Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2737
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Llabrés 27
Title of volume [Devocionari] ( segons la biblioteca)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 1-90 + 1
Collation 114 220 310 46/4 59/10 6ttt2t8ttt3tt1; un únic reclam al f. 73v
Page Layout 20 línies (f. 20)
29 línies (f. 55)
Size pàgina 145 × 115 mm (f. 20)
caixa 96 × 70 mm
caixa 116 × 80 mm (f. 55)
Hand gòtica (al primer quadern)
gòtica del s. XV o fins i tot del XIV (al segon quadern)
bastarda lletra molt més angulosa, propera a la bastarda (al tercer i quart quaderns)
semigòtica de mòdul molt petit (al cinquè i sisè quaderns)
Watermark escut escut de Catalunya amb corona (Llabrés)
carro de dues rodes (Llabrés)
balança balances dins d'un cercle (Llabrés)
Pictorial elements Altres: primer quadern, inicials en color i lletres safranades. Cinquè i sisè quaderns amb rúbriques en vermell, alguna caplletra dibuixada també en vermell i alguns calderons i tocs en algunes majúscules en aquest color a partir del f. 74. Caplletres del calendari en blau i vermell i text en negre o vermell; textos de la missa amb rúbriques en vermell i la resta tenen capitals en la mateixa tinta de
State primer quadern a punta de carbó amb línies de guia per als renglons i la primera línia en blanc; en el segon quadern amb prou feines es distingeix, podria ser una punta de carbó esborrada, considerem la primera línia com escrita perquè no es veu; sense senyals de perforacions visibles
Condition el marge superior ha estat cisselat; no duu foliació original, en té una de moderna amb numerador d'oficina; afectat per la humitat. Primer, cinquè i sisèquaderns amb bifolis interior i exterior de pergamí, la resta de paper; ff. 1, 7-8, 14, 73, 90 de pergamí; segon i tercer plecs de paper
Binding cobertes de pergamí posteriors a la confecció del volum, l'anterior és del s. XVII “com el llom i els seus reforços exteriors de cuir, amb fils creuats en forma romboïdal sobre la coberta (…) duia dos tancadors de tires de cuir que no s'han conservat”, la tapa posterior és més moderna, de pergamí més clar, segurament afegida per Llabrés
References (most recent first) Avenoza (2010), Inspecció personal
Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma
Llabrés i Quintana (2008), Estudi codicològic
Avenoza (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Relació de manuscrits del fons Llabrés conservats a l'Arxiu Municipal de Palma [catàleg dactiloscrit] (2004) , n. 27
Note es tracta d'un manuscrit factici, format per quatre parts independents que foren relligades juntes en un arxiu (el tipus de relligadura ho denuncia) en tenir totes una mida semblant i tractar de matèries similars. El tercer i quart quaderns contenen una obra llatina i l'espai en blanc ha estat aprofitat per afegir d'altres textos en diverses llengües. A partir del f. 74v s'acaba la justificació i la resta de fulls foren aprofitats per a proves de ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7979
Location in volume ff. 15-25, 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1086
Desconegut. Confessions del savi pecador
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15] Taula deles .x. confessions del saui peccador deius scrites
índex: Prolech com se vol confessar a deu … Altres gracies. Aque. Valen
tit.: [ 15v] de la fe
text: E primerament renunciu al demoni e atotes les sues suggestions e consells delectacions e consentiments … [ 25] … Qui aquestes glorioses confessions lealment fara en la uida hi en la mort pot fermament creure e estar ab segura confiança e esperança que es en estament de saluacio. Amen. deo gracias
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 70-75 i 107 , n. 6 i 38
Note el text s'atura al f. 25
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2895
Location in volume ff. 26v-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10608
Desconegut. Iesus com uirgine Maria
Language català
Date escrit 1451
Incipits & explicits in MS acc.: [ 26v] + Jhesus cum uirgine Marie
text: Com hun seruidor de ihesu christ tengues la present scripta ab si en la missa dela festa de sancta maria magdalena en lany Mil cccclj. Dix la beatissima uerge maria mare de deu la qual era lauors alli ab son fills ihesus [f. 27] Que es aço que en aquest te en lo si … [ 28] … Lo qual ha uolgut que aço sia jnsertat en la fi dela sobre dita visio agloria de ihesu christ e dela sua molt dolça mare tots temps uerge maria adeu gracies + pregau per mj peccador +
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 76-77 , n. 7-8
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7927
Location in volume f. 32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5459
Desconegut. Sobre totes les eletes
Language català
Date escrit 1500 circa
Incipits & explicits in MS text: [ 32v] Sobre totes les elletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens feu | gracies nos feu senyora | quascun gorn per nos pregau | vos
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 2
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 79 , n. 12
Note els quatre versos inicials es corresponen amb els vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló, on no hem trobat els dos versos següents. Hem transcrit tot el text. Es tracta d'una mostra d'escriptura amb bona lletra i les següents còpies dels versos són d'aprenents molt maldestres
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7928
Location in volume f. 32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5459
Desconegut. Sobre totes les eletes
Language català
Date escrit 1500 circa
Incipits & explicits in MS text: [ 32v] Sobre totes le selletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens | feu Sobre totes les elletes | singula
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 1
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra de l'anterior text
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7930
Location in volume f. 33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5459
Desconegut. Sobre totes les eletes
Language català
Date escrit 1500 circa
