Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2788
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Corts de Catalunya-Aragó
Cinquena cort
Incipit & Explicits text: Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago e de les dos Sicilies etc. en la quinta cort de Cathaluny celebrada en la església de Santa Maria de la vila de Montsó en l'any 1510
Date / Place celebració Montsó 1510
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts Relacionat amb juntament amb aquestes corts es van celebrar les del Regne de València: texid 4834 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
References (most recent first) Reproducció: Reproducció parcial de les Constitucions de 1510 segons l'exemplar BdC 4-V-24 (2006)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 9738
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Memorial, 49 (BITECA manid 2595)
Copied 1478 - 1529
Location in witness f. 66v ff. lxxiiiiv
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 cap. xvi
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 2528
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7) (BITECA manid 2036)
Imprint Jaume de Vingles para Barthomeu Aguilar, 1510-11-02
Location in witness ff. 1-20 + 1-14 post.
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies et caetera. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cich cents e deu.
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari … no obstant totes e qualseuol constitucions e actes de cort: e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant.
habilit.: L4O senyor Rey ab cosentiment e approbacio dela present cort dels tres staments de aquella hagut sguart als merits e bons serueys de Miquel velasquez climent protonotari de sa maiestat. e de son pare Felip climent
intr.: [ 2] I6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferdinandus dei gratia … constitutiones: ordinations: et capitula: ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis.
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
text: P5Rimerament per maior expedicio dela iusticia Statnim [sic] e ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort que dequi auant com se cometra alguna causa … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum et caetera
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum. … Signum Johannis Berengarij aguilar. et Bernardi çapila.
tit.: [ 20] Taula de les presents constitucions.
índex: [ 20ra] Que los iutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … [ 20rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica et caetera. Feneix la taula
tit.: [ 1 post.] Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici.
text: I4N nomini domini nostri iesuchristi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Bragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in huc mudum. Sacra Catholica Real Majestat Lo stament Ecclesiastich supplica a vostra Rea Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any Mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en Barçelona … [ 13v post.] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerir modo aliquo accepretan. In cuius rei testimonium et caetera
colofó: Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Cathalunya Per Jaume Uingles: a despensa de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 14 post.] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 14ra post.] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 14rb post.] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
Note el segon text conté confirmació de disposicions adoptades per diversos monarques
ID no. of Witness 3 cnum 3943
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/33 (2) (BITECA manid 2521)
Imprint Barcelona (anotació de la Hougthon Library que situa l'edició al 1510): Johannes Rosenbach para Barthomeu Aguilar, 1512-11-02 (colofó)
Location in witness ff. 1-20 + 1-14 ff. 365-398
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies et caetera enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cinch cents e deu.
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L4O senyor Rey ab consentiment e approbacio dela present cort … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant.
intr.: [ 2] J6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferdinandus dei gratia. Rex Aragonum (…) et Gociani: assidue pensantes in pacis … ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
dispositio: P5Rimerament per maior expedicio dela iusticia Statuim e ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort … [ 19] … e passat tot lo dit termini sa maiestat licencia la present cort.
execució: Q5Vas quidem constitutiones et confirmationes ac capitula … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum et caetera. Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum (…) Signum Joannis Berengarij aguilar. et Bernardi çapila.
tit.: [ 20] Taula de les presents constitucions.
índex: [ 20ra] Que los iutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … [ 20rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica et caetera. Feneix la taula.
tit.: [ 1 post.] Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici.
text II: I7N nomine domini nostri iesu christi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in hunc mudum. Sacra Catholica Real Majestat Lo stament Ecclesiastich supplica a vostra Real Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any Mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren eu [sic] Barçelona … [ 13v post.] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerir modo aliquo accepretan[?]. In cuius rei testimonium et caetera
colofó: Acaben les dites constitucions actes e Capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela justicia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de Cathalunya Per Jaume Uingles: a despensas de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 14 post.] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents constitucions contenguts consecutiuol.
índex: [ 14ra post.] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 14rb post.] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
ID no. of Witness 4 cnum 10527
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 3511 (2) (BITECA manid 1603)
Imprint Jaume de Vingles para Llàtzer Millà, 1536-01-26
Location in witness ff. 21-34
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits tit.: [ 21] Concessa ad suplicationem Stamenti ecclesiastici
text: I4N nomini domini nostri iesu christi. Pateat vniuersis Quod nos Ferdinandus dei gratia rex Aragonum [sic] (…) et prouisionibus tenor per ordinem sequitur in hunc modum. Sacra Catholica Real Maiestat Lo stament Eclesiastich supplica a vostra Real Maiestat: que sia obseruat e confirmat lacte de cort fet a nou del mes de Abril del Any mil quatre cents cinquanta sis enles corts que en dit temps se celebraren en barçelona … [ 33v] … Decernentes irritum et inane si quid et quic quid contrarium contigerit modo aliquo accepretantes [?]. Jn cuius rei testimonium .etcaetera.
colofó: Acaben les dites constitucions actes e capitols de cort en la present obra stampats qui han sguart al bon orde dela iusticia ciuil e criminal. e altres coses vtils del principat de cathalunya Per Jaume de Uingles: a despensas de mestre Bartomeu aguilar librater del general del principat de Cathalunya A dos del mes de Noembre Lany Mil Cinchcents e deu. Cum priuilegio.
tit.: [ 34] Taula dels presents actes capitols de cort priuilegis et caetera. Comensada a la fi de .lx. capitols en les presents cnstitucions contenguts consecutiuol
índex: [ 34ra] Primo. Que vsatges constitucions e priuilegis sien seruats. … [ 34rb] … Altre capitol atorgat sobre les dites leudes e drets. Feneix la taula.
