Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2724
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Ms. 125 | Antic Ms. cccxiv
Copied 1426 - 1574

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-47 + I (fol. moderna)
Collation 1-28 34 46 58 610 74
Page Layout 30 línies (f. 5)
33 línies (f. 35)
Size pàgina 270 × 196 mm (f. 5)
caixa 180 × 112 mm
pàgina 268 × 198 mm (f. 35)
caixa 183 × 116 mm
Hand gòtica librària (ff. 1-8v)
semigòtica influenciada per la humanística (ff. 9r-v)
Pictorial elements Caplletres: la inicial de quatre unitats de pauta en blau, amb filigrana en vermell; una segona en vermell amb lleugera decoració filigranada de tres unitats de pauta ff. 1-8v); resta sense decoració, excepte ff. 13-14v amb dues caplletres de tres unitats de pauta en vermell amb lleugera decoració afiligranada en lila; en alguns privilegis sense executar, amb lletres de guia
Other features Justificació: a punta seca, amb línies de guia per a l'escriptura, només a la primera obra
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams
Condition una foliació a llapis en xifres aràbigues, i una d'antiga romana a ploma; quaranta-set folis moderns, quaranta-sis a l'antiga perquè repeteix el f. 16; marges deteriorats; entre els ff. 42 i 43 moderns i al f. 42v, inicialment en blanc; són en blanc també els ff. 10r, 12v, 15r-v, 22v, 23r, 24v-25r, 34r-v, 42v i 47v (aquest amb anotació de la data 1623); f. 43 trencat pel marge superior afectant el text
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil 1953 (al f. 47v dades a llapis de la compra de l'exemplar:“pco: Fortuny 1953 = ojizx | procedeix Marti Esteve”)
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. 125 de la Biblioteca Valenciana (Sant Miquel dels Reis) (2007)
Note algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9779
Location in volume ff. 1-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10599
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi del Gremi dels espasers
Language català
Date promulgat 1425
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] P4ateat vniuersis Quod Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: visis et recognitis quibusdam capitulis proparte … priuilegis que los prohomens dela spaseria demanen Al molt Alt Senyor Rey son los seguents
acc.: M3olt excellent Senyor com la spaseria dela vostra Ciutat de valentia … [ 2] … e la cosa publica ne pendra graument aumentacio
dispositio: Et primerament los dits prohomens vsants del offici dela spaseria. Supliquen e demanen que per vos Senyor los sia donada e atorgada licencia de dos en dos anys poder se ajustar … [ 7v] … exalce e prospere de be en millor ab multiplicacio de virtuts
nota: Altissimus … [ 8] … sigillo comuni Impendenti munitam
datatio: Datum Cesaraguste [sic] die Tricesimo Madii Anno Anatiuitate dominj Millesimo Quadringuentessimo vicesimo quinto Regnique nostrj decimo funes vicecancellarius
auten.: Signum Alfonsi dei gracia Regis Aragonum Sicilie Valencie … Comitis Rossilionis et Ceritanie
testimonis: Testes sunt Johannis Ffalconus Comes … ferdinandi de heredia milites
certificació: Signum mei Raymundus bauili [sic] dicti domini Regis locuntinentur prothonotarius … [ 8v] … Auri quaror Incerta capitula etcaetera
Note segueixen disposicions del mateix gremi de dates posteriors fins al f. 11
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9782
Location in volume ff. 35-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5431
Gremi dels espasers. Privilegis i ordinacions (1440)
Language català
Date compilat 1425 - 1574
Incipits & explicits in MS pream.: [ 35] [D]4ie lune Jntitulati Nona mensis Madij Anno a Natiuitate domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo los honorables Mossen gracia de montsoriu Caualler … congregats en la cambra vulgarment appellada de Consell secret
acc.: Attenents lo honorable Consell General celebrat en la Sala dela dita Ciutat a vint e huyt del mes dabril … [ 35v] … e ordinacions son segons se seguexen
text: [P]4rimerament volgueren e ordenaren que daciauant tota spasa que de Nou sera feta … [ 36v] … e lo terç al comu dela Spaseria o dels spasers per dan e jnteres de aquella
certificació: Ego Johannes de sanctofelice notarius publicus Ciuitatis valencia … pono hic meum assuetum poni jn jnscritis publicis Sig ✠ num
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9783
Location in volume ff. 37-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5431
Gremi dels espasers. Privilegis i ordinacions (Sentència (I))
Language català
Date compilat 1425 - 1574
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] [A]4nno anatiuitate domini Millesimo. CCCCo. lxxo. Primo die uero sabbati Jntitulata Tercia mensis Augustij dauant los honorables administradors Comparegueren e Johan de ripoll arrendador deles filloles dela mercaderia … als quals fon publicada la sentencia o declaracio Jnfraseguent
text: [L]3OS honorables administradors en la questio que era entre en Johan de ripoll arrendador deles filloles dela mercaderia demanant als spases … [ 38] … Senyals dels dits magnifichs Jurats qui la dita sentencia pronunciaren
testimonis: Presents testimonis foren ala promulgacio dela dita sentencia en ffrancesch remolins e en Pere quartero verguers dels magnifichs Jurats
Note una anotació borrosa de mà més cursiva es llegeix al final de la disposició i es clou amb un signe notarial
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9784
Location in volume ff. 38v-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5431
Gremi dels espasers. Privilegis i ordinacions (Sentència (II))
Language català
Date compilat 1425 - 1574
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Sentencia real contra els revenedors de espases
acc.: J3n christi nomine Amen Pateat vniuersis Quod Nos Jnfans Enricus aragonum et Sicilie … [ 39] … quj sequitur modum
text: E attenents e considerants que en lo priuilegi atorgat al offici dels spasers son aposades les paraules seguents jnter cetera … [ 39v] … deles despeses […]
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9785
Location in volume ff. 40-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5431
Gremi dels espasers. Privilegis i ordinacions (1504)
Language català
Date compilat 1425 - 1574
Incipits & explicits in MS intr.: [ 40] Die mercurij tercia mensis Januarij anno anatiuitate dominj Millesimo Quingentesimo quarto Los magniffichs en Miquel Johan … consell secret de la Sala de la dita Ciutat
text: Vista orda [?] e be entesa la questio … [ 41] … forma e manera que en los dits stabljments e ordjnacions es stablit e ordinat
testimonis: Testimonis foren presents ales djtes coses los honorables en pere tarrago een berthomeu martinez vergers dels nostres jurats de la Ciutat de valencia
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9786
Location in volume ff. 41v-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5431
Gremi dels espasers. Privilegis i ordinacions (Sentència (III))
Language català
Date compilat 1425 - 1574
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41v] Die mercurij decima nona mensis martis anno anatiuitate dominj millesimo quingentesimo vndecimo Los magnifichs mossen luis corts Caualler … publicada a les dites parts la declaracio e sentencia del tenor seguent
text: Los molt magnifichs Jurats dela Jnsigne Ciutat de valencia horts [?] de paraula dos Sindich del offici dels spasers … [ 42] … aduocatis
testimonis: Testimonjs foren presents quant ales fermes dels dits magnifichs mossen luis corts … notaris Ciutadans dela dita Ciutat
Record Status Created 2004-05-17
Updated 2014-01-05