Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2648
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 456 | Antic R. 206
Title of volume Flos Sanctorum ( al llom, a tinta marrˇ, de mÓ moderna)
Imprint Barcelona: Carles Amorˇs, 1519 - 1520

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: ii-cclxx
ff.: III + 268 + IV (fol. moderna)
Collation a2-8 b-z-τ-ꝯ-ꝝ8 A1-5,7-8 B-G8 H1-6
Page Layout 2 columnes
44 lÝnies (f. iiii)
Size pÓgina 284 Î 195 mm (f. iiii)
caixa 233 Î 159 mm
columna 233 Î 77 mm
Font g˛tica
Pictorial elements Caplletres: de dues unitats de pauta amb decoraciˇ vegetal
IlĚlustracions gravats de setze unitats de pauta al comenšament de cada biografia
Condition en mal estat amb folis restaurats, volum fragmentari, acŔfal i incomplet, manquen els ff. i, ccxiiii (= A 6) substitu´t per un de modern en blanc i d'altres al final. Foliaciˇ moderna a llapis al marge inferior, que omet els folis perduts. Errades a la foliaciˇ: xxxi (per xxx), xxxxi (per xxxix), clxii (per clii), ccxlviii (per ccxlix) i ccliii (per cclii); errades a les signatures de quadern: u 4 i F 1 sense signatura
Binding moderna, en pell clara. Guardes modernes en blanc
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibli˛fil 1931
Ajuntament de Ripoll 1931 a quo
References (most recent first) FacsÝmil: Reproducciˇ de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2003), Inspecciˇ personal
MartÝn Abad (2001), Post-incunables ibÚricos 272-73 , n. 712
Tractat a: Colomer Amat (1995), “Contribuciˇ a l'estudi dels Flos Sanctorum catalans del segle XVI; una nova ediciˇ de Carles Amorˇs”, Locus Amoenus
Tractat a: Estrader et al. (1989), CatÓleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 18
Note notes de ploma, al marge inferior, escrites sempre capgirades amb fˇrmules documentals i epistolars, una datada l'any 1546 (f. cxvr), altres als ff. xliii, cliiiiv i clv

Internal Description
Number of texts in volume: 184
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 6020
Location in volume ff. 1ra-268vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2ra] Prologo
prol.: E10N nom dela diuina magestat: que feu lo cel … [ 2va] … de pentecostes fins al adueniment [de nos]tre senyor
tit.: Del adueniment de nostre [senyo]r
text: [.]4 Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes … [ 268vb] … que paria que no hagues hagut mal negu
Condition acŔfal i incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10382
Location in volume ff. vvb-ixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11193
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vvb] La interpretacio de sanct Andreu apostol
text: A5Ndreu es interpretat bell e resplendent e fort: e es dit ab ander que es fort … los preueres e diaques de vna ciutat que es appellada achaja: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sanct Andreu
text: [ vira] S4Anct Andru: [sic] e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per Jesuchrist … [ ixva] … fins ala septuagesima: segons que dit es enlo prolech
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10397
Location in volume ff. ixva-xra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ixva] De sanct Longi
text: [ ixvb] L5Ongi en aquell temps que Jesuchrist pres mort e passio era en hierusalem … [ xra] … E puys trobam que visque bonament e sancta en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10599
Location in volume ff. xra-xiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10626
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xra] De sancta Barbara
text: E5N lo temps de Maxencio emperador era vn honrat hom enla ciutat per nom Nichomedia de noble generacio procreat … [ xiiva] … donant li laors e gracies fins ala fi dela sua vida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10600
Location in volume ff. xiiva-xvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiva] La interpretacio de sanct Nicholau
text: N5Jcholau es dit a nichos que vol dir victoria: elchos que vol dir poble: don es dit Nicholau … la qual Johan damascenos transporta en lati
rubr.: [ xiivb] De sanct Nicholau
text: S4Anct Nicholau fon ciutada de la ciutat de patera: e hague de richs e sants parents … [ xvva] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solemnament ab gran goig
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10601
Location in volume ff. xvva-xviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvva] De sancta Lucia
text: L5Ucia fon verge: e de gran linatge: de šaragoša: e en son temps com ella oi parlar per tota siscilia: [sic] la gran fama de sancta Agata … [ xviva] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu jesuchrist .ccc.ix.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10602
Location in volume ff. xviva-xixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10629
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviva] La interpretacio de sanct Thomas apostol
text: T5Homas es interpretat abissus la qual paraula es appellada en grech duptos: peršo car nostre senyor li respos a la demanda de ell … e les naffres del seu cors. E ell dix: tu es deu meu e senyor meu
rubr.: De sanct Thomas
text: S5Ant Thomas apostol fon en cesarea per preycar la fe de jesuchrist … [ xixra] … E preyca longament la fe de Jesuchrist fins que mori
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10603
Location in volume ff. xixra-xxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixra] La natiuitat de Jesuchrist
text: L5A natiuitat de nostre senyor jesu christ encarn: segons que dien alguns fon puys que foren complits cinch milia dos cens e vint e huyt anys dela creacio de nostre primer pare Adam … [ xxiva] … car no fon semblant a nosaltres la sua natiuitat car del sanct sperit: e de gloriosa verge fon nat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10604
Location in volume ff. xxiva-xxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiva] La vida de sancta Anastasia
text: A5Nastasia fon molt noble dona dels romans: filla dempretaxat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta: e e [sic] era christiana … [ xxiirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio .cclxxxvij.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10605
Location in volume ff. xxiirb-xxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiirb] La vida de sanct Steue
text: S4Anct Steue fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomatyr [sic] sant Steue. Lo segon fon del glorios sanct Joan apostol e euangelista. E lo terš fon dels innocents
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10606
Location in volume ff. xxiiivb-xxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiivb] La interpretacio de sanct Joan
text: I4Oan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fon gracia e al qual fon donada … la qual trague del libre de octouia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: [ xxiiiira] La vida de sanct Joan apostol e euangelista
text: I5Oan apostol e euangelista amich de jesuchrist: e verge elegit … [ xxvva] … e conegue que certament era stat sanct Joan aquell qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10607
Location in volume ff. xxvva-xxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvva] Dels Jnnocens
text: D5Els innocens fa remembranša la sancta scriptura: e foren morts per Herodes … [ xxvivb] … Salome sa germana quant ell fonch mort solta tots los presoners del caršre: e axi com Herodes li mana los fes matar. ella los solta
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10608
Location in volume ff. xxvivb-xxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvivb] La vida de sanct Thomas de contuberi
text: T4Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra veu aqui algunes coses quis fahien contra deu … [ xxviivb] … perquen feu oracio a deu e a sanct Thomas: e torna li lo mal
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10609
Location in volume ff. xxviivb-xxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviivb] La vida de sanct Siluestre
text: S4Jluestre fonch engendrat duna dona que hauia nom justa: e era sancta … [ xxxvb] … E aquestes paraules acabades: rete la anima a nostre senyor en lany .ccc.xx.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10610
Location in volume ff. xxxvb-xxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10637
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Coloma
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvb] De sancta Coloma
text: [ xxxira] E4N aquell temps viuint Aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos pagua e cregues en les ydoles … [ xxxivb] … regnant nostre redemptor jesuchrist al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10611
Location in volume ff. xxxivb-xxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxivb] La circuncisio de Jesuchrist
text: L4O dia de la cicuncisio de Jesuchrist per quatre rahons deu esser colt. La primera raho es: perque octaua es dela natiuitat de Jesuchrist … [ xxxiiiirb] … mas encara en qualseuulla loch veureu que ašos faša repreneu los ne e castigau los ne forment
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10612
Location in volume ff. xxxiiiirb-xxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Amador
Language catalÓ [?]
Date tradu´t 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiiirb] De sanct Amador
text: E4Ra vn hom lo qual se dehia pacouius: e sa muller hauia nom Ataica e possehien major riquesa que negun home qui fos en Roma … [ xxxvvb] … fent li transladar los ossos de son pare e de sa mare. tot empero a gloria de deu: qui viu e regna per tots temps
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10613
Location in volume ff. xxxvira-xxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvira] Com nostre senyor apparegue als tres Reys dorient
text: L5A epiphania de nostre Senyor per raho de quatre miracles qui aci son posats es ennoblida … [ xxxviiirb] … on fan grans miracles: e son conseruats ab gran honor e reuerencia
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10614
Location in volume ff. xxxviiirb-xxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11146
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pau primer ermitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiirb] Comenša lo prolech segons sanct Hjeronym sobre la vida de sanct Pau
text: E5Ntre molts es stat gran dupte quel monjo fos comenšador de habitar e de fer penitencia enlo hermitatge … [ xxxixvb] … e axi ab la dolor de la lengua: venše lo delit dela carn
rubr.: La vida de sanct Pau primer hermita
text: E4N aquell mateix temps com tals coses se fessen enla baxa tebayda … [ xxxxvb] … molt mes a maria pendre la roba de sanct Pau ab los merits: que no lurs propres daquells: ne los regismes dels reys
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10615
Location in volume ff. xxxxvb-xxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10640
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant BrandÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxvb] La vida de sanct Branda
text: L5O benauenturat sanct Branda fonch nat de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ xxxxiivb] … fini sos dies a dotze de Janer. enla incarnacio de nostre Senyor .M.ccxj.
