Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2650
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach (escut), 1512 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 24
Collation a-d6
Font gòtica
Pictorial elements Orla orla de quatre peces diferents, la inferior amb àngels, la de la dreta amb motius renaixentistes de jardí i les altres amb motius vegetals més senzills
Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Altres: portada a dues tintes, amb escut de Catalunya coronat al centre
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IIII , n. 43162 (afegeix: "A XII del mes de maig del any 1513")
Vist per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 523 , n. 16
Note no hem identificat encara cap exemplar d'aquesta edició que conservi plegades les dues parts del text; la primera és la més ben representada (Oviedo, El Escorial, ACA i Perelada), mentre que la segona només s'ha trobat en l'exemplar de la BdC. Els inc. i expl. que reproduïm procedeixen de la còpia d'Oviedo (per a la primera part) i de la de la BdC (per a la segona)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6099
Location in volume ff. a i - d 6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3775
Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó. Constitucions i capítols de cort
Language català
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a i] Constitucions fetes perla molt alta Senyor Reyna dona Germana consort e loch tinent general del Serenissimo e catholich Princep lo Senyor don Ferrando Rey de Arago :deles dos Sicilies etc. En la sizena cort de Cathalunya celebrada atots los Regnes de ça mar enla Uila de Monço En lany .M.D.e. dotze
acc.: [ a ii] I4N nomine domini nostri Jesu christi. Pateat vniuersis et singulis
intitulatio: Quod nos Germana dei gratia regina Aragonum … marchionis Oristanni et Gocieni
intr.: Attendentes curias generales … ac actus curie facimus :statuimus:sancimus: et ordinamus sub forma: et declarationibus infrascriptis
tit.: Que al nombre dels iuristes del Real Consell sien anadits [sic] quatre juristes. Capitol primer
text: P5Rimerament com experiencia haja monstrat [sic] que lo nombre dels vuyt juristes statuit enla cort per lo senyor Rey celebrada enlo monestir de sancta Anna de Barçelona … [ b iiiiv] … Acta fuerunt hec in ecclesia sancte Marie vile Montissoni vbi generalis curia omnibus regnis nostris cismarinis celebratur die secundo mensis Septembris anno a natiuitatis domini millesimo quingentesimo duodecimo Regnorumque dicti domini regis viri et domini mei colendissimi videlicet Sicilie vltra tarum anno .xlv. aragonum et aliorum .xxxiiij. Sicilie autem citra farum et Hierusalem decimo .R.
conf.: Signum ✠ Germane dei gratia Regine … ac juramus eisque bullam regiam pumbleam impendenti iussimus apponendam. La Reyna
auten.: Sig ✠ num incliti alfonsi de aragonia … [ b v] … vile de Arbucio R.
testimonis: Testes qui premissis presentes fuerunt … et omnes predicti firmauerunt
tit.: [ b vv] Priuilegi atorgat al stament ecclesiastich prouehint que los trenta dies donats al Canseller per declarar sobre les contencions de juridictio: sien continuus e començen a correr apres dels cinch dies concedits als arbitres comuns
intr.: N5Os Germana dei gratia Regina Aragonum … per sa Real magestat:
text: que seguint se contencio de jurisdictio entre la cort ecclesiastica de vna part e la cort secular dela part altra … hajen esser donades dins los primers quinze dies dels dits trenta dies sens donar major dilacio sino que part dela cort ecclesiastica sia demanada. Plau ala senyora Reyna
conf.: augustinusi [sic] Uicis … [ b vj] … Jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus Regio sigilo impendenti munitam
datatio: Datis in villa Montissoni die primo die primo [sic] mensis Septembris Anno anatiuitate domini Millesimo quingentesimo duodecimo. Regnorumque dicti domini Regis … et Hierusalem decimo. La Reyna
testimonis: Uidit augustinus … et Celdran pro geneli [sic] Thesaurariorum
tit.: Taula deles presens Constitucions capitols de cort:e priuilegis
índex: [ b vjra] Que al nombre dels juristes del Real consell sien anadits quatre juristes. Capitol. primer. … [ d virb] … Priuilegi atorgat al stament Ecclesiastich. Finis. Cum Priuilegio
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3048
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (7)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-b6
Size pàgina 270 × 192 mm
Font gòtica
Condition en bon estat, només conserva la primera part de l'imprès
Binding vegeu descripció a MANID 2212
Previous owners (oldest first) Arxiu reial de Barcelona
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Note relligat amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1406
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-41
Title(s) in copy CAPITOLS |Y MODI- | FICACIONS | SOBRE | LA | INQUISICIO | BARCELONA | 1513 [sic] ( al teixell vermell, en lletres d'or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 20 (= II + 12 + VI)
Collation c-d6
Size pàgina 280 × 205 mm (f. c i)
Font gòtica
Condition exemplar sense foliar; el verso del darrer foli és en blanc; paper enfosquit
Binding moderna, mitja relligadura en pasta, llom i cantoneres de pell amb daurats
Previous owners (oldest first) Àngel Aguiló i Miró, erudit (ex-libris imprès amb la divisa “cum sanguine mores” enganxat a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció parcial de la sentència sobre els mals usos. BdC 10-VI-41 (2003)
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-41&searchscope=13&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMaꝛ7Bu00E8%7Ds+i-6 catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2159
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/440 (6)
Title(s) in copy CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA ( al llom del cartró, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67-78 (fol. moderna en xifres aràbigues)
ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 213 × 144 mm (f. 63)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos. Manquen els Capitols i modificacions fetes (…) y atorgades per lo Inquisidor general en les presents Corts de Montço del any M.D.xii. amb que acaben les Constitucions, segons l'exemplar principal

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3182
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (8)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation a-b6
Size pàgina 300 × 210 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal, a dues tintes
Condition b6v en blanc; sense foliació ni errades a les signatures de quadern
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (8) de la RAE (2009)

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1568
City and Library Perelada Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada
Collection: Call number 345(46.71)93 Constitucions
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 18 (= III + 12 + III)
Size pàgina 286 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements títol imprès en vermell; orles gravades, al peu de la portada àngels i als costats motius vegetals, al centre escut de Catalunya
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat
Binding moderna, mitja relligadura en pasta coberta de paper amb aigües i llom en pergamí
Associated persons a l'interior de la coberta anterior hi ha enganxat un ex-libris imprès de Miquel Mateu Pla, Alcalde Barcelona
References (most recent first) Catàleg de Sala. Biblioteca de Perelada (2003)
Avenoza (2003), Inspecció personal
Reproducció de l'exemplar del Consolat de Mar (portada) i de les Constitucions de Germana de Foix (portada i detalls interiors) de Perelada (2003)
Note dibuixos a ploma emmarcant el títol de la portada i també a l'interior de les barres de l'escut. Nombroses anotacions marginals en llatí i alguna prova de ploma. Topogràfic: 48-IV; Reg. 38554

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1441
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 39-IV-13 (7) | Antic iii-e-13
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Size pàgina 290 × 195 mm
caixa 213 × 147 mm
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding de la Biblioteca, talls daurats
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció de l'edició de les Constitucions fetes per la molt alta senyora reina dona Germana de 1512 (exemplar Esc. 39-iv-13) (2002)
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos, veg. MANID 2210 i COPID 1314, 1406, 1445 i 1494; no podem saber si tot el volum així constituït va pertànyer originalment al Dr. Burgos. Segueixen a aquest imprès les restes d'uns folis arrencats, que serien 39-IV-13 (8), és molt probable que es tractés de la segona part d'aquesta edició (els capítols atorgats per l'inquisidor general)

Record Status Created 2002-12-30
Updated 2024-05-13