Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2725
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Nicolau Primitiu: Ms. 136 | Antic Ms. CCCXVIII
Copied 1462 - 1518

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + I-LIV + I (fol. antiga)
Collation 18 2-410 58 65/4
Page Layout 28 línies (f. 3)
32 línies (f. 14)
Size pàgina 247 × 175 mm (f. 3)
caixa 169 × 115 mm
pàgina 250 × 185 mm (f. 14)
caixa 180 × 122 mm
pàgina 254 × 188 mm
caixa 186 × 112 mm
Hand diverses mans cursives humanístiques
Watermark
Pictorial elements Miniatures: una que ocupa tot el foli de Jesucrist amb els quatre evangelistes (Mateu és l’únic figurat, la resta es representen amb els seus símbols). (al f. 16)
Caplletres: al f. 28r caplletra inicial de vuit unitats de pauta embotida en vermell i blau amb decoració filigranada en vermell i lila. Resta de caplletres de dues unitats de pauta alternant vermell i blau, i decoració filigranada vermell i lila (fins al final d'aquest text, al f. 35)
Rúbriques en vermell a la tercera obra
Altres: el primer text té alguna caplletra feta molt barroerament en vermell (ff. 1-7v). La segona obra sense decoració. Tercera, al títol, Jhesu christus en vermell, inicials en vermell i rúbriques. La resta, excepte els ff. 28-35, sense decoració
Other features Justificació: a punta seca, excepte al f. 29 que és a tinta lila amb línies de guia per als renglons
Pautat: en alguns folis línies de guia per als renglons en punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí (en blanc al f. 29)
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Reclams: sense reclams
Condition volum restaurat, amb el marges deteriorats, alguns folis es troben tan fets malbé que el seu estat afecta la lectura del text; taques d'humitat que afecten especialment els primers folis de pergamí. Ff. 1-XLV en pergamí i resta fins LIV en paper; manquen folis al final del volum. Foliació antiga a ploma en xifres romanes i moderna a llapis en aràbigues. Folis en blanc: 10v, 15v, 16v-17v, 27v, 39v, 53v.
Binding moderna pergamí sobre cartó, mateixa que ms. 125
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil 1953 (anotació sobre compra: “Pco: Fortuny 1953: ljezx | procedix marti esteve”)
References (most recent first) Tractat a: Reproducció parcial del Ms. 136 de la Biblioteca Valenciana (Sant Miquel dels Reis) (2007)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Note algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3035
Location in volume ff. 1-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1462 (I))
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ 1] E3N nom de Jhesus e dela gloriosissima verge Maria mare sua vinga en memoria en esdeuenidor atots los que legre ho volran que en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil. Quatrecents Sexanta dos dimecres ques comptauen onze del mes de Març
intr.: Los magnifichs en Berenguer mercader … [ 1v] … fossen e sien publicats e preconitzats per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella per quenos puxa allegar jgnorancia Los quals Capitols son del tenor seguent
pream.: [ 2] Alaor e honor e gloria de nostre senyor deu e seruey dela Maiestat del Senyor Rey e per lo benefici dela republica dela dita Ciutat de Valencia … e tenor la auctoritat e decret vostres los quals Capitols son del tenor seguent
acc.: Molt magnjffichs molt honorables e molt saujs los senyors de [sic] jurats dela jnsigne Ciutat de Ualencia A uos tres magnjfficencies supliquen los maiorals e prohomes del offici o almoyna dela almeria … E que negu dels sobre dits officis no puxa vsar sino de aço que sera examjnat per nenguna manera
tit.: De Cuyracers
text: E primerament los dits majorals e prohomens dela dita armeria en lo dit offici de Cuyracers … [ 6] … los dits Capitols sien alahor e gloria de nostre senyor e vtil del be publich del dit offici dela armeria e dela present Ciutat e Regne E encara los dits maiorals e homens ho hauran a singular gracia de vostres magnificencies
testimonis: Testimonis foren presents a les dites coses los magnifichs mossen luis masco de menys dies Caualler e Nanthonj pelljcer Ciutada habitadors de Valencia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10279
Location in volume ff. 6-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1472)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ 6] Die sabbati xviij Aprilis Anno predicto Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo Secundo
intr.: Los Magnjffichs en Berenguer mercader … [ 6v] … los plaguers [sic] per benignjtat agregar als dits Capitols la supplicacio del tenor seguent
rubr.: dels spasers
acc.: Senyors molt magnifics e de gran sauiesa a supplicacio dels maiorals dela almoyna e confraria dela armeria son stats atorgats Capitols als officis dels armers … [ 7v] … ab gran consell e delliberacio per certes bones e saludables consideracions haien prouehit esser obseruats los Capitols del tenor seguent
