 (BITECA manid 1824)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. I-II prel. (i xvi bis) taula + i-lxxxvjv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits índex: [ I prel.] Del cauall qui es fer en lo vll … [ II prel.] … La cura lxxxvj
prol.: [ j] [e]5N nom sia de la sancta trjnitat Quj es pare e fill e sant spirit tot hun deu Com sia molt necessarja cosa Cauall a gentjl hom e hom de stat … [ jv] … e gran part delles cures de aquells. Lo qual libre compratesch en .xvij. capitols
índex: Lo prjmer capitol tracta dela creacio del cauall … Lo setze com deu esser ferrat lo cauall
tit.: Com deu esser engendrat lo cauall
text: [ jv] [l]4o cauall deu esser engendrat de guara o estalo que sia bo e de bon pel … [ lxxxviv] … E axj mjran tro al seten jorn
Condition acèfal
Note de mal llegir, transcrivim com a incipit el primer rengló que es llegeix sencer
ID no. of Witness 9 cnum 3993
City, library, collection & call number New Haven: Yale University Beinecke Rare Book and Manuscript Library, MS 454 (BITECA manid 2013)
Copied Aragó (regne) [?] (catàleg): 1451 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 1-2 + 35-151v ff. 4 + i-cxiiij
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Los signes deius escrits son contraris cascu en certa. part del Cauall car quant uolreu fer alguna cura en lo cauall deueu guardar que lo signe no sia sobre aquel loch que volreu fer la cura. Aries es contrari al cap. Taurus al. coll. Cander als pits. Germinis [sic] als brahons. Capricornus als genols Piscis als peus e ales mans. Scurpius als botons. Acarius [sic] ales cames. Sagitarius ales cuxes. Libra ales anques. Leo al cor. Virgo als bucels. e al ventre
rubr.: [ 2] Asso son les snchnies que naturalment se deuen fer al Cauall cascuna en son loch o cas o per son accident. E fon se en lo loch hon veureu vermell en lo cauall que deius es pintat
índex: [ 35] Del preniment e del domdament del cauall iij. Dela guarda e doctrina del cauall iij … [ 39] … Del cauall qui mena la choa e no la porta be ans la tors .C.xj.
prol.: [ 40] [E]4n nom sia de la sancta trinitat qui es pare e ffill e sant spirit tot vn deu. Com sia molt necessari a tot caualler e gentil hom destat Los quals an affer les conquestes e les deffencions de lurs terres … [ 41] … lo .xve deles naffres dels caualls e de les cures. lo xvj3 com deu esser ferrat lo cauall
text: [ 41] L4o cauall deu esser engendrat de guarra ho astello que sia bo e de bon pell. E que no aja malaltites naturals en les cames ni en les mans nj peus … [ 151v] … E asso sia escrit e mes en les capsanes ho xaquima de la bistia [afegit per mà posterior:] e diren per iij ho per iiij veses lo pater noster
Note les rúbriques dels ff. 1 i 2 són en vermell i estan damunt d'il·lustracions que representen sengles cavalls
ID no. of Witness 10 cnum 2760
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-46 (BITECA manid 2354)
Copied 1460 ca. (catálogo)
1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. 1-10 prel. + ij-lxxxxvv ff. i-vj prel. + viij + x + xj + xvj prel. + ij-lxxxxvv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Taula del ljbre dela Menescalja compost per lo Noble Mossen Manuel djez
índex: Prolech del libre en cartes … [ 7 prel.] … La cura .lxxxxv.
