Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2789
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 279 | Antic 281 | Antic CCLXXXI | Antic 133b
Title of volume SERMONES | SANCTI VINCENTII | FERRER | VI || M.S. ( al teixell, sobre pell de color verd amb lÝnies de separaciˇ dobles en daurat)
Serm. S. Vin. Domi. Sa ( al tall a ploma)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + a-c + 5 prel. + i-cclxxxj + 282-286 + 10 + II
Collation [*]10 1-416 514 6-816 98 10-1816 196 208
Page Layout 34 lÝnies (f. 5)
26 lÝnies (f. b)
Size pÓgina 214 Î 147 mm (f. 5)
caixa 167 Î 96 mm
pÓgina 214 Î 147 mm (f. b)
caixa 150 Î 120 mm
Hand semig˛tica amb trets de la bastarda. L'Ýndex inicial Ús fet per una altra mÓ (una semig˛tica mÚs influ´da per la humanÝstica), per˛ no la mateixa que la del ms. 278
Watermark anell amb flor (folis de la taula i darrers en blanc)
Óncora (ff. 68-69)
cap de brau encerclat (ff. 146-147)
corona (ff. 263-264)
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ, tot a una tinta, r˙briques i tÝtols
Other features Justificaciˇ: pautat tabelĚli˛nic, plegat vertical al marge
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: sense perforacions visibles
Justificaciˇ: a mina de plom; tres lÝnies verticals que separen la indicaciˇ de la festivitat, el tema del sermˇ i el foli on es troba, per l'ordre d'apariciˇ en el manuscrit (a la taula)
Reclams: horitzontals al marge inferior, en posiciˇ interior, ara retallats per la guillotina del relligador
Condition Bon estat de conservaciˇ, exemplar restaurat, amb algunes taques d'humitat. Foliaciˇ antiga, en xifres romanes i a ploma, excepte la dels ff. 282-286, en xifres arÓbigues. Tres folis en blanc entre els ff. 45 i 46, sense numerar (nomÚs al primer se li ha afegit a llapis en xifres arÓbigues un 46, per˛ no als dos segŘents). Un altre foli en blanc entre el 90 i el 91. En blanc el f. 90v. Al f. a “Tomus Sextus”, els ff. b-c amb la taula
Binding Moderna, pergamÝ sobre cartˇ. Al marge inferior, etiqueta enganxada amb la signatura actual. El foli primer de guardes, la meitat del qual es troba enganxat a la coberta, Ús d'aigŘes, en blanc i blau
History of volume Adquirit 1490 ca.
References (most recent first) Descrit per: Rovira CerdÓ (2009), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ del manuscrit ValŔncia: Catedral 279. Sermons de Vicent Ferrer (2006)
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:11-13
Note D'acord amb el catÓleg de la seu, contÚ seixanta-un sermons, dels quals cinquanta-un es refereixen als evangelis i festivitats compreses entre la vigÝlia de l'Ascensiˇ i la feria tercera, segŘent a la dominica x desprÚs de la Trinitat, i deu de sants. Al f. 282r cinc lÝnies fan referŔncia als sermons anteriors (si sˇn bons o no); al verso d'aquest mateix foli, breu explicaciˇ de quŔ parlen els sermons de determinats folis; als ff. 283-285v, un sermˇ en llatÝ amb una petita r˙brica de tres lÝnies sobre el contingut en catalÓ (“lo present sermo sera diujs en dues parts | la primera dela uirtut e caritat la sua dignitat | la segona del profit spiritual la marauelosa fecundita”. Al marge: “Caritas vestra | Magis ac mag[is a]bundet” (Phi 1:9).

TÚ notes marginals de mans diferents i manÝcules senyalant passatges dels textos.

Segell estampat de la BIBLIOTECA CATEDRAL-VALENCIA al recto de cada foli.

Internal Description
Number of texts in volume: 65
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9156
Location in volume ff. 1 prel.-285
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10189
Vicent Ferrer. Sermons
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Tabula sermonum domjnjcalium
Ýndex: Jn vigilia ascensionis Subleatis ihesus occulis j … [ 5 prel. [?]] … et religiosis
rubr.: [ 1] Reportaciones sermonum Reuerendissimi magistri vincencij ferrerij predicatoris finis mundi
text: Jn uigilia ascensionis domini .ihesu. christi … [ 285] … Conuiuatur hic per graciam et in futuro sic gloriam Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9157
Location in volume ff. i-ivv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10164
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sublevatis Iesus occulis in caelum, dixit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Jn uigilia ascensionis domini .ihesu. christi
tema: Subleuatis ihesus occulis jn celum dixit Habetur uerbum istud textualiter johannis xvijo. cao. et recitatiue jn euangelio hodierno
acc.: Yo en aquest sermo vos vull declarar les maneres que tenja lo nostre saluador e redemptor ihesu christ en fer oracio … saludarem la mare de deu advocada nostra dient axi. Aue maria etc
text: Subleuatis occulis etc libro et cao. sicut ante Aquell gran doctor marceus declarant que vol dir oracio dix. Oracio est ascensus mentis jn deum … [ ivv] … E axi com lo ladre quan lo porten ala forqua perdona edemane perdo e confessio Sus axi deuem fer nosaltres en tal manera que en aquest mon hajam la sua gracia etc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9158
Location in volume ff. ivv-viiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10165
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Videntibus illis elevatus est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ivv] Jn die ascensionis dominj
tema: Videntibus illis eleuatus est Habetur uerbum istud jnactibus apostolorum cao. prjmo et recitatum est statim jn epistola hodierna
acc.: Axi com la present solemnjtat es tota dela ascensio santa del saluador e redemptor nostre senyor ihesu christ. Axi matex sera lo nostre present sermo. mas primerament ab gran reuerencia jncljnant vostres testes no moure per no fer rumor saludarem la mare de deu dient aue maria etc.
text: videntibus illis eleuatus est ljbro et cao. sicut dixi Sapiau bona gent que gran diferencia trobam nosaltres entre la jncarnacio de ihesu christ ela sua santa ascensio … [ viiiv] … E apres qujnya festa feu deu lo pare a son fill ihesu christ en quant hom que ell se agenolla als seus peus etc ut jnfra jnfine sermonjs primj sabbati
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9159
Location in volume ff. viiiv-xiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10166
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viiiv] fferia. vj.
tema: Sic ueniet quemadmodum uidistis euntem in celum Habetur uerbum istud jn actibus apostolorum cao. po etc
acc.: Axi com hjr yo vos preyquj dela ascensio del saluador e redemptor nostre senyor deus ihesu christ com sen munta alt alcel per regnar en lo cel e axi vos vull preycar com vjndra ajutgar lo mon materia sera profitosa etc. set primo aue maria etc.
text: Sic etc Del aduenjment de ihesu christ les gens desigen saber dues coses. la vna lo temps. laltra la manera del temps … [ xiiiv] … Apres que siam obedients als manaments de deu e de santa mare esglesia esiam deuots per tal que vjngam ala nostra fi ala glorja de parais adquam etc.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9160
Location in volume ff. xiiiv-xviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10167
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “In civitate sanctificata similiter requievi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiiv] Sabbato
tema: Jn ciuitate sanctificata similiter requieui habetur uerbum istud [?] in ljbro ecclesiastico [xxiij] cao. etc.
acc.: Sancta mare esglesia en aquestes octaues fa solemnjtat dels cors edela anima que ha rebud ihesu christ enla sua gloria de parais e conformant cascuna anima deuota ab ihesu christ deašo sera lo sermo. aue maria etc.
