Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2652
City and Library Perpignan Archives Municipales
Collection: Call number AA.7
Title of volume MAISON D VILLE ( en daurats al centre del pla anterior)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 3 prel. + i-lxxii + i-xxv + I
Collation [1]1-3 a-i8 A6 B-C8 D4
Page Layout 2 columnes (taula)
50 línies (f. viii)
Size pàgina 268 × 196 mm (f. viii)
caixa 223 × 137 mm (f. viii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: gravades amb decoració vegetal, en manquen unes poques assenyalades amb lletres de guia
Altres: escut amb sant Joan Baptista i els quatre pals de Catalunya a la portada; marca de l'impresor després del colofó
Condition sense errades de foliació ni de signatures; exemplar restaurat, amb molts marges substituïts per retalls de paper; presenta algunes taques d'humitat i brutícia, però està en molt bon estat. Manca el f. *4, que probablement era en blanc com els ff. vr, viiv, xiir, xxiir, xxivv, xxviiir, lxxiiv i vir-v de la segona part
Binding antiga, en pell amb cinc nervis i talls vermells, restaurada; al centre del pla anterior, en daurats, però hores d'ara gairebé imperceptible hi ha la inscripció: “MAISON D VILLE”; també hi ha daurats al llom, amb decoració vegetal. El volum es conserva dins d'una caixa que conté també fotografies a color de la relligadura i de folis significatius, fetes en ocasió de la restauració
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor XV , n. 252404
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 135 , n. 19
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 1290
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 523 , n. 12
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 111
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1574
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 60 , n. només la segona part
Tractat a: Brocà i de Montagut (1907), Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges 58-59 , n. XLIX
Note al f. 1 prel.: “Esta Regaudina es dela casa del consolat de la present vila de Perpinya. 1615”. Es veuen nombrosíssimes notes marginals a ploma i anotacions modernes fetes a llapis

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6101
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5171
Desconegut. Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà
Language català
Date compilat 1510 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques e ordinacions dela Fidelissima villa de Perpenya
intr.: [ 1v prel.] Traslat de una letra francesa per la Magestat del Senyor Rey als consols de la present vila ab la qual dona special porrogativa als poblats en dita vila que per lur merex e per excelencia. dita vila sia intitulada fidelissima entre totes les altres viles o ciutats de sos regnes e lo poble de aquella fidelissimo
tit.: [ 2 prel.] Taula
índex: A5Ssi comença la taula o Robricha de tots los priuilegis: pragmatiques: prouisions: e ordinacions dela present vila E primerament aquells qui toquen lo sofficis Reals e de furediccio e altres officis … [ 3rn] … De senes per los officials reals. Lxxij Pragmatiqua sobre los censals consentida per papa Marti lxxij
índex: [ 3v (a tota pàgina)] De letres de cambi e seguretat de juy al consolat de mar: En libre de ordinacions ccclxxiij … Gestiar de mercaders per vendre passant e fahent tala no paga ban mas tala: Libre vert menor cartes .cclxxxv. Fenex la taula
rubr.: [ I] L5Jbre apellat Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques: e ordinacions dela vila de Perpinya a continuats en lo libre vert major e menor e libres de pragmatiques e ordinacions diuisits en dues parts … los quals son stats recollegits per en Rigau notari e Sindich dela dita vila sots lorde e forma seguent
intr.: E2N apres de totes les dites coses se segueixen los estils dela cort del Uaguer per los quals ell pot entrar per les terres dels barons e dels prelats e trauren mals homens e castigar e punir aquells e moltes altres coses fer
tit.: Gouernador
dispositio: [L]2O gouernador a instancia dels consols de Perpinya … [ lxxii] … N2Ota que lo caxo del Sindich de la present vila ha hun proces: (…) dit forment fos tornat: e restituhit a dita vila e axi de facto fou fet
tit.: [ I (= A1)] Taula dels estils dela cort del Ueguer de Rossello e de Uallespir
intr.: [ II (= A2)] Assi comensa la taula dels estils de la cort del Ueguer de Rossello e de Uallespir ab los quals la jurediccio del Senyor Rey es mantenguda e defesa dels Prelats Barons Cauallers e altres hauents iurediccio en lo Comtat de Rossello
text: E5T primo es estil antich que lo Ueguer de Rossello enquerex de tots crims ala sua cort denunciats axi en dia feriat com no feriat: … [ XXV (= D4)] … nullius fere momenti et stabilitatis sed illam priorem ea que in ipsius ordinem continentur seruari et rara haberi placuit
datatio: Datum et actum est hoc perpiniani die .xvij. mensis Septembris anno a natiuitatis domini Millesimo Quadrigentesimo Septuagesimo Tertio
colofó: A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ Fonch acabada la present obra appellada Recollecta de tots los priuilegis prouisions pragmatiques e ordinacions de la Fidelissima vila de Perpinya Estampada en la Jnsigne ciutat de Barcelona per mestre Johan Rosembach Alemany a .xxviiij. del mes de Abril any Mil.D.x.
Note a la segona part tenim textos en català i d'altres en llatí, de vegades el mateix text es troba en les dues llengües (cas de l'estil del veguer en català ff. i-vv i en llatí ff. vii-xi, però amb gloses marginals sempre en català); la declaració contra el bisbe d'Elna i les greuges de la seva església són en llatí, amb la rúbrica en català (ff. xv-xviii i xviiiv-xxi); els greuges de l'abat d'Arlès davant del rei Ferran són en català (ff. xxi-xxiiv) i van seguits per les conclusions de la cort, que són en llatí
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1903
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó [?]
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Note exemplar en curs d'estudi

