Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2816
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 2 | Antic caja 2 núm. 2
Title of volume PRIVILEGIOS / DE / DN JAIME 1O / HASTA / DN PEDRO 2O ( al llom)
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)
1499 - 1501 (docs. afegits)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I + 12 + 62 prel. + 5 + i-cclvij + cclviij + 259-266 + 12 + I + I
Collation quaderns de dotze, tretze i catorze bifolis
Page Layout 34 línies (f. ii)
Size pàgina 292 × 214 mm (f. ii)
caixa 213 × 145 mm
Hand gòtica cursiva molt acurada (amb afegitons en gòtiques cursives més personals i descurades)
Watermark carro (taules)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (text)
corn de caça (secció final en blanc)
Pictorial elements Caplletres: al f. i caplletra inicial de vuit unitats de pauta en blau i vermell, decorada amb filigranes a ploma per l'interior, els voltants i tot el marge, que alternen vermell i blau. Disposició següent amb inicial blava i decoració a ploma vermella, de dues unitats de pauta. A la resta del volum es deixaren espais per a caplletres de dues unitats de pauta, mal dibuixades, amb lletres de guia
Other features Justificació: sense justificació
Ús de la primera línia de la pauta: es considera la primera línia escrita per a les mides
Reclams: horitzontals al marge inferior intern
Condition poc usat, amb poca brutícia. Hi ha molts folis en blanc: els dotze primers, alguns entre la taula, els cinc anteriors a les disposicions, el f. cclvii, del 259 al 262v i els dotze darrers
Binding relligat al s. XX. Les guardes exteriors són modernes, de paper, les interiors antigues, de pergamí
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note volum poc llegit, amb poques marques. No hi ha cap referència al copista però consta que és la còpia oficial dels privilegis conservats a l'arxiu de la ciutat. El darrer document copiat és del “3 idus de juny mcccxl septimo”, els afegitons dels ff. 263-266 són documents datats 1501 i 1499. Els privilegis són en llatí, tot i que de tant en tant inclouen exposicions (generalment els escrits de la ciutat que el rei aprova) en català. A la secció escrita es deixen folis en blanc entre les seccions corresponents a cada regnat. Hi ha dues taules, la primera amb resums més detallats del contingut de cada disposició, la segona més sintètica; totes dues classificades per reis

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10531
Location in volume f. xliijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11200
Jaume I, Comte de Barcelona. Declaració de l'Infant en Pere com a hereu del regne
Language català
Date promulgat 1262-11-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliijv] Jnstrumentum homagij dominj jnfantis petri sigillatum sigillo cereo
intitulatio: [N2]os en Jacme per la gratia de deus Rey darago … e senyor de Montpeller
dispositio: volem e manam atots los Richs homens deles nostres viles e dels Castells tambe als tinents feus nostres com aaquells quj no tenen quj son en la senyoria del Regisme de valencia que façan homenatge e sagrament al jnfant en P. fill nostre que com a nostre senyor plaura que passem daquest segle que ells lo tenguen el haien per senyor natural … [ xliijv] … E totes aquestes paraules sien meses en aquest homenatge e en aquest sagrament datendre e de complir a bona fe e sens tot engan
datatio: Datum Jllerde .vijo. ydus, nouembrijs anno dominj Mo. CCo.lxo. secundo
Note segueixen documents en llatí fins al f. ciij. Tot i que aquest document és de 1262, segons R. Muntaner fou a les corts de València de 1274 quan l'infant en Pere fou jurat com a successor
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10532
Location in volume ff. ciij-cvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2618
Jaume II, Rei de Mallorca. Furs
Language català
Date promulgat 1301-01-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciij] Quedam capitula perpetua in generali Curia Ciuitati et Regno Valencie concessa
invoc.: [E3]n nom de nostre senyor
intitulatio: Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: entenents a pau e a justicia e bon estament e reformacio e tranqujllitat dela nostra terra … fem los capitols deius seguents
dispositio: [P2]rjmerament establim e ordenam per tots temps quel procurador el batle general del Regne de valencie … [ cvj] … si nos nols haguessem comanats
conf.: [A2]cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mandato dominj Regis in ecclesia sancte Marie maiorjs Ciujtatis valencie in plena Curia presentibus venerabili Raymundo … quj ad curiam conuenerant
datatio: supplicationem dictam die dominjca duodecimo kalendas februarij anno dominj Mo. CCCo. primo.