text: Aquesta paraula ala letra es dela uerge maria dient que axi com son fill fo reposat en la ciutat de jherusalen šo es de aquest mon … [ xviii] … nostre senyor deus nos ne guard per merit dela sua passio santa enos aport abona fi ala gloria ad quam etc.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9161
Location in volume ff. xviii-xxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10168
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ille testimonium perhibebit de me”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviii] Dominica post ascensionem
tema: Jlle testimonium peribebit de me. Jo xvo. cao. etc.
acc.: En aquest sermo present per continuar la materia yo vos vull preycar del dia del judici particular ab la de hjr que si be vos recorde hjr vos preyquj com lanima va en parais … e de ašo sera lo sermo set primo aue maria.
text: Jlle testimonium etc. Nostre senyor deus ihesu christ volent declarar en quantes persones esta testimonj verdader per ajutgar alguna cosa o persona … [ xxiv] … lo judici general vjndra tost tost [sic] e breuissimament placielj etc
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9162
Location in volume ff. xxiv-xxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10169
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiv] fferia .ii.
tema: Beati mortui qui in domino moriuntur Jn ljbro apocalipsi. xiiijo. cao. et recitatiue jn epistola hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada de deffunts axi sera lo sermo que es deles condicions deles animes que passen de aquesta present ujda enlaltra. aue maria etc.
text: per declaracio de aquesta paraula sapiau que doctrina es comuna en santa teologia e certa sens excepcio que deguna persona per bona eper santa que sie [f. xxii] no pot hauer la gloria de parais en aquest mon … [ xxvv] … lo segon blasfemjes etc lo .3. necligencies festiuals dic large e porem dir beati morui quj jn domino moriuntur
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9163
Location in volume ff. xxvv-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10170
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Assumptus est in caelum, et sedet a dextris Dei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ xxvv] Assumptus est in celum et sedet ad destris dei mar. ult cao. etc.
acc.: per šo com ara concorre la solemnjtat dela santa ascensio yo vus vull declarar quantes excellencies ha ihesu christ ala dreta de deu lo pare materia sera speculativa e ab bones moralitats set primo aue maria etc.
text: Ara sapiau bona gent que doctrina es catolica certa e [f. xxvi] verdadera e article es de fe que quan ihesu christ sen munta alt alcel que fo posat ala dreta de deu lo pare … [ xxxv] … prengam bon proposit de tenjr bona ujda car no sabem dema si serem vius o morts e siu fem axi veurema ihesu christ ala dreta de deu lo pare ideo dicit tema assumptus etc.
Note sermˇ sense r˙brica
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9164
Location in volume ff. xxxi-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10171
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ante omnia caritatem habentes”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxi] fferia .iiija.
tema: Ante omnia caritatem habentes. Habentur uerbum istud prima petri canonica. cao .iiijo. etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar com deuem comenšar bona uida e les persones que ja la han comenšada per gracia de deu com la deuen acabar e perseuerar sera materia profitosa etc. set salutemus etc
text: Veus que vol dir aquesta paraula que nosaltres dauant totes coses que hajam caritat. Ara sapiau que entre totes les uirtuts caritat es la pus excellent e veus com nosaltres trobam tres maneres de uirtuts … [ xxxv] … Apres profunditas ašo es humilitat que entotes quantes bones obres faras que no presumesques res de tu matex mas di axi senyor deus entot quant faš noy he res mas tot es vostre los peccats son meus ideo dicit ecclesiasticus. quanto magnus es nostre senyor deus face gracia a mj e auosaltres etc
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9165
Location in volume ff. xxxv-xxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10172
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui crediderit et babtizatus fuerit, salvus erit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxv] fferia .v.
tema: Qui crediderit et babtizatus fuerint saluus erit Mr. ulto cao etc
acc.: per šo bona gent com aquesta paraula es occasio ales gens de fer les dapnar etenjr mala vida per tal com nola entenen be mar yo ara laus vull declarar sera materia profitosa etc. aue maria etc
text: Moltes persones son en lo mon christianes que per aquesta paraula proposada prenen occasio de mal vjure no entenentla e dien axi que nostre senyor deus no vol dela persona sino dues coses per auenjr a salvacio la vna creenša de cor e la 2a. que hom sie bategat … [ xxxx] … Ara nostre senyor deus nos face gracia que quan partirem de aquest mon que siam mundats de nostres peccats de tots o almenys de alguns en tal manera que vjngam ala glorja de parais ad quam etc
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9166
Location in volume ff. xxxx-xxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10173
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “In omnibus honorificetur Deus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxx] fferia .vja.
tema: Jn omnibus honorificetur deus prima petri canonica. cao. iiijo
acc.: yo en aquest sermo vos vull preycar e demostrar quantes coses deuem nosaltres adeu per quel puscam be honrar sera materia profitosa etc. aue maria etc. Jn omnibus etc.
text: Doctrina es comuna e general en santa teologia ecerta que nostre senyor deus ha fet aquest mon etotes coses per dues fins la vna per honor diujnal laltra per vtilitat humanal e vejan com ha partit be ab nosaltres que de totes quantes coses fem non vol la utilitat nel profit mas quan hajam nosaltres lo profit … [ xxxxvv] … e donchs quan la creatura esta en la font o la esglesja es prenys e quant es batejada o ja ha parjt e vet com se fa hom fill e filla de deu e donchs si ihesu christ mane axi fort honrar pare e mare quant mes deuem honrar aell e ala sua sposa la esglesia no fent hi sutzeetats placie etc
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9167
Location in volume ff. xxxxvi-l
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10174
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Spiritum veritatis mundus non potest accipere”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvi] Sabbato.
tema: Spiritum ueritatis mundus non potest accipere Jo. xiiijo. cao. etc
acc.: Aue maria etc. Spiritum etc. Aquesta paraula proposada es paraula de ihesu christ dient axi que lo mon no pot pendre lo spirit de ueritat. Aquesta paraula es jntricada en teologia e hauem mester adeclarar dos punts lo primer qual es lespirit de ueritat lo quallo mon no pot rebre nj pendre e Lo segon qual es lo mon e lo primer fa per Introduccio dela materia el segon sera per prosecucio dela materia
text: Ara uegam lo primer punt qual es lo sperit. aquest es lespirit sant .la .iija. persona dela trinjtat que es dita spirit quj proceeix de ueritat. auctoritat ego sum via veritas et uita jo .xiiijo cao. de que lesperit sant proceeix equel sperit sant queno proceeix del fill ašo es error ques fa en los drets … [ l] … E ašo demanaua daujd adeu psalm miserere. Cor mundum crea jn me deus et spiritu rectum jnnoua jn uisceribus mejs. cor mundum crea jn me scilicet per contriccionem et spiritum rectum jnnoua jn uisceribus mejs idest spiritus sanctus venjat super me en tal forma que nostre senyor deus nos faša gracia quens apparellem axi \que/ dema lo pugam rebre e quen siam dignes amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9168
Location in volume ff. l-lvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2244
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Repleti sunt omnes spiritu sancto”
Language catalÓ
Date pronunciat 1408
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l] Jn die sancto pentecostes
tema: Repleti sunt omnes spiritu sancto Habetur uerbum istud originaliter jn actibus apostolorum cao 2o et officialiter jn epistola hodjerna
acc.: Ja sabeu bona gent que per tot lo mon se fa huy festa [f. lv] e solemnjtat gran del sagrat aduenjment del sant spirit quan vench sobre los apostols abundosament mes que jamay no feu sera materia profitosa etc aue etc
text: En la santa scriptura del nouell testament nosaltres trobam quels apostols de ihesu christ reberen tres vegades lo sant spirit e tots temps muntant. la primera uegada quel reberen fo quan foren fets apostols de ihesu christ quels volia trametre a preycar per tal com eren ruds e no sabien molta sciencia nj legir nj parlar … [ lvii] … nostre senyor deus face gracia amj e auosaltres quens gouernem axi que rebam lo sant spirit en aquest mon per gracia een laltre per glorja. amen
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9169
Location in volume ff. lvii-lxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10176
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Gratia spiritus sancti effusa est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvii] fferia .ija.
