Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2742
City and Library Paris Bibliothèque de l'Arsenal
Collection: Call number 2525 | Antic 125 SAF
Title of volume DIVERS | TRAITEZ | DE MEDECINE | ET DE CHIRURG | EN CATALAN | OU PROVENC | COPIÉS SUR UN | MS. DU VATIC | No ( al teixell amb ferros daurats)
Copied 1701 - 1800 ([?])

External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: IV + 1-250 + II (foliació moderna en xifres aràbigues)
Collation reclams horitzontals a cada pàgina, a la part inferior del marge dret; la manca de reclams de quadern i l'estat de la relligadura no permet establir amb certesa la col·lació del volum
Page Layout 18 línies (f. 15, amb una en blanc de separació de paràgrafs)
Size pàgina 250 × 190 mm (f. 15)
caixa 188 × 125 mm (f. 15)
Watermark ocell dins d'un cercle, sobre una muntanya de tres cims entre les lletres “E S”, per damunt del cercle la lletra “F” (ff. 2-247,) (cap de semblant a Briquet;)
àncora dins d'un cercle al damunt un estel de sis puntes i al peu la lletra “F” (ff. 57-250)
Pictorial elements sense cap mena de decoració
State pauta tabeliònica, al començament dos plecs verticals, dels quals només s'usa l'exterior, començant l'escriptura bastant a prop del marge esquerre, delimitada a l'inici per una línia vertical traca%da a punta seca, a mida que avança el volum es manté només el plec exterior; considerem com escrita la primera línia; no es veuen restes de perforacions
Condition són en blanc els ff. 7v-8, 9v-11v, 56v [101]-[102]v i 241. Es repeteix la numeració dels ff. 112 i 134. Els ff. [101] i [102] no tenen guarisme
Binding mitja relligadura, pell sobre taula folrada, llom amb ferros daurats i teixell en pell vermella enganxat sobre el llom
Previous owners (oldest first) Jean-Baptiste de Lacurne Sainte-Palaye, erudit 1780
Antoine-René de Voyer, 3r. Marquès de Paulmy Sciences et Arts, n. 2841 C; 2440 1780
Associated persons Anotacions de Jean-Baptiste de Lacurne Sainte-Palaye, erudit (H. Martin)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Martin (1899), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, 8. Histoire de la Bibliothèque de l'Arsenal 31
Note es tracta del tercer volum d'un recull de tractats mèdics que comença als mss. 2523 i 2524 de la mateixa biblioteca, però en aquest cas no hi ha una foliació correlativa amb el manuscrit de la Biblioteca Vaticana, com s'esdevenia en els mss. 2523 i 2524. Als ff. 8v-9 hi ha un llunari dels anys 1466-1515. Al f. 2 prel. la taula del ms.: “Johannissi… 12 | Galien… 48v | Mestra Entoni Ricart. 57 | Gordo… 103 | Meuse… 115v | Guido de Caulia… 134 | Mestra Arnau de Villa nova 242 | et autres auteurs de Medicine et de | Chirurgie en Catalan ou Provencal | Copié sur un Ms. du Vatican | No [en blanc]”; el f. 4 prel. és una quartilla plegada en dos, sobre les variants d'alguns mots del text

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7957
Location in volume ff. 1-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2916
Desconegut. Taules astrològiques
Language català
Date compilat 1476 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra-rc] Meses || Dies || Horas || Març || 16 || 2 … [ 7ra-rc] … Febrer || 2 || 8
text: [ 8va-vd] Signes || Progn. || Sagnia || Edats || Aries || Jndifferent || Bona || Fochs … Piscis || Bona || Bona || Aygua
text: [ 9] [taula del llunari]
nota: Nota Que per trobar lo signa en que asta la Luna as ha comtar quant tens de luna … et la mitat des 23, que son 11. dias et mig
Note el f. 1 transcrit a dues columnes, cadascuna de les quals està subdividida en altres tres, els ff. 7v-8r són en blanc i el f. 8v disposa “Signes | Progn. | Sagnia | Edats” a quatre columnes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7958
Location in volume ff. 12-48
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2116
Johannitius. Introducció a l'art del tigni
Language català
Date traduït 1399 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Açi comensa lo libro de Johanissi de introductions del art del Tigni
prol.: Medecine se depertey en duas parts ço es en teorica et en Praticha … Les iiij humors crexen per la qual reho ho significacio se conex la meleltia
tit.: [ 12v] De coses Neturals
text: Les conses neturals son vii. ço es a seber, alesmens [sic], compleccions, cumistions [sic] et membres … [ 48] … axi com consoldar et yunyr
colofó: [ 48v] Acabat es lo libre de Juannisi Seguex se la conaxensa de les hurines [sic] Conexença de les species se fa en v. meneras, so es per reho de calidat et quantitat temps hora bo er mall et discresio
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7959
Location in volume ff. 48v-52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1472
Galièn de Cremona. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48v] De conexença de les hurines. Açi comença la conaxença de les hurines
text: Sapies ben certament que lo cors de l'om … [ 52r-v] … sapies per veritat que en la conexença de les hurinas [f. 52v] molt fey Yopocras
colofó: [ 52v] Acabades son les conexensas de les Hurines
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7960
Location in volume ff. 52v-56
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] Et comenca la conaxença dels polsos
text: Adonchs sapiats que pols no es altra cosa si no moviment de coratga et de las venes … [ 56] … et ha los ulls vermells
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7961
Location in volume ff. 57-67
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2922
Antoni Ricard. De la coneixença de les orines