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2123
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 6-VII-21
Title(s) in copy RIGAUDINE ( en lletres daurades al teixell, en posició vertical)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 2 prel. + i-lxxii + i-xxv + II
Collation *2-3 a-h8 i2-8A6 B-C8 D1-3
Page Layout 2 columnes (taula)
Size pàgina 290 × 210 mm (f. vi)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal; el títol de la “Taula dels estils” en tinta vermella
Condition amb taques d'humitat, sense portada i amb els folis inicials i finals amb els angles deteriorats. Manquen els f. lxv i el final, que era en blanc
Binding mitja relligadura, en pasta, amb el llom de pell amb daurats, del s. XVII
Previous owners (oldest first) Joan Antoni Ferrer (Mossèn) (Floruit 1738) (ex-libris al foli final, amb lletra molt maldestra: “est liber est joannij anto[n]y farrer…”)
Josep Bertran (Floruit 1650 [?] - 1700 [?]) (ex-libris: “exlibris Josephi Bertran”)
References (most recent first) Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 6-VII-21 (2006)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note dins del llibre es conserven fotocòpies de la portada i del colofó d'un exemplar que era a mans d'en Miquel Paredes-Fonolla, a Perpinyà (d. 1901) i també les d'un altre exemplar que creiem és el de la Médiathèque de Perpinyà. Conté anotacions del s. XVII?
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=6-vii-21&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c6-v-20%2F26 catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2124
City and Library Berlin Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
Collection: Call number Ht 6151 Rara
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + i-lxxii + [i]-xxv + I
Collation [i]r a-j8 A-C8 D1-3
Size pàgina 290 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark tisores obertes (f. 1)
mà amb flor
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, en perfecte estat. Són en blanc els folis 4 preliminar, vv, viiv id., xiir, xxiir, xxivv i xxviiir de la primera part, 1v i vir-v de la segona. Manca el foli final que també era en blanc. El foli A i no duu signatura de quadern. El primer bifoli està molt més brut que la resta del volum
Binding moderna en pell sobre cartó dur, amb sis nervis
Previous owners (oldest first) Berlin: Königliche Bibliothek (segell en tinta vermella al verso de la portada: “Ex Biblioth. Regia Berolinensi”)
Antoni Tallarch (al f. 1 prel.: “Ex libris Antonij Tallarch”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 135 , n. 19
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note una nota enganxada a l'interior de la coberta: “Dieser Band wurde im Jahr 1998 durch Gamma-Bestrahlung sterelisiert. Werfärbungen sind ohne Bedeutung”. A la portada, al damunt de l'exlibris d'Antoni Tallart hi ha un altre ratllat amb tinta que no es pot llegir. Al f. iii (primera part) aprofitant un espai en blanc es van fer anotacions a ploma en llatí.

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1902
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.63.i.9
Title(s) in copy Recolecta de[ls] [privilegis] | [de] perpinya ( al llom, tot i que ara il·legible, i a la coberta anterior, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + 1 + i-lxxii + i-xxv + I
Collation [1]1-4 a-i8 A6 B-C8 D3/4
Page Layout 2 columnes (taula)
50 línies (f. viiii)
Size pàgina 296 × 216 mm (f. viiii)
caixa 221 × 138 mm
Font gòtica diverses mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Les caplletres són de sis unitats de pautat gravades amb decoració vegetal, i altres, més petites, de dues unitats de pautat, senzilles
Condition exemplar amb taques d’humitat i alguna de brutícia, i forats fets per bibliòfags, sobretot al marge extern; en blanc els ff. 4r-v prel., vr, viiv, xiir, xxiir, xxivv, xxviiir, lxxiiv i vir-v de la segona part. Foliació impresa en xifres romanes
Binding antiga, en pergamí tou, amb restes de cordills per tancar el volum, protegida per una cartolina de color marró
History of volume Adquirit 1885-06-18 (segell de data al verso del darrer foli imprès)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Rhodes (1989), Catalogue of books printed in Spain and of Spanish books printed elsewhere in Europe before 1601 now in the British Library 153
Note segells de la British Library al foli de portada, repetit quatre vegades, i al f. 1, tres vegades, que s'han intentat esborrar