tema: Gracia spiritus sancti effusa est jn acti. ap. .xo. cao etc
acc.: Axi com ajr vos preyquj del aduenjment del sant spirit com vench sobre los apostols visiblement e ara vos vull preycar del adueniment del sant spirit com jnuisiblement ve sobre nosaltres o en la creatura e les gracies quelj dona sera materia molt profitosa etc. aue etc
text: Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia queus vull preycar sapiau que doctrina es certa que jatsie quela persona del sant sperit sie vna solament e hun deu ab lo pare eab lo fill mas quan ve en la criatura jnuisiblement es multiplicat … [ lxiii] … quela temor serujl que hom ha o si yo fahia tal cosa yo ne seria punjt pengat o la dona yo seria degollada aquesta es subuertida auctoritat nisi jnstanter tjmueris tjmorem dominj destructur domus tua eccclesiastici .xxo. cao E veus aci que vol dir temor filial e les gracies del sant spirit placie a nostre senyor. deus etc
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9170
Location in volume ff. lxiii-lxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10177
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego veniam ut vitam habeant, et habundancius habeant”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiii] fferia .iija.
tema: Ego uenjam ut uitam habeant et habundancius. habeant. jo .xo. cao. etc
acc.: Ja sabeu bona gent quela festa de penitencia dura tres jorns lo dichmenge lo djlluns e huy quj es djmarts sabeu per que per 3. rahons la primera per la manera que tench lo sant spirit quan vench en los apostols en forma de foch ecom se parti axi gitant vna lengua de foch sobre cascu axi com uos diguj … e huy vos preycare com nosaltres podem aconsegujr la glorja celestial siy volem anar. materia sera profitosa etc. set primo aue maria etc ego venj etc
text: Si diligentment volem pensar e soptilment en los [f. lxiiiv] libres dela santa scriptura en šo que vos dire šo es segons la manera que deu tingue en lo comenšament del mon encrear lom aquesta matexa manera ha tengut en reformarlo en la derrera edat del mon e dela creacio del mon … [ lxviiii] … E per šo dix ihesu christ bonum erat illi si natus non fuisset home ille Mt. cao [espai en blanc] glosa melius erat jnde omnio non esse quam dampnatum fuisse e veus aci per que deya lo tema ego venj etc
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9171
Location in volume ff. lxviiii-lxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10178
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiii] fferia .iiij.
tema: Nemo potest uenire ad me nisi pater qui misit me traxerit eum jo. vjo. cao etc
acc.: Aquest tema proposat me dona motiu de preycar vos de vna materia molt profitosa e es aquesta šo es quan nostre senyor deus ihesu christ se volch acostar los peccadors assi e qujnyes [sic] maneres equantes te per atraurels de peccat mortal e tornarlos en gracia en aquest mon e en laltre en gloria e veus aci qujnya [sic] materia sera. set primo aue maria etc. Nemo potest etc
text: Aquesta paraula proposada es paraula de nostre senyor deus ihesu christ que diu axi que negun hom no ve axi a mj per gracia nj per bona ujda si ja lo pare nol tjra e la raho es esta que a fer mal nons hi cal mestre que sens mestre sabem fer prou de mal car tal es ja la mala incljnacio … [ lxxiiiiv] … e jatsia que al comenšament los sia hun poch aspre mas quan vjndra apres que ja sen seran castigats diran o loat sie deu que ja no jur per temor dela pena men so estat mas ara men vull estar peramor de deu e vet aci jn ujnculis caritatis
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9172
Location in volume ff. lxxiiiiv-lxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10179
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Factum est gaudium magnum in illa civitate”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiiiiv] fferia .va.
tema: ffactum est gaudium magnum jn illa Ciuitate jn actibus apostolorum .viijo. cao. etc
acc.: Ja sabeu bona gent que huy es la festa de sent bernabe apostol mas santa mare esglesia non fa huy festa per tal com maiors son les octaues del sant spirit … com los colloque en la glorja de parais šo es qujnya glorja los dona e veus acila materia de huy sera materia profitosa etc. aue maria etc.
text: factum etc. Ara veus ala letra que vol dir aquesta paraula proposada que apres dela festa de pentecostes de aquells set lo segon subdyaca sent philip quelo primer fo sent Steue … [ lxxxi] … mas ara es hora de conuertir se adeu ental forma que quan lanima nos exira del cors que anem ala gloria de parais en alguna de aquestes jerarchies amen
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9173
Location in volume ff. lxxxiv-lxxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10180
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Prodigium et signum fecit per illum Deus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiv] fferia .vja.
tema: Prodigium et signum fecit per illum deus jn actibus apostolorum co. 2o etc
acc.: Bona gent yo huy vos vull preycar dela fi del mon com aquest mon finira tost e ben tost e breuissime e de ašo sera lo sermo. set primo aue maria etc
text: prodigium etc Per declaracio de aquesta paraula proposada segons lentenjment que yo laus vull per tractar sapiau bona gent quela ley vella aquella de moyses que ell dona al poble de israel tota es figura dela nostra ley del nouell testament … [ lxxxviiv] … equan vjndra aquellauos lo Credo nos conseruara ideo vigilate omnj tempore orantes lu. xijo. cao. omnj tempore šoes dues vegades
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9174
Location in volume ff. lxxxviiv-lxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10181
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Homo, remittuntur tibi peccata tua”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ lxxxviiv] Homo remittuntur. tibi peccata tua. lu. vo. cao. etc
acc.: Aquesta paraula proposada medona motiu de preycar a uosaltres en qujnyes [sic] maneres nostre senyor deus ihesu christ trau los peccadors de peccat mortal e quantes maneres hi te quels torn en la sua gracia set primo aue maria etc
text: Lo tema veus que vol dir que hun dia dic euangelium e ihesu christ dix lo tema homo. remittuntur. tibi peccata. tua. Moralment que quan lo metge deu pendre encura hun hom primo lo deu confessar … [ lxxxx] … ver es mas empero deus en vna hora la pora aplicar o quj pora sostenir tanta pena ergo. modo fac bonum et lucarj venjam taliter que habeas remisionem peccatorum tibi dabo claues regnj celorum Mt. xviiijo. cao.