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10616
Location in volume ff. xxxxiivb-xxxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10641
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiivb] De sanct Remigi
text: R4Emigi noble Doctor e glorios confessor de nostre Senyor: fon conegut per vn hermita en qual manera hauia de naixer … [ xxxxiiirb] … E quant vench ala fi sant Remigi se posa en pau fonch clar per virtuts: e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor Jesuchrist .ccccc. anys
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10617
Location in volume ff. xxxxiiiva-xliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiiiva] La vida de sanct Hylari
text: H4Ylari bisbe dela ciutat de Poytiers. nasque enla regio daquitania: resplandi entre los altres en axi com la stella qui es dita lucifer … [ xliiiira] … e mentre que la claredat comenša de aminuar: sanct Hylari passa de aquesta vida. En lany dela incarnacio de nostre Senyor .cccxxxx
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 10618
Location in volume f. xliiiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiira] De sanct Machari
text: [ xliiiirb] M4Achari Abat ana dormir en vn moniment: on eren soterrats molts cossos de pagans … [ xliiiiva] … Apres aquestes coses sanct Machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 10619
Location in volume ff. xliiiiva-xlvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiiva] De sanct feliu in pincis
text: [ xliiiivb] F4Eliu in pincis per raho de differencia daltre nom que hauia nom feliu: o es dit per raho deles elenes perles quals ell fonch tormentat … [ xlvra] … posas al payment dela sglesia en oracio e rete lanima a nostre senyor
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 10620
Location in volume ff. xlvrb-xlvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvrb] La interpretacio de sanct Anthoni
text: A4Nthonius es dit ab ana que es dit sobira e tement: axi com a hom qui tem les coses sobiranes … Sant athanasi scriu la sua vida: axicom se mostra auant
rubr.: La vida de sanct Anthoni
text: A4Nthoni com fos de edat de .xxv. anys: e hois legir enla sglesia: si vols esser perfet: ven tot quant has e donau als pobres … [ xlvivb] … e decontinent rete la anima a nostre senyor. e ašo fon com hague viscut cent e cinch anys. E lauors regnaua constanti emperador en lany dela incarnacio .cccxl.
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 10621
Location in volume ff. xlvivb-xlviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvivb] De sanct Joan almoyner
text: I4Ohan almoyner fon patriarcha de alexandria … [ xlviiivb] … perque ellan feu gracies a deu e a sant Joan: e apres sen entra enlo vas ab los altres bisbes
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10622
Location in volume ff. xlviiivb-xlixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiivb] La interpretacio de sanct Fabia
text: F4Abianus es dit: axicom a hom qui fabrica sobira bona ventura … e de compra e de cambiament
rubr.: La vida de sanct Fabia papa
text: F5Abianus fonch ciutada de Roma: e com lo papa fon mort lo poble sajusta per fer altre papa … [ xlixra] … e que complissen lur penitencia. Sant fabia sofferi passio en lany dela incarnacio .ccliij. e fon coronat per martyri per perdiment del cap
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 10623
Location in volume ff. xlixra-lvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlixra] La interpretacio de sant Sebastia
text: S4Ebastia es dit a sequens: et beatitudo: estum que es ciutat: et ana que es cosa sobirana … [ xlixrb] … Fon encara recercuit: car tots los martyrs encircuia els confortaua
rubr.: De sanct Sebastia
text: S4Ebastia fon chrestia: fon natural dela Ciutat de Narbona e ciutada de Milan … [ lva] … E dones enca [f. lvb] ra ajuda a aquells qui son ferms enuers tu
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 10624
Location in volume ff. lvb-livb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvb] La interpretacio de sancta Agnes
text: A4Gnes es dita ab aga: car fon humil e suau axi com anyella … e aquestes tres coses remogue sancta Agnes: perla bona virtut que fon en ella
rubr.: De sancta Agnes
text: A5Gnes fon sauia e fon verge: segons que sanct Ambros ne fa testimoni … [ livb] … La qual verge sancta Agnes molt volenterosament pres martyri sots constanti lemperador. En lany de nostre senyor .cccxc.
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 10625
Location in volume ff. livb-liivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ livb] La interpretacio de sanct Uincent
text: V4Jncent es dit quasi cremant vicis O es dit vencent o cremant … La sua vida scriui sanct Augusti segons que alguns dien: ela compila molt manifestament en versos
rubr.: De sanct Uincent
text: V5Jncent fon de noble linatge : mas ell fon mes nobla per fe per religio … [ liivb] … E tu sols has portat doble palma. Tu has portat ensemps dues corones
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 10626
Location in volume ff. liivb-liiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liivb] La conuersio de sanct Pau apostol
text: [ liiira] L4O comenšament dela conuersio de sanct Pau apostol fon fet en aquell mateix any enlo qual Jesuchrist sofferi passio … [ liiivb] … e per contrari font sanct Pau qui feu abstinencia com que li fos degut de menjar
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 10627
Location in volume ff. liiivb-liiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiivb] La interpretacio de sanct Julia
text: I5Ulia es dit quasi alegre: e de ana que vol dir en sus … segons que ell pensaua: quant li plahia deu seruir
rubr.: De sanct Julia
text: I4Ulia fon bisbe de Cena. Es dit que ell fonch Simon aquell qui era lebros … [ liiiira] … Mas alguns dien que es altre julia: šo es aquell qui mata son para ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11767
Location in volume f. liiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiira] Fon altre Julia qui fon de alamanya de mot noble linatge. Mas mes noble fon per fe: car ell se demostra als perseguidors … perque decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11768
Location in volume f. liiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiira] Fon vn altre sanct Julia: qui fon frare de sant Julia. e aquests ab dosos germans vengueren dauant lemperadors [sic] Theodoci:qui era molt bon chrestia … [ liiiirb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11769
Location in volume f. liiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiirb] Fon vn altra Julia qui mata son pare e sa mare no sabent qui ells fossen. On com lo dit Julia qui era molt noble:vn dia cassas e encalšaua vn ceruo … [ liiiivb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor. e apres aquell home desparegue
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11770
Location in volume ff. liiiivb-lvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ liiiivb] Fon vn altre Julia qui no fon sanct: abans fon molt maluat hom:lo qual fon apellat Julia renegat … [ lvvb] … e fon escorrat per los persiencs e del seu cuyro fonch fet stray al rey de persia
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 10628
Location in volume ff. lvrb-lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvrb] La vida de sancta Paula
text: P4Aula fon noble dona de Roma e escriui la sua vida sanct Hieronym en aquestes paraules dient … [ lviira] … e placiet que tu ajusts als teus coltiuadors enla sua vellesa ab tes bones oracions
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 10629
Location in volume f. lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviira] Del temps de desuiacio
text: D4Jt es enles festes qui son entre lo temps loqual es contengut en partida sots lo temps de peregrinacio … representa la sglesia de septuagesima: e dura fins a pasca
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11784
Location in volume f. lviira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviira] Dela septuagesima
text: S4Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11785
Location in volume ff. lviiva-lviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiva] Dela Sexagesima
text: S5Exagesima comenša enlo diumenge: enlo qual se canta enlo comenšament dela missa vn cant que comenša en axi. Exurge quare obdormis domine … [ lviiira] … peršo quels ajut en benauenturanšes:els delliure de mal
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11786
Location in volume f. lviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiira] Dela quinquagesima
text: Q4Uinquagesima dura del Diumenge: enlo qual se canta enla missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lviiirb] … Miserere mei deus: e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11787
Location in volume f. lviiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiirb] Dela quadragesima
text: Q4Uadregesima comenša enlo diumenge: en lo qual se canta vn cant qui comenša. Constrenyme de tribulacions tc. … [ lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: peršo que per gracia de jesuchrist dignament pugam menjar lanyell dela sancta e perfeta vida
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11788
Location in volume ff. lviiivb-lxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiivb] Dels quatre temps
text: L4Os dejunis dels quatre temps foren establits per Papa Calist … [ lxixrb] … e peršo com los gloriosos apostols eren trists perla mort e passio de son mestre e senyor redemptor nostre Jesuchrist
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 10630
Location in volume ff. lixrb-lxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lixrb] De sanct Jgnasi
text: [ lixva] I4Gnaci vol dir quasi foch: pacient delamor del senyor … [ lxrb] … en honor della qui es gran sens mesura
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 10631
Location in volume f. lxrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10946
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). Vida de santa Brigida
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxrb] De sancta Brigida