pream.: [ 7v prel.] Los signes dejus scrits son contrais cascu en certa part del caual … [ 10v prel.] … he feu passagar lo Caual enaquesta manera tant com volreu que tjnga lo crestiri
text: [ ij] negun mal vici car no ha animal negu tant semblen ne retraga al pare en les bondats hi en les bellehes nj en la talla nj. en lo pel e axi per lo contrarj … [ lxxxxvv] … E al terç jorn reconexen les naffres ab ploma de gallina e meruy en avall per que nixqua materia. E axi missau tro al .vijen. Jorn. Deo gracias
Condition acèfal i incomplet
Note manca el pròleg, part del primer capítol i text a l'interior del tractat. Donem les referències als folis preliminars comptant-los segons els que hi són en realitat, i no en relació a les foliacions que tenen, totes elles errades; pel que fa al text, esmentem la foliació antiga, que tot i tenir salts, per mancar-hi folis, és més correcta que no pas la moderna a llapis
ID no. of Witness 11 cnum 2751
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 215 (BITECA manid 1069)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1471 - 1480 (Avril et alia)
Location in witness ff. 85-94
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 85] Prolech del seguent libre
prol.: [N]3Ecessaria cosa es que perlem deles mules … lo dehe la conexença sies filla de somera o de egua
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: [P]3Rimerament la balea dela mula deu esser tal. que aia chich cap esech elos vlls ben a fora … [ 94] … si han les vngles molt forts souent vnteu li les corones ab conna de carn salada. Amen. deo gracias
ID no. of Witness 12 cnum 797
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1661 (BITECA manid 1944)
Copied 1502
Location in witness ff. 9-98
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits índex: [ 9] E3N nom sia dela sancta Trinitat qui es pare he fill e sant sperit tot hun deu. Com sia molt necessaria cosa a tot caualler … [ 10r] … lo xvie. com deu esser ferrat lo cauall
rubr.: Com deu esser engendrat lo Cauall
text: L3o cauall deu esser engendrat de guano … [ 98] … E axi missant tro al seten jorn. Deo gracias
ID no. of Witness 13 cnum 10707
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Histórica Municipal, I/282 (BITECA manid 2523)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester para Joan Giglo, 1523-06-18
Location in witness ff. i-cixv-1 post. s/n-3 post. s/nrb
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Libre fet per mossen Manuel dieç majordom del molt alt Princep e senyor don Alfonso Rey de Arago. etcaetera. Loqual tracta del art de menescalia çoes de saber coneixer qualseuol malalties ho accident dels caualls … Ensemps ab vn tractat molt profitos per qualseuol ferrer ho menescal lo qual tracta de la Anothomia [sic]
tit.: [ ii] Comença vn gentil tractat de la art de menescalia fet per lo magnifich mossen Manuel dieç majordom del molt alt e poderos senyor don Alfonso Rey de Arago etcaetera. Lo qual tracta dels senyals e vicis que lo bon cauall deu hauer … E aximateix es necessari per qual seuol menestral ho pages quete Roci ho mula ho altre animal
proem.: E4N nom dela sanctissima Trinitat pare e fill e sanct spirit tres perones e vn deu … [ iij] … Ab molts altres capitols descendents dels dessusdits com veureu largament en la taula ala fi del libre posada
rubr.: Com deu esser engendrat lo cauall. Capitol .j.
text: L4O bon cauall deu esser engendrat de guara ho astello ques bo e de bon pel : e que no aja malalties naturals en les cames ni en les mans ni peus … [ cixv] … la quinta es venus. la cisena es Mercuri. la setena es la Luna. Deo gratias
colofó: Alahor y gloria de nostre senyor deu Jesuchist [sic] Fonch estampat lo present tractat molt necessari e profitos per qualseuol Caualler ho Gentil home … E fonch estampat enla Jnsigne Ciutat de barçelona al Bany nou per Dimas Bellestar y per Joan Giglo. E fonch acabat a .xviij. del mes de Juny del any. Mil.D. xxiij.
nota: [ 1 post. s/n] Enla figura dauall posada veureu los lochs hon acostumen de venir les malaties ho accidents als caualls … E de aquesta manera cadascu pora guarir son cauall de qualseuol malaltia ho accident
tit.: [ 1 post s/nv] Taula. Segueix se la taula del segon libre fet per lo magnifich mossen Manuel Dieç Caualler:enlo qual se tracta dels caualls
índex: [ 1 post. s/nva- 3 post. s/nrb] Lo prohemi. Fo. ii. … [ 3 post. s/nrb] … Del cauall qui maenja la coha e la aporta torta:lo qie es gran legesa:e la cura. Fo. cij. Laus deo. Feneix la taula
Record Status Created 1994-09-04
Updated 2015-05-31