ID no. of Witness 5 cnum 3944
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/39576 i R/39577 (BITECA manid 2074)
Imprint Jaume de Vingles para Llàtzer Millà, 1536-01-26 (catàleg biblioteca)
Location in witness ff. 1-20 + 1-14
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Constitucions fetes per lo Jllustrisimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Argao [sic]: e deles dos Sicilies etc. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta. Maria dela vila de montso. En lany Mil cinch cents e deu
tit.: [ 1v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L3O senyor Rey ab consentiment e approbacio dela present cort e dels tres staments de aquella … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant
intitulatio: [ 2] I4N dei nomine Pateat vnuersis [sic] Quod Nos Ferdinandus dei gratia. Rex Aragonum … et Ceritanie Marchio Oristanni et Gociani:
pream.: assidue pensantes in pacis requiem et amoenitatem gubernare vniuersum populum nobis … et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los iutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraulla en lo consell Capitol .j.
text: P5Rimerament per major expedicio dela justicia Statuim et ordenam ab consentiment e approbacio dela present cort que de aqui auant com se cometra alguna causa … [ 19] … y fer remuneracions als officials e treballants enla cort y charitats ala present sglisa [sic] y altres que ala cort aparra: e passat tot lo dit termini sa majesta licencia la present cort
escat.: Q4Uas quidem constitutiones et confirmationes ac capitula et actus curie iuxta decretationes … [ 19v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebratur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitate domini Millesimo quingentessimo decimo. Regnorumque nostrorum. etc.
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Aragonum … Signum Joannis Berengarij aguilar: et Bernardi çapila
tit.: [ 20] Tabula de les presents constitucions
índex: Que los jutges o reladors delas causas agen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula en lo consell. Capitol primer … Concessio de conuersar [sic] en les terres conquistades e conquistadores en affrica etc. feneix la la [sic] taula
Note text corregit sobre Oviedo R-331-13. Exemplar BdC 9-VII-31 (6 i 7) a la rúbrica del f. a1 duu “Argao” per “Arago”. En l'exemplar SM 3511, a l'incipit de la intitulatio diu “vnuersis” i a l'explicit “Marchio”
ID no. of Witness 6 cnum 1851
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, Sig. 316 316(46.71) Con. (quart imprès del primer volum) (BITECA manid 2050)
Imprint Jaume de Vingles, 1536-01-26 (Brocà, Taula XV, p. 33)
Location in witness ff. 99-116rb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 99] Constitucions fetes per lo Illustrissimo e Catholich princep Rey e senyor don Ferrando Rey de Arago: e deles dos Sicilies etc. enla quinta cort de Cathalunya celebrada enla sglesia de sancta Maria dela vila de Montso. En lany Mil cinch cents e deu
tit.: [ 99v] Habilitacio del prothonotari
habilit.: L4O senyor Rey ab consentiment e aprobacio dela present cort e dels tres staments de aquella … e altres ordinacions generals e particulars al sobredit contrestant
salutatio: [ 100] J6N dei nomine Pateat vniuersis Quod Nos Ferndinandus dei gratia. Rex Aragonum … ac actus curie facimus: statuimus: sanctimus: et ordinamus sub forma et decretationibus infrascriptis
tit.: Que los jutges o reladors deles causes hagen a prouehir sobre los intermedis sens fer paraula enlo consell. Capitol .j.
dispositio: P5Rimeramen per maior expedicio dela iusticia Statnim [sic] e ordenam ab consentimetn e approbacio dela present cort que dequi auant com se cometra alguna causa a alguns relador o reladors enla Regia audiencia … [ 115v] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie ville montissoni. vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebrabatur. Die lune secundo mensis septembris. Anno a natiuitati domini Millesimo quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum etc.
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia … Signum Joannis Berengarij aguilar. et Bernardi capila
tit.: [ 116r] Taula de les precedents constitucions
índex: [ 116ra] Que los jutges o reladors delas causas … [ 116rb] … Concessio de comersar en les terres conquistades e conquistadores en affrica etc. Feneix la taula
ID no. of Witness 7 cnum 10233
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 272-277v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 segona part ?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 272] Concessa ad supplicationem stamenti […]
pream.: Jn nomine domini nostri jesuchristi Pateat vniuersis quod nos ferdinandus dei gratia Rex Aragonum … et ceritanie […]
text: Sacra catholica Real magestat lo estament ecclesiastich supplica a vostra real magnificencia que sia (…) de vostra merce ordenar … [ 277] … forma del somatent lliurats tots abusos
nota: Ad suplicationem … [ 277v] … et Jherusalem
auten.: [signum] ferdinandi dei gratia Aragonum … et iuramus Jo el Rey
testimonis: Testes sunt … predicti dominj Regis
certificació: Signum mei Michaelis Velasquez … quiscum
Note al marge “const catal vol. 2 lib 1 tit 4 pag 7”. Segueixen textos en castellà als ff. 278-283
Record Status Created 1992-09-30
Updated 2009-06-25