Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2818
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 5 núm. antiguo 25 | Antic 25; 38; P-I
Title of volume Priuilegia et [proui]siones dominus Re[g]ij Fferdinandi | felicis memoriae et alfonsi eius filij et succesoris ( a la coberta, lletra s. XVI)
Priuilegios del Rey Dn Ferndo ( a la coberta, lletra s. XVII)
Copied 1419 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 + 2-28 + 1 s/n
Collation 128
Page Layout 34 línies (f. 3)
Size pàgina 298 × 222 mm (f. 3)
caixa 192 × 142 mm
Hand semigòtica amb restes de cursiva del s. XIV i astes que de tant en tant presenten trets de bastarda
Pictorial elements Caplletres: inicials de cada disposició de dues unitats de pauta, al marge, amb traç de ploma també pel marge de sis unitats de pauta més
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Condition una mica estripat el primer foli (en blanc), el primer amb text ha perdut l'angle inferior extern, sense afectar l'escriptura; volum desgastat pels angles, sense pèrdua d'escriptura. Els folis escrits estan nets i ben conservats. Primer i darrer folis en blanc
Binding bifoli de paper amb reforç pel marge extern d'un tros de pergamí; retalls de pergamí a l'interior a fi de protegir el paper del fil de cosir
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note no se li ha donat número modern, queda sense assignar el 18. No conté furs sinó privilegis, copiats per ordre cronològic, des del 1412 al 1419. La major part són en llatí, alguns en català

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9668
Location in volume ff. 4-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4820
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc)
Language català
Date celebració 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Saluamentum fororum et priuilegiorum factum siue concessum per magnificum principem et dominum domjnum Regem fferdinandum super eius aduentu ad Ciujtatem Valencie jnfra Triginta dicte spacium postquam recepit jnsignia siue sacratissime coronacionis pergamenta S.C.Apprj
intitulatio: I2n christi nomine Cunctis pateat euidenter Quod die Jouis jntitulata Octaua Martij anno anatiuitate dominj Millessimo cccco Quartodecimo Jllustrissimo ac victorioso Principe domino domino fferdinando dei gratia rege Aragonum … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Jn Aljafaria Ciuitate Cesarauguste personale existete … Quandam supplicacionem tenoris sequente
dispositio: Molt alt e molt excellent Rey Princep e poderos senyor Ala vostra gran senyoria humjlment supplicant … [ 5] … E aço en sdeuenidor no puxe en alguna manera a consequencia esser tret
conf.: Et de his omnibus dictis honrus Petrus desplugues requisiuit … Quod fuit Actum die loco et anno ac presentibus testibus supradictis
certificació: Sig ✠ num mei Pauli nicolai dicti domjnj Regis Secretarij … Corregit autem jn linea xx Pere a iij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9669
Location in volume ff. 6v-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4820
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc)
Language català
Date celebració 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Reuocacio cuiusdam prouisionis jmpetrate per quendam Castellanum per quam fuerat sibi concessum vt posset tenere et facere Ostal agabellat vbi receptarent \a/ Castellanj papirea
intitulatio: N2os fferdinandus dei gratia Rex Aragonum Sicilie … En Johan per la gracia de deu Rey de Castella de leo (…) e senyor de Vizcaya e de Molina
dispositio: Perço car yo so jnformat per alguns mercaders e patrons de Naus … [ 8] … e segellada ab nostro segell secret ab cera vermella en les spatles
datatio: Dada en la Ciutat de Caragoca a Trenta dies de Maig lany dela Natiuitat de nostre senyor M cccc Quatorze anys
conf.: yo Pere garcia la fiu scriure e per manament del senyor Rey darago … [ 8v] … aliqua ratione
testimonis: Jn cuius rei testimonium presentem fierij jussimus nostro sigillo munite
datatio: Date jn Villa Montisalbi Qujnta die Octobris Anno anatiuitate dominj Mo cccco Quartodecimo de ortig
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9670
Location in volume ff. 10-12 ([?])