Note sermˇ sense r˙brica
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9175
Location in volume ff. lxxxxi-lxxxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10182
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Socrus Simonis tenebatur in febribus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxi] .Sabbato.
tema: Socrus simonis tenebatur. in. febribus lu. vijo. cao. etc.
acc.: Aquesta paraula ala letra veus que vol dir quela sogra de symon era malalta de grans febres … Lo segon quala es aquesta sogra 3o. quinyes [sic] son aquestes grans febres
text: Ara donchs vejam quj es aquest simon segons la jnterpretacio ebrayca vol dir obedient e veus aci quj es entes lesperit dela persona … [ lxxxxvi] … que si som en aquestes febres del anima quens en tragua ens porte ala sua gracia en aquest mon e enlaltre ala sua glorja ad quam etc
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9176
Location in volume ff. lxxxxviv-ciiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10183
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nemo potest hec signa facere, que tu facis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxviv] .Dominica. in trinitate.
tema: Nemo potest hec signa facere que tu .facis. jo iijo. cao. etc
acc.: Segons sabeu bona gent huy per tot lo mon se fa festa dela santa trinjtat … E per šo dela santa trinitat. sera huy lo sermo mas per tal que yo laus puga ben declarar. Salutem etc
text: Lo misteri e secret dela sancta trinitat šo es que tres persones pare fill e sant spirit sien hun deu ašo nos sabe jamay per raho philosofical nj natural nj encara per entenjment deangel … [ ciiv] … e certes es gran raho que pus que ella ses volguda regir segons los manaments de deu que axi matex que haje la gloria e aquella honor
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9177
Location in volume ff. ciiv-ciiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10184
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Scimus quia a Deo uenisti magister”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiv] Alius sermo sancte trinitate.
tema: Scimus quiar [sic] adeo uenisti magister .Jo. 3o. cao. etc
acc.: La nostra preycacio esta tota en .iij. conclusions La primera quela sancta trinitat. es exalšada altament sobre natural entenjment La .2a. que fo reuelada en lo vell testament escurament La .3a. que ara es declarada per diujnal predicament
text: Donchs la primera concluiso quela sancta trinitat etc que vol dir que per entenjment natural entenjment nos pot saber que hun deu sie tres persones distinctes … [ ciiiv] … Jtem al fill filius honorat mala. po. cao.
Note segueix una r˙brica sense sermˇ: “fferia .ij. de deffunctis ut infra”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9178
Location in volume ff. ciiii-cviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10185
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fratres, stote perfecti”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiii] fferia .iij.
tema: ffratres stote perfecti .2a ad corintios ultimo etc
text: per declaracio. de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia que vos vull preycar sapiau que aquell gran propheta moyses dona vna doctrina molt deuota que es en aquell cantich audite celj … [ cviiii] … Altra auctoritat beati pauperes spiritus quem ipsorum est regnum celorum Mt .vo. cao. E veus aci les cinch coses que donen perfectio ala persona en aquest mon
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10593
Location in volume ff. cviiii-cxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10916
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Probet autem seipsum homo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiii] De corpore christi.
tema: Probet autem seipsum homo et sic de pane. illo. edat. et de calice. bibat. Prima ad corintios cao. xjo. etc
text: Si aliqujs debet aliquem cibum recipere oportet quod videat et probet si cibus ille est sanus et si stomacus est bene dispositus … [ cxiv] … Habent enjm secum ductorem ad vie directionem mjchee .2a. ascendit iter ante eos. psalmus deduxit eos jnportum voluptatis eorum etc deo gratias
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9179
Location in volume ff. cxiv-cxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10186
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego enim accepi a Domino quod et tradidi uobis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiv] Alius sermo de corpore christi
tema: Ego enim accepi a domino quod et tradidi uobis Prima ad corintios .xjo. cao. etc.
acc.: Segons quela festa de huy es del cors precios de jhesu christ e del sagrament del altar. Axi sera nostre sermo … e tambe haurem algunes moralitats per agouernacio de nostra vjda set primo. aue maria etc
text: ego enim etc ljbro et capitulo. sicut ante per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroduccio dela materia que vos vull preycar sapiau que en los secrets diujnals la maior auctoritat que hom deu hauer acreure la fe christiana es la paraula la major … [ cxviv] … mas dels altres que volen rebre ihesu christ combregant quan les sues anjmes exiran del cors tantost sen muntaran alt ala glorja de paradis. Ad quam nos etc
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9180
Location in volume ff. cxviv-cxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10187
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Inter nos et vos chaos magnum firmatum est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviv] Dominica. prima post trinitatem
tema: Jnter nos et uos chaos magnum. firmatum. est Lu. xvjo. cao. etc
acc.: de present yo vos vull preycar del sant euangeli e haurem si plau adeu de grans secrets ab algunes moralitats set primo aue maria. etc
text: En lo sant euangeli de aquest dichmenge principalment tres coses nos hi son mostrades per tal quens auisem en nostra vida e son aquestes La primera conuersacio humanal … [ cxxiii] … dien los auariciosos quj vehen a sent Mt. qui fo gran logrer etc dien los luxuriosos quj vehen al rey dauid e a sancta maria magdalena etc
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9181
Location in volume ff. cxxiii-cxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10188
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Mortuus est dives, et sepultus est in inferno”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiii] fferia .ij.
tema: Mortuus est diues et sepultus est in inferno Lu. .xvjo. cao. etc.
acc.: Axi com la missa es stada per les anjmes dels parents. amjchs e benfactors nostres axi sera lo nostre present sermo. specialment deles anjmes que van a jnfern E per šo que quiscu se auise de bona hora set primo. aue maria. etc.
text: mortuus etc sicut prius Aquesta paraula proposada es del sant euangeli del dichmenge corrent e ja hir laus declari hun poch [f. cxxiiiv] mas ara laus vull declarar pus llargament e diu axi que vna vegada mori hun rich de mala vida e fo soterrat en jnfern … [ cxxviiv] … e als morts pregant per aquells fent los dir misses jugant los llurs testaments e en esta forma escaparem deles dites penes de jnfern e vjndrem ala glorja de paradis adquam etc.
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9182
Location in volume ff. cxxviiv-cxxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10175
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Antequam exires de vulua, sanctificavi te”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiv] Jn uigilia sancti .johannis babtiste
tema: Ante quam exires de uulua santificaui te. Jn libro jeremie prophete cao. po. etc.
acc.: segons la present vigilia per šo queles paraules diujnals que yo vull preycar a uosaltres sien dites e escoltades ahonor de deu principalment e a saluacio de nostres anjmes saludarem la mare de deu etc.
text: per declaracio de aquesta paraula proposada laqual toqua gran excellencia de mossenyer sent Johan babtista sapiats que entre tots los sants quj foren del principi del mon fins a ihesu christ … [ cxxxiv] … e per šo diu lo euangeli spiritu sancto replebitur ex vtero matris sue Ara com fos sanctificat sent johan dema o veuras
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9183
Location in volume ff. cxxxiv-cxxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10190
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Manus Domini erat cum illo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiv] Jn die sancti johannis
tema: Manus dominj erat cum illo. lu. .io. cao. etc.
acc.: Bona gent segons quela gran festa es huy dela natiuitat de mossenyer sent johan. babtista semblanment sera lo nostre sermo present mas per šo quel sermo sie tot aglorja de deu primerament etc aue maria etc.
text: manus dominj etc ljbro et capitulo sicut ante Aquesta paraula proposada parle de mossenyer sent johan. babtista dient que manus domini erat cum illo Ara sapiats quela ueritat de deu es jnfinjda en les sues creatures … [ cxxxvi] … e del primer zacarias memorans deum amos po. cao. tace et non memores nomen dei tui altra auctoritat ecclesiastici .xxo. cao. nominacio e veus per que deye lo tema manus dominj etc
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9184
Location in volume ff. cxxxvi-cxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10191
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Micis quae cadebant de mensa divitis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvi] Sabbato.