text: [ lxva] S4Ancta Brigida fon filla de disco e la mare hauia nom Brocha: chrestians e catholichs: naturals dela vila de Hibernia … [ lxvb] … e dona laors e gracies ala immaculada mare de deu: e al seu vnigenit fill lo qual viu e regna in secula seculorum
Associated Persons Atribuciˇ autoria: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova [1292]
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 10632
Location in volume ff. lxira-lxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxira] Dela purificatio dela vege [sic] Maria
text: L4A purificacio dela verge Maria fon feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu jesuchrist quaranta dies … [ lxiiirb] … ella vella vna nit enla sglesia de sancta Maria enla festa de purificacio: e aqui ella rebe sanitat
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 10633
Location in volume ff. lxiiiva-lxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiva] La interpretacio de sanct Blasi
text: B4Lasi vol tant dir com blan. O Blasi quasi belasi … e fon poch per humilitat de costumes bones
rubr.: La vida de sanct Blasi
text: S5Anct Blasi com resplandis per sanctedat per bones costumes … [ lxiiiirb] … E axi fon degollat ab dos infants petits
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 10634
Location in volume ff. lxiiiirb-lxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiirb] La interpretacio de sancta Agatha
text: A4Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sanct … [ lxiiiiva] … šo es soterrada la qual cosa es manifestada per los angels qui la soterraren
rubr.: De sancta Agatha
text: A4Gatha fon verge: e fon franca de penša: e de cors molt bella … [ lxvvb] … e haguist sanctedat de pensa e delliurament dela terra: a lahor e gloria de deu lo qual viu eregna per tostemps
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 10635
Location in volume ff. lxvvb-lxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10660
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvvb] De sancta Eularia
text: S5Anta eularia fon verge la qual sofferi martyri per iesuchrist redemptor nostre: enla insigne ciutat de Baršelona … [ lxvivb] … e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua la sacratissima verge Maria
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 11923
Location in volume ff. lxvivb-lxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11030
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La translaciˇ de santa EulÓlia verge i mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvivb] La translacio de sancta Eularia verge e martyr
text: E4N lany apres dela Jncarnacio de Jesuchrist: šo es .viij. cents .lxxviij. anys per la voluntat de deu … [ lxviirb] … que per la sua gran misericordia nos haja merce ens do saluacio
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 10636
Location in volume f. lxviirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviirb] La interpretacio de sanct Ualenti
text: [ lxviiva] V5Alenti voltant dir com valor: šo es perseuerant en santedat. O valenti es dit quasi equiualent tyro: que vol dir caualler de Jesuchrist
rubr.: De sanct Ualenti
text: V5Alenti fon molt venerable preuere: e Claudi emperador feu lo venir dauant si … [ lxviivb] … E mana que sant Ualenti fos degollat
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 10637
Location in volume ff. lxviivb-lxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviivb] La vida de sancta Juliana
text: I4Uliana verge demente que era sposada ab vn pretor de Nicomedia … [ lxviiirb] … e tantost la mar gita los homens en terra: e foren menjats per besties e per ocells
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 10638
Location in volume ff. lxviiirb-lxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiirb] Dela cadira de sanct Pere
text: L4A cadira de sanct Pere apostol es dita per tres rahons: šo es real ques diu en lo segon libre dels Reys enlo .xxiij. Capitol. Dauid segue enla cadira … [ lxixvb] … car tota figura qui redona sia es dita de vna linea e de vn cercle
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 10639
Location in volume ff. lxixvb-
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxixvb] La enterpretacio de sanct Macia
text: M5Acia vol tant dir com donat a nostre Senyor: e vol dir donacio del senyor … La vida del qual scriui en beda:segons ques lig enles sglesies
rubr.: La vida de sanct Macia
text: [ lxxra] M5Acia apostol fon ordenat e posat en loch de judes
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 10640
Location in volume ff. lxxviirb-lxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviirb] De sanct Patrici
text: P5Atrici mentre prehicaua dela passio de jesuchrist … [ lxxviiira] … e apres .xxx. dies ell vench ala dita ciutat
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 10641
Location in volume ff. lxxviiira-lxxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiira] La annunciacio dela verge Maria
text: A4Nunciacio es dita: peršo com en aquell dia fon annunciat ladueniment del fill de deu … [ lxxxrb] … que per negun temps ell no nogues a neguna persona qui reclamas ala verge maria
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 11989
Location in volume f. lxxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxrb] E4S dit deles festes que son enlo temps de desuiacio … lo quel temps representa la sglesia de pasca fins ales octaues de penthecostes
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 10642
Location in volume ff. lxxxrb-lxxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxrb] Dela resurrectio de Jesuchrist
text: L5A resurrectio de nostre senyor deu jesuchrist fonch enlo teršer dia dela sua passio … [ lxxxiiiva] … Lo iutge veem quins ve a combatre peršo quen trengue aquestes animes
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 10643
Location in volume ff. lxxxiiiva-lxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10675
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date escrit 1260 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiiva] De sancta Maria egipciaca
text: M4Aria egipciaca era appelada peccadora: e feu en lermitatge vida molt streta .xlvij. anys … [ lxxxiiiirb] … e labat sentorna en son monestir deu loant benignament
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 10644
Location in volume ff. lxxxiiiirb-lxxxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiiirb] La interpretacio de sanct Ambros
text: A5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant e preciosa e axi ell fon molt precios enla sglesia de deu … [ lxxxiiiiva] … E scrigue la sua vida en Pauli bisbe de noles e trames la a sanct Augusti
rubr.: La vida del glorios sanct Ambros doctor de sancta mare sglesia
text: A5Mbros fon fill de ambrosi: qui fon pretor de roma … [ lxxxviva] … La vida e passio de sant Tiburci e de sant Ualeria enla passio de sancta Cecilia es trobada
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 10645
Location in volume ff. lxxxviva-lxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10947
Desconegut. Vida de sant Vicens Ferrer
Language catalÓ
Date escrit 1490 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviva] De sanct Uicens ferrer
text: L4O glorios confessor sanct vicens en lo mon per vida e doctrina resplandi e clareja … [ lxxxviirb] … En lo qual loch ha fets e fa molts miracles:a honor e gloria de deu omnipotent. Al qual sia honor e gloria e reuerencia per tots temps
Associated Persons Atribuciˇ autoria: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova [1292]
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 10647
Location in volume ff. lxxxviiva-lxxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiva] La interpretacio de sanct Jordi
text: I4Ordi es dit de egeos que es terra e orge que es colre … En altre loch se lig que ell sofferi passio sots Dioclecia emperador de Per[cia] presents .lxx. reys sots lo seu emperi
rubr.: De sanct Jordi
text: [ lxxxviivb] I4Ordi fon de molt noble linatge de Capadocia: e vench vna vegada enla prouincia de Libia: en la ciutat de Silena … [ lxxxviiivb] … On com en Dioclecia sen tornas en lo palau: foch vench del cel quil crema ab los seus ministres
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 10648
Location in volume ff. lxxxviiivb-lxxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiivb] La interpretacio de sanct March euangelista
text: M5Arch es interpretat molt sobira per manament. e cert: e declinat: e amat … [ lxxxixra] … e alarga la laor diuinal: e confirma la esglesia
rubr.: La vida de sanct March
text: M4Arch euangelista fon del linatge dels preueres. e fon preuere e dexeble de sanct Pere apostol … [ lxxxixvb] … E com fonch despertat lo frare: al prior dela casa recompta tot šo que hauia vist e a molt gran goig ell sadormi en deu
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 10649
Location in volume ff. lxxxixvb-xcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixvb] La interpretacio de sanct Uidal
text: V5Jdal voltant dir com viuent: car tal com sanct vidal viuia de fora per obra: tal era de dins son corp … La vida e passio del qual es stada trobada enlo libre de Geruasi e de Prothasi
rubr.: La vida de sanct Uidal
text: [ xcra] V5Jdal caualler e consol dela sua muller valeria geruasi e protasi engenra … en manera quelos homens qui eren ab ella la sen portaren mig morta fins a Mila: enlo qual loch sen ana ab deu
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 10650
Location in volume f. xcra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcra] De vna verge de Antiochia
text: F5On vna verge enla Ciutat de Antiochia: dela qual sanct Ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens … [ xcva] … si peccaua de son cors: šelaua que no volia peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 10651
Location in volume ff. xcva-xciiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: P5Ere es interpretat conexent o descalšament. O pere es dit de petros: que es ferm … peršo com lo martyri sostingue molt baroniuolment perla perfectio dela fe
rubr.: De sanct Pere martyr
text: P4Ere fon nouell martyr del orde dels prehicadors: e molt bon bataller dela fe … [ xciiirb] … e veu se guarit dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 10652
Location in volume f. xciiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiirb] La interpretacio de sanct Phelip
