Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2813
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 8 antiguo 27
Title of volume Comuns dels braços ecclesiastic e mjlitar ( a la coberta, lletra s. XV)
Furs supplicats per los Braços ( a la coberta, lletra s. XVI)
Copied València: 1418-03-17

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-x + 2 s/n
Collation 112
Page Layout 38 línies (f. i)
Size pàgina 303 × 215 mm (f. i)
caixa 200 × 132 mm
Hand semigòtica que presenta trets de bastarda a les astes descendents (ff. i-xv)
bastarda (f. xv-certificació)
Pictorial elements Caplletres: al f. i, de vuit unitats de pauta, al marge, amb decoració senzilla a ploma, de la mà i tinta del copista; caplletra inicial de cada disposició d'una o més unitats de pauta, amb les mateixes característiques que la del f. i
Other features Justificació: a punta seca, les línies de justificació es creuen i arriben als marges del foli, travessant les línies horitzontals el centre del plec
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre rodones senyalant les línies verticals de la justificació, situades als marges inferior i superior
Reclams: sense reclams
Condition en molt bon estat, lleugerament brut el bifoli de coberta i amb els angles una mica doblegats. Foliació antiga, excepte els dos darrers folis, en blanc
Binding bifoli de pergamí flexible
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de mss. de l'Arxiu Històric de València (2007)
Note aquest no és l'exemplar que descriuen Colón et al., eds. (1980-2007, 1: 76), ja que no el subscriu. Només citen un fur de 1418, i hi ha cinc exemplars
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9653
Location in volume ff. i-x
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ i] I8n dei nomine cunctus pateat euidenter Quod cum in curia generali quam jllustrissimus et magnificus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie Valencie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rey publice jncremento celebrandam indixit et celebrare incepit en Ciuitate Valencie die vicesima septima mensis Aprilis preterita proxime fuissent … vt superius est expressum tenores inferius per ordinem subsequntur De funes vicecancellarius
salutatio: Molt excellent princep e victorios senyor
acc.: A2la vostra molt gran senyoria los braços Ecclesiastich e militar del vostre Regne de Valencia offeren los greuges deius contenguts suplicant aquella sia de sa merce voler aquells prouehir … los dits braços ho hauran a gracia e merce De funes vicecancellarius
dispositio: P2rimo senyor iatsie quels castell e vila Donda ab tots sos termens atermenats sien del orde de Montesa ab plena senyoria e ab jurisdiccio … [ ix] … e mal voler lo dit Abbat monestir frares e vassalls daquells
concl.: Sia appellat lo batle dalgezira dauant mossen domingo masco e micer pere catala … e lo dit senyor prouehir hi ha de justicia De funes vicecancellarius
certificació: Q4uoquidem capitula responsiones et prouisiones eorum ego Petrus ram prothonotarius … mandata jntus domum capituli Monasterij fratrum predicatorum Ciuitatis Valencie
datatio: vbi celebrabatur curia supradicta die martis jntitulata vicesima secunda [f. ixv] Marcij … anno a Natiuitate dominj Millesimo Quadrjngentesimo decimooctauo Regnique ipsius dominj Regis Tercio qua die dictus dominus rex curiam licenciauit predictam
testimonis: Presentibus ad hec pro testibus Reuerendo in christo patre domino Dalmacio … et alijs jn numero copioso De funes vicecancellarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij domjnj Regis predicti … jn quarta conclusionjs jn prima plana decimj folij siue volumj
Record Status Created 2007-11-13
Updated 2013-05-28