Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2671
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1101
Desconegut. Costums de Tortosa
Language català
Date promulgat 1272 - 1292
City, library, collection, & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre,
Imprint Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01
Location in witness ff. ai-aiiii + i-cxx
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ai] Libre deles costums generals scrites dela insigne Ciutat de Tortosa: ab alguns priuilegis: confirmacions e sentencies fahents pera la administracio de Justicia. Nouament imprimides be he feelment: ab sos originals archiuats conprouades. M.D.XXXIX.
tit.: [ aii] Prefatio. Ad Senatum: populumque Dertosanum Joannis Amyci Pontificij Cesareique. Juris Doctoris. In nouam Consuetudinum Dertose Impressionem. Prefatio
prol.: [ aiir] H8Umanum genus / Proceres ac Ciues prudentissimi / duobus regitur … [ aiiv] … vestre reipublice quam optime consultum esse nemo ambiget. Valete. etc.
tit.: [ aiiir] Repertori o taula deles Rubriques e altres coses en lo present libre contengudes
índex: [ aiiira] Rubriques del libre primer. DEl ordenament dela Ciutat de Tortosa folio .j. … [ aiiiivb] … Consell de mestre R. de besuldo fo. cxvij.
tit.: [ aiiiiv] Memoria antigua trobada en lo principi dels originals Costums
intr.: P4Resa fo la ciutat de Tortosa de mans de sarrayns: per lo molt alt e noble e honrat en Ramon berenguer … Les quals costumes e franqueses los dits Ciutadans e habitadors dela dita presa ença franchament lliura han tengudes e en pau posseydes. Laus Deo
rubr.: [ ira] Costums de Tortosa. Libre primer. Açi comensen les costums generals dela ciutat de Tortosa: nouament imprimides feelment ab son original comprouades
pream.: E8N nom de Jhesuchrist amen. Com enla Ciutat de Tortosa fossen moltes costumes meses en escrit … [ irb] … e en defalliment de tot aço per dret comu
rubr.: Rubrica del ordenament dela Ciutat de Tortosa
text: L4Os murs / les torres / los valls / las barbacanes dela ciutat son a defeniment dela senyoria e dels ciutadans … [ cixv] … Ue ten sens pau. e james no ajes be / mas tots temps ajes mal / e la yra de deu AMEN. Finis. Açi feneyxen les Costums de Tortosa
tit.: [ cxr] Extrauagants del regiment dela ciuttat de Tortosa. Confirmacions del Papa e Reys dels dits Costums dela ciutat de Tortosa. y sentencies e composicions: e altres coses faents per a la administracio de Justicia de dita Ciutat
text: [ cxra] Bulla Pape Honorij: confirmationis libertatum et immunitatum Ciuitatis Dertuse. H8onorius episcopus … [ cxxrb] … interpretatione. et extra de consuetudine .c. cum dilectus. Finis
tit.: [ cxxr] Annotacions de algunes errors o faltes principals: fetes enla present Impressio
nota: P2Rimerament en lo fol. viij. en la .ij. col. en la penultima linea … [ cxxv] … alli hon diu .actum. direu .atamen. Finis
? NOTA: A.B.C. … Q. qui est quinternus
colofó: A llahor de nostre senyor deu Jesucrist / es estat acabat lo present Libre dels Costums dela insigne Ciutat de Tortosa. Estampat en la mateyxa Ciutat / per Maestre Arnaud Guillem de mont pesat. Essent procuradors los magnifichs. Mossen .P. Johan sebil. Mossen Pau Cerda. E mossen Benet Granell. Ab recognicio e correctio del Maganifich miçer Johan Amich. doctor en quiscun dret Ciutada de dita Ciutat. Lo primer dia de Febrer. Del any dela natiuitat de nostre Senyor .M.D.xxxix.
References (Most recent first) Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica xxv-xxxiii
Note al final del text. (f. cxxr-v) duu una fe d'errades i una taula de les signatures dels quaderns amb alguns reclams al f. cxxv. Doble foliació, per quaderns i per folis. Al final duu tres fulls solts, encartats, amb un “Repertorium rubricarum consuetudines Dertuse per ordinem alphabeti” de lletra del s. XVIII
Record Status Created 1996-01-13
Updated 2012-01-28