tema: Mice cadebant de mensa diuitis Lu. .xvjo. cao.
acc.: Pus que yo no puch preycar en esta vila sino hun. sermo fare per manera que valegue per molts e saludarem etc
text: mjce etc Aquesta paraula proposada per tema e fundament de nostre sermo veus que vol dir les mjques etc veus lentenjment literal mas segons lentenjment que yo la vull pertractar hauem adeclarar dos punts. lo primer quj es aquest rich … [ cxxxx] … et ideo dicebat sanctus Augustinus que algunes de uegades ljn donaue atastar. Aliquando domine deus quod si proficiatur jn me ignoro quod alia sit vita
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9185
Location in volume ff. cxxxx-cxxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10192
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Pauperes ac debiles et caecos et claudos introduc huc”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxx] Dominica .ij. post trinitatem
tema: Pauperes ac debiles cecos claudos jntroduce huc Lu .xiiijo. cao. etc
acc.: [ cxxxxv] Bona gent huy vos preycare del sant euangeli de aquesta dominjca present. Si plau adeu haurem moltes bones doctrines etc set primo aue maria etc
text: pauperes etc En lo sant euangeli de huy nos son mostrades .iiij. virtuts o excellencies de ihesu christ La primera gloriosa largitat … [ cxxxxvv] … e que fa nostre senyor pren vna pedra la mort e vja alfemer de jnfern. ideo venite ad me omnes quj concupiscitis. me Mt .xjo. cao.
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9186
Location in volume ff. cxxxxvv-cl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10193
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus es Simon Bariona”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxxvv] Beati petri apostoli
tema: Beatus es simon barjona. Mt. .xvjo. cao. etc
acc.: Aquesta festa present es appellada la festa de sent pere e de sent pau per šo com abduys morjren en tal dia … e per šo yo volent me conformar ab la esglesja preycar vos he de sent pere e dema de sent pau. aue etc
text: Aquesta paraula proposada ha dos entenjments lo primer es literal e sera quasi per jntroduccio dela materia. lo segon sera moral per prosecucio del sermo … [ cl] … e ašo dehya la sancta scriptura. sub arbore malj suscitaujte. tuum cant. viijo. cao. e veus lo sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9187
Location in volume ff. cl-clv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10194
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Notum uobis facio Euangelium”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cl] De sancto paulo
tema: Notum uobis facio euangelium adgal. po. cao. etc
acc.: La sancta mare esglesja huy per tot lo mon fa offici de mosenyer set [sic] pau … e haurem moltes bones rahons speculatiues e morals. set primo aue maria etc
text: notum uobis facio euangelium ljbro et capitulo sicut ante [f. clv] Nostre senyor deus ihesu christ quan sen volgue muntar alt alcel dona vna regla tal als apostols … [ clv] … E de aquesta preycacio hauje dit ell matex ja de primer magnificabitur jn me christus siue per uitam siue per mortem. mori ad. phi. .2o. cao. e veus lo sermo compljt
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9188
Location in volume ff. clv-clvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10195
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Villam emi, et necesse habeo exire et videre illam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clv] fferia .iiij.
tema: Villam emj et necesse habeo exire et uidere illam Lu .xiiijo etc
text: Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroduccio dela materia que yo vos vull preycar. sapiats que doctrina [f. clvv] es certa que en aquest mon no podem veure deu clarament … [ clvii] … Apres stipulam ja sabets quela palla tantost es cremada toque laltra condicio de necligencia de obra set saluabitur quasi per ignem que algun temps ne exjra e veus aci com pot dir quiscuna anima villam emi etc
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9189
Location in volume ff. clvii-clxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10196
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fecit cenam magnum et vocavit multos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvii] fferia .va.
tema: ffecit cenam magnam et uocauit multos Lu .xiiijo etc
text: Aquesta paraula spiritualment ha tal entenjment que nostre senyor deus ihesu christ feu vna gran cena e demanay a molts aquesta cena segons sent gregori es la gloria de parais … [ clxiv] … diu lo euangeli de huy dico uobis quod nemo uirorum illorum gustabat cenam magnam donchs apparellem nos que ja som coujdats [sic] e ašo diu lo tema. fecit cenam magnam
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9190
Location in volume ff. clxiv-clxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10197
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Compelle intrare ut impleatur domus mee”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiv] fferia .vja.
tema: Compelle jntrare ut impleatur domus mee Lu .15. cao. etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar les maneres que te deus per fer anar les persones a parais. set primo aue maria
text: compelle etc. [f. clxii] Per declaracio de aquesta paraula proposada sapiau que aquell gran propheta moyses quant ell preycaua dehye axi al poble. date magnificenciam deo dei sunt perfecta opera … [ clxv] … e tornat me en la amor de mon marit e fa dir misses etc e veus com tribulacions fan anar aparais e ašo dix sent gregori mala que nos hic premunt ad deum ire compellunt etc
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9191
Location in volume ff. clxv-clxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10198
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nos diligamus opere et veritate”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] sabbato
tema: Nos diligamus opere et ueritate pa. johannis canonica cao .3. etc
acc.: lo sermo de huy sera dela santa epistola maiorment que conte moltes bones doctrines asaluacio de nostres anjmes etc. set primo aue maria etc
text: Lentenjment de aquesta paraula proposada ala letra es assats clar nos diljgamus mas sent pau o pose axi … [ clxviiv] … e aquests amjchs parlaue ihesu christ venite amjci mej et comedite et jnebrjaminj cant. .vo. cao. e tambe sent pau deus facit abundare. pa. ad tesal. cao vo etc
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9192
Location in volume ff. clxviii-clxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10199
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Que est mulier habens drachmas decem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviii] dominica iij. post trinitatem
tema: Que est mulier habens drachmas decem lu. xvo. cao. etc
acc.: lo sermo present sera dela dominjca present e haurem molts secrets a correctio de peccats etc aue etc
text: que est etc En aquest sant euangeli de huy nos son mostrades .4. excellencies de ihesu christ La primera axi com a mestre celestial … [ clxx] … car axi com la dona es piadosa e mjsericordiosa mes quel hom axi ihesu christ es piados al humanal ljnatge ales persones que volen fer llur voluntat
Note segueix una r˙brica sense text: “fferia. 2a. define mundi sicut homnes jnaduentu”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 9193
Location in volume ff. clxx-clxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10200
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Vigilate quia adversarius vester dyabolus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxx] fferia .vja.
tema: Vigilate quia aduersarius uester dyabolus pa petri canonica. cao .vo. etc
acc.: Aquest tema me dona motiu de preycar a uosaltres de vna materia o uirtut molt neccessaria per hauer la gracia de deu ees appellada segons theologia diligencia afer bones obres set primo aue maria etc
text: vigilate etc Lentenjment de aquesta paraula proposada veus que diu vetlat car lo djmonj es vostre aduersarj mas entenet que vetlar vol dir diligencia de bones obres e com que axi com dormjr per peccat … [ clxxiv] … e que no vage vestit pomposament e gentilment ab ganjuets guarnjts dargent ab cinyell de flochs ab gipo de .xij. tjretes si preyque de auarici que no prengue diners per absolre dic de alijs peccatis ideo clama ne cesses quasi tuba
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 9194
Location in volume ff. clxxiv-clxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10201
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Modicum passos ipse perficiet”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiv] Sabbato.
tema: Modicum passos ipse perficiet. pus petri canonica cao .vo.