text: P4Helip es dit boca de lantia: o boca de ma. O es dit de philos que es amor … perla contemplacio celestial que hague ensi
rubr.: De sanct Phelip apostol
text: P4Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys: ell fon pres per los pagans … [ xciiivb] … dix que fon sanct Phelip apostol: lo qual hague .iiij. filles prophetises
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 10653
Location in volume ff. xciiivb-xcvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiivb] La interpretacio de sanct Jaume
text: I4Aume vol aytant dir com sotsplantador sotsplantant cuytadament … Fon ell pes diuinal per egualtat de costumes e fon trencat ab darts per martyri
rubr.: De sanct Jaume apostol
text: [ xciiiira] I4Aume apostol es appellat Jaume alphei: šo es fill Jaume frare de nostre senyor e Jaume just … [ xcvira] … e la terša vegada quey vengueren exi foch dela terra quils crema tots
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 10654
Location in volume ff. xcvira-xcviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvira] Del trobament dela sancta creu
text: L4O trobament dela sancta creu es dit: peršo com en tal dia la sancta creu fon trobada … [ xcviivb] … sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requeria
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 10655
Location in volume ff. xcviivb-xcviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviivb] La vida de sanct Joan Apostol e euangelista
text: I5Oan apostol e euangelista de mentre que prehicaua en ephesi … [ xcviiira] … Puys fon mudat com molt be odoras enla dita ciutat: e ab molta honor que li feren
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 10656
Location in volume ff. xcviiira-xcixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiira] Deles letanies
text: L4Etanyes se fan en lany dues vegades: šo es enla festa de sanct March … [ xcixra] … e peršo com fon aprouat enlo consell de calcedonia: e peršo com los dimonis lo temen tant
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 10657
Location in volume ff. xcixra-cirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixra] La ascensio de Jesuchrist
text: L5O pujament de nostre senyor deu jesuchrist com sen puja en lo cel fon al .xl. dia de pasca … [ cirb] … Senyor apparella šo que apparellar has: car no apparelles a tu:mas a nosaltres
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 10658
Location in volume ff. cirb-ciiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cirb] Lo trametiment del sanct spirit
text: L3O sanct spirit fon huy trames en semblanša de lengues de foch als apostols … [ ciiiivb bis] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa enla vera confessio
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 10659
Location in volume ff. ciiiivb-cviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10693
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa QuitŔria
Language catalÓ
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiiivb] La vida de sancta Quiteria
text: M5Adona sancta Quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians … [ cviirb] … E aquest comenšament no es tostemps en vn:abans varieja: axi com fa la festa de pasca
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 10660
Location in volume ff. cviirb-cixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1334
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). Vida de Sant Onofre
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 ? - 1490 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviirb] De sanct Onoffre
text: [ cviiva] P5Afunci de gloriosa memoria: alguns secrets de sos pensaments en aquesta seguent manera descobri dient … [ cixvb] … y prehicar tot lo que has vist dela vida: e sanctedat del benauenturat sanct Onoffre e nostre senyor haura merce de tu e collocarte ha enla sua sancta gloria. Amen
Associated Persons Atribuciˇ autoria: Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova [1292]
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 10661
Location in volume f. cxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxra] La interpretacio de sanct Urban
text: V5Rban es dit per cortesia. O es dit ve vr: que vol dir lum o foch … E fon resposta per ensenyament
rubr.: La vida de sanct Urban
text: V5Rban succei a Calixto papa. e com enlo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ cxrb] … E sanct Fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 10662
Location in volume ff. cxrb-cxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10695
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Guillem
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxrb] La vida de sanct Guillem
text: [ cxva] L5O benauenturat sanct Guillem nasque enlo temps del rey Pipi de molt bon linatge de Franša … [ cxiiiva] … A honor e gloria dela immensa trinita e dela sacratissima verge maria mare del redemptor no [f. cxiiivb] stre jesus siam nosaltres personers [sic] ab ell en lo regne celestial
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 10664
Location in volume f. cxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiira] La vida de sanct Pere exorcista. E de sanct Marcelli
text: P5Ere exorcista dementre que era tengut pres enlo caršre per en Marcelli … [ cxiiiirb] … perques bateja. e apres sen ana a deu en pau
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 10665
Location in volume ff. cxiiiirb-cxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiirb] La interpretacio de sanct Barnabas
text: [ cxiiiiva] B4Arnabas volt [sic] tant dir com fill de vinent: o fill de consolacio … La passio dell compila sanct Joan. la qual beda translada de grech en lati
rubr.: De sanct Barnabas
text: [ cxiiiivb] B5Arnabas fons preuere:e fon del linatge de cypri … [ cxvvb] … diu que lo benauenturat sanct Barnabas prehica primerament jesuchrist a Roma:e puys que fon bisbe de Mila
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 10663
Location in volume ff. cxiiivb-cxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] De sancta Petronilla
text: P4Etronilla fon filla del glorios princep dels apostols benauenturat sanct Pere … [ cxiiiira] … Mas en justi qui era son capella lon leua: el soterra honradament
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 10666
Location in volume ff. cxvvb-cxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10700
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni de PÓdua
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvvb] De sanct Anthoni de padua
text: L3O benauenturat sanct Anthoni fon dela ciutat de Lisbona … [ cxviva] … la sua sancta anima passa e sen ana a nostre senyor deu. En lany dela incarnacio de nostre senyor Mil .ccxxxi.
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 10667
Location in volume ff. cxviva-cxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviva] La interpretacio de sanct Uitus e modest
text: V4Jtus es dit o interpretat de vida. o Uitus es dit quasi virtut … šo es enlo mig dela virtut
rubr.: La vida de sanct Uitus e de modest
text: V5Jtus fon infant noble e fael:e en edat de .xj. anys en Sicilia sofferi martyri … [ cxviira] … e fon reuelat a vna fembra enla ciutat de Florenša quils troba: els soterra molt honradament
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 10668
Location in volume ff. cxviira-cxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviira] La interpretacio de sanct Geruasi e de sanct Protasi
text: G4Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. O de gena qui vol dir pelegri … La passio dels quals troba sant Ambros scrita dabaix los caps dells
rubr.: La vida de sanct Geruasi e de sanct Protasi frares
text: G4Eruasi e Prothasi foren frares e foren fills de sanct Uidal e de sancta Ualeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ cxviivb] … per la qual ab dosos foren egualment coronats axicom eren exits de vn ventre ensemps
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 10669
Location in volume ff. cxviivb-cxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviivb] La interpretacio de sanct Joan baptista
text: I4Oan baptista es nomenat en moltes maneres … [ cxviiira] … es demostrada la gracia del seu apparellament
rubr.: La vida de sanct Johan baptista
text: L4A natiuitat de sanct Joan baptista fon denunciada per langel Gabriel en aquesta manera … [ cxxva] … perque soptosament cahia: e tornaua en arrera: que noy podia entrar
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 10670
Location in volume ff. cxxva-cxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxra] La vida de sanct Joan e de sanct Pau
text: I4Ohan e Pau foren prebosts de costanša filla den Constanti emperador … [ cxxirb] … e per passio eguals: e per art semblants: e en vn senyor tostemps gloriosos
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 10671
Location in volume f. cxxirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxirb] De sanct Leo papa
text: L5Eo papa segons lig en los miracles dela sacratissima verge Maria mare del redemptor nostre Jesus: ell cantaua missa enla slgesia de sancta Maria major … [ cxxivb] … Yo he pregat deu per tu: e ta perdonats tots los teus peccats
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 10672
Location in volume ff. cxxivb-cxxiiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxivb] La interpretacio de sanct Pere apostol
text: P5Ere hac tres noms. car ell fou appellat simon bariona … Lo seu martyri scriui Marcell papa e Egipsipus e Leo papa
rubr.: De sanct Pere apostol
text: [ cxxiira] P4Ere apostol fonch entre los altres apostols de major voluntat … [ cxxiiiiva] … e sanct Pere perla creu enla ciutat de Roma. sots Nero emperador
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 10673
Location in volume ff. cxxiiiiva-cxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiiiva] La interpretacio de sanct Pau apostol
text: P4Au vol aytant dir com boca de trompa: o boca dells: o elegit marauellosament … [ cxxiiiivb] … lo qual se conuerti ala fe de jesuchrist. La passio de sanct Pau scriui sanct Linus papa
rubr.: De sanct Pau apostol
text: P5Au apostol soferi moltes e diuerses tribulacions e persecucions apres lo seu conuertiment … [ cxxvirb] … e los aromatans: tots aquest subjuga sots lo jou de veritat
