Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2747
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca
Copied 1605 a quo

External description
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Rosselló Lliteras (2002), “Memòria dels jocs florals celebrats en honor del Beat Ramon Llull el 15 de maig de 1502”, Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy
Note aquest volum recull les “Causes per al procès de beatificació de Ramon Llull, iniciat el 1605”. No es va localitzar a l'arxiu (gener 2008)

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7986
Location in volume ff. 211-222
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5327
Col·lectiu. Trobes en llahor de Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211] Copia del proçes original de las boras fetes per diversos trobedors en laor de la vida doctrina e mort del egregi e gran monarca mestre Ramon Llull doctor illuminat en la insigne ciutat de Mallorques
rubr.: Certamen poeticum Majoricis factum in honorem Beati Raymundi Lulii martyris anno 1502
rubr.: Diumenge a xv de maig añy de nostro Señor Deu Jesu Christ festa gloriosa de CIncogema mdii dich 1502
rubr.: Ditor a la honra primer en horde. Antoni Maçot. | Ditor al premi. Janot Manorcha. Jordi Aber notari. Gaspar Veri
rubr.: Libell posat per Antoni Maçot scriuent drasat als trobadors e la present Ciutat de Mallorques e de qualsevol altre part sots a dos del mes de abril añy mdii
rubr.: Antoni Maçot scriuent deuot de aquell tant famosissim compatriota e illuminat doctor mestre Ramon Lull per reduir a memoria la vida doctrina e mort per actes solemnes ecercida posa lo present cartell
text: La raso \na/t fama del compatriota | Ramon Lull egregi veig que es passa muda … Del qui content no sera | La part sua volem sia | Dat a la Verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
nota: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
nota: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7987
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5366
Antoni Massot. La ressonant fama del compatriota
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS text: La rason \na/ t fama del Compatriota … Serveu [?] nos aquexa lintencio mia [?]
Poetic Stanza 4 x 8
Note la darrera cobla va precedida d'una llarga rúbrica: “A suplicacio de alguns trobadors lo dit Anthoni Maçot del seu cartell fa la declaracio seguent”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7988
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5451
Antoni Massot. Exhortació a la immaculada verge Maria
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Apres diumenge a xv del Mes de Maig del añy dela Nativitat de nostre Señor Deu Jesu Christ Mill e sinch cens e dos jorn dela santisima festa de sincogesma congregats tots los deydors en semps ab molta gent de honor dins la iglesia del gorios Sant Fransech per celebrar ladita festa ahon apres de esser estats donats alguns clavells per introduccio deles Obres del dit Anthoni Maçot comença afer les gracies é publicar la sua obra axi com se segueis
rubr.: Exortacio ala Immaculada Verge Maria feta perlo dit Antoni Maçot prostrats los gonolls en terra, dresats los vlls al cel
rubr.: Ave Sanctissima Maria Mater Dei Regina coeli porta paradysi Domina mundi pura singularis tu es virgo, tu concepisti Jesum sine peccato tu peperisti Creatorem et Saluatorem mundi in quo non dubito, libera me Dei Genitrix Virgo ab omni malo et ora pro peccato meo Amen
text: O tu Verge sancta sias fauorable … car fent bones obres ningu nos dejecte
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 7, 3 x 8
Note aquest testimoni, tal com és editat per Rosselló Lliteras, té la llacuna del v. 47 segons l'edició de Pérez Martínez
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7989
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5443
Antoni Massot. Llaors del reverd mestre Ramon Llull
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Comensa le obra feta perlo dit Antoni Maçot scriuent en laors Del Reuerend Mestre Ramon Llull Per la qual no enten esser Guanyador
text: Los actes famosos qui dir los poria … Ab cruel martyri finis vostra vida
Poetic Stanza 10 x 8 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note en relació a l'edició de Pérez Martínez, la transcripció que Rosselló Lliteras fa d'aquest testimoni interpola després de la cinquena cobla una altra cobla sencera: “Dexas violaris - muller y riquezas | Peculis y rendes per lo amat vostre | Per ço lo diable - tomgues del tot postre | Puis Deu alargia - a vos ses boneses | Lo gan Puig de Randa - fonch lo academi | Ahon obtinguereu - infusa doctrina | Lo preceptor vostre - natura divina | Quant per ningun modo - nous pogue rependre”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7990
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5444
Joan Odó de Menorca. Obtesa licentia del reverent pare
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Joanot de Manorcha ditor ala Joya segon en Orde
rubr.: Cobles esparces
text: Obtesa licencia del Reuerend pare … Mare de Deu dresau lo devot vostre
Poetic Stanza 3 x 8
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Oracio ala Sagrada Mare de Deu”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7992
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5445
Joan Odó de Menorca. Jesús, Déu e home, o Ramon Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Coblas en laor del Illuminat y patriota Mestre Ramon Lull fetes per Joanot manorcha minim dels qui desitjan saguir la professio y doctrina de aquell, Tirant ala Joya
text: Jesus Deu é home o Ramon Llull nostre … Quius fa morir Martyr per gran merevella
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note a la transcripció de Rosselló Lliteras fa d'aquest testimoni manquen els vv. 17-24 de l'edició de Pérez Martínez