pream.: A honor lahor e gloria de nostre senyor deu etc. Jnserantur jam sunt supra
text: Per que los dits magnifichs Justicia e jurats manen esser obseruats los dits Capitols e cascun de aquells (…) sia feta e publicada crida … e jgnorancia no puxa eser allegada
certificació: […] artus trompeta publich dela Ciutat … ha publicat lo dit […]
Condition incomplet
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10280
Location in volume ff. 8-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1475)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ 8] En nom de Jhesus e dela gloriosissima Verge Maria mare sua vinga en memoria e en esdeuenidor a tots los qui legir ho vonran que en lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Ihesus Mil cccclxx Cinch diuendres ques comptaua dotze del mes de Maig
intr.: los magnifichs en Berenguer mercader … perque a tothom sien manifests e jgnorancia no puxa esser allegada. Los quals capitols son del tenor seguent
tit.: Capitol dels […]
acc.: Molt magnifichs e sauis senyors a suplicacio dels […] del offici o almoyna dels armers … [ 9] … haia complit ab lo amo qui stara aplicadora e partidora [?] la dita pena segons que al dit offici dels armers ab los dits Capitols [es] attorgat
testimonis: [ 9v] Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en ffrancesch bataller notari e en Berthomeu monço verguer dels magnifichs Jurats dela Ciutat de Valencia
intr.: E en virtut e per execucio dela dessus dita prouisio fon fet e ordenat lo ques segueix
acc.: [A]ra hojats queus fan asaber los magnifichs justicia e jurats dela Jnsigne Ciutat de Valencia que com ells ab gran deliberacio maturament e digesta e en vnitat e concordia per lo be dela cosa publica per certes bones e saludables consideracions han prouehit esser obseruats lo capitol del tenor seguent
pream.: Molt magnifichs e sauis senyors a suplicacio dels Maiorals jnserants jam sunt supra
text: E que los dits magnifichs Justicia e Jurats manen esser obseruats los preinserts Capitols e cascu de aquells … e Jgnorancia no puixa esser allegada
certificació: Die Sabbati xx Maij Anno anatiuitate dominj Mo CCCCo lxxvo en Pere artus trompeta publicha … justicia e jurats
certificació: Presents copia … [ 10] … hic appono meum Sig ✠ num
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9787
Location in volume ff. 11-15
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1480)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS pream.: [ 11] IHESUS CHRISTUS E2n nom de Jhesus e dela gloriosisima verge Maria mare sua vinga en memoria e en sdeuenjdor a tots los que legir ho volran que en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil quatrecents huytanta disapte qujs comptauen Setze del mes de Setembre Los magnifichs mossen Bernat Guillem … presentats segons dit e son del tenor e continencia seguent
acc.: [ 11v] MOlt magnifichs e sauis senyors dejurats dela present Ciutat en lo offici … los sien atorgats e actoritzats
rubr.: brodadores
text: PRimerament quant al art de brodadors … [ 14v] … la vtilitat e beneficj dela cosa publica dela present Ciutat e conseruacio dels officjs dessus dits
testimonis: T3Estimonjs foren presents ales dites coses los honorables en bernat Jorba […] … dels magnifichs Jurats dela Ciutat de valencia
nota: [ 15] E2 En virtut e per execucio de la dessus jncerta prouisio … e jgnorancia no puixa esser allegada
Note una anotació tardana relaciona aquest text amb altres fonts jurídiques
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9788
Location in volume f. 18r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1493)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Die Jouis xxvij mensis Junj anno Millessimo CCCC Lxxxxiijo
text: L4os magnifichs ffrances marti caualler en Perot palomar en Bernat catala en ffranci dalmau e Jeromini roig Ciutadans Cinch dels magnifichs Jurats en Bernat Lorenç regent lo offici de Racional. Ajustats en cambra daurada vista la questio e differencia que es entre lo offici dels Armers de vna par e los fferrouelers de la part altra sobre lo adobar dels frens … [ 18v] … al comun de la Ciutat lo terç al offici los quals tingua a executar lo magnifich mustacaff
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … magnifichs Jurats dela Ciutat de Valencia
certificació: Preinserta copia … apponom meum Sig ✠ num
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9789
Location in volume f. 19r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1494 (III))
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ 19] A3nno a natiuitate dominj Millessimo Quadringentesimo Nonagesimo Quarto die vero Martis jntitulato decima septima mensis junij
pream.: Los magnifichs mossen Jacme ciscar caualler … e declaren en la forma seguent
text: E actenent [sic] que los dits ferrouellers no son officials nj aquells son examjnats nj saben nj entenen en lo offici de freners … [ 19v] … obseruades sots les penes enla dita prouisio contengudes […]
