Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2819
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 4 núm. 9 | Antic caja 4 núm. 14
Title of volume Cortes del Rey don Pedro del año 1350 [a llapis 1369] ( al marge superior del f. 1, lletra s. XVII)
Copied Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1369-02-10
Gerard de Palou,

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-12 (fol. moderna)
Collation 112
Size pàgina 366 × 265 mm (f. 1)
caixa 273 × 205 mm
Hand gòtica cursiva molt acurada (ff. 1-8 i 9v)
gòtica de caixa més alta, més propera a la librària (ff. 8v-9)
Pictorial elements Caplletres: inicial, al marge, de catorze unitats de pauta; al f. 2 caplletra inicial de la part dispositiva de dues unitats de pauta, traçada dins d'un espai deixat en blanc i a la resta de les disposicions d'una sola unitat de pauta; tot de la mateixa mà i tinta del copista
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Condition en bon estat, però amb brutícia general, especialment als angles externs, i una taca d'humitat al verso del darrer foli, que no afecta els folis escrits. Foliació moderna a llapis. En blanc els ff. 10-12v
Binding sense enquadernació, ni tan sols un bifoli de pergamí com a protecció
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note la certificació de Bernat de Bonastre (f. 9v) és de cos més gran i pot ser autògrafa seva. Signum del rei, Bernat de Bonastre, l'infant Martí i altres prohoms. Com tots els furs, porta a la part inferior la perforació d'on penjava el segell del rei (alguns conserven restes dels fils que el sostenien, però aquest no)
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9667
Location in volume ff. 1-9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4814
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1368 - 1369
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Cortes del Rey Dn Pedro del año 1350
intitulatio: I14N christi nomine Pateat vniuersis Quod Cum Excellentissimus ac Magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum Valencie … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Per licteras suas datas Barchinone septima die Aprilis Anno a Natujitate [sic] domini Millesimo Trecentesimo sexagesimo Nono Curias generales pro aliquibus causis bonum publicum … [ 2] … fuit factum per dictas Curias concorditum ω donum siue preficta Jn scriptis per modum qui sequitur
acc.: M3Olt Excellent e molt poderos princep e senyor los prelats e persones ecclesiastiques per tot lo Braç dela Esgleya e los Richs homens Cauallers … Respon lo senyor Rey que accepta lo dit do ab moltes gracies e conex Lur naturalesa e lur bon voler G.d.palou
dispositio: P2rimerament que als dits doents homens a cauall et Cent lances sia donat … [ 8] … demanda que per la dita quantitat contra aquells hauers o puxats hauer. Plau al senyor Rey: G.d.palou
subscr.: ffacta Jgitur oblacione et publicacione dictorum Capitulorum ac Responsionum … Acta fuerunt hic locis diebus et annis superius declaratis: G.d.palou
auten.: [ 8v] Signum ✠ Petri dei gracia Regis Aragonum … sigillumque nostrum hic apprui iussimus jn pendenti
conf.: Sig ✠ num Jnfantis Martini dicti dominj Regis filij … [ 9] … omnia et singula laudamus concedimus et firmamus atque juramus: G.d.palou
testimonis: Testes fuerunt ad predicta presentes Nobilis Petrus Galcerandi … Bertrandus de vallo legum doctor dicti dominj Regis Consiliarij
concl.: Et eadem die prenominatis omnibus congregatis Jn presencia dicti dominj Regis jn dicta sua pausata … [ 9v] … ac Petro de vallo de Consilio Regenteque Thesaurariam domjnj Regis
certificació: Sig [signum] num mei Bernardi de bonastre jllustrissimj dominj Regis Aragonum secretarij … pagine eiusdem folij haia et clausia
Record Status Created 2007-11-16
Updated 2013-05-28