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7993
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5439
Jordi Miquel Alber. Ab metres condignes, per fama vulgada
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: Jordi Aber [sic] tercer en orde Jhesus Christus Mariae filius
rubr.: Obre en llahor del Doctor Illuminat mestre Ramon Llull mallorqui corresponent al cartell de Anthoni Maçot scriuent seguint lo modo del stil compas y terme per ell posat per Introductio dela obra comensen dos Cobles sparses
rubr.: Exordi
text: Ab metos [sic] comdignes per fama vulgada … sols canonitzarlo altre ja no resta
Poetic Stanza 11 x 8
Note aquest testimoni, editat recentment per Rosselló Lliteras, no l'hem pogut localitzar en data de gener de 2008, degut a les escasses eines que ara mateix té l'arxiu per trobar una obra determinada entre els seus fons. Tota la informació que aquí donem deriva del text editat per Rosselló Lliteras
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7994
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5446
Gaspar de Verí. Meditant jo del gran Ramon scriure
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Gaspar Veri a la Joya en orde quart Per introduccio dela Obra a honor del irrefragable [?] Doctor Mestre Ramon Llull ab set Cobles sparces recite la visio seguent
text: Meditant yo del gran Ramon escriure … Y lo de falt a mi si mal lleuora
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endrassa” respectivament. Aquest testimoni, editat recentment per Rosselló Lliteras, no l'hem pogut localitzar a data de gener de 2008, degut a les escasses eines que ara mateix té l'arxiu per trobar una obra determinada entre els seus fons. Tota la informació que aquí donem deriva de l'edició de Rosselló Lliteras, que no transcriu el v. 9 de l'edició de Pérez Martínez
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7995
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5447
Gaspar de Verí. Dels actes la fama Ramon Lull qui resta
Language català
Date escrit 1502 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Jesus
rubr.: Obra ad praemium en laors de Mestre Ramon feta per Gaspar de Veri
text: Dels actes la fama Ramon Lull qui resta … Fruhint asi gracias y enlaltre mon gloria | Amen
Poetic Stanza 9 x 8
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7996
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5442
Ramon Llull. Per poder ben judicar
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: Jesus
rubr.: En los dits dia y añy Publicades les dites obres de manament dels dits Venerables jutges foren [?] publicadas enlo dit lloch per mi Ramon Llull notari escriua dela present Causa la assignacio a hoir sentencia mitgençant la cobla seguent
rubr.: Cobla esparsa designatiua del dia dela publicacio dela sentencia del present pris
text: Per poder ben judicar | Las Obres vuy publicades … Se judicarab amor | Apres vespras hon som ara
Poetic Stanza 2 x 5
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7997
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5440
Gaspar Calaf. En l'arbre de cedre, tenint mos hulls ara
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: E apres diumenge a v de Juny añy dela Natiuitat de Nostre redemptor mil sinc cents e dos hora de vespres ala publicació de la dita sentencia asignada ans de procehir a promulgacio de aquella, fonch publicada per lo dit mocen Gaspar calaff altres del [sic] dits Jutjes la obra seguent en lahor e veneracio del dit Illuminat Doctor mestre Ramon Llull
rubr.: Jesus Dues cobles esparces de compas major per exordi e invocacio fa Gaspar Calaff altre Conjutge per introduccio dela present obra
text: En larbre de Cedre tenint mos ulls ara … Per ço ques despulla y rest dels crims nua
Poetic Stanza 2 x 10
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7998
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5441
Gaspar Calaf. Narrar vostra vida monarcha Lull nostre
Language català
Date escrit 1502 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: Jesus
rubr.: Obre del glorios é gran Doctor seraphich dela ciutat de Mallorque Mestre Ramon Llull feta per Gaspar Calaff altre Conjutge del present premi
text: Narrar vostre vida Monarca Llull nostre … Sies metu guarde Ramon Llull benigne
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 9, 1 x 8, 1 x 4 (segons ed. Rosselló Lliteras)
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7999
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5461
Antoni Massot. Lo nom de Déu invocat
Language català
Date escrit 1502
Incipits & explicits in MS rubr.: Jesus
rubr.: Sentencia donada sobre lo pris en laors del Illuminat egregi e gran Doctor Mestre Ramon Lull, posat perlo discret nanthoni Massot scriuent
text: Lo nom de Deu invocat | Pare fil Sant Esperit | Qui es hu en Trinitat … Del qui content non será | La part sua volem sia | Data la verge Maria
nota: Fr. Franciscus Parera sacrae theologiae profesor et ad hoc alter judicum asignatus et deputatus. Gaspar Calaff altre conjutge
nota: Data lesta e publicada fonch la demunt dita sentencia de manament dels molt reverends e honorables jutjes per mi Ramon Llull esvriva de la present causa diumente a zinc de juny añy de la nativitat de nostre Redemptor mil sinchcens y dos hora e lloch desus assignats presents les dites parts é presents pe testimonis los revenrends e magnifichs mestre Francesch Cassa mestre en sacra telogia del Orde de Frares Menores e Guillem de Puigdorfila donsell de Mallorca e molts altres
nota: Quae omnia preadictum syndicum exhibita et designata postquan fureunt in paesenti processu transcripta fuerunt per me dictum Antonium Solivelles hujus causae scribam cum suis originalibus custoditis et reservatis
Poetic Stanza 7 x 4, 1 x 3
Record Status Created 2004-08-02
Updated 2008-02-12