acc.: La materia de aquest sermo sera deles coses de aquest mon que totes han poquesa e les coses del altre mon han magnitud e per šo quant hom hi pense que son axi altes grans excellents e belles fan hauer en hoy les coses de aquest mon etc aue etc
text: modicum etc Aquesta paraula ha vna sentencia breu tal que aquelles persones que en aquest mon hagueren passions enuygs enuygs [sic] e treballs per amor de ihesu christ en laltre mon ell los remunerara be … [ clxxiii] … auctoritat modicum nunc si oportet probatur pa petri canonica cao. 2o. E quan la persona porte tants bens spirituals en laltre mon diu als angels videte quam modicum laborauj et jnuenj multarum requiem etc
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 9195
Location in volume ff. clxxiii-clxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10202
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Eice primum trabem de oculo tuo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiii] dominica .iiija.
tema: Eice primum trabem de occulo tuo lu .vjo. cao. etc
acc.: En lo sermo present yo vull preycar auosaltres del sant euangeli de aquest dichmenge e hay molta bona materia etc
text: Lo sant euangeli de huy es preycacio o doctrina de ihesu christ e mostrens .sis uirtuts molt grans [f. clxxiiiv] La primera es misericordja proximal. La .ija amjcicia fraternal La .iija. paciencia ujrtual La .iiija. confidencia supernal La .va. sapiencia diujnal La .vja. proujdencia natural. E dela derrera diu lo tema eice primum trabem de occulo tuo … [ clxxv] … mas quan lo fonament cau com se pora reparar ab gran difficultat e per šo entot bon edifici es neccessari fonament. fundamentum ad nemo potest ponere preter id quid positum est quia christus ihesus glosam jnterljnearia idest fides ihesu christi que est .xij. articuli pa ad cor. iijo. cao etc
Note segueix al f. clxxvv una r˙brica sense text: “fferia .ija. scribe beati mortui ut supra
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 9196
Location in volume ff. clxxvv-clxxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10203
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Pater vester, misericors est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvv] fferia .iija.
tema: Pater uester mjsericor est lu .vjo. cao. etc
acc.: En aquest sermo vos vull declarar la misericordja de deu per tal que quiscu se uulle retraure de peccats e vulle fer penitencja set primo aue maria
text: pater uester etc Sent pau declare e diu que dela maior cosa que deus es loador es dela sua misericordja la qual ha envers los peccadors e veus que dehye benedictus dominus et pater dominj nostri ihesu christi. nostra .2a. ad cor po. cao. … [ clxxviiii] … e quan demanaue aquestes coses deus nolj retrahie tu es estat mal persegujdor meu etc mas plau me. ne tanpoch anosaltres mas abundantment. quja miseraciones eius super omnja opera eius e per co [sic] deye ysaias miseracionum tuarum domine recordabor ysa. xlvjo. cao. etc
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 9197
Location in volume ff. clxxviiii-clxxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10204
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Stote misericordes”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiii] fferia .iiija.
tema: Stote misericordes .Lu .vjo. cao. etc
acc.: En lo sermo de jr vos preyquj dela misericordja de deu la qual ell fa anosaltres e yo ara vos vull preyquar dela misericordja que nosaltres deuem hauer enuers nosaltres set primo aue maria etc
text: stote mjsericordes ljo et cao sicut dixi Per jntroductio dela materia e dela paraula proposada sapiats que en lo principi del mon deus per donar perfectio a allo que hauie feyt veus que feu lom e ell feu tres graus de creatures … [ clxxxiiiv] … E per šo vna fembra scriuj al emperador Oncias com estaue e respos jn plagis christi jnuenjes me Senyal ere quey pensaue per šo diu ysaias qujd excidisti sepulturam jn excelso ysa. 22o. cao. ergo stote mjsericordes
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9198
Location in volume ff. clxxxiiiv-clxxxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10205
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Libertatem gloriae filiorum Dei scimus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiiv] fferia .va.
tema: Libertatem glorie filiorum dei scimus ad ro. viijo. cao. etc
acc.: Aquesta paraula proposada me dona motiu de preycar auosaltres de vna materia molt soptil en sciencia teologica šo es del franch arbitre que quiscu de [f. clxxxiiii] nosaltres ha aue maria etc
text: libertatem etc Aquesta paraula es de sent pau apostol e deye en persona sua e dels altres apostols. nosaltres sabem be quels fills de deu llessus el cel han libertat de gloria. mas per entendre ašo sapiats que nostre senyor deus nunqua volgue manifestar la gloria de paradis fins al aduenjment de ihesu christ e passaren molts anys quasi .vm. … [ clxxxviv] … E per šo no parle del franch arbitre nostre mas de aquest que han tant com volen E per šo deye sent pau ipsa creatura. filiorum dei. ad ro. .viijo. cao
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9199
Location in volume ff. clxxxviv-clxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10206
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Condempnabunt eum morte, et tradunt eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviv] fferia .vja.
tema: Condempnabunt eum morte et tradunt eum. Mt. xxo. cao etc
acc.: per šo senyors que costuma es en santa mare esglesia quelo djuendres si alguna festa noy ha hom deu dir la missa dela passio de ihesu christ. Raho car en tal dia ell rebe mort per nosaltres per tots los creents e obedients per šo yo vos preycare de quantes morts nos ha lljurats e ha bones speculacions e moralitats set primo aue maria etc
text: condempnabunt etc. Per declaracio de aquesta paraula proposada segons lentenjment que yo laus vull per tractar sapiau quel peccat de Adam [f. clxxxvii] per lo qual vjngue la mort en lo mon lo qual ell no feu … [ clxxxxv] … quan tu vas al babtisme e lo preuere diu que demanes fe de christ e quet dara la fe. vida eternal ergo abrenuncia satane ab renuncio e quan tu fas superbia o auaricia etc tu prens a Sathanas per ton senyor e vet que diguist mentida etc
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 10112
Location in volume f. clxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5436
Desconegut. La luna de ma padrina
Language catalÓ
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxx] la luna de ma padrjna quem fara cot e camisa de cendat e de morat que deu me cobre de bon fat a la porta del mercat
Poetic Stanza 1 x 5
Note hem transcrit el text Ýntegrament
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9200
Location in volume ff. clxxxxv-clxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10207
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “In Ierusalem potestas mea”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] Sabbato
tema: Jn iherusalem potestas mea jn ljo. ecclesiastici .24o. cao etc
acc.: Per tal queles paraules que yo vos vull preycar sien dites e escoltades en honor de deu e profit de nostres anjmes ab gran reuerencia saludarem la mare de deu dient Aue maria etc
text: Jn jherusalem potestas mea etc. Aquesta paraula proposada segons lentenjment que yo la vull pertractar es paraula de ihesu christ e diu jn jherusalem jn per contra šo es contra jherusalem yo demostrare mon poder … [ clxxxxv] … signifique les persones de bona ujda que son calcigades e menyspreades per los altres e elles gouernense segons los manaments de deu nec erbe terre la erba es mjllor quel fe signifique los preueres bons etc nec arbore terre los religiosos etc e de aquells qui no han lo senyal diu lo tema jn jherusalem etc
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9201
Location in volume ff. clxxxxv-clxxxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10208
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Exi a me, quia ego peccator sum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] dominica .va. post trinitatem
tema: Exi ame quia ego peccator sum lu .vo. cao etc
acc.: Lo sermo present sera del sant euangeli dela dominica present e haurem moltes bones doctrines etc Aue etc
text: En lo sermo present yo vull tenjr la manera de aquell quj fa alberch que primo ponit fundamentum etc … [ clxxxxviiiv] … car tal pot esser lo preuere e detal ujda que be pot celebrar cada dia mas si es de mala ujda ut supra mes lj valdrie que menjas vna brasa de foch vide collacionem presbiterorum
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 9202
Location in volume ff. clxxxxviiiv-ccv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10209
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Inventa una margarita preciosa, abiit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxviiiv] beate margarite
tema: Jnuenta una margarita preciosa abiit Mt. 13o. cao etc
acc.: Senyors segons sabets huy es la festa en la santa esglesia de aquella gloriosa uerge e martir madona [f. clxxxxviiii] santa margarita et similiter est sermo eius set primo aue maria etc
text: jnuenta etc per jntroductio de aquesta materia e declaracio de aquesta paraula proposada sapiau senyors que conclusio es de theologia que james les creatures que han entenjment e hus del franch arbitre nunqua deus los done gloria sino per bones obres … [ ccv] … mas vosaltres ab los dyables ab vostres corns vaques vaques [sic] vos tornau e jutgar aquella e aquella etc
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9203
Location in volume ff. ccv-ccviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10210
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Per totam noctem laborantes, nihil cepimus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccv] fferia .iij.
