Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2653
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Typ 560 03.367
Title of volume Erla: Doctrina ( al teixell, a ploma i en gòtica de forma)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]
1507 - ca. (Haebler)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 28 (= II + 1-23 + III) (fol. moderna a llapis)
Collation a-b8 c7
Page Layout 36 línies (f. aiij)
Size pàgina 177 × 126 mm (f. aiij)
caixa 155 × 102 mm
× mm
Font gòtica
Watermark cap d'home
Pictorial elements gravat que representa un mestre amb el seu deixeble, amb filacteria amb la llegenda “Mon fil apren la doctrina de ton pare | y a ta mare obeex”; segons nota a l'interior del volum, aquest gravat fou usat almenys dues vegades anteriorment; caplletres gravades amb motius vegetals, normalment de 5 unitats de pautat; al quadern b, algunes caplletres sense gravar (fols. b5, b6, b7)
Condition manca el darrer foli del quadern c; algunes taques d'humitat; volum restaurat, amb el marge superior especialment molt retallat
Binding moderna, en pergamí, amb decoració gravada en daurat; cobertes amb decoració a tinta negra; tall en daurat
Previous owners (oldest first) Philip Hofer (Naixement 1898) ex-libris a l'interior de la coberta anterior
Frances Hofer ex-libris a l'interior de la coberta anterior
Cambridge (MA): Harvard College Library etiqueta sobre la donació de l'exemplar: “From the collection of Philip Hofer. Class of 1921. For the Department of Printing and Graphic Arts”
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Microfilm de l'exemplar Typ 560 03.367 de la Houghton Library. Doctrina de com los pares deuen criar los fils (2002)
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor V , n. 92639 (impr. a València)
Soriano (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 642
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 505 , n. 4
Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 89
Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV III , n. 78 (impr. a València)
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 893 (datat el 1498)
Note al primer foli de guardes, diverses notes referents a l'edició i al seu preu, fetes a llapis, segurament per Hofer. Alguns passatges del text subratllats a tinta marró; diverses notes sobre la qualitat del text, de mal llegir, una al foli aiv (de tres línies) i l'altra al f. aiir. A l'interior de la coberta posterior, al marge superior i anotat a llapis: “Import. Temp. Boll. 33 del 19-XII-1930”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6102
Location in volume ff. a i - c vijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5172
Jaume de Erla. Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon
Language català
Date escrit 1506 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ a i] Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al seruey de deu: com ha honor del mom
dedic.: [ a iv] A4L molt manifich [sic] e mes virtuos senyor mossen Joan Roiz de Calcena caualer e secretari dignissimo del cristianisim e inuictissim senyor don Farrando per lagracia de deu Rey de Spanya de Napols e de Hierusalem et cetera. Jaume de Erla indigne preuere abhumil e deuota submitio se comane. La gran affectio y voluntat … altra persona millor que a vostra merce he pensat nos porie milor [sic] dirigir. Suplicant aquella li vulle donar tal fauor que apres de esser fet lo seruey de deu los qui en ella legiran deguen preguar al infinit e inmens deu vos alargue la vida: y augmentar vulle vostre estat e finalment vos do la gloria que tots naturalmant [sic] desigam. Amen
rubr.: [ a ii] Doctrina com los pares deuen criar sos fils axi al seruey de deu: com ha honor del mon per lo venerable mossen Jaume de Erla preuere e mestre en arts indigne breument compilada. Comense lo prohemi en la doctrina dels fils
pream.: C11Onsiderant la fragilitat emiseria [sic] de nostra vida humana la qual es dita miserable per tres coses. La premera [sic] per la diformitat del peccat: com no sie nigu visque sens crim dient ho Sant ioan prima ioan nis primos. Si dixerimus quoniam peccatorum non habemus ipsi nos seducimus: et veritas in nobis non est. Si rem que no som peccados nosaltres nos enguanyam e veritat en nosaltres nos trobe. E lo psalmiste … [ a iiv] … E per maior declaratio e intelligentia deuem notar que tres coses se han de considerar y entendre en la doctrina dels fils ço es. Dels diuinals manaments inductio compellint los pares. De bons costums informatio donant virtuts. Deles liberals arts o machanices la adquisitio aportant honor
rubr.: Dels diuinals manaments in ductio compellint los pares
text: Q5Uant ala primera ço es dels diuinals manaments inductio compellint los pares. son tenguts y obliguats induir y criar los fils en la sancta fe catholica e documents de aquella. segons se lig Trenorum a .iij. capitols. Bonum est viro cum portauerit iugum domini ab adolescentia sua. Sera profitos al home en la sua adolescentia … [ c vv] … Si aço faras: obstupescent dentes tui. muçar se han les tues dents. ço es tenras dolor com seran grans. Donchs nols mostres la cara alegra
rubr.: [ c vj] Per maior declaratio enla crianca [sic] deles filles direm alguna cosa sis seruara molt profitosa. E deuen saber que principalment en tres coses deuen esser criades y nodrides. La primera que no sien molt passeiadores ni vaguabundes. La segona que no sien molt parleres. La tercera que no sien ocioses. Les donzelles no sien vagabundes
text: Q5Uant ala primera les donzelles deuen esser prohibides de massa passeiar y anar discorrent tot lo dia. E aço per tres coses. La primera. car per molt passeiar tenen occasio de mal obrar. Axi ho diu Aristotil enla rhetorica … [ c vijv] … E per no esser mes prolix del que volria e per no fatiguar als qui volran legir aquesta petita obra: atots de gratia demane ab humanitat les errades emendar vullen. e si alguna cosa bona hi troben adeu omnipotent la laor donen. lo qual es donador de graties supplicant lo. humilment que per sa immensa bondat nos façe ciutadans del seu sant regne Amen
Record Status Created 2002-12-31
Updated 2007-05-25