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 10674
Location in volume f. cxxvirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvirb] Dels .vij. frares e de la lur mare
text: [ cxxviva] S5Et frares foren fills de sancta Felicitat. Los quals hagueren nom … sofferi passio per la mort dels seus fills: e la .viij. per lo martyri del seu cors propi
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 10675
Location in volume ff. cxxviva-cxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviva] Dels .vij. frares dormints
text: S3Et frares dormints son nats enla ciutat de Ephesi … [ cxxviiva] … e feu absolre tots los bisbes e los capellans: que confessassen e prehicassen resurreccio
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 10676
Location in volume ff. cxxviiva-cxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de santa Marina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiva] La vida de sancta Marina verge
text: [ cxxviivb] E5Ra vn hom en vna ciutat: lo qual hauia vna filla petita … [ cxxixvb] … per les oracions dela sancta verge moltes marauelles fa:al qual es honor e gloria en los segles dels segles Amen. Mori a .xiiij. dies deles kalendes de Juliol
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 10677
Location in volume ff. cxxviiivb-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiivb] La interpretacio de sancta Margarita
text: M4Argarita es dita de vna pedra preciosa: qui es appellada Margarita … Theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida
rubr.: [ cxxviiivb] La vida de sancta Margarita
text: M4Argarita fon de Antiochia:filla de Theodosi patriarcha dels gentils … [ cxxixrb] … e axi per de lo cap. e la sua anima sen ana a deu. Sofferi passio enlo mes de Juliol
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 10678
Location in volume ff. cxxixrb-cxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sanct Quirich
text: Q4Uirich vol tant dir com queret arch … [ cxxixva] … peršo com spiritualment visque: E per aquesta raho profita a molts
rubr.: La vida de sanct Quirich
text: Q5Urich fon fill de Julita que fon molt noble dona … [ cxxixvb] … Apres foren trobats les lurs cossos en temps den constanti lo gran com fon retuda pau enla sglesia
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 10679
Location in volume ff. cxxixvb-cxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixvb] La vida de sanct Alexi
text: S5Anct alexi fon fill de Euphemia: qui fon molt noble baro de roma … [ cxxxvb] … e del seu cors exia molt bona odor. Mori enlo .vxij. [sic] dia de Juliol
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 10680
Location in volume ff. cxxxvb-cxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvb] La interpretacio de sancta Maria magdalena
text: M5Aria vol dir amargosa mar: o illuminadora: o illuminada … car alla hon abondauen los defalliments: sobrea bunda gracia
rubr.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [ cxxxira] M4Aria Magdalena es appellada perlo castell de magdalo: e fon filla de nobles parents … [ cxxxiivb] … e la sua anima qui sen puja com coloma al cel
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 10682
Location in volume ff. cxxxiivb-cxxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiivb] De sancta Martha
text: M4Artha fon hosta de Jesuchrist e foren son pare e sa mare de linatge real … [ cxxxiiivb] … la qual enapres sen ana en sclauonia prehicar leuangeli de deu. E apres .x. anys ella sen ana ab deu
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 10683
Location in volume ff. cxxxiiivb-cxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiivb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: A4Pollinari es dit de pollens que es exellent: e de ares que es virtut … šo es quasi home virtuos sens solament de vicis
rubr.: La vida de sanct Apollinari
text: A4Pollinari fon dexeble de sanct Pere. e fon per ell trames de Roma en Rauenna … [ cxxxiiiirb] … E puys trames lespirit a deu. E fon soterrat molt honradament per los chrestians
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 10684
Location in volume f. cxxxiiiirb-cxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiirb] La interpretacio de sancta Cristina
text: [ cxxxiiiiva] C4Ristina voltant dir com vntada … e de benedictio enla boca
rubr.: La vida de sancta Cristina
text: C5Ristina fon de molts nobles parents: e fon enclosa per son pare ab .xij. seruentes enlo castel de cyro en Jtalia … [ cxxxvra] … Puys julia irat la feu sagetar: e lauors trames lespirit a deu
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 10685
Location in volume ff. cxxxvra-cxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvra] La vida de sanct Jaume apostol
text: I4Aume apostol fill den zebedeu apres la ascencio de Jesuchrist mentre que prehicaua per Judea … [ cxxxviirb] … Apres fon ligat en vn pal ab lenya per cremar: mas la lenya crema los ligams: e ell no pres mal
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 10686
Location in volume ff. cxxxviirb-cxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviirb] La interpretacio de sanct Cristofol
text: C4Ristofol hauia nom abans que fos batejat reprouat … enla pensa: per deuocio: e enla boca per confessio
rubr.: De sanct Cristofol
text: [ cxxxviiva] C4Ristofolfon de linatge de Cananeus.e fon molt alt de persona … [ cxxxviiiva] … E feu manament que si negun dehia mal de deu ne de sanct Cristofol que tantost moris. E apres lo rey se conuerti
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 10687
Location in volume ff. cxxxviiiva-cxlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10720
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu i sant Cugat mÓrtirs
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiiva] De sanct Feliu e sanct Cugat martyrs
text: G5Ran fort manifest e marauellos miracle apparegue atots … [ cxlra] … Qui ab lo pare e ablo sanct spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles eternament Amen.
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 10688
Location in volume f. cxlra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlra] De sanct Feliu papa martyr
text: F5Eliu fonch elegit e ordenat en loch de liberi papa … [ cxlrb] … E sant Feliu stigue dins en vn camp amagat apres per martyri perde lo cap
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 10689
Location in volume f. cxlrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlrb] De sancts Abdon e Sennen
text: A5Bdon e Sennen foren matyrizats [sic] per deci lemperador … E com aqui enla plaša haguessen stat per tres dies. Quirin subdiaca los soterra enla sua casa
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 10690
Location in volume ff. cxlrb-cxliva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlrb] La interpretacio de sant Germa
text: G4Erma es dit germinament: e de ana que vol dir ensus … La vida dell scriui en Constanti preuere: e sanct Censuri bisbe
rubr.: De sanct Germa
text: G5Erma fon de molt noble linatge e nasque enla ciutat altešiodora … [ cxliva] … perque conegue que šo que li hauia promes en sa vida: que en mort loy atengue
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 10735
Location in volume ff. cxliva-cxliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliva] De sanct Feliu de Gerona
text: S5Anct Feliu de Gerona fonch nat enla ciutat de Cillitania … [ cxliirb] … Apres Ruffilo feu tot esquarterar ab arpes de ferre. perque trames lespirit a deu
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 10736
Location in volume f. cxliirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliirb] Dels .vij. frares Machabeus
text: [ cxliiva] M5Achabeus foren .vii. frares ab lur mare honradora:e ab Eleazar preuere … Aquestes tres darreres rahons posa mestre Joan Beleth:en la summa dels officis enlo .v. capitol
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 10737
Location in volume ff. cxliiva-cxliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiva] Dels ligams de sanct Pere
text: L4A festa de sanct Pere apostol que es dita dels ligams per quatre coses fon ordenada … [ cxliiiira] … E com fon enlo cors promes de dir tots jorns lo psalm qui comenša. Merše hages de mi senyor:segons la tua gran misericordia. etcetera. e recompta tot šo que hauia vist
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 10738
Location in volume ff. cxliiiira-cxlvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiiira] Lo trobament de sanct Steue
text: [ cxliiiirb] L4O trobament del cors del primer martyr sanct Steue fon fet en lany de nostre senyor .cccc.xvij. enlo temps de Honori princep … [ cxlvrb] … ell fon portat ales reliquies de sanct Steue perque encontinent fon guarit e sanat
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 10739
Location in volume ff. cxlvrb-clra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlvrb] La interpretacio de sanct Domingo
text: D5Omingo es dit quasi guarda del senyor. O es dit Domingo quant al interpretament del nom: que vol dir senyor … [ cxlvva] … abans se volgue vendre moltes vegades:peršo que donas lo preu als pobres
rubr.: De sanct Domingo
text: S4Anct domingo fon duch dela orde dels prehicadors … [ clra] … e recomptals tot per orde la visio:e pres labit dels frares prehicadors
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 10740
Location in volume f. clra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clra] La interpretacio de sant Sixto
text: S4Jxto es dit de sios:que vol dir deu e de status : quasi que ell sia en aquell diuinal stament … e ficat enla passio:e en bones obres
rubr.: La vida de sanct Sixto
text: S4Jxto papa fon dela nacio dels agarens. e fon lo primer philosoph … [ clrb] … e axi es legit enlo libre qui es dit mitral
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 10741
Location in volume ff. clrb-clira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clrb] La interpretacio de sanct Donat
text: D4Onat vol aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat
rubr.: La vida de sanct Donat
text: D5Onat ab Julia emperador fon ensenyat e nudrit … [ clira] … E apres ell feu metre sanct Donat enlo caršre:e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor Jesuchrist .ccclxxx.