testimonis: Presents foren per testimonis ales dites coses Los honorables en […] Matheu … habitadors de valencia
certificació: Preinserta copia … hic appono meum Sig ✠ num
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9790
Location in volume ff. 20-27
ff. xx-xxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1494)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS pream.: [ 21] [E]2N nom de Jesus e dela gloriosissima verge Maria mare sua vingua en memoria en sdeuenidor atots Los qui legir ho volran que Lany dela natiuitat de nostre Senyor deu Jhesus Mil Quatrecents Noranta quatre dimecres ques comptaua Nou del mes de Juliol Los magnifichs mossen Miquel cetina caualler … los quals Capitols son del tenor seguent
acc.: [E]2N presencia de vosaltres molt magnifichs Senyors de Jurats de la Jnsigne Ciutat de valencia constituhits personalment los honorables Maiorals … [ 22] … e fer publicar aquells ab veu de publica crida per que sien per tots obseruats e son los seguents
tit.: Daguers e Coltellers
text: [E]2 Primerament ordenen e han per bo e profitos als officis dessus e a la Cosa publica e als singulars de aquella … [ 26v] … e executar los la pena a coneguda del dit magnifich mustacaff e dels dits majorals e prohomens del dit offici
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
intr.: [E] en virtut e per execucio dela dessus jnserta prouisio fonch ordenat lo ques seguex
acc.: [A2]ra hojats queus fan asaber los magnifichs Justicia e Jurats … [ 27] … perque a tothom sien manifests e ignorancia no puixa esser allegada
text: [D2]ie Lune vj. Octobris (…) en pere artus tronpeta publich … per manament dels dits magnifichs justicia e Jurats
certificació: Preinserta copia altero … hic appono meum Sig ✠ num
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9791
Location in volume ff. xxviij-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1484)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviij] Los capitols dels spases e forgados
pream.: [E]8N nom de Jesus e de la gloriosissima verge Maria mare sua Vinga en memoria e en esdeuenidor a tots los que legir ho volran Que en lany de nostre senyor Mil Quatrecents huytanta quatre dimecres a quinze del mes de decembre Los magnifichs mossen Ot … [ xxviijv] … les quals capitols son dela tenor seguent
acc.: E2n nom dela sancta trinitat capitols concordats abenefici dela re publica axi dela present Ciutat com de tot lo regne entre lo ofici dels spasers e foriadors los quals capitols son del tenor seguent
text: P2Rimerament com lo nostre ofici dela dita spaseria axi los mestres defer les spasers com los maestres de guarnir … [ xxxivv] … del contengut enlos presents capitols Ans los vns sien en corroboracio dels altres
testimonis: T2testimonis foren presents ales dites coses los honorables en bernat Jorba … magnifichs Jurats dela dita Ciutat de valencia
concl.: E2 en virtut e per execucio dela desus jncerta prouisio fonch fet e ordenat lo ques seguex
nota: A2Ra hoiats queus fan asaber los Magnifichs Justicie e Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia … [ xxxv] … sien manifests e ignoranca [sic] no puixa esser allegada
certificació: I2eN pere artus trompeta publich dela Ciutat de valencia dimecres ha quatorze de giner del Any Mil Quatrecents huytanta sçinçh … per la dita Ciutat e loch acostumats de aquella
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10281
Location in volume ff. xxxvv-xxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1494 (III))
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ xxxvv] Anno a natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Quarto die vero Jouis decima sexta mensis Januarij
intr.: Los honorables en ffrances perez apothecarj … La qual es del tenor seguent
pream.: Hoc est translatum sumptum … Jn dei nomjne Amen
text: Com debat e questio for dauant los honorables en Gabriel fernandes … [ xxxvijv] … en axi que los dits spasers del Cuyram que compren per obs deles spases de son obrar que no sien tenguts pagar Jmposicio alguna
certificació: Preinserta copia … hic appono meum Sig ✠ num
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10282
Location in volume ff. xxxviij-xxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1511)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ xxxviij] Die jouis tercia mensis aprilis anno […]dicto anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo vndecimo los magnifichs mossen luis cots caualler … esser publicada ales dites parts la declaracio del tenor seguent
text: Los molt magnifichs Senyors Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia vista e entesa la questio que de paraula dauant ells se tracta per e entre los artesans del offici de armeria … [ xxxviiij] … que los huns no perturben los altres en lurs officis [segueix una frase en llatí de mal veure]
