Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2792
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number Antic esp. 549

External description
Note amb aquesta referència no hem pogut trobar l'exemplar esmenat a la publicació

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9477
Location in volume ff. 1-159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1547
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date celebració 1493
Incipits & explicits in MS text: [ 1] D2euen los deputats donar obra ab acabament … [ 159] … per coronacio o nosses del señor Rey o desos Sucçessors pustal acte o festa se fahes dezça Mar
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9478
Location in volume ff. 159-179v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4825
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1456
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] Capitols y ordinations nouellament fetes per la Cort General del Prinçipat de Cathalunya çelebrada en lo Capitol dela Seu de Barcelona a .xj. de octubre M.cccc.l.v. sobre la forma de electio de diputats y oydors de Comptes del General de Cathalunya
intitulatio: [ 159v] E3n Nom de Deu y a llahor y Gloria sua la cort General del Principat de Cathalunya la qual lo molalt y Exçellent señor don Johan per la Gratia de Deu Rey de Nauarra … Rossello y Çerdaña
text: auent plena potestat del serenissimo señor Rey en les coses dejus scrites i altres segons consta en lo poder … [ 179v] … no deixen de exhigir los drets deguts y acusthumats etc. De Cordoua aquatre de Juliol Dlxxxvi
conf.: La dita Copia dela lletra Closa del senyor Rey sagellada ab lo Sagell dela Sua Magestat es stada treta y scrita per mi Antoni llombart scriua Major del General aço de ma mia scriuint en Testimoni de Ueritat a dos de Agost del any .M.cccc.l.xxxvj
Record Status Created 2007-05-24
Updated 2014-07-30