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 10742
Location in volume f. clira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clira] La vida de sanct Ciriach
text: C4Jriach fon ordenat en diaca per sanct Marcell papa … [ cliva] … E lauors los gentils tancaren les fonts:e hagueren en gran reuerencia los chrestians
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 10743
Location in volume ff. cliva-clvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliva] La interpretacio de sanct Lorenš
text: L4Orenš es dit quasi tenint laurea … [ clivb] … e guarda lo lamp de la sentencia dels reprouats
rubr.: La vida de sanct Lorens
text: L5Orenš fon martyr:e fon diacha e fon despanya per linatge … [ clvrb] … Lorenš lo ha per excellencia de passio que sofferi
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 10744
Location in volume ff. clvrb-clixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10736
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Clara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvrb] De sancta Clara
text: S5Anta Clara fonch dela ciutat de Assis nada de noble linatge … [ clixva] … canonizant aquella en lany de nostre senyor M.cclv. enla ciutat daranya dins enla sglesia major daquella mateixa ciutat
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 10745
Location in volume ff. clixva-clxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clixva] La interpretacio de sanct Ypolit
text: [Y]4Polit es dit de yper. qui vol dir desus.e de litus que es pedra … E fon be polit per crueltat de turments
rubr.: La vida de sanct ypolit
text: [Y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct Lorenš sen ana ala sua casa … [ clxva] … que negu qui ašo vees nos podia pensar sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 10746
Location in volume ff. clxva-clxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxva] La interpretacio de sanct Eusebi
text: E4Usebi es dit de eu que es be:e de sebe que vol dir parlar o stacio … e hague bon cultiuament enla reuerencia de deu
rubr.: La vida de sanct Eusebi
text: E5Usebi tostemps fon verge: e com ell encara no fos chrestia … [ clxira] … Diu se que ell impetra ab deu que en aquella vila no pogues viure algun arria. E visque lo benauenturat sanct Eusebi enlo seruey del redemptor nostre Jesuchrist .lxxviij. anys
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 10747
Location in volume ff. clxira-clxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxira] La assumpcio dela vege [sic] Maria
text: [ clxirb] L5Aassumpcio [sic] dela sacratissima verge Maria enlo cel en qual manera sia feta … [ clxvra] … Perque los monges sen tornaren al monestir:e los dimonis en infern
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 10748
Location in volume f. clxvra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10973
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Roc
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvra] La vida de sanct Roch
text: L5O noble confessor sanct Roch fon fill de pare noble baro y senyor dela baronia de Montpeller … [ clxvva] … hon fonch rebut ab molta honorificiencia per la senyoria. E son en lany .M.cccclxxxv.
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 10749
Location in volume ff. clxvva-clxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvva] La interpretacio de sanct Bernat abat
text: B5Ernat abat es dit de ber:que es pou o font:e de nardus … qui fon companyo de sanct Bernat: e en Bernalt abat de vallbona
rubr.: La vida de sant Bernat abat
text: B5Ernat abat nasque en Burgunya fon de molt nobles parents … [ clxviiirb] … e feu molts daltres miracles e quasi innumerables deu per lo seu seruent
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 10750
Location in volume f. clxviiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiirb] La interpretacio de sanct Timotheu
text: T5Jmotheu vol tant dir com temor tenint … hon sera enlo juy:a hon es : en miseria:a hon no es:en gloria
rubr.: La vida de sanct Timotheu
text: T4Jmotheu mentre que era turmentat per lo pretor de Roma … [ clxviiiva] … Perque lo pretor los feu abdosos degollar
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 10751
Location in volume f. clxviiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: S4Jmphoria es dit de simphonia. Per šo com ell fon quasi vexel de musica … e fon ample a tots per caritat
rubr.: La vida de sanct Simphoria
text: S5Jmphoria nasque enla ciutat de Augustudinensi. E mentre que era joue: era molt ben acostumat … [ clxviiivb] … la capsa stigue en mig del foch que may no crema
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 10752
Location in volume ff. clxviiivb-clxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiivb] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: B4Artholomeu vol tant dir com fill de penjant ami … [ clxixra] … e per altra consideracio mes propiament se poden negar
rubr.: De sanct Barthomeu
text: B4Arthomeu apostol vench a les indies : qui son lo cap del mon [ clxxrb]
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 10753
Location in volume ff. clxxva-clxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxva] La interpretacio de sanct. Augusti
text: A4Ugusti hague aquest nom per excellencia de dignitat:o per feruor de amor … segons que diu Cassiodorus enlo libre dels nobles barons
rubr.: La vida de sanct Augusti
text: A4Ugusti fon noble doctor enla prouincia de Affrica : šoes enla ciutat de cartayna … [ clxxvrb] … ne daltres delits del cors nom demanes:tansolament vull daquelles coses que son mester a vida
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 10754
Location in volume ff. clxxvrb-clxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvrb] Lo degollament de sanct Joan baptista
text: D4El degollament de sanct Joan baptista es ordenada festa per quatre rahons … [ clxxviirb] … E lauors lo sanct baro prega deu per el: Encontinent fon guarit
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 10755
Location in volume ff. clxxviirb-clxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviirb] La vida de sanct Sauia e de sancta Sauiana
text: S4Auia e Sauiana foren fills del noble baro sauin qui era paga … [ clxxviiira] … e com no volgues sacrificar regnant Adria emperador fon degollada
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 10756
Location in volume f. clxxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiira] De sanct feliu preuere
text: [ clxxviiirb] F5Eliu preuere e lo seu frare Feliu qui aximateix [sic] era preuere … foren presos soptosament perlos diables. Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor .cclxxxvij.
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 10757
Location in volume ff. clxxviiiva-clxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiiva] La vida de sanct Lop
text: L5Op nasque enla ciutat Dorleans enla qual com ell resplandis per virtuts … [ clxxixra] … se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor .dc.x. en temps de eracli
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 10758
Location in volume f. clxxixra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixra] La interpretacio de sanct Egidi
text: E4Gidi es dit de e:que vol dir sens:e de geos que vol dir terra … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
rubr.: De sanct Egidi
text: E5Gidi fon engenrat enla ciutat de Athenes. e nasque de linatge real … [ clxxixvb] … qui sen portauen la sua anima al cel cantant altament e clara
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 10759
Location in volume ff. clxxixvb-clxxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixvb] Dela natiuitat de la verge Maria
text: L5A natiuitat dela verge Maria que nasque del trib [sic] de juda … [ clxxxiivb] … E apres tres dies loant sancta Maria ella rete lanima a deu
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 10760
Location in volume ff. clxxxiivb-clxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiivb] La vida de sanct Adria
text: A4Dria fon martirizat per lemperador Maximia. Lo qual adoraua vna ydola enla ciutat de Nichomedia … [ clxxxiiiira] … E los faels prengueren lo seu cors: e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 10761
Location in volume ff. clxxxiiiira-clxxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiiira] Del exalsament dela sancta Creu
text: L4O exalšament dela sancta Creu es dit: peršo com en aquell dia la fe e la sancta creu fonch exalšada … Que daqui hon mort naxia. quen nasques vida: e pudor es passada en suauitat de bona odor
rubr.: Lo celebrament dela sancta Creu
text: L5O celebrament dela sancta creu es celebrat solennament per la sglesia … [ clxxxvvb] … Apres lo sanct baro per virtut de deu la delliura
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 10762
Location in volume ff. clxxxvvb-clxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvvb] La interpretacio de sanct Corneli: e de sanct Cebria
text: C4Orneli vol dir entenent circuncisio. Car ell entes:e entenent serua la sua circuncisio … e la heretat deles celestials benaventuranšes
rubr.: La vida de sanct corneli e de sanct Cebria
text: C5Orneli fon papa e successor de sant Fabia … [ clxxxvira] … e pres vn drap ab ques cobri los vlls. E axi ell rebe la corona de martyri
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 10763
Location in volume f. clxxxvira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvira] La interpretacio de sancta Eufemia
text: E5Ufemia es dita de eu que es be e de femina : quasi bona fembra … ab tocament per bona obra : e ab buffament de deuocio
rubr.: La vida de sancta Eufemia