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses … habitadors de valencia
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10283
Location in volume f. xxxxr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1511 ?)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxx] Spases e foriadors \e punyalers/
text: JTem mes es stat ordenat per lo gran jnteres pubblich e benefici deles persones qui compren spases que algun spaser no guarneixqua nj puga guarnor nj adobar spases algunes de algu axi com de reuenedor o plateador … [ xxxxv] … E ultra la dita pena que tal reuenedor fferroueller o corredor encorrera sia encorregut en pena de Sexanta sous partidors segons es dit dessus
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10284
Location in volume f. xxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1511 ?)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxj] Spasers e punyalers
text: ITem mes es stat ordenat que per lo gran Jnteres publich e beniffici deles persones qui compren spases que algun Spaser no guarnesixca nj puixa guarnjre nj adobar spasa … ans tals quals los compraran tals los hagen auendre sens adob njngu
Note rúbrica afegida posteriorment
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9792
Location in volume ff. xxxxjv-xxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (Sentència, 1497)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS pream.: [ xxxxjv] A3nno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo Nonagesimo Septimo die vero Jntitulato vicesima tercia mensis Decembris dauant lo magnifich en Joan alegre Ciutada mostacaff … la sentencia del tenor seguent
acc.: L2o magnifich en Joan alegre Ciutada Mustacaff dela Jnsigne Ciutat de Valencia vista e entesa la questio e differencia que dauant ell se tracta de paraula entre los diputats e vehedors del offici dels spasers … [ xxxxij] … a donar e promulgar la sentencia seguent
text: E attenent e considerant que axi per disposicio de capitols atorgats al dit offici dels spasers … quj la dite sentencia dona e promulga
testimonis: Presents foren per testimonjs ala publicacio [f. xxxxijv] dela dita sentencia en Joan claramunt e en Domjngo ferrer pesadors del dit magnifich Mustacaff
certificació: L2a preinserta sentencia en les precedents dues planes sera la present contumada … expose mon acostumat Sig ✠ ne
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10285
Location in volume ff. xxxxiij-xxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS intr.: [ xxxxiij] Jn christi nomine amen Pateat Vniuersis R. Nos Jnfans Enricus aragonum et Sicilie … domjnj nostrj obseruandissimj jn presentj Regno valentie
acc.: Visa jn primis quadam suplicacione … [ xxxxiijv] … jn hunc quj sequjtur modum
text: E attenents e considerants que en lo priujlegi atorguat al offici dels spasers son aposades les paraules seguents … [ xxxxiiij] … No condempnant mas absolent les parts deles despeses ex causa
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10286
Location in volume ff. 44v-45v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (1504)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS datatio: [ 44v] Die mercurij tercia mensis Januarij anno anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo quarto
intr.: Los magnifichs en Miquel Johan de soler … dela Sala dela dita Ciutat
text: Vista oyda ebe entesa la questio e differencia que de paraula dauant ells se tracta … [ 45v] … es stablit e ordenat
testimonis: Testimonis foren presents ales dites coses dela Ciutat de valencia
certificació: Lo present trellat dela present declaracio … mon acostumat Sig ✠ ne
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9793
Location in volume ff. 46v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5432
Gremi dels armers. Privilegis (Sentència, 1509)
Language català
Date compilat 1462 - 1518
Incipits & explicits in MS pream.: [ 46v] A3nno anatiuitate dominj Millesimo quingentesimo nono Die vero mercurij Secunda mensis Maij Intitulata Dauant Los magniffichs Jurats dela Jnsigne ciutat de Valentia … fonch publicada La Sentencia del tenor Seguent
acc.: L2os magniffichs mossen Joan martorell caualler en Luis carbonell … [ 47] … reuenedors de la part altra
text: E attenent e considerant que per priuilegi atorgat al offici dels spasers ab lo qual es prouehit quelos reuenedors puxen comprar e venre spases velles … [ 47v] … Sobre la absolucio o condempnatio de les despeses tenintse a maior delliberatio
testimonis: Testimonis foren presents a les dites coses Lo noble don gaspar de castellvj e lo magniffich mossen Luis Jolia caualler habitadors de la ciutat de valencia
certificació: Copia prejnserta in his tribus paginis altera mena scripta … appono Sig ✠ num
Note segueixen disposicions en llatí fins al f. l i a partir del f. lj en català de 1518
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2012-05-01