Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2822
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 3 | Antic Caja 8, núm. antic 29
Title of volume Del rey namfos | Particulars del braç real 1418 ( a la coberta, lletra s. XVI (1418 d'altra lletra coetània))
Cortes del año 1418 ( a la coberta, lletra s. XVII)
Copied València: Francesc d' Arinyó, 1418-03-22

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xxiij + 3 s/n
Collation 1-210 36
Page Layout 37 línies (f. ijr)
Size pàgina 294 × 217 mm (f. ij)
caixa 202 × 130 mm
Hand semigòtica amb algunes poques astes descendents típiques de la bastarda
Pictorial elements Caplletra inicial a ploma, que ocupa el marge, de dotze unitats de pauta; la llista dels paràgrafs idèntica, d'entre nou i divuit unitats de pauta
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: sis perforacions rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, només la coberta té brutícia, cap arruga ni estrip. Foliació antiga; escrit fins al f. xxiiij (sense foliar); sense signatures de quadern
Binding bifoli de pergamí flexible, cosit al llom, amb reforços de cuir a l'altura del fil
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note a la coberta, en lletra del s. XIX, “Testimonio autentico del Espediente de otras Cortes celebradas por el Rey D. Alfonso en Valencia por lo perteneciente al brazo Real”. No se li ha donat signatura moderna. Al recto de la coberta posterior hi ha un resum de lletra coetània al text. Certificació i signum de Francesc d'Arinyó, firma del vicecanceller De Funes al final de cada disposició
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10288
Location in volume ff. j-[xxv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ j] J8n dei nomine cunctis pateat euidenter Quod cum jn curia generali quam jllustrissimus et magnificus princeps et domjnus domjnus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionjs et Ceritanie
pream.: Jncolis regnj Valencie pro bono statu regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam jndixit et celebrare jncepit jn ciujtate Valencie die vicesima septima mensis Aprilis preteriti proxime fuissent … ut superius est expressum tenores per ordinem subsecuntur
salutatio: Molt excellent senyor
acc.: A2la vostra gran senyoria humjlment e deuota offer lo brac [sic] deles ciutas [sic] e viles reals del vostre regne de Valencie enles corts que a present celebrats als valencians enla ciutat de Valencia los capitols e greuges jnfraseguents. De funes vicecancellarius
dispositio: P2rimerament per lo senyor Rey en Pere besaui vostre de gloriosa memoria a supplicacio de tota la cort general del Regne de Valencia fon [sic] estatuhit per ley pacte e prjujlegi general que certes viles e lochs del dit regne no poguessen esser donats atorgats venuts ne alienats … [ xxiijv] … que aquells sien tornats enla dita lur possessio manant al dit batle que nols perturbe en aquella De funes vicecancellarius
certificació: Q3uequidem capitula responsiones et prouisiones eorum ego petrus ram prothonotarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius domjnj Regis eius bulla plumbea fujt hic apposita jn pendenti
datatio: Que omnja et singula supradicta fuerunt acta et per dictum domjnum Regem publicari mandata Jntus domum capituli monasterij fratrum predicatorum ciujtatis Valencie vbi celebrabatur curia supradicta die Mar [sic] Jntitulata vicesimasecunda Marcij … anno anatiuitate domjnj Millesimo Quadringentesimo decimoctauo Regnjque ipsius domjnj Regis Tercio qua die dictus domjnus rex curiam licenciaujt predictam
testimonis: presentibus ad hec pro testibus Reuerendo in christo patre domjno Dalmacio … et alijs jn numero copioso De funes vicecancellarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij dominj Regis predicti … [ [xxiv]] … contra la vila de Muruedre e contra la vila de et [?] in .xiij.
nota: [ [xxv]] hoc est translatum fideliter sumptum valencie … cum eius responsione tenor taljs est
Note els tres darrers folis són sense numerar; f. [xxivv] en blanc
Record Status Created 2007-12-10
Updated 2013-05-28