text: E4Ufemia fonch filla del senador de Roma.E quant ella veu los chrestians turmentar: en poder de Dioclesia emperador … [ clxxxvivb] … Aquesta sancta verge loe a tu senyor la tua sglesia : e prech per nosaltres peccadors: e aport a tu los nostres vots bonament
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 10764
Location in volume ff. clxxxvivb-clxxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvivb] De sanct Lambert
text: L5Ambert fon home noble de linatge:mas mes noble era per santedat de vida … [ clxxxviirb] … Perque alguns qui scaparen dela sua casa:sen portaren lo seu cors amagadament enla sua sglesia e soterraren lo honradament
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 10765
Location in volume ff. clxxxviirb-clxxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviirb] De sanct Eustachi
text: E4Ustachi hauia nom abans plaent: e fon mestre dels cauallers de Traja emperador … [ clxxxviiivb] … E apres foren soterrats molt honradament:en vn loch hon chrestians hauien feta vna sglesia
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 10766
Location in volume ff. clxxxviiivb-clxxxixra-cxcrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiivb] La interpretacio de sanct Matheu apostol
text: M4Atheu hague dos noms: šo es Matheu e Leui … E fon ajustat ala companyia dels euangelistes. E fon posat ala companyia dels martyrs
rubr.: La vida de sanct Matheu
text: [ clxxxixra] M5Atheu apostol mentre que prehicaua en Ethiopia enla ciutat de Nadabar:troba .ij. encantadors … [ cxcrb] … per merits de sanct matheu e de sant barnabe era encontinent delliurat
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 10767
Location in volume ff. cxcva-cxciva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10758
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcva] La interpretacio de sanct Maurici
text: M4Aurici es dit de mauri e de cis que vol dir home qui lanša odor … E fon negre per menyspreu de si. La passio dell scrigue sanct Euchari archebisbe de leo
rubr.: La vida de sanct Maurici
text: M4Aurici fon duch enla regio que ha nom thebea … [ cxciva] … La qual hauia dita la paraula de blasfemia e entra li dedins:e soptosament mori
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 10768
Location in volume ff. cxciva-cxciiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10759
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Tecla
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciva] La vida de sancta Tecla
text: [ cxcivb] E4N aquell temps que sanct Pau venia a vna ciutat que hauia nom Jnconia … [ cxciiiirb] … e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 10769
Location in volume ff. cxciiiirb-cxcvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiirb] La interpretacio de sancta Justina verge
text: I4Ustina es dita de justicia peršo com rete a cascun šo que seu era … e als mesquins turmentats compassio. e als prohismes caritat
rubr.: La vida de sancta Justina verge
text: I5Ustina fon verge dela ciutat danthiochia:fon filla del preuere deles ydoles … [ cxcvrb] … mas ara son a Plasenša. Sofferiren passio al .vij. dia deles kalendes de octobre. En lany de nostre senyor cclxxx. sots Dioclecia emperador
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 10770
Location in volume ff. cxcvva-cxcvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvva] La interpretacio de sanct Cosme e sanct Damia
text: C4Osme es dit de cosmos que es forma o ornat … e feu sacrifici en mortificacio de carn.e fon ma del senyor en cura medicinal
rubr.: La vida de sanct Cosme e de sanct Damia
text: C4Osme e Damia foren germans: e nasqueren enla ciutat de Egea … [ cxcvirb] … e trobaren li la cura del home malalt. Sofferiren martyri en lany de nostre senyor .cclxxx. sots dioclecia emperador
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 10771
Location in volume ff. cxcvirb-cxcixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvirb] La apparicio de sanct Michael archangel
text: M5Jchael archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cxcixvb] … Langel de deu deualla als tres infants enla fornal: els fon en mig quasi com vent de ros buffant
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 10772
Location in volume ff. cxcixvb-ccirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcixvb] La interpretacio de sanct Hieronym
text: H4Jeronym es dit de gera:que vol dir sant:e de nemus quasi bosch sant … [ ccra] … les dels altres veres confirmant:les falses confonent:les duptoses exponent
rubr.: La vida de sanct Hieronym
text: H5Jeronym fon fill de Eusebi qui fon noble hom del castell de strido … [ ccirb] … axique no hauia repos dia e nit que no legis o que no scriuis. Mori en lany de nostre senyor .cccxcviij.
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 10773
Location in volume f. ccirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10764
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccirb] La interpretacio de sanct Remigi
text: R4Emigi es dit de remige:que es guiador de nau o rector … e per ella luyta contra los empatxaments del diable
rubr.: De sanct Remigi
text: R4Emigi conuerti lo rey de franša qui hauia vna muller per nom Recoldina … [ ccivb] … Enapres lonch temps en aquell mateix dia fon mudat en vna capša dargent
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 10774
Location in volume ff. ccivb-ccivvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccivb] La interpretacio de sant Francesch
text: [F]2Rancesch hague nom Joan primerament.mas apres se feu no [f. cciira] menar Francesch … e portenlos a Roma dauant los consols per terror e per honor
rubr.: De sanct Francesch
text: F5Rancesch fon seruent e amich del altissime. Ell nasque enla ciutat de assis e fon mercader … [ ccivvb] … E ab semblant senyal solia lo benauenturat sanct Francesch senyalar les sues letres
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 10775
Location in volume ff. ccivvb-ccvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10767
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant DionÝs ariopagita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccivvb] La vida de sanct Dyonis Ariopagita
text: [ ccvra] D4Yonis ariopagita fon conuertit ala fe de jesuchrist per sanct Pau apostol … [ ccvira] … que tenien los noms dels sants scrits enlos pits ab sanch. per ques pensa que los sancts eren morts
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 10776
Location in volume f. ccvira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10768
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Calixte Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvira] De sanct Calixto papa
text: C5Alixto papa sofferi passio per lemperador Alexandre en lany de nostre senyor .cc.xxij. … [ ccvirb] … e fon tret del pou:e soterrat per Asteri preuere en lo cementeri de Calipodi
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 10777
Location in volume ff. ccviva-ccviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviva] La interpretacio de sanct Luch euangelista
text: L4Uch vol aytant dir com simateix leuant. O es dit Luch de lum … e hague leugeria per feruent prehicacio.e hague profit per scripcio de doctrina
rubr.: La vida de sanct Luch euangelista
text: L4Uch nasque dela nacio de antiochia:e fon molt saui en art de medicina … [ ccviiivb] … que lo euangeli de sanct luch fon aprouat per sant pau
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 10778
Location in volume ff. ccviiivb-ccxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiivb] Deles onze milia vergens
text: O4Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera … [ ccxra] … e lo religios loy comptas tot per orde : perque ab elles sen ana a deu
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 10779
Location in volume ff. ccxra-ccxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxra] La interpretacio de sanct Symon e Judes
text: S4Ymon vol tant dir com obedient o posant tristicia … qui fonch perlos apostols fet bisbe dela ciutat de babilonia
rubr.: De sanct Symon e Judes
text: S4Ymon chananeu e Judes thadeu foren germans de sanct Jaume menor … [ ccxiva] … e alur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 10780
Location in volume ff. ccxiva-ccxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10773
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs de Girona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiva] De sanct Narcis de Gerona
text: A4Xicom Affrica tramete a nosaltres sanct Feliu : axi Alamaya [sic] nos trames sanct Narcis flor de paradis [ ccxiii]
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 10781
Location in volume ff. ccxiii-ccxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: … [ ccxvva] … en que hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 10782
Location in volume ff. ccxvva-ccxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvva] Memoria de tots los faels defuncts
text: M4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ ccxviiiva] … e aquell sen portaren del mig de aquells qui eren ab ell
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 10783
Location in volume ff. ccxviiiva-ccxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10777
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleonart
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiiva] La interpretacio de sanct Leonart
text: L4Eonart es dit odor de poble de leos que es poble … [ ccxviiivb] … perque menysprea les sues coses:e ašo que li donauen
rubr.: De sanct Leonart
text: L5Eonart fon batejat per sanct Remigi archebisbe de Reins:quil ensenya enla sancta fe … [ ccxixvb] … ell dix que lendema se morria. e axi fonch com ell hauia dit. En lany de nostre senyor .d.lxx.
