Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2820
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 6 núm. antiguo 4
Title of volume FUEROS | DE | PEDRO 1O | HASTA | ALFONSO 3O ( al llom)
Copia de los fueros concedidos por los Sres. Reyes desde Dn Pedro 1o hasta Alonso 3o 1276 a 1458 ( al recto del segon full de guardes)
Copied València [?]: 1446 a quo

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + I + i-lv + 3 s/n + lxiiij-cl + 1 + 4 + I + II (fol. antiga)
Collation 1-414 53 612 7-814
Page Layout 2 columnes
48 línies (f. iii)
Size pàgina 471 × 287 mm (f. iii)
caixa 277 × 183 mm
columna 277 × 76 mm (f. iiira)
columna 277 × 74 mm (f. iiirb)
Hand semigòtica que presenta lleugers trets de bastarda a les astes descendents, de mòdul relativament més alt i tinta més clara (ff. i-[lvjv])
semigòtica de mòdul més rodó i baix i menys angulós, i tinta més fosca (ff. s/n-[clj])
Watermark flor (manuscrit)
carro (guardes antigues)
Pictorial elements Caplletra inicial de volum vermella i blava, de trenta-dues unitats de pauta, amb filigrana a ploma per tot el marge i voltant la lletra, dels mateixos colors (al f. i, començament dels furs del Cerimoniós, i al f. xxxxj, furs de l'infant Joan); ídem, de vint unitats de pauta, al f. xxxviij (furs de l'infant Joan)
Caplletres: diferents i més luxoses, les lletres són blaves i d'or amb filigrana a ploma blava i vermella -ff. lxv (Martí l'Humà), cxxvj (Alfons el Magnànim) i cxxxxiiij (Joan de Navarra)- però només de set unitats de pauta (a les seccions que comencen cada regnat de la segona unitat codicològica (amb bifolis externs de quadern de pergamí))
Caplletres: esporàdicament una disposició nova comença per una caplletra amb decoració a ploma, de les mateixes característiques, de cinc o set unitats de pauta (ff. viijv, xij, xv, xvj, xviij, xxvj, xxvjj, xxx, xxxxiiij, liijv, lxv, lxxxijv, lxxxiiijv, cxxvij) o d’onze unitats de pauta al f. cxxxiiij; caplletres inicials de cada emissió nova, vermelles i blaves, de tres o quatre unitats de pauta, amb decoració a ploma dels dos colors
Caplletres: inicials de paràgraf de dues o tres unitats de pauta, sense decoració a ploma, alternant blau i vermell; als folis afegits entre les dues seccions codicològiques (entre el [lvj] i el lxv) foren deixats els espais corresponents, sense que s’arribés a executar cap de les caplletres
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: verticals descendents al marge inferior intern, sobre la línia interna del pautat
Signatures: restes esporàdiques de signatures de quadern a l'angle inferior extern, difícils d'identificar
Condition en general en bon estat, esporàdicament hi ha folis que degueren quedar solts i estan gastats pel marge extern, amb la nova relligadura queden més estrets que els altres. Foliació antiga, però no del copista. El primer i el segon quadern s'han canviat d'ordre, l'actual plec cinc només conserva tres folis (sense numerar amb text de lletra cortesana, liii i lxiiii de lletra posterior, el darrer amb el verso en blanc), les guardes antigues del començament formen bifoli. En tots els casos el número del foli coincideix amb la seva posició al quadern. La distribució de les mans coincideix amb la distinció codicològica marcada per la presència de bifolis externs de pergamí. Els quatre darrers folis són pautats, però en blanc
Binding cartó folrat de pergamí del s.XIX o començament del s. XX
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note és l'exemplar que descriuen Colón et al., eds. (1980-2007, 1: 75) amb la sigla Q, que prenen de base per a la seva edició. Aquesta compilació o una altra semblant degué servir com a base de l'edició de Palmart a la part on completa els furs de Jaume I. Als marges anotacions de paraules o expressions clau en llatí a fi d'identificar el contingut de les disposicions, de lletra coetània de la còpia i més petita; a partir del f. xxv desapareixen i són substituïdes per anotacions complementàries i esporàdiques de la mateixa mena, molt més moderna (s. XVI en general: ff. xxv, xxvij, xxviij); poques notes de lector. Al marge del f. lxxxiij, on “es condena a mort a qui tiri amb ballesta, dins ciutat causant morts”, fou dibuixada una ballesta i anotada l'expressió “pena de mort”. Al f. cvijv, de mà de finals del s. XVI, “Arroços” dues vegades. Notes de lletra del s. XV als ff. cviijv, cviiij, cxxxx, cxxxxviiijr-v. Una mà recent, a llapis, ha anotat algunes correspondències amb l'Aureum Opus i amb l'edició Palmart al començament del volum