Incipits & explicits in MS text: [ 33] Sobre totes les elletes | singular mare de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies qus [sic] feu
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra del text mostra
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7929
Location in volume f. 33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5459
Desconegut. Sobre totes les eletes
Language català
Date escrit 1500 circa
Incipits & explicits in MS text: [ 33] Sobre totes les elletes | singular mar [sic] de deu | gracies vos sien fetes | delles gracies quens feu
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note vv. 1-4 de l'edició d'Aguiló. Hem transcrit tot el text, còpia maldestra del text mostra
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2896
Location in volume ff. 42r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10609
Desconegut. Oració de protecció contra tot mal
Language català
Incipits & explicits in MS acc.: [ 42] + Jhesus christus filius marie
intr.: Tot hom que aportara questa sancta oracio sobre si no aura por de seyyor [sic] ni de justicia ni de enemich … nos pot afollar ans portara la criatura asaluamen
text: + eloy eloy eloy … [ 42v] … pantisero rubilem + guaspar + merlchior+ baltasar +
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 82 , n. 22
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1/2:793-803
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2439
Location in volume f. 42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2651
Desconegut. Oració supersticiosa donada a Carlemany per anar a la batalla atribuïda al Pseudo-Sant Lleó papa de Roma
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] Alia oracio
intr.: Sent leo papa de roma scriui aquest sants noms e diu que tota persona qui sobre si los portra Nunqua son enemich noure li pora … ans sera benaventurat en co que fara
text: + omessias + socer + emanuel … + deitas + vnitas +
intr.: quj aportara aqust [sic] albara deius scrit si tul mets alcol de algun malalt tantost son mal lo jaquira e diu ayxi
text: almos + caboneas … + lumorum + Jhesus + E es molt apropiada pera febres e fes li menyar carn en ast e de fet guarra aqel [sic] ho aquella quen menjara e mes febra no aura
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 82-83 , n. 22
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9909
Location in volume ff. 43-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10610
Desconegut. Benediccions
Language català
Incipits & explicits in MS intr.: [ 43] Aquests vessos dejus escrjts han quatre propietats la primera es amal de quaure la seguona es que tota persona quells porte sobre si no cal duptar de sos enemjchs E laterca que fa fogir lo malyit sperit. La quarta es que tota dona que sia prenyada quella porte ab si ab deuocio nunqua safollara ans vendra abe ço que portara ella e la creatura que aura nj sera conteta nj afollada nj muda ans sera benauenturada e diu ayxj
text: benediccio omnjpotens patris sit … [ 44v] … salua defende guberna dulce nomine domjnj nostri jhesu christi sit benedictum amen
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 83-84 , n. 22
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9910
Location in volume f. 44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10611
Desconegut. Oració dels vaiuots
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44v] oracio dells baiuots
text: Senyor deu meu siyo he feta cossa que yo sia culpable a tu … e deneya co [sic] qui enmj sia strany per somnia secula seculorum amen
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 84 , n. 23
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9911
Location in volume ff. 55-61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 55] gile e amable que tu gloriable. Tant es fill de deu digne de esser conegut … [ 61v] … e adeus e als senys spirituals quj son amables e affermables per la primera jntencio e pus nobles
Condition acèfal i fragmentari
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 88-94 , n. 32
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9912
Location in volume ff. 61v-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1702
Ramon Llull. Llibre què deu hom creure de Déu
Language català
Date escrit 1302-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61v] [C]2Om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son tenguts ha crere [sic] en deu … [ 73v] … ab crisma son vntats ha signnifficacio que los peccats sien de [delits e que (text del reclam)]
Condition fragment
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 94-105 , n. 33
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9913
Location in volume f. 74r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2642
Desconegut. Consectari de quatre virtuts
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS acc.: [ 74] A3questes son les quatre virtuts cardinals segons lo doctor. Les quals son dades ha regiment del cors e ab lo proisme. Les quals son Aquestes e son dades per deu acascu sens algun merit precedent. Prima Justicia Temperança prudencia fortalesa
text: Jtem deuen saber totes les gents del mon que aquestes quatre virtuts son dades per deu a tots generalment Axi a jnfells com a feells … [ 74v] … Laltra que hauran mort perpetual e eternal quels durara perpetualment. Ysayes jnquit in dampnatis vermis non moritur
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10159
Location in volume f. 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1086
Desconegut. Confessions del savi pecador
Language català
Date escrit 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS text: [ 78] deena ment e derrera senyor meu con fos … ne de tota ma uida totes gracjes
References (most recent first) Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 70-75 i 107 , n. 6 i 38
Note exercici de còpia, amb una lletra molt maldestra, que ha pres com a model el text del f. 23v d'aquest mateix recull; com que la lletra és del XVI, probablement, tot fa pensar que aquest quadern era ja en aquell temps solidari amb la resta del volum o, almenys, amb el quadern on són les Confessions
Record Status Created 2004-06-04
Updated 2024-05-13