Language català
Date escrit 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] En nom de Deu et dela Verga Meria comença lo tractat de horinas lo qual ha ordonat Mestra Entoni RIcart mestra en Medecina
text: Primerament com tu veuras l'aygua ben vermella … [ 67] … Item si en duas les memellas cascuna grosa et inflades et pasades es prenys de dos
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7962
Location in volume ff. 67-74v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67] En nom de Deu et de la gloriosa Mara sua comensa lo Tractat de conexença de polsos segons mestra Antoni Ricart et comenca les difinicio [sic]
text: Adon sapias que pols no es altra cosa si no moviemnt del coraga et de les venes … [ 74v] … vehementer stringit stumaticum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7963
Location in volume ff. 75-92
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2918
Desconegut. Tractat de flebotomia
Language català
Date traduït 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Açi comensa lo Tractat de Flebotomia lo qual conte vii. castions segons per orda veureu
text: Mas verament Flobotomia entre les altras coses es mes cumuna … [ 92] … et en altra menera lo estat dells es pillos
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7965
Location in volume ff. 92-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5478
Desconegut. Tractat de les ventoses
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92] Aci comensa lo tractat de les ventoses lo quall conte ij Conclosions
text: Ventosacio es posement de ventoses … [ 99] … axi com a segnat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7966
Location in volume ff. 99-100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5479
Desconegut. Tractat de sanguisugues
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Asi comença un Tractat de sanguisuges en las quals son considerades .ij. ajudes
text: Sanguisugacio es tirament de sanch ab sangoneras … [ 100v] … seria bona cosa axi com diu Arnau
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7967
Location in volume ff. 103-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2100
Bernardus de Gordonio. Suma de simples medicines e compostes
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] Comenca [sic] la suma del Gordo de simples medecinas et compostes, divisides per vi. castions segons per orda veurets
text: Donchs moltes son les meneras de purgar … [ 115] … deles ditas medecines, les quals son aquestes que segueran
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7968
Location in volume ff. 115v-119
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5480
Desconegut. Manera de digerir i de purgar les quatre humors
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115v] Açi mostra le menera de digerir et purgar les 4 umos segons aben mesue premer. de colera
text: A digerir s'a le meteria colericha ab coses fredas … [ 119] … betonica minor an. onzes iiij mise
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7969
Location in volume ff. 119v-134v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5481
Desconegut. Tractat de medicines laxatives
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119v] Aci comenca [sic] un tractat de medecinas lexetivas, et primerament de Letovaris de quina humor porgan et quin pes sen deu donar ho si es ab gorda ho sens gorda segons ha Ben mesue et mestra Arnau de Vila nova
text: Diacatolicon purga les 4 humos … [ 134v] … ab exerop violat ho ab brou, et puys que tentost que es diu
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7970
Location in volume ff. 134 bis - 136v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia
Language català
Date escrit 1363
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134 bis] Asi comensa lo capitoll de vomit segons mestra Guido de Caulia
text: Vomit es porgacio feta per la bocha ab medicina … [ 136v] … en lo quart e t lo ters
Condition fragment
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7971
Location in volume ff. 137-240v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5482
Desconegut. Tractatus aliquarum medicinarum
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137] Incipit quidam Tractatus aliquarum medicinarum alicorum morbor et remedia illorum. et primo incipiunt Diestivi
text: Digestiu per fredor de ventrell … [ 240v] … Per gorir buas francesas et hulseres corosivas et sutzas (…) miss. est in forma de emplastra
Note al peu una nota antiga: “Finisce lopera alla pagina 198 verg. del Cod. Vatican. n. 4797 è sieguono altre pagine no scritte fin'alla pag. 287 Dove principia la seguente opera”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7972
Location in volume ff. 242-250v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2098
Desconegut. Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242] En nom de Deu sia et de la umill verga Medona Sant Maria Comensa un petit tractat per lo Reverent Mestra Arnau de Vilanova sobra lo Regiment quis deu tenir en temps de hepidemie ço es en temps de pestilencia
acc.: En nom de Deu de la Verga Maria la qual havem aplicar en totes nostres operacions et affers per tant com es advocada dels paquedors
text: Et primerament en tota congregacio de gents … [ 250r-v] … et sia feta de tot [f. 250v] aço una pleta ben ampla que bast de pols a pols et sia continua
Note al final del text hi ha una nota de mà antiga: “Qui finisce e sieguono altre pagine non scrite, ne numerate”
Record Status Created 2004-06-09
Updated 2021-04-11