tema: Per totam noctem laborantes et nichil cepimus Lu. .vo. cao etc.
acc.: En lo sermo de hjr vos declarj les uirtuts com son neccessaries a hauer la gloria de parais e ara vos vull preycar les males condicions dels peccadors jmpenjdents aue maria etc
text: Aquesta paraula proposada es paraula de sent pere e dels altres apostols que quan ells pescauen veus que dien per totam noctem laborantes mas ara yo laus vull pertractar per quiscum peccador … [ ccviiv] … per šo nos deuen jaquir en deguna manera ergo dum tempus habemus operemur bonum ad omnes ad gal po cao ideo dicit tema de peccatoribus per totam etc ideo dicit scriptura vna spes illorum et labores sine fructu et jnanja opera eorum sapien .vo. ca.o e veus aci les condicions dels peccadors e lo sermo complit
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9204
Location in volume ff. ccviiv-ccxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10211
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce mulier quae erat peccatrix in ciuitate”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiv] beate marie magdalene
tema: Ecce mulier que erat peccatrix in ciuitate Luce vjjo. cao. etc
acc.: Segons sabeu senyors huy per tot lo mon se fa offici de aquella beneyta santa maria magdalena similiter erit sermonem [f. ccviii] de ipsa et habebimus multas bonas doctrinas si deo placet set primo aue maria etc
text: ecce mulier etc sicut ante per declaracio de aquesta paraula proposada e per jntroduccio dela materia que vos vull preycar sapiats senyors que doctrina es comuna en santa theologia e certa que depus que adam pecqua fins al aduenjment de nostre senyor ihesu christ deguna anima per santa que fos no podie entrar en parais … [ ccxiiiiv] … e la anima isque del cors apres la comunio e mjl mjlia angels duguerenla a parais ergo maria optimam etc moramlment que vullau combregar en la fi dels vostres dies ben apparellats etc.
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9205
Location in volume ff. ccxiiiiv-ccxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10212
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Unus ad dexteram tuam in regno tuo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiiiv] Sancti Jacobi maioris
tema: Vnus ad dexteram tuam in regno tuo Mt. xxo. cao. etc
acc.: Axi com la festa de huy de aquella [sic] benauenturat apostol mossenyer sent Jachme maior axi sera lo sermo e haurem moltes bones doctrines etc aue etc
text: vnus etc. Aquesta paraula proposada es vna peticio que feu santa maria salome mare de sent johan euangelista e de sent jachme major e aquesta peticio vench per aquesta manera … [ ccxviij] … donchs nosaltres vullam treballar no tant com ell mas almenys hun poch servant los manaments de deu e haurem aquella gloria ad quam etc.
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9206
Location in volume ff. ccxviij-ccxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10213
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Veniens offeres munus tuum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviij] dominica .vj. post trinitatem
tema: veniens offeres munus tuum Mt .v.o cao etc.
acc.: lo nostre present sermo sera dela dominjca present. Si plau adeu sera ahonor sua e salvacio de nostres anjmes set primo aue maria etc.
text: venjens etc. sicut prius. En aquest sermo yo he pensat tenjr la manera que tenen los homens quj couiden a sos amjchs adinar que primo paren taula ab bella toualla … [ ccxx] … diu sent pau quj enim manducat jndigne dicit glossa ita punjetur ac si christum propriis manjbus jnterfecisset
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9207
Location in volume ff. ccxx-ccxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10214
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Frater tuus habet aliquid adversum te”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxx] ferie .iij. quare christus dat mortalitates
tema: ffrater tuus habet aliquid aduersum te Mt .v.o cao etc.
acc.: Segons quelo tema me dona motiu yo vos entench a declarar perque ihesuchrist done mortaldats per šo com es offes per les gens es materia bona etc set primo salutatur aue maria etc.
text: frater tuus habet aliquid aduersum te libro et cao sicut prius. [f. ccxxv] Aquesta parala [sic] ha tal enteniment que ton germa etc mas ha mester maior declaracio diu la sancta scriptura que ihesu christ hauje hauer dues coses … [ ccxxijv] … que vol dir ster qujlljnum vet luxuria donchs tornat adeu nisi ego usque oris mej
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 9208
Location in volume ff. ccxxijv-ccxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10215
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit in me spiritus sapientiae”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxijv] Sermo vnius confessoris et septem arcium spiritualium
tema: venit in me spiritus sapiencie habetur verbum istud originaliter jn libro sapiencie .vii.o cao et recitatum est statim jn epistola hodierne solemnitat
acc.: En lo nostre orde dels preycadors huy fem solemnjtat de aquell glorios mossenyer sent dic eum uti sent tomas de aquj o tal o tal … axi com es de costuma santa e bona saludarem la humjl uerges maria mare del saluador nostre senyor ihesu christ dient axi aue maria etc
text: venit jn me spiritus sapiencie ljo et cao sicut ante [f. ccxxiij] Yo he proposada aquesta paraula del tema en persona del glorios mossenyer sent tal dient axi vengut es en mj lesperit de sauiesa … [ ccxxxijv] … vet set arts spirituals e quj les sabra pora dir lo tema venjt etc.
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 9209
Location in volume ff. ccxxxiij-ccxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10216
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quodcumque dixerit uobis, hoc facite”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiij] Collacio feta en la seu de mallorqua a preueres e religiosos
tema: Quodcumque dixerit uobis hoc facite. habetur uerbum istud textualiter Jo. 2o cao et officialiter jn euangelio currentis dominjce
acc.: Bona gent si plau adeu yo entench a preycar vna cosa molt deuota šo es dela vida del nostre saluador … jncljnant vostres testes no moure per no fer rumor saludarem la uerges maria mare de deu e aduocada dels peccadors dientlj aue maria etc.
text: quodcumque etc. sicut prius. Entre totes coses que son molt profitoses e necesaries a nostra saluacio la pus principal es obediencia als manaments de deu … [ ccxxxxj] … e en aquesta manera representarem la sua vida e haurem la sua beneyta gracia e pertal diu lo tema quodcumque etc. Placeat deo etc. deo gracias
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 9210
Location in volume ff. ccxxxxj-cclv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10217
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Christus factus est pro nobis obediens”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxxj] Sermo dels .x. manaments
tema: christus factus est pro nobis obediens ad phi. cao 2o etc. originaliter et jn epistola hodierna scribitur uerbum istud
acc.: Per šo que nostre senyor deus don uirtut e efficacia en les sues santes paraules que seran recitades a uosaltres … e apres en mjllorament e consolacio de nostra vida humjlment segons que es de costuma santa e bona saludem la uerges maria dient aue maria etc
text: christus factus etc. Ara bona gent per declaracio dela paraula proposada e entrar en la materia molt profitosa e neccessaria deuets saber que no es hom ne dona ne fo ne sera que haja dret ne raho de entrar en parais sino solament [f. ccxxxxjv] per obediencia … [ cclv] … e noy ha altra manera que hom hi pugue entrar sino per obediencia seruant aquells e sils trenques fes penitencja e confessat que bet sera mester placeat deo etc.