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 10784
Location in volume ff. ccxixvb-ccxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10778
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels .iiij. coronats
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxixvb] Dels quatre coronats
text: Q5Uatre coronats hauien nom Seuerus:Seueria:Corpoforus:e Uictori … [ ccxxra] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats quatre coronats
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 10785
Location in volume f. ccxxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10779
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxra] De sanct Theodori
text: T5Heodori sofferi passio enla ciutat de Mauritania sots Dioclecia e Maximia emperadors … [ ccxxrb] … Uine lo meu amat:e entra enlo goig del teu senyor. E molts veren lo cel vbert
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 10786
Location in volume ff. ccxxrb-ccxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sanct Marti
text: M4Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sanct Seueri. segons ques segueix
rubr.: De sanct Marti
text: M5Arti nasque enlo castell de pannonia de sabaria … [ ccxxiiva] … E esdeuengueren al sepulchre de sant Marti e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 10787
Location in volume ff. ccxxiiva-ccxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiva] La vida de sanct Bres
text: B5Reš fon diaqua de sant Marti e fon hom qui hague gran enueia de sanct Marti … [ ccxxiiira] … e aqui ell visque .vij. anys bonament. E enlo .viij. any ell sen ana a deu
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 10788
Location in volume ff. ccxxiiira-ccxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10782
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Elisabet
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiira] La vida de sancta Elizabeth
text: E5Lizabeth fon filla del rey de ongria:e noble de linatge. Mas mes noble fon per fe … [ ccxxvvb] … Jesuchrist qui tan carament nos ha comprats:nos do perla sua gracia que pugam resemblar en obres en aquesta sancta e virtuosa dona. Amen
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 10789
Location in volume ff. ccxxvvb-ccxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvvb] La interpretacio de sancta Cecilia verge e martyr
text: C4Ecilia vol tant dir com liri de cel o via de cechs … [ ccxxvira] … šo es per gran sauiesa e pe gran virtut que hauia
rubr.: De sancta Cecilia
text: C4Ecilia verge fon de noble linatge de Roma:e fon nodrida en sa infantesa enla fe de jesuchrist … [ ccxxviirb] … E feu dela sua casa vna sglesia:axicom lon hauia pregat
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 10790
Location in volume ff. ccxxviirb-ccxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxviirb] La interpretacio de sanct Climent
text: C4Liment es dit de cleos que es gloria : e de mens que es pensa … O es dit de clemencia: peršo com ell fon piados e misericordios
rubr.: De sant Climent
text: C5Liment bisbe fon de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare Faustinia … [ ccxxixva] … que ara es appellada de sanct Climent:hon lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 10791
Location in volume f. ccxxixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxixva] La vida de sanct Grisogon
text: G5Risogon fon mes enlo caršre per manament de Dioclecia … [ ccxxixvb] … E lo seu cors ab lo cap fon soterrat per Selus preuere deuotament
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 10792
Location in volume ccxxixvb-ccxxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxixvb] La interpretacio de sancta Catherina
text: C4Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … peršo com ella feu asi cadena per bones obres. per la qual puja enlo cel
rubr.: La vida de sancta Catherina
text: C4Atherina fon filla de Constanti rey: e fon molt sauia en totes les liberals arts … [ ccxxxivb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. tots aquests priuilegis foren en sancta Catherina verge
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 10793
Location in volume ff. ccxxxivb-ccxxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxivb] La vida de sanct Sadorni
text: [ ccxxxiira] S4Adorni fon ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols e trameteren lo enla ciutat de Tholosa … [ ccxxxiirb] … e sancta Felicitat feu menjar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct Sadorni
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 10794
Location in volume ff. ccxxxiirb-ccxxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiirb] De sant Jaume entretallat
text: I4Aume martyr hague de sobre nom entretallat … [ ccxxxiiirb] … E fon soterrat lo seu cors honradament per los chrestians. Sofferi passio lo .v. dia deles kalendes de Deembre
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 10795
Location in volume ff. ccxxxiiirb-ccxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11141
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiirb] La vida de sanct pastor
text: P4Astor abat stigue molts anys en lermitatge en gran abstinencia:perque resplandi per religio … [ ccxxxiiiira] … La qual abasta a tot peccador:e apres tres dies pot rebre lo cors de jesuchrist precios
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 10796
Location in volume f. ccxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiira] De sanct Joan abat
text: I4Ohan abat ab epiphani com quaranta anys hagues stat en lermitatge:demana li quant hi hauia profitat … [ ccxxxiiiirb] … ne mostri neguna cosa a negun hom:que yo primer no la fes. E dites aquestes paraules trames lespirit al seu creador
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 10797
Location in volume f. ccxxxiiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11142
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiirb] De sanct Moyses abat
text: [ ccxxxiiiiva] M4Oyses abat dix a vn frare qui li demana sermo. Sta segur en ta cella … [ ccxxxiiiivb] … Lo diable es negre e horrible: mas lome qui deu ama no es negre
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 10798
Location in volume ff. ccxxxiiiivb-ccxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11143
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiivb] La vida de sanct Arseni
text: A4Rseni dementre que staua en son palau ell pregaua deu que fos endrešat ala sua salut … [ ccxxxvira] … e aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per forša plorara della
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 10799
Location in volume f. ccxxxvira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10793
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Agatˇ abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sanct Agathon abat
text: A4Gathon abat per tres anys tengue vna pedra:ques metia enla boca … [ ccxxxviva] … e no parleu ab mi:car yo so affaynat. [sic] E dites aquestes paraules: ab gran goig trames lespirit a deu
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 10800
Location in volume ff. ccxxxviva-ccxxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10794
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviva] La vida de sanct Pafunci hermita
text: P5Afunci fon home de deu qui era molt anomenat hermita … [ ccxxxviiira] … los angels sen pujaren la anima sua cantant hymnes: e loant deu per aquell
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 10801
Location in volume ff. ccxxxviiira-ccxlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10795
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci ErmitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviiira] La vida de sanct Pannuci hermita
text: F4On vn hom en Alexandria per nom Pannucius … [ ccxlra] … E enla cella de sa filla ell stigue.e aqui visque .x. anys en sa vida. e apres ell mori
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 10802
Location in volume ff. ccxlra-ccxlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlra] La vida de sancta Theodora
text: T4Heodora fonch noble dona. E tenia marit rich en temps del emperador Cenoni … [ ccxlira] … Axi que com labat fon mort: aquell fon elegit per tots abat
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 10803
Location in volume f. ccxlira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11139
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Thaycis
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlira] De sancta Thaycis
text: T5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada … [ ccxliva] … ella apres visque tansolament .vij. dies. e anassen a deu
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 10804
Location in volume ff. ccxlivb-ccxliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10797
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Pelagia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlivb] De sancta Pelagia
text: P5Elagia fonch dela ciutat de antiochia … [ ccxliirb] … Perque tots sen marauellaren molt:e faent laors e gracies a nostre senyor deu:soterraren lo seu sant cors honradament Mori a .viij. dies de Octobre
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 10805
Location in volume ff. ccxliirb-ccxliiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10798
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Pons
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliirb] La vida de sanct Pons
text: E4N lo temps de Ualeria e de Galien emperadors:hague vn senador a roma lo qual hauia nom March … [ ccxliiiirb] … Aquesta es la vida de sanct Ponš: qui conuerti moltes animes a deu
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 10806
Location in volume ff. ccxliiiirb-ccxlviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10799
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Susanna
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliiiirb] De sancta Susanna
text: S5Usanna fon de la terra de Ongria: e fonch de linatge real: e tenia de nobles parents … [ ccxlviira] … E sostingue mort: e passio per nostre senyor jesuchrist a .xj. del mes de Agost: ques fa la festa lo lendema del benauenturat sanct.Lorenš
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 10807
Location in volume ff. ccxlviirb-ccliivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10800
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de Barlam eremita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlviirb] La vida de Barlam hermita:e com conuerti lo benauenturat Josaphat fill del rey Auemir
text: B5Arlam hermita del qual compila la sua vida en Joan damascen ab molt gran studi … [ ccliivb] … Apres foren portats abdosos enla ciutat de Josaphat: e foren aqui soterrats ab gran honor e feren aqui apres molts miracles
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 10808
Location in volume ff. ccliivb-ccliiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliivb] De sanct pelagi papa
text: P5Elagi papa fon de molta sanctedat: e regi lo seu bisbat loablament … [ ccliiiva] … E en aquests temps fonch legida la hystoria de Mahomet: quis fahia dir propheta segons que aci dauant hoireu
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 10809
Location in volume ff. ccliiiva-ccliiivb bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10802
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de Mahomet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliiiva] La hystoria de Mahomet
text: F4On vn capella qui stigue lonch temps enla sglesia de Roma … [ ccliiivb bis] … Empero apres mols [sic] anys li fon donat veri perque mori
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 10810
Location in volume ff. ccliiiira-cclviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10803
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels reis de Franša
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliiiira] Dels reys de Fransa
text: A4Ci comenša a parlar la hystoria dels longobarts … [ cclviira] … que noy hagut apres emperador en Roma ni altre senyor sino lo papa
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 10811
Location in volume ff. cclviira-cclxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviira] Dela dedicacio dela sglesia
text: L5A dedicacio dela sglesia es celebrada entre les altres festes solemnament … [ cclxvb] … La qual cosa ell nos vulla donar:qui viu e regna in secula in seculorum. Amen
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 10812
Location in volume ff. cclxvb-cclxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10805
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de santa PrÓxedis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvb] La hystoria de sancta praxedis:cors sanct de Mallorques
text: P5Raxedis es dita de praxi dicti o grega que vol dir en lengua latina operacio … deles quals dela gloriosa sancta praxedis es stat reduit lo nom
rubr.: La vida de sancta praxedis
text: E5N la gran e famosa ciutat de Roma fon vn noble de gran casa appellat Prudent … [ cclxiiiva] … pugam obrar segons la sua sancta voluntat. Amen
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 10813
Location in volume ff. cclxiiiva-cclxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10806
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant BernardÝ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiiva] La vida de sanct Bernardi
text: E4N la insigne ciutat de Sena de noble linatge dels albizechs nasque vn hom nomenat Tollus … [ cclxviirb] … Mas enlo cel ab lo gran deu eternal viura per tostemps : al qual sia donat laor e gloria per tostemps
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 10814
Location in volume ff. cclxviirb-cclxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10807
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Caterina de Sena
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxviirb] De sancta Catherina de Sena
text: [ cclxviiva] L4A benauenturada sancta katherina verge nasque enla noble ciutat de Sena en lany de nostre senyor .M.cccxlvij. … [ cclxviiivb] … e leuas del lit que paria que no hagues hagut mal negu
Condition incomplet Record Status Created 2002-12-09
Updated 2017-06-09