auten.: Signum Jacobi dei gratia Regis aragonum … statujmus et approbamus
testimonis: Testes sunt .G. de angularia … et multi alij
certificació: Sig ✠ num mei Gujllermj palazinj predicti dominj Regis scrip-tori [f. cvjv] … loco die et anno prefixis
Note segueix un document en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10533
Location in volume ff. cvjv-cviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2618
Jaume II, Rei de Mallorca. Furs
Language català
Date promulgat 1301-01-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvjv] hec sunt quadam temporalia capitula facta in Ciujtate valencie generali Curia congregata
pream.: [A]quests son los ordenaments temporals fets en la cort general de valencie
dispositio: [ cvij] [P2]rimerament demana la cort al senyor Rey quels faça carta atot lo general del Regne de valencie … [ cviijv] … axicom en libres o en Missatgeries al senyor Rey e en semblants coses
datatio: [E2]xpliciunt statuta temporalia edita in generali curia celebrata in Ciujtate valencie et lecta et publicata in sede eiusdem .xijo. kalendas februarij. anno dominj. Mo. CCCo. primo.
Note segueix en llatí fins al f. cxiijv
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10534
Location in volume ff. cxiijv-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11202
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició en què es reclama l'acompliment d'uns acords de la cort de 1302
Language català
Date promulgat 1303-02-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiijv] Stipulacio facta per dominum Regem vniuersitati valencie quod promiserat tenere eidem
invoc.: [E]n nom de nostre senyor
intitulatio: Sapien tots quj la present carta [f. cxiiij] veuran que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … Comte de Barchinona
dispositio: Entenents a pau e a justicia e abon estament del Regne de valencie haguessem en lany passat manada e celebrada cort general en la Ciutat de Valencia aprelats, Religioses, richs homens Cauallers e homens de viles del dit Regne a supplicacio llur haguessem atorgades ales vniuersitats dela dita Ciutat e viles nostres del Regne damunt dit gracies e libertats e franquees segons que per los capitols ordenats de la dita cort e perprjujlegis nostres clarament apar E enlaquella … [ cxv] … contrauenjr null hom
datatio: Datum valencie .xvjo. kalendas Marcij anno domini Mo. CCCo. tercio accidentalis. [?] S.
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiij
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10535
Location in volume ff. cxxiiij-cxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11201
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i establiments sobre navegació
Language català
Date promulgat 1321-02-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiij] Quod vniuersitas possit ordinare jmposicionem jn Ciuitate valencie S. S. C
intitulatio: [N2]os Jnfans alfonsus Jllustrissimj dominj Regis aragonum primogenjtus … Comes vrgellj
intr.: Ex potestate nobis atributa de jnfrascriptis per serenissimum dominum Regem predictam cum letra sua tenoris sequentis
intitulatio: Nos Jacobus dei gratia Rex aragonum … et capitaneus generalis
pream.: pro presentes concedimus vobis jnclito jnfanti alfonso … [ cxxiiijv] … ordjnacionis pre dicte sunt hec
dispositio: Prjmerament ordenaren que tota Nau o tota Cocha que baia o benga daltra mar o de flandres que sia de tres cubertes … [ cxxvij] … quels dits jurats e consellers ho puxen fer e determenar a lur coneguda e encara los contrats que daquin naxeran sens scrits e libell e figura de juhi
nota: Quaqujdem ordjnacionem seu jn posicionem dicte ajude promjttimus … jussimus nostro sigillo appendicio comunjtam
datatio: Datum valencie .quatro kalendas. Marcij Anno dominj Mo. CCCo. vicesimo primo Sigillum
Record Status Created 2007-11-15
Updated 2012-02-14