Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2695
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 6-VI-39
Title of volume BULLA | DEL | ROSER ( al teixell en daurat)
Imprint València: 1546

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 40 (= IV + 32 + IV) (no numerats)
Collation a-d8
Page Layout 22 línies (f. [c v])
Size pàgina 130 × 88 mm (f. [c v])
caixa 112 × 61 mm
caixa 110 × 72 mm (f. c iij)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: diversos gravats
Condition bon estat
Binding moderna, en pell amb cinc nervis i talls daurats
References (most recent first) Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=6-vi-39&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c6-iii-26 catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7410
Location in volume ff. 32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2948
Confraria de la Mare de Déu del Roser. Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari
Language català
Date escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.)
Incipits & explicits in MS tit.: [ [a j]] Trellat sumariament fet dela bula / o Confraria del Psaltiri / o Roser : e cobles a lahor e gloria dela sacratissima e intemerada verge Maria del Roser
tema: [ [a j]v] Tota pulchra es amica mea et macula non est in te
intr.: [ a ij] Aci es contenguda sumariament la manera e forma de institucio del Psaltiri appellat Rosari dela sacratissima verge Maria : y es lo seguent
text: E4N lo temps que la sacratissima verge Maria viuia en aquesta mortal vida apres que Jesuchrist redemptor nostre se fon pujat al cel e hac trames lo sant sperit als seus apostols e dexebles … [ [b vij]] … absolutus ante tribunal domini nostri Jesu christi a culpa et pena: habeas vitam eternam. Finis Rosari seu Psalterij virgius [sic] Marie
colofó: [ [d viij]v] Estampat en Valencia A .xviij. de Març. Any .M.D.xlvj. ab Priuilegi dels senyors Jurats que ningu lo puga estampar dins temps de sis anys
References (most recent first) Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Note al verso del primer foli, al peu del gravat que representa la Mare de Déu amb l'Infant, sobre la llegenda “Tota pulchra es amica mea et macula non est in te”. Als ff. [b vjv-b vijv]: “Seguexse la confessio e gracia: la gual ha otorgat lo sant pare innocent papa .viij. a tots los confrares e confraresses dela sancta confraria del Psaltiri / o Roser dela verge Maria aduocada dels pecadors. Sanctissimus in christo pater (…) et habeas vitam eternam. Finis rosari seu psalterij virgius [sic] Marie” amb la rúbrica en català i el text en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7411
Location in volume ff. [b vij]v - c ijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5098
Desconegut. Puix que rosa molt suau
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vij]v] Cobles del psaltiri o roser dela intemerada verge Maria per contemplar quinze mysteris dela sua sagrada vida dient lo Psaltiri o roser
text: Puix que rosa molt suau | Deu mon fill ma elegida | Lo psaltirim presentau … [ c ijv] … Lo Psaltiri acceptau | Y del fill vos impetrau | Aquells goigs de laltra vida. | Fin
Poetic Stanza 1 x 5, 15 x 7, 2 x 5
Note cada cobla és encapçalada per una rúbrica
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7412
Location in volume ff. c iiij - [c vij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2949
Bernat Fenollar, Prevere. Vostres goigs ab gran plaer
Language català
Date escrit 1535 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c iiij] Los goigs dela verge Maria del Roser
text: Vostres goigs ab gran plaer | cantarem senyora mia | puix que vostra senyoria … [ [c vij]v] … als de vostra confraria | preseruau verge Maria | los confrares del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Note totes les cobles van encapçalades per una rúbrica
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7413
Location in volume ff. [c vj - c viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2950
Desconegut. Puix de vostra carn sagrada
Language català
Date escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c vj]] Laors dela verge Maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu verdader | dignament intitulada … [ [c viij]] … quens vullau merçe auer | puix que sou intitulada | digna verge del Roser. | Finis
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note totes les cobles van encapçalades per una rúbrica
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7414
Location in volume ff. [c viij]v - d ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5364
Desconegut. Ab amor i pensa pura
Language català
Date escrit 1515 ad quem [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [c viij]v] Les set paraules que Jesus dix enla creu
text: Ab amor y pensa pura | crestians contemplareu | set paraules damargura … [ d ij] … tostemps vos recordareu | set paraules damargura | que Jesus dix eula [sic] creu
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7415
Location in volume ff. [d ijv - d vjv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4178
Desconegut. De Jesús sou tant amada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d ij]v] Laors y cobles dela gloriosa y benauenturada sancta maria Magdalena Apostolessa
text: De Jesus sou tant amada | Magdalena reuerent | que esser de tots loada … [ [d vj]v] … y arribada la jornada | del vostre sant passament | per aquells fos presentada | dauant deu omnipotent. | Finis
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 4, 17 x 8
Note en relació al testimonio conservat al Cançoner de Saragossa, es produeixen en aquest imprès variants molt divergents, canvis en l'ordre de les estrofes i, de més a més, manquen els quatre darrers versos
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7416
Location in volume ff. [d vjv - d viij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5353
Desconegut. Molts miracles pogues fer
Language català
Date editat 1546 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [d vj]v] Llaors del glorios e benauenturat sen Vicent Ferrer patro e fill dela insigne ciutat de Valencia
text: Molts miracles pogues fer | llum de santedat perfeta | apostolich y profeta … [ [d viij]] … pregau a Jesus sia feta | nostra vida tan eleta | com tots hauem mester. | Fin
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 6 x 6, 1 x 4
Note el refrany, '‘Apostolich y profeta | beneyt sent Vicent Ferrer”, es transcriu en primer lloc als vv. 3-4 i en segon lloc als vv. 11-12. Just després del darrer vers de cadascuna de les cobles de sis versos, es transcriu l'inici del refrany: “apostolich. etc” o bé “apostolich”
Record Status Created 2003-12-03
Updated 2017-05-29