Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2826
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number D 549 inf
Title of volume Raymundi Luli ex arabico in maternam linguam uerti | uolumen primus in contemplazione ( f. I de guardes preliminar)
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 1 + 260-537 + II (fol. ant.)
ff.: II + 1-277 + II (fol. mod.)
Collation 11/t prel. 1-2312
Page Layout 2 columnes (f. 3)
47 línies (f. 3)
Size relligadura 375/380 × 270/275 x 70 mm (al pla interior)
pàgina 361 × 258 mm (f. 3)
caixa 272 × 195 mm (f. 3)
columna 272 × 90 mm (f. 3)
intercolumni 272 × 16 mm
caixa 26 + 272 + 63 × 28 + 90.16.90 + 34 mm (f. 3)
Hand gòtica cursiva molt acurada, diferent de les cursives del XIV
Watermark altres manuscrit en pergamí; no hem vist filigranes als folis de guarda de paper, contemporanis de la relligadura.
Pictorial elements Il·luminacions arbres (als ff. 2ra, 7vb, 14va, 48va, 62rb, 157va)
Il·lustracions exemplificant una exposició del f. 167rb, al marge inferior fou traçat un cercle amb les lletres "abc" inscrites sobre un diàmetre paral·lel al marge inferior. Al f. 172va va dibuixat, al sí del text, un pentàgon amb dues ratlles vermelles i fons groc entre les dues, amb les lletres als angles; la mateixa figura, més gran, s'ha repetit al marge inferior, amb les mateixes característiques
Il·lustracions figures a l’interior del text i d’altres als marges (ff. 179ra, 183vb, 186v, 188vb, 191v, 193r, 194v, 195v, 197rb, 199rb, 200vb, 201va, 203va, 205va, 207rb, 209va, 211va, 213va, 215va, 217vb, 220ra, 222rb, 225ra, 254v, 259v-262va i 264v-270ra)
Il·lustració diferent de les anteriors (f. 260v)
Il·lustració "figura de la santa creu de Jhesu Christ nostre senyer", feta servir com a recurs mnemònic (f. 20v)
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: es correspon amb el tipus 43 de Derolez, les línies verticals arriben als marges i també les horitzontals superior i inferior (tot i que en alguns folis la línia horitzontal inferior s’atura a l’arribar a la lín. vertical interior, p.e. ff. 91v-92r); té línia de partició de l'intercolumni i les línies de guia per als renglons travessen l'intercolumni i de vegades superen els marges exteriors de la caixa
Perforacions: són visibles perforacions rodones situades a prop del tall, que assenyalen totes les línies verticals. Al límit exterior vertical de la caixa hi ha un règim complet de perforacions que assenyalen els renglons visible, per exemple, al f. 70
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals al marge inferior intern, molt tallats per la cisella; manquen al f. 13, 97v i a partir del 121v inclòs, probablement tallats
Signatures: en la part on els reclams han desaparegut (ff. 110-193) observem uns signes al marge inf. extern d’alguns folis, que podrien funcionar com a signatures de bifoli per auxiliar al relligador en l’ordenació dels plecs. Aparentment cada bifoli duia un senyal al marge inf. extern i aquests senyals alternaven, és a dir, si el segon bifoli el duia al seu segon foli, al recto, el tercer el duia al primer foli al recto i així successivament. Rarament apareix el signe al primer bifoli (només als quaderns 14 i 16. Tot i que s’observa la presència d’aquests signes, no els hem pogut identificar amb caràcters concrets de cap alfabet i el fet que els marges hagin estat retallats tampoc permet confirmar la seva presència a tots els indrets on haurien d’estar.
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition en molt bon estat; el pergamí és de gran qualitat per la blancor i la finura, però sovintegen els forats de la pell, gairebé sempre al marge (excepcionalment en el text al f. 221) que, de vegades han estat objecte de restauració. Hi ha també restes d’algun cosit del pergamí (p. e. f. 50r al marge inf. esquerre, f. 117rb al marge inf., etc.), algunes rotures als marges, p. e. f. 23rb; els ff. 8-12 están ratats en l’angle inferior extern, però sense que el text estigui afectat. Són en blanc les guardes inicials (amb alguna anotació posterior), el verso del foli final del volum (on es va copiar una taula en la primera columna) i els dos folis de guardes finals. La foliació antiga, de xifres aràbigues i tinta vermella, sembla un afegit posterior i ocupa només els folis de text (i dels quaderns originals) del 260 al 537, repetint els números 280, 305, 334, 462; manquen del 364 al 367 inclosos i el 408; deixà sense foliar el foli de guardes antic que conté la taula. Una mà moderna comença a foliar, a llapis, per aquest foli de guardes de pergamí i, sense errors, numerà de l'1 al 277
Binding sembla del s. XVI, en pergamí sobre cartó, amb quatre nervis molt gruixuts i mitja pell. Una mica deteriorada per l’ús. Les dues guardes inicials i les dues finals són de paper dels ss. XVI-XVII. Al peu del llom hi ha un reforç de cinta plàstica marró on s’ha anotat la signatura actual D | 549 INF. A l’interior del volum a 20/07/2016 entre els ff. 53 i 54 es conserva un bocí quadrat de pell que procedeix del llom del volum)
Previous owners (oldest first) Federico Borromeo, Cardenal [1587] (DB Ramon Llull)
Associated persons El va veure Giacomo Philippo Buzzi, Comte palatí (nota al f. II r de guardes preliminars: “Raymundi Luli ex arabico in maternam linguam uerti | uolumen primus in contemplazione | Jacobus Philippus Butius uidit | Scripsum volumen a guillelmo Pagesii Presbitero | in Civitate Majoricharum anno 1280”)
Associated Texts Conté al marge inferior del f. 139v per una mà humanística ca. 1551-1600 texid 11396 Desconegut, Después que a Dios ofrecí, escrit 1551 ? - 1600 ?
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Continuació de manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateixa decoració que manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Tractat a: Badia et al. (2014), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Soler (2010), “Els manuscrits lul·lians de primera generació”, Estudis Romànics 186 , n. 3.4
Descrit per: Garfagnini et al. (1992), Catalogo dei manoscritti filosofici nelle biblioteche italiane, 6.Atri, Bergamo, Cosenza, Milano, Perugia, Pistoia, Roma, Siena 137
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Descrit per: Ceruti (1973-79), Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana 1:695
Note La signatura està anotada al primer full de guardes "cfr. A 268 inf".