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9657
Location in volume ff. ira-lv + 3 s/n + lxiiij-clrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1599
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València
Language català
Date traduït 1238 - 1446
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ ira] I32n dei nomine Nouerint vniuersi Quod Nos petrus dei gracia Rex Aragonum Sicilie
dispositio: jnuenentius jn Ciuitate et Regno valencie plura male trattata … [ clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis … atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venerable Pare en christ don Garcia … comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis … illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij … et clausi loco die et anno proximedictis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9660
Location in volume ff. cxxvira-cxxxiiiv [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10584
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date promulgat 1417 - 1418
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvira] Comencen los ffurs ordentas e fets per lo senyor Rey Nalfonso lo terç en les Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencie les quals foren Jndites al xxvij dia de Abrjl del Any dela nativitat de nostre senyor M CCCC. XVij. e foren finjdes a xxij de Marc del Any aprets seguent
acc.: E7N les coses creades en la diuersitat de llur specie e coneguda la marauellosa potencia de deu creador de aquelles … sens la qual nos pot affelicitat peruenjr
intitulatio: Perque Nos Nalfonso per la graçia de deu Rey de Arago de Cicilia de Valencie de Mallorques de Serdenya … Comte de Rossello e de Cerdanya
pream.: Considerants attentament que la diuinal prouidencia ha nos proposats aregiment de tants pobles
Note disposició legal en curs d'estudi
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9659
Location in volume f. cxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiira] Incipiunt fori Regis Alfonsi celebrati Jn villa Muriueteris Anno Amatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Vicesimoctauo
pream.: S11I fluctuant condicio humana sots gouern del franch arbitri … dels temps occorrents
intitulatio: On Nos Nalfonso etc.
intr.: Considerants propi esser a nos entendre … [ cxxxiiiirb] … ab tot studi e solicitut en directio dela cosa publica (…)
Note disposició en curs d'estudi
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9658
Location in volume ff. cxxxxiiira-clrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxiiira] ffurs nous fets per lo senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey en la Seu dela Ciutat de valencia lo primer dia del mes de Juliol en lany dela Nativitat de nostre senyor M. CCCC xxxx Sis
pream.: G8Ouernant iusticia la cosa publica es donat repos e pau e tranquilitat al poble per deu acomanat als Reys e Senyors temporals … [ cxliiirb] … Reys e senyors per lamor dels subdits anprenen per la conseruacio dela cosa publicha
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra infant e Gouernador general Darago e de Sicilia … del molt alt Senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: informats dela jnnata voluntat quel molt alt poderos e victorios Rey e Senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna memoria
dispositio: … [ clra] … sia stada pagada pensio alguna ffalco
datatio: F3Etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de valencie en la dita Cort se acostuma tenjr e celebrar divendres ques comptaue lo primer die de Juliol apres sonada la onze ora dela njt prenjnt e comptant lo compte nombre deles hores apres mig dia en lany dela natiuitat de nostre Senyor M CCCC xxxx Sis … atorgants aquelles los demunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: [ clrb] T3Estimonis son qui presents ales coses dessus dites lo venererable Pare en christ don Garcia … comanador de peruxen rex
auten.: S3ignum Johannis dei gracia Regis Nauarre infantis et Gubernatoris generalis … illustrissimj dominj Regis filjs nostrj
certificació: S3ignum mei Bernardi de burgada dicti dominj Regis Aragonum et Cicilie secretarij … et clausi loco die et anno proximedictis
Record Status Created 2007-11-16
Updated 2012-03-26