Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2817
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 6 núm. 23 | Antic 32; 2
Title of volume furs del senyor Rey nalfonso ara regnant ( al foli de coberta)
Copied València: Pau Nicolai, 1419-09-16

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + i-xij + I (fol. antiga)
Collation 112
Page Layout 36 línies (f. ii)
Size pàgina 330 × 225 mm (f. ii)
caixa 181 × 129 mm
Hand semigòtica molt acurada que presenta trets de bastarda (ff. i-xiiv)
bastarda (f. xviiv-certificació)
Pictorial elements Caplletres: al marge, de la mà i tinta del copista, de quatre o deu unitats de pauta, amb decoració a ploma de corbes i cercles petits
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, mínimament bruta la coberta
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 76
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9654
Location in volume ff. i-iii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS acc.: [ i] C4om sia gran e sobiran goig en la faz dela cosa publica contemplat son Rey e senyor … en lo be de aquella
intitulatio: perque Nos Nalfonso perla gracia de deu Rey darago de Sicilia de Valencia … Comte de Rossello e de Cerdanya
intr.: Considerants que per algunes rahons e causes molt urgents e necessaries e conseruents gratament nostra honor … [ ii] … fem los furs e ordinacions seguents De funes vicecancellarius
dispositio: P3Rimerament per moltes clamos anos fetes per los tres staments e cascun de aquells ordenam e comanam … [ iii] … treballs quels dits iutges hauran e sostendran Defunes vicecancellarius
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9655
Location in volume ff. iii-iv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS acc.: [ iii] N4os stants en lo Monestir de sant Cugat de Valles a supplicacio dels missatgers dela Ciutat de Valencia fem e atorgam la prouisio infraseguent
intitulatio: Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie Valencie Maiorice … Comes Rossilionis et Ceritanie
dispositio: Recolimus nupera curijs quas incolis Regni in Ciuitate Valencie … [ iv] … In auus rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo impendenti munitam
datatio: datum in Monasterio sancti Cucufatis Vallensis duodecima die augusti Anno Anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo decimo Nono Regnique nostri Quarto. Rex Alfonsus
colofó: La qual prouisio loam e aprouam e de nou atorgam per acte del present parlament … Mas encara als fets passats e precedents lo dit fur De funes vicecancellarius
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9656
Location in volume ff. ivv-xiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS dispositio: [ ivv] J7atsia per lo Senyor Rey don fferrando de gloriosa memoria fos e sia stat ab prouisio fus ordenat e stablit per utilitat deles rendes regalies e drets reyals … [ xii] … E volem e manam que les coses coutengudes en aquella sien complides e seruades Rex Alfonsus
certificació: Quosquidem foros siue ordinaciones Ego Paulus Nicholai secretarius dicti domini Regis … [ xiiv] … ubi celebrabatur curia siue parlamentum supra dictum
datatio: die sabbati jntitulata sextadecima Septembris Paulo post crepusculum Anno Anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo decimo Nono Regnique ipsius domini Regis Quarto
testimonis: presentibus ad hec protestibus nobilibus bernardo de capraria … e alijs in numero copioso
certificació: In quorum testimonium hec manu propria subscripsi et solitum hic apposiu meum signum Paulus Secretarius
certificació: Sig ✠ num mei Pauli nicholai dicti domini Regis Secretarij … pagine duodecimi et vltimj folij recte
Record Status Created 2007-11-15
Updated 2013-05-28