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2098
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fol. LK7-7869 | Antic F.3708 | Antic F.1727
Title(s) in copy RECOLLECTA | DE TOTS | LOS PRIVILEGIS | PRAGMATIQUES | E ORDINACIONS | D'LA VILA | DE PERPENYA ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 4 prel. + i-xxxx + i-xxv + xxxxi-lxxii + IV
Size pàgina 292 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition els folis estan mal ordenats, perquè la segona part del cos del volum s'ha interpolat entre els ff. 40 i 41. Sense errors de signatura ni de foliació. Amb algunes taques d'humitat, però en bon estat
Binding moderna en pell sobre cartó, amb filets daurats concèntrics units pels cantons per una diagonal
Previous owners (oldest first) Paris: Col·legi de la Companyia de Jesús (al f. 1 prel.: “Coll Paris […] Jesv”)
Paris: Bibliothèque Royale (cuny al f. 1 prel.)
Associated persons al marge inferior del llom apareix el nom del relligador R[émy] Petit, relligador
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 444 , n. 1290
Note anotacions marginals a ploma i fragments subratllats

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2115
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call number Rés. 434
Title(s) in copy RIGAU | RIGAUDINE ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 3 prel. + i-lxxii + i-xxv + II
Collation [*]4 a-i8 A6 B-C8 D4
Page Layout 2 columnes (taula)
Size pàgina 292 × 205 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, llevat del gravat que no és original sinó un facsímil; al final marca de l'impresor
Condition les guardes són de la relligadura, no originals; exemplar en bon estat però amb algunes taques d'humitat
Binding mitja relligadura, pasta sobre cartó amb el llom de pell amb quatre nervis; daurats al llom i teixell vermell
Previous owners (oldest first) Antoni Blanquet (al primer foli imprès antic: “Ex llibris Antonij Blanquet”)
Blay (a escrit per una mà del s. XVII: “Blay”)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 136 , n. 19
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note moltes anotacions marginals que, a més, interpolen entre alguns folis impresos altres folis manuscrits amb comentaris. Una nota del s. XIX diu: “No 1553 Catalogue Fourquet. Rigau, notari e sindich. Libre apellat Recollecta… Voyez fo 1”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 2170
City and Library Perpignan Miquel Paredes-Fonolla
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition deteriorat
History of volume Adquirit 1901 a quo
References (most recent first) Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 6-VII-21 (2006)
Note sabem de l'existència d'aquest exemplar per les fotocòpies que es conserven dins del de la BdC 6-VII-21. Volum no vist

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1866
City and Library Philadelphia The Rosenbach Museum and Library
Collection: Call number Rosenbach C2. Alr
Title(s) in copy Regaudina Perpiniana ( a tinta, al llom, a l'anglesa)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 s/n + i-lxxii + II
Collation [1]1-3 a-i8 A2-5 B-C8 D1-3
Size pàgina 291 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, amb la portada i els gravats
Condition errades a les signatures: el f. d ij no en té. Són en blanc els ff. vr, viiv, xiir, xxiir ple d'anotacions, xxivv amb nombroses anotacions; xxviii també amb anotacions i és en blanc el f. lxxiiv. Exemplar amb moltes taques d'humitat i brutícia, però força ben conservat. Manquen els ff. I i VI de la segona part
Binding antiga, en pergamí flexible, plegat, amb solapes i restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Honorat Pou (ex-libris al verso del foli final: “Aquest libre es de Honorat Pou | Sant angel martir”)
References (most recent first) Fitxa de la Rosenbach Fundation Library (2005)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Firenze, la Seu d'Urgell i Philadelphia (2006)
Reproducció parcial (CD) dels manuscrits de Philadelphia The Rosenbach Museum And Library (2006)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Note conté nombrosíssimes anotacions marginals i constitucions o provisions afegides manuscrites. Segons ens informen a la biblioteca ténen noticia de diversos exemplars coneguts i d'altres tres, en mans privades, que no es poden identificar amb exactitut amb els fins a aquest moment documentats a BITECA i que fem constar a partir d'aquest moment (juny de 2005)

Record Status Created 2002-12-31
Updated 2012-01-28