Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2800
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number caja 9 núm. 27 | Antic 40; 30
Title of volume Furs de Valencia fets en les corts celebrades en dita Ciutat per lo Jnclit señor En Joan Rey de Nauarra lohctinent del señor Rey en Alfonso 3 en lo Any 1446 publicats lo primer dia de Juliol ( al full de coberta, lletra s. XVI)
Fueros en cortes del año 1446 ( a continuació, lletra s. XVII)
Copied València (regne): Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis I + i-xvi + I
Collation 118
Page Layout 35 línies (f. i)
Size pàgina 313 × 224 mm (f. i)
caixa 213 × 132 mm
Hand semigòtica molt regular i arrodonida (tot l'exemplar excepte la certificació del notari)
semigòtica més angulosa i petita (ff. xiiiir-xvv-la certificació del notari)
Pictorial elements Caplletra inicial al marge intern i superior de cinc unitats de pauta traçada amb la mateixa tinta i mà; les rúbriques són de la mateixa tinta i mà
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition taca d'humitat a la coberta que afecta els ff. 1r-v i 2r. El primer foli és en blanc funcionant com a coberta, el text acaba al recto del darrer foli del bifoli de coberta. Doble foliació al marge superior en xifres romanes i a l'inferior en aràbigues. La certificació del notari (ff. xviiiiv-xvr) és una semigòtica més angulosa i petita
Binding original, bifoli extern de pergamí amb una taca de brutícia i humitat. Forat d'inserció de la “bulla plumbea”, que avui s'ha perdut
Associated persons Altres original subscrit per Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar de l'Arxiu Històric caixa 9 núm 27 (2007)
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76 , n. 18
Note hi ha un títol anterior al transcrit, il·legible per una taca d'humitat. A la part inferior de la coberta, “Edicion Palmart folios 237 al 243”
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9637
Location in volume ff. i-xv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Title(s) in witness Furs de València del lloctinent Joan de Navarra, any 1446
Incipits & explicits in MS pream.: [ i] G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranquillitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Jnfant e Gouernador general Daragoede [sic] Sicilia … del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Informats dela jnnada voluntat quel molt alt poderos e uictorios Rey e senyor don Alfonso per la diuinal gracia gloriosament e digna de memoria … [ iiv] … o per appellacio si expressament en algun fur no ho aurem prouehit e ordenat
rubr.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: D2eclarant lo fur Si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots rubrica del quart e deles penes e addent a aquell. Ordenam que si algu haura posat clam … [ xiiij] … sera stada pagada pensio alguna. falco
datatio: F4etes foren les coses demunt dites e publicades dins la casa del Capitol dela Seu de Valencia on la dita Cort se acustuma tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … En lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Quatrecents. Quaranta Sis. E del Regne del dit senyor çoes de Sicilia deça far Lany dotze e dels altres Regnes Lany. Trenta hun. Presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits en lo prohemi dels dits furs contenguts
testimonis: T2estimonis son qui foren presents ales coses dessus dites foren lo venerable pare en christ don Garcia … [ xiiijv] … Gabriel de palomar doctor en leys Consellers dels dits senyors Reys
auten.: S3ignum ✠ Johannjs dei gratia Regis Nauarre Infantis et Gubernatoris generalis Aragonum … Et ad maiorem illorum corroboracionem bulla plumbea dicti domini Regis fecimus eadem Jn pendenti muniri
certificació: Sig ✠ num mej Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram et dominacionem suam … [ xv] … Jn octaua ljnea hujus clausure Jn quoquj
Note f. xvv en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9638
Location in volume ff. xvj-xvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ xvj] P6ateat vniuersis. Quod Jllustrissimus princeps et dominus domjnus Johannes dei gracia Rex Nauarre Infans et Gubernator generalis Aragonum et Sicilie … publicari mandauit ordinacionem sequentem
dispositio: Per […] acte dela present Cort atorgat al braç deles Ciutats e viles Reyals prouehim e ordenam que si algu sera pres en la preso de alguna deles Ciutats e viles Reyals del present Regne per crim o delicte algu … Encara statuim e ordenam que tot hom qui stant fora la preso ajudara al trencament dela preso o hi dara artelleries stiga per mig any en la preso comuna E si es honrat hom stiga pres en la sala per mig Any sens alguna remissio
conf.: Quamquidem ordinacionem ego dictus Secretarius et notarius publicus … [ xvjv] … et publicari mandata seu mandato dicti dominj Regis supplicantibus dictis Sindicis vniuersitatum pro lectis hitam
datatio: in dicta domo Capituli Sedis Valencie vbi dicta Curia celebratur die veneris intitulata prima Julij … Anno anatiuitate domini .Millesimo. Quadringentesimo. Sexto Regnique dicti domini Regis Sicilie circa farum anno Duodecimo Aliorum vero Regnorum Anno Tricesimo Primo
testimonis: Presentibus et ad hec vocatis protestibus Venerabili in christo patre Garcia … ac pluribus alijs jn numero copioso. falco
certificació: Sig ✠ num mej Gujllermj bernardi de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilie Secretarij eiusque auctem notari publici … [ xvij] … plane dicte Sextodecimo pecre supplicantibus dictis sindicis vnjuersitatum
Record Status Created 2007-10-18
Updated 2013-05-28