Al segon full de guardes fou extractat en llatí el contingut de la subscripció del copista. Al marge del f. 2rb, un lector de finals del XVI escrigué unes notes en llatí.

Un usuari del s. XVI, amb lletra irregular i força cursiva, començà un taula en llatí al recto del foli de guardes en pergamí (número 1 de la foliació moderna, és de pergamí de baixa qualitat i fou cosit a l’inici del volum, el taló que es veu entre aquesta unitat i l’inici de l’obra és de paper, i correspon al segon foli de guardes anterior, el primer foli de guardes forma bifoli amb la guarda fixa a l’interior de la coberta anterior del volum). Aquesta taula només abasta del f. 260 al 289, seguint sempre la foliació antiga que explicita.

Una altra mà, una mica posterior, més regular, copià aquesta taula en el f. 277va, que s'havia quedat en blanc, però degué observar que no la podia encabir i escollí continuar la taula del f. 1r que executà fins a la fi del manuscrit en el f. 1rb-vb, indicant sempre la foliació antiga del lloc on començava cada capítol. Al marge del text escrit al f. 277va marge hi ha escrita una paraula en àrab que la Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) proposa llegir com "D(a)u Bjalaras" és a dir "Deo gratias".

Un lector del s. XV va fer anotacions sovintejades al marge inferior, en català, fent servir una cursiva molt personal; al f. 252v van més al marge.

Mà i dit en vermell als ff. 80r i 147v. Sovintegen les marques al marge del tipus "j". Anotacions marginals de lletres del s. XVI en llatí.

Una mà humanística formada del s. XVI (1550-1600) introdueix observacions, amb un senyal de referència al peu dels ff. 104r, 125r, 249v.

Una altra mà humanística de les mateixes característiques i època, copia una columna de paraules-clau en el marge dels ff. 107r i 109v, amb tinta vermella, i després va posant la mateixa paraula al marge del lloc pertinent en el text; segueix fent el mateix des d'aquest punt fins al f. 179, on troba el sistema antic de paraules-clau dins de semicercles i d'altres figures. La mà que feu aquestes intervencions, per la tonalitat brillant de la tinta, pot ser la mateixa que traça la foliació antiga en xifres aràbigues, i potser fins i tot els números de llibre i els títols que es veuen en la part superior dels marges.

Entre els ff. 239 i 240 foren intercalats i relligats dos bitllets breus, de la mateixa mà, el primer datat segons sembla de l'any 1767.
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1008
Location in volume ff. 2rb-277rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2rb] D6Eus glorios ab entencio de donar gloria | e lausor de uos. comensam lo ters vo|lom [sic] el quart libre del libre de con|templacio. De la .xxxa. iija. distincio en | larbre qui tracta de esser e denesessa|ria e de priuatio. Con es tractat de esser | en la potencia e en la actualitat e en la possi|bilitat e en la impossibilitat
text: A7 Deus gran marauelos auos senyer | sia feyta reuerencia e honor per tots temps | e a tot quant de uos es … [ 277rb] … per tal que ab ela siatz loat e honrat e seruit | e amat e obeit e que resebam gloria e benedictio perdurablement de uos quj sotz | nostre glorios deu
subscr.: A2cabada e complida es aquesta translasio del | libre de contemplatio darabic en romans. la qual | translatio fo fenida lo primer dia del any | en uolgar … E la compilatio darabic fo fe|njda e termenada en lo sant diuenres de | pascha. en lo qual pres mort e passio nostre senyer deus Jhesu crist. fil de la verge gloriosa | nostra dona Santa Maria
oració: B2enedictio e gloria senyer deus sia donada | atotz aquels e aqueles Qui uos adoraran eus | contemplaran ab aquesta obra … e a loor de uos Qui sotz nostre honrat | senyor deus Jhesu crist
colofó: Hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus. | A M E N … Ego Guillelmus pagesij presbiter diuina gratia au-|xiliante. hunc librum consolationis in Ciuitate | Maioricharum ab originali translatione penitus | translatauj. viijº. Jdus Julij. Anno domini Mo. cco. | Lxxxo & hoc | sig ✠ num feci
Record Status Created 2008-01-29
Updated 2018-02-15