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Reuocacio cuiusdam priuilegij concessi per dominj Regem fferdinandium Ville Muruetris eximendo eam a Jugo Ciuitate Valentie et confirmat priuilegium concessum per dominj Regem Petrum vltimum Ciuitati Valentie Per quod dicta villa est subacta dicte Ciuitati Pergamenaa sigillo mjnorj jmpendenti
intitulatio: N3os don Alfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Actenents que per lo senyor Rey en Pere besaui nostre a Nou de Maig del any Mil ccclxiiij … [ 12] … dels bens propris de aquells exigidors e als nostres cosiens applicadors
auten.: En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre segell menor en absencia del maior segellada
datatio: Dada en la vila dela Almuyna de dona godina a Vint dies de Març en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc Detset E del Regne nostre segon. Rex Alfonsus
certificació: in grarum iijo dominus Rex manat michi Paulo nicholai et fuit visa in Consilio
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9671
Location in volume ff. 16v-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] Executoria correccionum et adaptacionum ac nonnullarum aliquarum addicionum factarum super Sentencia adempriuiorum Valencie sigillo pendenti
intitulatio: A3lfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie Valencie … [ 17] … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: Inclito et magnifico Infanti Johannj Duci Montisalbi … declaracionibus adaptacionibus correccionibus et melioramentis sequentibus
intr.: Nos ab assentiment de tota la cort ço es del braç ecclesiastich Militar e Real e dels Sindichs dela Ciutat de Valencie loam approuam e confermam la Sentencia … declaracions adaptacions correccions e melloraments deius scrits
dispositio: Primerament quel clamator vehi dela Ciutat de Valencia o de contribucio … [ 18] … ala primera cort celebradora en lo dit Regne e aquella finida
conf.: Idcirco vobis dicimus et mandamus de certa sciencia … [ 18v] … aliqua ratione
datatio: Datum sub nostro sigillo pendenti jn Monasterio ffratrum Predicatorum Ciuitate Valencie jntus domum Capituli eiusdem vbi Curia celebrabat predicta die Vicesima secunda Marcij Anno anatiuitate dominj Millesimo cccc Decimoctauo … in exercituum et Curiarum .jo.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9672
Location in volume ff. 20v-21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Quod vltra illos artifices siue Ministeriales de quibus per priuilegia jndulta Ciuitati Valencie admjctunt in Consiliarios recipiant ex officijs et Ministerijs in prouisione subscripta subseguentis Consiliarij annuatum papirea
intitulatio: N2os Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Actenents nos sobre les Elections de jurats Consellers e altres officials dela Ciutat de Valencia … [ 21] … ordinacions per nos e nostres predecessors fetes e penes allj apposades
datatio: Dada en Valencia sots nostre segell comu a Vint e nou dies del mes de Maig en lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc Dehuyt. Rex Alfonsus. in grarum .ijo.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9673
Location in volume ff. 21-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Reuocat[i]o qualsseuol statuds e ordjnacions hauento lo contrarj prouisio com se deuent elegir jurats e Consellers (…)
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Vists e reconeguts per nos alcuns capitols e [f. 22] ordinacions fets e fetes per lo Consell dela Ciutat de Valencia sobrel regiment de aquella … [ 22v] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre segell secret segellada
datatio: Dada en Valencia a Quatre dies de Maig En lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc e Dehuyt. Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9674
Location in volume ff. 22v-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22v] Quod vltra numerum ducentorum corritorum qui recipi possunt per forum domini Regis Martini possunt recipi vsque ad Centum sie quod sint Trescenti corritores seruatis in omnibus alijs saluo excessu dictorum Centum fore predicto in suo rebore persistente papirea
intitulatio: Nos alfonsus per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Jatsia per fur del senyor en Marti Rey Darago parauoncle nostre de gloriosa memoria sia dispost que en la Ciutat de Valencia e Rauals de aquella no puxa hauer … [ 23] … En testimonj deles quals coses manam a vosaltres esser feta la present ab lo segell nostre Secret sagellada
datatio: Dada en Barchinona a vint dies de jener de lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc Deenou Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9675
Location in volume f. 25r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Que no obstant lo fur nou fet per lo senyor Rey namfos sobre la exaccio daltres scriptures deles corts dels ordjnarjs. com per experiencia sia notum ala cosa publica sia seruada la Taula antiga papirea
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de domine Rey Darago de Sicilia … comte de Rossello e de Cerdayna [sic]
dispositio: Attenents esser stat fet en les corts generals per nos vltimament celebrades en la Ciutat de valencie als jncoles del regne de valencie sobre la manera com se deuen pagar los notarjs … [ 25v] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta
datatio: dada en lo monestir de sant Cugat de Valles sots nostre sagell secret ahuyt dies de agost en lany dela Nativitat de nostre senyor M cccc deenou Rex Alfonsus
Record Status Created 2007-11-16
Updated 2011-02-28