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 9211
Location in volume ff. ccli-cclv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10218
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccli] feria .iij. de dominjca viij post trinjtatem
tema: Cum deffeceritis recipiant vos jn eterna tabernacula habetur verbum istud originaliter lu. .xvj.o et recitatiue jn euangelio currentis dominjce
acc.: Aquesta paraula es del euangelj del dichmenge corrent la qual me dona materia de preycar … e sera materia molt deuota etc. aue maria etc.
text: Cum deffeceritis etc. Aquesta paraula proposada es hun manament que fa el redemptor e saluador nostre senyor ihesu christ als seus beneyts angels del cel … [ cclv] … de aquests tals no sen troben de mjl mjlia hu ideo super omnia caritatem etc ad colo .iii. cao et ideo cum defecitis etc.
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 9213
Location in volume ff. ccliiij-cclvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10219
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Redde rationem villicationes tue”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliiij] fferia iiij.
tema: Redde rationem villicationis tue. lu. .xvj.o cao
acc.: En la preycacio de jr yo vos prey quj dela gloria que han les anjmes en la companyia dels angels … lo dela mala anima se fa que deuallo a jnfern Lo de la anima comjnal se fa que vage a purgatori e sera materia etc. aue maria etc.
text: Segons que yo vos he dit breument quan la anima hjx de aquest mon hix per mort en laltre mon … [ cclvij] … car diu la scriptura santa contra aquests peccats nescitis quia modificum fermentum totam massam corrumpit pa ad cor cao. vo. dich dela putana de corinto ut supra
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 9214
Location in volume ff. cclvij-cclxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10220
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui se existimat stare, videat ne cadat”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvij] fferia .v.
tema: Quj se existimat stare videat ne cadat habetur uerbum istud origjnaliter prima ad cor cao .x.o et recitatiue in epistula currentis dominjce
acc.: Bona gent tots los preychs que yo he fets en aquesta setmana son stats del euangeli e aquest sera dela epistola materia molt moral e sera de bona edificacio etc.
text: Aquesta paraula es hun bon consell donat ales persones deuotes e diu aquella persona ques pensa estar en la gracia de deu guardse de caure tengas fort … [ cclviijv] … diu jhesu christ ja te fallida la uirtut djras tu hoc donchs cjutat e afferra lo bordo et ideo quj se existimat etc.
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 9215
Location in volume ff. cclx-cclxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2238
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Vos estis sal terre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-08-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclx] Sermo de sent domingo
tema: Vos estis sal terre verbum istud originaliter habetur Mt. v.o cao et recitatum est statim jn euangelio presentis solemnitatis
acc.: Bona gent sapiats que segons la religio nostra de preycadors huy es la major festa de aquella e es de sent domingo e haurem si plau adeus moltes bones doctrines e secrets set primo aue maria etc.
text: vos etc. Aquesta paraula yo la dich a mossenyer sent domingo axi vos sent domingo sou sal dela terra veus sal lo apelle … [ clxiij] … De aci hauem doctrina que no murmurem mas que confiem de deu que major cura ha de nosaltres quels pares ne les mares de sos fills E veus lo sermo complit
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 9216
Location in volume ff. cclxiij-cclxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10221
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Temptacio vos non apprehendat nisi humana”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiij] fferia vja
tema: Temptacio vos non apprenhendat nisi humana habetur uerbum istud originaliter Prima ad corintos cao .xo. et recitatiue in epistula currentis dominjce
acc.: Aquesta paraula ha gran difficultat e subtilitat en santa theologia la qual cove amj que yo declare la qual declaracio siplau adeu sera en bona enformacio etc. Aue maria etc.
text: temptacio etc. libro et cao sicut dixi. Aquesta paraula vol dir temptacio no vos prengua sino humanal mas no altra temptacio … [ cclxvij] … e visiblement ab gran brogit de djmonjs sen portaren lom e enteneren que per lo llur peccat ere axi mort. ergo temptacio vos non aprehendat nisi humana. Diu sent jachme vnus quisque Jacobi primo cao
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 9217
Location in volume ff. cclxvij-cclxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10222
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Erat cotidie docens in templo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvij] Dominjca [xa post trinjtatem]
tema: Erat cotidie docens jn templo habetur uerbum istud originaliter lu .xviiijo et jn euangelio statim lecto recitatiue
acc.: lo nostre sermo sera del sant euangeli de huy e si plau a nostre senyor deus haurem moltes bones doctrines a millorament e consolacio de nostra vida etc. aue maria etc.
text: En lo sant euangeli nos son demostrades tres obres virtuoses de nostre senyor ihesu christ deles quals si plau adeu pendrem bona jnformacio … [ cclxxij] … aquesta vila haura la benediccio de deu e la fara conseruar en aquella e axi tendrem lo consell de ihesu christ que axi com ell gita los mals del temple axi vosaltres regidors lanšau aquests peccats etc.
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 9218
Location in volume ff. cclxxij-cclxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10223
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Videns civitatem, flevit super illam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxij] feria ij. del plor de jhesu christ
tema: Videns ciuitatem fleujt super illam lu xviiijo cao etc.
acc.: de present yo vos enten preycar del plor de ihesu christ quantes vegades e per quals rahons ell plora en aquest mon e sera materia etc. aue maria etc.
text: videns etc. En la santa scriptura noua e vella e en les gloses dels sants euangelis no trobam que james ihesu christ se rigues … [ cclxxvij] … e per šo diu deus deus meus misit dau .vjo cao e axi o fara deus a tu. e veus aci bona gent les .v. vegades que plora ihesu christ e per que e nostre sermo complit deo gratias placie etc.
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 9219
Location in volume ff. cclxxvii-cclxxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10224
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Per spiritum datur opertcio virtutum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxvii] feria .iii.
tema: Per spiritum datur operacio virtutum prima ad cor. xiio ca.o etc.
acc.: En aquest sermo vos vull preycar deles ujrtuts morals neccessaries a nostra saluacio sens les quals degu de nosaltres no pot venjr a saluacio [cclxxviiv] si plau adeu sera materia etc. aue maria etc.
text: per spiritum etc. Aquesta paraula a nosaltres proposada per tema vol dir que per lo sant spirit es dada a nosaltres obra de virtuts … [ cclxxxiv] … Aueus aci les uirtuts per que diu lo tema per spiritum etc. veus aci lo sermo complit placie a nostre senyor deus quens face seruar aquestes uirtuts en tal manera que siam dignes de anar a la gloria de parais ad quam etc.
Record Status Created 2006-09-20
Updated 2017-04-13